WITTEVEEN: KABINET HANDHAAFT PLAN BELASTINGCORRECTIE BTW wordt niet verhoogd tot 1971 PRINSJE WEER VOORUIT MARVA IN HET NIEUW KLEINE KANS OP MEESPELEN JOHAN CRUYFF andaag in Schutte in verband gebracht met moord in Jordaan Eerste las in de ruimte mm Duijts DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Jongens langer op school dan meisjes DE STEM SIJES ERE DOCTOR Valdispert kalmeert editie voor zeeland weerbericht VERMINDERD GERUSTSTELLEND Steeds meer zorgen voor Kessier Griekse minister vraagt asiel Solidaire priesters 70 in Nederland in Papa Godett in vrijheid TWEE RUSSEN TERUG „UNIEK" STAATSGEHEIM kokosmacaroontjes BIJ 'N Fi NA-PO IVÏP KRIJGT U OOK EEN FABELACHTIGE SERVICE! iandel in woningtextiel indaal tel 01650-35034 ssingen tel 01184-4077 109e jaargang no. 26252 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 vrijdag 17 oktober 1969 Droog en warm Zonnig weer en droog. Vooral in de morgenuren plaatselijk mist. Over het algemeen vrij warm. Zwakke wind uit het zuiden. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 REGERING DOOR DE KNIEEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister-president De Jong heeft giste ren in de Tweede Kamer meegedeeld dat de BTW in 1970 niet zal worden verhoogd. Bij deze beslissing heeft meegespeeld dat de regeringspartijen be reid zijn mee te werken aan verhoging van de omzetbelasting per 1 januari 1971. Premier De Jong verklaarde dat het kabinet een open oog wil hebben voor de grote bezwaren, die van alle kanten in de Tweede Kamer tegen de BTW-verhoging per 1 juli 1970 zijn geuit. „De regering laat het oordeel van de Tweede Kamer en van het be drijfsleven zwaar wegen", zei De Jong. Een probleem voor het kabinet is dat door uitstel van de BTW-verhoging een „gat" van 100 miljoen in de begroting zal moeten worden gedekt. Er is echter nauwelijks kans op verlaging van de overheidsuitgaven, zei de mi nister-president. Het wegvallen van de hogere omzetbelasting zal worden gecompenseerd door een verdere verschuiving van de teruggave van de BTW. Minister Wittéveen (financiën) verklaarde gistermiddag het plan voor de belastingverlaging (600 mil joen per 1 januari 1970 en 300 mil joen op 1 januari 1971) onverkort vast te houden. Verder uitstel van deze belastingcorrectie levert voor het kabinet grote bezwaren op. Het gaat hier om een rechtvaardige zaak die langzamerhand urgent wordt, zei Witteveen. De minister voelde niet veel voor suggesties om de betastinigvehlatging over twee jaar anders te verdelen. Bijvoorbeeld twee keer 450 miljoen, zoals bijvoorbeeld Biesheuvel had gesuggereerd. Als de helft van de belast] ingcoTTectie naar 1971 zou worclen verschoven, zou het reeël besteedbare inkomen van de werk nemers volgend jaar minder kunnen stijgen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De gezondheidstoe stand van prins Constantijn blijft zich langzaam verbeteren. Er is een lang zaam verlopende herstelfase ingetre den, die nog enkele dagen zal duren. Dit heeft de RVD gistermiddag mee gedeeld. De rijksvoorlichtingsdienst heeft gisteren tevens verklaard dat de ademhalingsstoornis van de prins niet het gevolg is van de narcose. Hij heeft na zijn geboorte enkele uren adem gehaald en gehuild, aldus de RVD. Overigens staat de oorzaak van de ziekte, waaraan de prins op het ogenblik lijdt, de hyalinemenbranen- ziekte bij voldragen kinderen, we tenschappelijk nog niet vast. SIJES (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De sociologische faculteit van de universiteit van de gemeente Amsterdam heeft de heer B- A. Seijs, wetenschappelijk mede- Werker aan het rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, het eredoctoraat in de sociale wetenschapen verleend. Be heer Sijes is de rechterhand van or. L. de Jong, directeur van het rijksinstituut voor oorlogsdocumen tatie. Vorig jaar kreeg de heer Sijes de Henriëtte Roland Holstprijs voor zijn ln 1966 veschenen studie over die ge dwongen tewerkstelling van