Bezorgdheid om prins Constantijn neemt toe Veel kritiek op woningbouwbeleid van Schut Suenens kraakt in felle rede synode-schema DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND BESTEM Drie van Breda niet vóór '71 vrij GOUDSCHAT IN HOLLE BALK VAN OUD KASTJE ITALIANEN EN SPANJAARDEN VóóR SCHEMA andaag in EAAI KIEZEN TUSSEN MILITAIRE DIENST EN ONTWIKKELINGSHULP Scliijfse: Hoeveel sieraden verloren in mijn kachel nieuwe speciale aanbiedingen op Shell-Stations Krachtiger aanpak voor zuidwest- Nederland gewenst SCHMELZER: Trouw DRIE DODEN DOOR KOLENDAMP Amerikanen in Saigon gaan ook protesteren ALS MOTIE-VAN SCHAIK AANGENOMEN WORDT: HUIVERIG DRS. WESTERTERP: 100 MILJ0E ONDERSCHEIDING VOOR GREY ]09e jaargang no. 26250 editie voor ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 woensdag 15 oktober 1969 WEERBERICHT Vrij warm Zonnige perioden en op de mees te plaatsen droog. Over het alge meen vrij warm. Zwakke tot ma tige zuidwestelijke wind. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSFRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De bezorgdheid om de gezondheid van prins Con stantijn neemt thans alom in den lande ernstige vormen aan sinds de artsen hebben moeten constateren dat het herstel van de ademhalings moeilijkheden plotseling is opge houden en de toestand van het kind sindsdien stationair is. Uit alle de len van het land komen op Drake- steyn, op Soestdijk en ook hij de regering blijken van medeleven binnen. Het medisch team, dat maandag avond nog zeer optimistisch was omdat het prinsje in zijn couveuse duidelijke tekenen van herstel toonde, moest dinsdagochtend mel den, dat de baby een onrustige nacht had gehad en dat de opgaan de lijn was omgebogen. De bezorgd heid van de bevolking nam nog toe door de verklaring die minister-pre sident De Jong gistermiddag op sombere toon in het parlement af legde temidden van de staande, strak voor zich uitkijkende kamer leden. Met name de zinsnede: „We moeten de feiten onder ogen zien" heeft bij velen het ergste doen ver onderstellen. Een goed ingewijde zei ons ter verklaring: „Ik geloof dat voor de somberheid die zich in de Tweede Kamer manifesteerde op dit moment geen aanleiding is. Niette min heeft de premier niet willen verhelen dat hij de toestand van het prinsje ernstig vindt en dat de ouders de situatie eveneens zo be oordelen. Het is duidelijk, dat het geen gunstige ontwikkeling is dat het herstel zich niet doorzet nadat het kindje aan de beterende hand was, maar dit hoeft nog niet te be tekenen dat er sprake is van ach teruitgang. Alle grote specialisten die ons land kent zijn thans inge schakeld en omdat het prinsje een flink gezond kindje is, kan het veel doorstaan". Dit laatste neemt niet weg dat ook volgens onze zegsman de toestand zorgen baart. Een indicatie voor de ongunstige ontwikkeling is ook dat de medici tot en met gisteren vol stonden met een ochtendcommuni qué doch gisteren ook des avonds een bulletin uitgaven waarin de toe stand van prins Constantijn onver anderd werd genoemd. Het herstel van prinses Beatrix vordert gelukkig goed, zo deelde dc minister-president de Kamer mee. De derde zoon van prinses Beatrix en prins Claus heeft de namen Con stantijn, Christof, Frederik, Aschwin gekregen. Prins Claus heeft gistermorgen in het academisch ziekenhuis te Utrecht aangifte gedaan van de ge boorte van zijn derde zoon. Burge meester De Ranitz van Utrecht fun geerde als ambtenaar van de bur gerlijke stand. Als getuigen traden op minister-president De Jong en dr. Beel, president van de Raad van State. Het was een eenvoudige plechtigheid, zonder toespraken. De burgemeester bood prins Claus na mens gemeentebestuur van Utreck n zilveren baby-kapstel aan. Burgemeester De Ranitz vertelde na afloop van de aangifte dat het jonge prinsje niet naar koning van Constantijn van Griekenland is ver noemd. Prinses Beatrix en prins Claus hebben de namen Constantijn en Christof gekozen omdat ze het mooie namen vonden, aldus de bur gemeester van Utrecht. DE JONG KAMER: HOGERE BTW LaTER (Van onze speciale verslaggever) ROME Kardinaal Suenens van België heeft gisteren in een felle j rede tot de bisschoppen synode vierkant gezegd dat het onjuist is de bisschoppen als „assistenten" van de paus te beschouwen, zoals het ontwerpschema doet. Hij deed evenals zijn progressieve collega's Al- frink en Döpfner gisteren, een felle aanval op dat schema, waarin, zo