REGERING ZAL TOEGEVEN: Geen BTW-verhoging in 1970 Vijf Nederlandse priesters in Home aangehouden DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Belastingcorrectie waarschijnlijk 100 miljoen minder Geen chaos op protest dag tegen oorlog in Vietnam PRINSJE GAAT VOORUIT BOEREN OORLOG IN DE KAMER Frans Derks mag niet in debat met Leo Horn ZAKENREIS KOST CRUIJFF PLAATS IN ORANJE andaag in DE STEM Nog raadsels rond ruimtedriespan m 99 ct NOG GOEDKOPER MANIFESTATIES IN DUIZENDEN VORMEN JAMIN GR0K0 SPINAZIE 600 gr. dg| aar de p voor ollen jllovers. r echt zijn id en raktische )t U toch ligst jïver scheerwol,| pand. O.a. bruin. editie voor zeeland weerbericht Canada voen beperkingen in voor de zeehondenjacht WEGENS UITDELEN PAMFLETTEN ACCEPTABEL GEVECHT Vier kinderen vermist in Drunense duinen herenflikken fJO gram van 108 voor 98 niet te gelóven voor die prijs! Kolendampvergiftiging Dochter treft ouders in Goes dood op bed aan 26 s 3t rollen slipover, bruin, beige rollen polo op kraag en i kleuren navy, ruin. Shetland loderne juren: camel, eda. er van zuiver leurbiesje op rren: navy, ruin. ollen lumberjack[ en twee eige, camel A179 109e jaargang no. 26251 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 donderdag 16 okt. 1969 Vrij warm Zonnige perioden en op de mees te plaatsen droog. Over het alge meen vrij warm. Zwakke tot ma tige zuidwestelijke wind. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37'50 BERGEN OF ZOOM, ZUIVELSiRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON M-dag, „mo ratorium-dag", de dag van protest tégen de oorlog in Vietnam is tot nu toe (middag in Amerika) rustig verlopen, j Dit is gistermiddag meegedeeld door de centrale commando-post voor de binnenlandse veiligheid van het „Pentagon", het Ameri kaanse minister» van defensie. De demonstraties verliepen orderiijk en er waren geen meldingen van moeilijkheden. In New York namen minstens 50.000 mensen aan een mars deel en bij het gebouw van de Verenig de Naties hield Ted Sorensen, ad viseur van wijlen president Kenne dy, een toespraak voor 10.000 men sen. In Washington marcheerden 5.000 studenten naar het hoofdkwartier van generaal Hershey, de gaande directeur van de recruteringsdienst. De manifestatie kenmerkte zich door duizend en een vormen. Er waren marsen, openluchtbijeen komsten, discussies op universitei ten en scholen, bijeenkomsten in kerken en zitbetogingen. Het Amerikaanse opperbevel in Saigon deelde gisteren mee dat een aantal Amerikaanse militairen te velde, gisteren zwarte rouwbanden droegen. Gistermorgen boden 20 Amerikaanse burgervrijwilligers bij de ambassade een petitie aan, waarin terugtrekking wordt ge vraagd. Een officier die het niet met de demonstranten eens is, zei: Het aantal slachtoffers is gedaald, we beginnen onze troepen hier te verminderen en we zitten aan de onderhandelingstafel. Wat willen de mensen nog meer Een over gave In Londen, Parijs en andere ste den werden ook demonstraties ge houden. (ZIE OOK PAGINA 9) DEN HAAG (ANP) Canada zal in 1970 de jacht op zeer jonge zadel robben aan de Oostkust verbieden. Dit heeft de Canadese minister van visserij en bosbouw, Davis, gisteren in Ottawa meegedeeld. Blijkens een mededeling van de Canadese am bassade mogen deze zeehonden al leen worden gevangen als zij in het stadium zijn gekomen waarin het moederdier hen aan hun lot heeft overgelaten. Op die leeftijd kunnen de dieren zwemmen en staan zij op het punt naar de noordelijke wateren te vertrekken. De jacht op zeehonden en met name het doodknuppelen van zeer jonge zeehonden is ernstig bekriti seerd, ook in Nederland. v olgens de mededeling van de am bassade zijn de jonge dieren die on eer de nieuwe regeling nog wel mo gen worden gevangen, veel beter in staat zich te verplaatsen dan de zeer jonge zeehonden zodat jagers geen gebruik meer van knuppels kunnen Op de trappen van net Capitooi in Washington stonden in de nacht van dinsdag op woensdag, tientallen jonge mensen te luisteren naar het voor lezen van de namen van Amerikaanse militairen die in Vietnam zijn ge sneuveld. (Van onze redactie buitenland) ROME Vijf Nederlandse priesters zijn gisteren korte tijd door de Vati caanse politie aangehouden, toen zij op het St.