Neder landers in Duitsland tijdens de oor logsjaren. De heer Seijs heeft o.a. bekend- gekregen als Nederlands getuige 'n het proces tegen Rajakowitsch in 1965. Door de revaluatie van de Duitse mark moet de geraamde stijging van het reeële inkomen al worden ver minderd van 2,5 tot 2,4 procent. Zou volgend jaar maar 450 miljoen be lastingverlaging worden gegeven, dan daalt het reeële inkomen van de werknemers verder tot 2,25 procent, dus met een kwart procent. Het gaat hier om een zaak waarvan ook die zeUsfeunidligen profiteren, zei "Witte veen. Hij kon tot zijn opluchting verkla ren, diait er in die begroting nog wel een zekere „reserve" zit, al is die klein. Beperking vain de rijksuitga ven is uiterst moeilijk, omdat de be groting al uiterst scherp is opgesteld. Premier De Jong begon zijn ant woord gistermorgen tijdens de alge meen politieke en financiële beschou wingen met enkele geruststellende opmerkingen over het samenspel tussen kabinet en Tweede Kaïmer, waarmee hij enkele ongelukkige uit- Latingen van de nu zieke minister Beemink (binnenlandse zaken) moest goed praten. Het kabinet, zei De Jong, wil geen misbruik maken van de huidige onduidelijke partijpoli tieke situatie, waardoor geen alter natief vooir de bestaande samenwer king van de regeringspartijen wordt geboden. „We verwachten een vruchtdragend en constructief over leg", zei de premier. Het kabinet acht kritiek het „zout der pap", het wil een open oog en hart hebben voor vernieuwingen, maar zal reke ning moeten houden met de verlan gens van alle geledingen van het Nederlandse volk. Premier De Jong verklaarde dat het kabinet het onbevredigend acht dat de welvaairtspositie van vele werknemers dit jaar amper is ver beterd. Het is dringend nodig dat de prijs- in looniinflatie volgend jaar niet verder gaat. De prijsstijgingen moeten worden afgezwakt, opdat de werknemers volgend jaar meer reeël inkomen beschikbaar krijgen. Alles zal echter gedaan moeten worden om de bestedinger vain de overheid niet te verstoren. (VERVOLG OP PAGINA 9) De Marva is in het nieuw gesto ken. Links op de foto: het nieuwe uniform, ontworpen door George Pisa in samenwerking met de kle- dingadviseur van de Koninklijke Marine. De kenmerken zijn: één enkele rij knopen, de revers slui ten gelijk aan en lopen iets rond. een gladde rok (de plooien zijn vervallen), iets gérend met een Dior-plooi aan de achterzijde. (Van onze sportredactie) HOLTEN „Het bondsbestuur zal moeten beslissen wat verder met Cruyff moet gebeuren. Ik heb de zaak overgedragen aan de KNVB-leiding. Voor mij is deze kwestie afgedaan", vertelde gistermiddag bondscoach George Kessier, op de tweede dag van het trainingskamp van de Oranje^ selectie in Holten. Henk Burgwal, secretaris-penning meester van de KNVB was gister ochtend opgeheld door de aanvals- spits van Ajax, die zich zoals bekend niet op tijd meldde in Holten, omdat hij te laat was teruggekeerd van een zakenreis naar Italië. Cruyff vroeg Burgwal alles in het werk te willen stellen om de Aja- cied toch de kans te geven mee te spelen tegen de Bulgaren. Of Cruyff in de belangrijke ontmoe ting in het kader van de voorronden voor een plaats in het wereldkam pioenschap voetbal in Mexico zal worden opgesteld is verre van ze ker. De kans dat Cruyff woensdag avond in het Feijenoord-stadion te Rotterdam van de partij zal zijn hangt in eerste instantie af van het bondsbestuur van de KNVB. Voor het eind van deze week zal de KNVB- leiding nog geen_ beslissing nemen over het al of niet meespelen van Cruyff. BEN HAAG (ANP) het schooljaar 1967-1968 volgde 94 procent der 14- l«ige jongens volledig dag- onderwijs tegenover 87 procent van de meisjes. Bij tle 15-jarigen was dit 80 procent der jongens en 64 Reni™n de meisjes en 16,-Jarigen 60 procent de jongens en 46 pro ent van de meisjes. Deze Percentages liggen 5 a 9 Procent hoger dan in het schooljaar 1964-1965. Met betrekking tot de deelneming aan het voort gezet onderwijs bestaan er grote