zei hij, precies hetzelfde staat als in de Osservatore Romano. Collegialiteit hoort tot de formele juridische structuur van de kerk. Op iit feit wees kardinaal Suenens uitdrukkelijk. Toen de Belgische kardinaal zijn uiteenzetting begon, werd het in de synodezaal doodstil. De 143 bis schoppen en de paus, die ook gisteren weer de zitting bijwoonde, hadden op kardinaal Suenens zitten wachten. Hij immers heeft zich sinds het befaamde interview in „Informations Cathoiiques Internationales" in mei j.l. tot de woordvoerder bij uitstek van de progressieve richting in het wereldepiscopaat gemaakt. Pro en contra luisterde ademloos, toen de Brusselse aartsbisschop er op wees, dat het in de discussie over het gezag in de kerk absoluut niet gaat om een aantasting van het pau selijk primaat. „Collegialiteit", zo zei hij, „staat niet tegenover en be concurreert het pauselijk gezag niet. Onder de bisschoppen bestaat in fei te geen enkel verschil van mening noch over de waarde van 't pauselijk primaatschap, noch over de nood zaak van collegiaal bestuur. Het gaat echter om de vraag naar het hoe. Die vraag moet nu gesteld worden. Ook de conservatieve bisschoppen hebben zich geroerd. De Italiaanse bisschoppen hebben zich gisteren bij monde van de nieuwe voorzitter van <ie Italiaanse bisschoppenconferentie, kardinaal Poma, achter de theologi sche opvattingen van het ontwerp- (Van onze parlementaire redactie) bEN HAAG De fractieleider van de KVP heeft tijdens de alge mene beschouwingen gezegd dat de regering op het gebied van de ruim- mhjke ordening een krachtiger be- 'eicl moet voeren. Een krachtiger aan hak is z.i noodzakelijk „op straffe ,;i!' 'liet in de toekomst niet meer eetbaar zijn van grote delen van «et land". Volgens drs. Schmelzer is met na me voor zuidwest-Nederland een machtiger aanpak gewenst. De KVP- oordvoerder is van oordeel dat de ^nenmakerij regionaal en lokaal tin fe s^ar en 'e eenzijdig is. „Na- wiaal moet krachtiger leiding wor- aan ®e®even- Duidelijk moet worden gegeven wat de grenzen zijn, die D moSen worden overschreden." - overheid zal verder zo nodig sti- wtrenc' m°eten optreden bij de rstracturering van industriële be stakken, aldus drs. Schmelzer. Vn J hierbij o.a. aan de centra Lailgsti ^t ebndustrie en aain de schema gesteld. Weliswaar zijn zij gedwongen de uitspraken van het tweede Vaticaanse Concilie over de collegialiteit te aanvaarden, maar zij houden zich liever aan het primaat van de paus, zoals dat op het eerste Vaticaanse Concilie gedefinieerd is. Dit mag, aldus Poma, op geen enke le manier ingeperkt worden. Bij dit standpunt heeft Spanje zich aangesloten. De aartsbisschop van Madrid, mgr. Morcillo, heeft met veel woorden over de mystiek van de kerkgemeenschap zich tegen ac cent op de collegialiteit gekeerd. Kardinaal Suenens stelde in zijn toespraak dat sommige bisschoppen, ook al propageren zij een collegiale kerk, in feite het primaat van de paus nog steeds zien als een soort absolute monarchie zoals men die van voor de Franse revolutie ken de. Zij kennen zichzelf graag het mo nopolie toe van trouw aan de paus. „Trouw aan de paus, daarover be staat toch geen twijfel? Allen zijn wij hem trouw, maar wij moeten ons duidelijk uitspreken over de relatie tussen paus en bisschoppen". Evenals kardinaal Alfrink vond de Belgische aartsbisschop het rapport van kardinaal Seper beter, omdat het de werkelijkheid van de lokale ker ken naar voren schuift. De collegia le medewerking van de bisschoppen, die Seper noemt, gaat, meende Sue nens, echter verloren achter de vele woorden over de plaats van de paus. Kardinaal Suenens eindigde zijn betoog met het voorstel, het collegia- liteitsbeginsel ter nadere bestudering door te geven aan de internationale theologencommissie. Nog twee keer werd dit voorstel gedaan, in navol ging van kardinaal Döpfner, die er maandag als eerste mee voor de dag kwam. De ministers Witteveen (rechts) en Luns kregen er gisteren tij dens de algemene politieke en fi nanciële beschouwingen in de Tweede Kamer van verschillende kanten weer geducht van langs. Een steuntje bleek nodig. (Van een onzer verslaggevers) ZEIST Drie bejaarden zijn te Zeist omgekomen door kolendamp vergiftiging. Het zijn de 83-jarige J. S. Schrikenberg, zijn 86-jarige echt genote en een buurvrouw van het echtpaar, de 78-jarige weduwe S. van Ochem-Roeterdink. De drie bejaarden werden gister morgen in de woning