-Pietersplein pamfletten ver spreidden tegen „de kerk der rijken". Een van hen was kapelaan Jac. Broe ders uit Breda, een van de twee priesters die namens 151 collega's uit het Bredase bisdom in Rome zijn. Hij en twee andere priesters, Wim Al uit Utrecht en John van Burk uit Nijmegen, werden direct weer vrij gelaten. De twee anderen, de studen tenpastores Wil Jansen uit Utrecht en Henk Hillenaar uit Groningen, werden na een korte ondervraging (zij hadden hun paspoorten niet bij zich) op een (Italiaans) politiebureau zonder arrestatie vrijgelaten. De vijf priesters, allen van de Sep- tuagint-groep, deelden pamfletten uit aan de honderden mensen die juist onderweg waren naar de wekelijkse audiëntie van de paus in de St.- Pieter. In het manifest stond: „Dit is een kerk van de rijken. Jezus was een arm man. De katholieke kerk is een macht. In veel landen heeft de kerk zich aangesloten bij de machten die de armen met alle mogelijke manie ren onderdrukken en de kerk doet niets om zich tegen het systeem te verzetten. Niemand zal tijdens deze audiëntie naar u luisteren. Deze hi ërarchie (paus) houdt zich niet op een afdoende manier bezig met de problemen van miljoenen mannen en vrouwen, de problemen van de oor log, van onderdrukking, van onrecht en overbevolking". Het manifest was ondertekend door Franse, Nederlandse, Baskische en Catelaanse solidaire priesters die in Rome vergaderen. De twee priesters Al en Hillenaar staat een geldboete te wachten, we gens het uitdelen van pamfletten zonder vergunning. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De verbetering in de gezondheidstoestand van prins Constantijn, die gistermorgen inzet' te houdt aan. Dit heeft de RVD gis teren meegedeeld. Nadat de gezondsheidstoestand van de kleine prins dinsdag nog zor gelijk was, is woensdag plotseling herstel ingetreden. Na minder opti mistische geluiden in de afgelopen dagen zijn de vooruitzichten nu weer beter. INTERPOL heeft kaarten met ge gevens oyer een 40.000-tal interna tionale misdadigers. Dit heeft een lid van het algemene secretariaat van Interpol meegedeeld. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Politieke kringen verwachten dat hel kabinet vandaag zal toegeven aan de wens van zo onge veer de gehele Tweede Kamer om volgend jaar de BTW niet te verhogen. Als argument zal minister Witteveen (financien) dan kunnen aan voeren dat de opwaardering van de Duitse mark'i druk op de prijzen in Nederland zal uitoefenen. Met een extra druk op de prijzen door verhoging van de omzetbelasting zou van inflatiebestrijding nauwe lijks nog iets kunnen komen. Door de concessies die de regering op dit punt aan vooral de regeringspar tijen doet, zal minister Witteveen nog wat aan de rijksbegroting moeten „sleutelen". Ook wat betreft het plan voor de belastingcorrectie zal hij waar schijnlijk iets aan de regeringspartijen tegemoetkomen. Zijn -partij, de VVD zou per 1 januari liever veel meer hebben dan een belastingverlaging voor 600 miljoen. Maar het ziet er nu naar uit dat de verdeling van de belastingverlaging 600 miljoen per 1 januari 1970 en 300 per 1 januari 1971 wat andere zal uitvallen. Meer naar de wensen van KVP, AR en CHU zal uiteinde lijk als compromis een verdeling van 500 miljoen per 1 januari 1970 en 400 miljoen per 1 januari 1971 uit de bus kunnen komen. Als minister Witteveen de drie grote confessionele partijen op dit punt tegemoetkomt, zou hij de er gernis van zjjn liberale geestverwan ten kunnen oproepen. Maar voor morgenmiddag zal hij er best in kun nen slagen om de VVD-fractie mee te krijgen met een andere verdeling van de belastingverlaging over de twee komende jaren. De WD zou tegenover haar kiezers het genoegen nemen met 100 miljoen minder be lastingverlaging per 1 januari 1970 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „Den Uyl van de P.v.d.A. is eigenlijk Lowieke de Vos. Hij is dol