verschillen tussen de landsdelen. De deelneming aan het ULO is in het noor den hoger dan elders, de deelneming aan het lager beroepsonderwijs is ln het noorden en oosten iets groter dan in het westen en zuiden. De deelneming aan het VHMO is het hoogst in het westen en zuiden. De ontwikkeling sinds 1964 heeft geen dui delijke nivellerende wer king op deze verschillen tussen de landsdelen uit geoefend. Het totaal aantal leerlin gen in 1967-1968 bjj alle vormen van geregistreerd onderwijs bedroeg 3.268.000 t.o.v. 1964-1965 een stijging met 161.000 (5 procent). Particuliere, ongesubsidi eerde opleidingen zijn hier bij buiten beschouwing ge laten. Van deze leerlingen volg de 93 procent (1964-1965 92 procent) volledig dag onderwijs. Deze gegevens zijn ont leend aan de zojuist ver schenen puhlikatie van het centraal bureau voor de statistiek: De Nederlandse jevgd en haar onderwijs 1957-1968. Burgwal: „In laatste instantie is het woord aan bondscoach Kessier. Die heeft het voor het vertellen wat de opstelling betreft. Hij heeft de keus uit 700.000 KNVB-leden, inclusief Jo- han Cruyff". Kessier kampt overigens met gro te moeilijkheden. Jan van Beveren, vaste keus als doelman van het Ne derlands elftal, zal zeker niet meespe len tegen de Bulgaren. Van Beve ren raakte zwaar geblesseerd in het duel tegen Feijenoord. Kessier heeft nu alsnog doelman Schrijvers van FC Twente aan de selectie toegevoegd. Na het uitvallen van Jan van Beveren is ook het mee spelen van de Feijenoorder Rinus Israel onzeker. De Rotterdammer is donderdag in gezelschap van dok ter Kessel naar een ziekenhuis in Deventer gegaan om foto's te laten maken van zijn geblesseerde enkel. Ook wisselspeler Wim Jansen is niet helemaal fit. Hij verliet gister middag tijdens de training het veld met klachten over zijn enkel. Van Van Beveren is het vrijwel zeker dat hij zijn sleutelbeen gebro ken heeft bij de botsing met Van Ha- negem in het competitieduel tegen Feijenoord. Kessier zed: „Vrijdagavond zal ik beslissen, op grond van de blessures en mogelijke vormverminderingen, of er nog anderen aan de kernploeg moeten worden toegevoegd". Het re servoir waaruit de bondscoach zal kunnen putten, bestaat door het re glement van de 22 FIFA-spelers ove rigens nog slechts uit drie man, na melijk Jan Klijnjan, Theo van Dui- venbode en Gerrie Muhren, nu hij Schrijvers en Van der Kuylen al naar de echte groep heeft overgebracht. (Zie verder sportpagina) Midden-Zeeland krijgt er 1000 ha industrieterrein bij. Pag. 3. Kinderboeken lopen goed door televisie. Pagina 5. Missionaris moet ons niet Afri- kaniseren, zegt de Ghanese aartsbisschop John Kodjo Amis- sah. Pagina 7. Rumoer om examenopgave sta a tsp ra kt i j kd iplom a bed ri j f s- administratie. Pagina 7. Buitenparlementaire oppositie vindt premier De Jong in be ginsel wel aardig. Pagina 9. Solidaire priesters in Rome hebben goede papieren. Kerk in Beweging. Pagina 19. Lex Goudsmit schittert in West End. RTV-pagina. GENèVE (AFP) De Griekse oud minister van voorlichting en onder wijs Georges Mylonas, die onlangs ontsnapt is van het eiland Amargcs, waarheen hij door de kolonels-rege ring was verbannen, bevindt zich se dert tien dagen in Genève. Hij zou politiek asiel gevraagd hebben. (Van onze redactie buitenland) ROME De assemblee van 209 so lidaire Europese priesters heeft gis teren op de slotvergadering in Rome besloten de komende vergadering in Nederland te houden in het voorjaar van 1970. (Zie ook pagina 9) (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De 74-jarige C. Rosielle is woensdagavond in zijn woning in de Amsterdamse Jordaan vermoord aangetroffen. De schedel van het slachtoffer, dat vermoedelijk in zijn slaap is overvallen was ingeslagen. Ook aan de rug en elders op zijn li chaam had de bejaarde man ver wondingen. Het motief voor de moord is nog niet hekend. De moordbrigade van de Amster damse recherche heeft een team van vijfendertig man ingeschakeld om de dader te