op lekkere hapjes (meer staatsuitgaven) maar daarvoor moeten dan eerst de kippen die de eieren leggen opgegeten worden". Dit was de „uitsmijter" in het optreden van het Tweede-Ka merlid Kronenburg (ex-Boeren partij) bij de algemene politieke beschouwingen, die nog veel ve nijn in de staart bleken te be vatten. Even dreigde zelfs het uitbreken van een boerenoorlog. De heer Kronenburg kondigde namelijk aan dat hij zich in het vervolg bij zijn optreden in de kamer zou baseren op het pro gramma van de Partij Christen Democraten Unie, waar hij sinds enkele dagen deel van uitmaakt. Prompt grepen zijn vroegere fractiegenoten van de Boeren partij Verlaan en Koekoek naar de interruptiemicrofoon. „De C.D.U., is dat die partij waarvan de voorzitter in een interview heeft gezegd dat hij zo graag in hippe beattenten danst?", vroeg Veriaan. Koekoek voelde zich vervolgens in de diepst van zijn ziel gegriefd toen de heer Kro nenburg zei dat de CDU was op gezet door een meneer die ook de Boerenpartij had opgericht. „Bewijs dat maar eens", riep een getergde Koekoek uit. De heer Kronenburg schakelde snel op een ander thema over en be loofde het kabinet trouw sup porter te zullen blijven „tot het einde van de rit". „Kom je daar na soms niet meer terug?" riep Koekoek nog. kunnen verdedigen door daartegen' over een uitstel van de BTW-verho- ging tot 1 januari 1971 te stellen. Als dit laatste erdoor komt, weegt dat politiek gezien duidelijk op tegen een vermindering van de be lastingverlaging in januari 1970. In het jaar daarna zou er dan geen 300 maar 400 miljoen belastingverlaging komen. Deze grotere correctie in 1971 zal voor velen acceptabel zijn, om dat dan gelijk de omzetbelasting ver der omhoog gaat. In politiek Den Haag werden de verdere beraadslagingen over het re geringsbeleid vrij optimistisch tege- moetgezien. De verdeling van de be lastingverlaging over de komende twee jaar mag nu nog een geschil punt zijn tussen vooral de WD en de AR. Nauwelijks wordt aangeno- -men dat hieruit grote botsingen voortvloeien. En de wens tot uitstel van de BTW-verhoging is zo alge meen dat het kabinet de regerings partijen niet al te veel op de proef zal stellen door extra moeilijk te doen. Twee dagen lang heeft het kabi net geluisterd naar de politieke en financiële beraadslagingen over het regeringsbeleid. Vanmorgen om elf uur zal eerst minister-president De Jong antwoorden over de politieke hoofdlijnen, daarna zal minister Wit teveen reageren op de financiële be schouwingen. Na het regeringsant- woord gaan de fracties in beraad Dan komt het jaarliikse nolitieke hanen gevecht toe aan de laatste ronden, die pas in de nachtelijke uren ten einde lopen. Had oppositieleider Den Uyl al twee moties ingediend, in het fractieberaad van vandaag zullen nog wel enkele moties worden gaarge- stoofd. Democraat Van Mierlo, die liever geen uitstel huurverhoging, in 1970 300 miljoen belastingverlaging en in 1971 600 miljoen wil zal met een motie over de huurverhogingen komen. Ook over de moties zal in de loop van vandaag en in de vroege nachtelijke uurtjes een stevig rob bertje gevochten worden. (Vervolg op pagina 9) (Van een onzer verslaggevers) BREDA Sinds woensdagavond omstreeks zes uur is een grootscheep se opsporingsactie aan de gang naar vier Rotterdamse kinderen, die de Drunense duinen hij Udenhout verdwaald zijn. De kinderen! waren met een toer- bus uit geweest. Militairen, rijkspo litie en politiehondenbrigade zijn uit gerukt om naar de kinderen te zoe ken. (Van onze sportredactie) BREDA Het voor vanavond aangekondigde televisie-debat (TROS) tussen betaald voetbal-scheidsrechter Frans Derks uit Breda en oud arbiter Leo Horn, gaat niet door. De KNVB heeft gisteren Frans Derks verboden met Horn in discussie te treden. Zoals bekend, moeten scheidsrechters voor reacties aan publiciteitsmedia toestemming vragen aan de boi'il. Frans Derks deed het, nadat hij een schriftelijke overeen komst aanging met de TROS. De confrontatie Horn-Derks zou plaats vinden na enkele pittige uitspraken van beide heren in het weekblad „Teievizier" Horn noemde Derks een „hielelikker" en op zijn beurt viel Derks toen in een ingezonden brief Horn aan. Slot van het liedje op hoge toon: „Derks en Horn wilden elkaar wel voor radio of televisie bekampen. En dat gaat nu dus niet door. „Ik had die persoonlijke bele digingen graag willen weerleggen", aldus Frans Derks. „Horn noemde mij een oncollegiale hielelikker", maar als er ooit één is geweest, dan was het Horn wel." Hoe Frans Derks dat vanavond o.a. had willen be wijzen via de beeldbuis, leest u op onze sportpagina. (Van onze sportredactie) HOLTEN KNVB-bondscoach George Kessler zal Johan Cruyff zeker niet opstellen voor de belangrijke wedstrijd tegen Bulgarije, volgende week in Rotterdam. Dit opzienbarende besluit nam Kessler gistermiddag, toen Johan Cruyff niet verscheen op de centrale training in Holten. Een bijeenkomst die drie dagen duurt, waarna een oefen wedstrijd tegen Borussia Dortmund volgt. En op de opening van deze zeer serieus opgezette trainingstijd, kwam Cruyff niet opdagen. Nadat Kessler eerst een serie ontwijkende antwoorden had gegeven met „geen commentaar", bleek tenslotte dat Cruyff voor een zakenreis (naar schoenfabrikanten) in Italië verbleef. Hij zou Kessler gevraagd hebben om die reden wat later te mogen komen, maar dat verzoek wees de bondscoach af. Nu Cruyff toch wegbleef, besloot Kessler hem uit de se lectie-groep te stoten. Aanvoerder Hans Eeykenbroek was de eerste die door Kessler werd ingelicht. „Daarna meldde ik het bij de KNVB", aldus Kessler. Bondssecretaris H. Burgwal en voorzitter sectie betaald voetbal J. Coler, stelden zich volledig op achter het standpunt van Kessler. Inmiddels heeft ook Ajax laten weten dat het de houding van Cruyff sterk afkeurt en strafmaatregelen zal nemen. (Meer hierover op onze sportpagina). Meer Zeeuwsch-Vlaamse kre ken open voor toerisme. Pag. 3. In Cadzand liggen de haaietan- den voor het opscheppen. Pagina 5. Waarom een (blanke) chief in een (zwarte) klapkerk? Het vierde artikel in de reeks „Gast arbeiders in Ghana". Pagina 7. „Humanae Vifae" had weinig invloed op adviezen van huis artsen. Pagina 9. De nieuwe film van Adriaan Ditvoorst werd in Mannheim goed ontvangen. Pagina 19. In 1974 eerste Maasvlakte. staal van de Pagina 17. (ADVERTENTIE) vandaag T c ■-'>< (Van onze redactie buitenland) MOSKOU Voor de tweede maal in 24 uur hebben de twee Russische ruimteschepen Soyoez-7 en -8 elkaar dicht gena derd. Tot op vijf meter, meldde het Russische pers bureau Tass gisteravond. Dinsdagavond kwamen deze twee tot op 1,5 kilo meter bg| elkaar. De nade ring van gisteren werd van nabij gadegeslagen door de Soyoez-6. Er zijn nog steeds geen aanwijzingen dat de lang verwachte kop peling inderdaad tot stand zal worden gebracht. Van bepaalde Russen is onoffi cieel vernomen dat moge lijk vrijdag een belangrij ke dag zal worden, maar wat zij op die dag ver wachten zeiden ze niet precies. Zoals gewoonlijk wordt officieel door de Russen niets van te voren meegedeeld. Terwijl de wereld nog in raadsels verkeert omtrent de opdracht, die de zeven ruimtevaarders in het drie span hebben meegekregen, zweeg Tass gisteravond verder over de reeds aan gekondigde proeven met het lassen van metalen in de kosmische ruimte. Zon der te reppen over een mogelijke koppeling sprak Tass slechts over het ver zamelen van meteorologi sche gegevens van wolken lagen, het ontstaan van wervelstormen en over de sneeuwlagen in de hoger gelegen delen van de Sov jet-Unie. (Van onze correspondent) GOES In hun bejaardenwoning aan de Louise de Colignylaan zijn in de nacht van dinsdag op woensdag de 80-jarige J. M. Lockefeir en zijn 82-jarige echtgenote door kolen dampvergiftiging om het leven ge komen. Het was de buren opgevallen dat de slager en de bakker tevergeefs hadden aangebeld, hetgeen hen vreemd voorkwam. Rond elf uur hebben zij hun in Goes wonende dochter gewaarschuwd. Deze trof de beide bejaarden dood op bed aan. (ADVERTENTIES) OLGA Foam de Luxe gezond, verkwikkend slapen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1