vinden. Naar verluidt wordt deze moord in verband gebracht met de naam van Schutte. De bejaarde man werd in de Jor daan, waar hij een populaire figuur is, al enige tijd gemist. Dinsdagavond om zes uur was hij voor het laatst gezien. De buren van de bejaarde man kregen woensdagavond arg waan door het aanhoudend geblaf van een hond in de woning van de heer Rosielle. De gewaarschuwde po litie trof de man later met ernstige verwondingen aan onder enkele de kens van een veldbed in zijn huis aan de Anjelierstraat. Niets wees in de lege slaapkamer op een even tuele vechtpartij. Roof is volgens de politie niet het motief. De oude man was onbemiddeld. Commissaris Th. Sanders van de recherchegroep ernstige delicten heeft door laten schemeren over infor maties te beschikken, die zouden wij zen op enig verband tussen de moord en de ontvluchting van misdadiger G. Schutte. Hij werd dinsdagavond door de Amsterdamse politie aange houden, nadat hij vorige week vrij dag uit het Huis van bewaring in Am sterdam was ontsnapt. Wel zou een bepaalde auto van het merk Crys- ler hierbij een vreemde rol spelen. WILLEMSTAD (ANP) Vak bondsleider en statenlid W. Godett, die woensdag voor het gericht in eer ste aanleg verscheen ter voortzetting van de behandeling van de zaak te gen hem in verband met opruiing or 30 mei, is gisteren door de rechter in voorlopige vrijheid gesteld. EEN BERICHIE VOORALLE 'BEZITTERS VAN 'N VOERTUIG FINA HEEFT NIEUWE KLEUREN-^ FOTO'S VAN DE FABELTJES [KPANTD/EREN, vHE;WILLEM? MOSKOU (Reuter) Twee van de zeven Russische kosmonauten, die bij het huidige Soyoez-expe- riment zfjn betrokken, zijn giste- ren naar de aarde teruggekeerd# Hun Soyoez-6 die zaterdagoch tend j.k met luitenant-kolonel George Sjonin en ingenieur dr. Valery Koebasov was gelanceerd kwam om 10.52 uur (Ned. tjjd) op 180 km ten noordwesten van Karanganda in Centraal-Azië aan een valscherm neer. Intussen zetten de Soyoez-7 en de Soeyoez-8 met resp. drie en twee in zittenden aan boord hun tocht om de aarde voort. Volgens Tass werden donderdag wederom proeven geno men waarbij de twee ruimteschepen dichterbij elkaar worden gebracht. De bemanning van de Soyoez-6 die 120 uur in de ruimte is geweest, voerde kort vóór de landing nog proeven uit met het automatisch las sen van verschillende metalen onder omstandigheden v-an luchtledigheid en gewichtsloosheid. Dit was één van de weinige taken van de inzittenden waarvan officieel melding was ge maakt. Het was de eerste maal dat iets dergelijks in de ruimte is ge daan. Tass sprak van een „uniek experi ment, van grote betekenis voor de wetenschap en de techniek". Tijdens de 77e baan om de aarde maakte overste Sjonin door middel van in strumenten de speciale bolvormige afdeling van de Soyoez-6 luchtledig. Daarna stelde dr. Koebasov, even eens vanuit het besturingsgedeelte van het ruimteschip, het lasapparaat in werking. Dit apparaat was spe ciaal ontworpen voor dit doel. Toen het werk gereed was en de werk ruimte weer op druk was gebracht, ging dr. Koebasov naar binnen om het werk te inspecteren. De hoofdontwerper van de Rus sische ruimteschepen, wiens identi teit een staatsgeheim is, heeft in een vraaggesprek met het partijblad! Pravda verklaard, dat het lasexperi- ment zou helpen bij het bouwen van „toekomstige om de aarde draaiende ruimtestations". Waarnemers leiden hieruit af, dat er kennelijk geen plan nen zouden bestaan om nu al een dergelijk station te construeren. Toen de Soyoez-6 zaterdag werd ge lanceerd en de Soyoez-7 en -8 zon dag en maandag volgden, was alge- menten verwacht dat ditmaal al een ruimtestation zou worden achterge laten, wanneer de kosmonauten zou den terugkeren, (ADVERTENTIES) vandaag - 250 gram van 94 voor 84- niet te geloven yóordje prijs! ZEKER BROER? GROTEGRATIS KLEUREN** FOTOS WAAR ZE ALLE' I HAAL OPSTAAN. WEDDEN DAT IEDEREEN MET EEN VOERTUIG NU NAAR DE. FINAPOMPGAATg* ook nerveuze kinderen L

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1