aan de Con stantijn Huygenslaan aangetroffen door een familielid van het omge komen echtpaar. SAIGON (AFP) Een vijftigtal Amerikaanse burgers, die in Zuid- Vietnam werkzaam zijn, maar niet bij de Amerikaanse overheid, zijn van plan vandaag voor de Amerikaanse ambassade in Saigon een demonstra tie te houden ter gelegenheid van de algemene protestdag (moratorium) in de Verenigde Staten tegen de oor log in Vietnam. Drommen Zeeuwen en Braban ders boeken voor de one-man- show van Toon Hermans in Ant werpen en Gent. Pagina 3. Ridder Van Rappard reageert laconiek op het ontslag van elf raadsleden. Pagina 5. Het drama van de Duitse Star- fighters. Pagina 7. Ze hebben een zwarte God no dig. Derde aflevering in de se rie „Gastarbeiders in Ghana". Pagina 7. „Het peil van het onderwijs, verbeteren? Met de huidige middelen kan het niet eens ge handhaafd blijven", aldus ver ontruste onderwijsorganisaties. Pagina 9. De Kleine Stem op pagina 11. Harm Ottenbros gaat een boe tiek beginnen in Hoogerheide. Sportpagina. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De drie politieke gevangenen van Breda zullen in ieder ge val niet voor 1971 worden vrijgelaten. Ook al zou de motie-Van Schaik volgen de week bij de behande ling van de begroting van Justitie in de Tweede Ka mer worden aangenomen. Na de verklaring vai minister Polak (Justitie) dat hij niet van plan is een wetsontwerp in te dienen waardoor de drie oorlogs misdadigers voorwaarde lijk vrij zouden komen heeft de KVP'er dr. Van Schaik uit de Tweede Ka mer aangekondigd met een motie te komen om de regering toch te vragen het wetsontwerp in te die ren. Naar verluidt zal de mo tie-Van Schaik minister Polak verzoeken de drie van Breda „te eniger tijd" vrij te laten. Het zou in elk geval niet de bedoeling zijn dat de drie volgend jaar, het jubileumjaar van de bevrijding, vrij komen. Het wetsontwerp zou niet meer door het huidige ka binet, dus niet voor de verkiezingen van 1971 worden ingediend. De heer Van Schaik heeft talloze reacties ontvangen op zjjn aankondiging van de motie, waaronder vele dreigbrieven en dreigtele foontjes. Tweederde van de reacties is, naar wij vernemen, positief tegen over de motie. (Zie ook pag. 9) (Van onze parlentaire redactie) DEN HAAG KVP, CHU VVD voelen niets voor het plan van minister Witteveen (ancien) om de omzetbelas ting volgend jaar per 1 juli te vogen Bij de algemene politieke en finele beschouwingen in de twee de kamer drongen Schmelzer (F), Mellema (CHU) en Geert- sema (VVD) gisteravond aan op tel van de BTW-verhoging tot in ieder geval 1 januari 1971. De socialist Den Uyl had al een ningediend, waarin wordt gevraagd het plan tot verhoging van de BTW te stellen, maar tevens af te zien van het plan tot verlaging van de mstenbelasting per 1 januari 1971 De verwachting is dat de regering een deel tegemoet zal komen aan de wens van de regeringspartijen enproberen de steun van de kamer te krijgen voor een verhoging van de per 1 oktober. I De verlaging van de inkomstenbe Geertsema liet zijn liberale kiezers lasting per 1 januari en de BTWeten, met kracht aan iPsJk*1- - verhoging per 1 juli vormden gierlaging vast te nouoen. Zijn geest- meenschappelijke punten in de bcerwant Witteveen mocht zelfs een schouwingen over het regeringsbendertoon van kritiek beluisteren*, leid. De oppositie scherpte juist Want, zei Geertsema, de regering deze zaken de speerpunten om dtelt „maar" een „bijstelling van 600 liberale beheerder van de rijkskqniljoen voor, terwijl we aanvanke- minister Witteveen, fel te kunnëük zijn uitgegaan van een belasting- attaqueren. Den Uyl, de communiverlaging van 900 miljoen per 1 ja- Bakker en de pacifist Wiebenga hahuari 1970. „We betreuren die min den voor de belastingverlaging w<dere belastingverlaging, te meer om- nig goede woorden over, omdat i^at argumentatie van de regering financiering van noodzakelijke voc W®1 beel erg beperkt is zieningen in de knel dreigt te k men. Nog minder wiaren zij te sprek over het plan tot verhoging vam omzetbelasting, wamt daarmee dre de regering zelf de prijzen op te j ten. Mikpunt in het kabinet was minister Schut (volkshuisvesting ruimtelijke ordening). En het opmerkelijk dait ook de regerdn partijen hem niet spaarden. Met me vroeg KVP-aan,voerder Schn zer om studie van de wenselijk! die woningproduktie op te voeren om een krachtiger beleid op het bied van de ruimtelijke orden speciaal in zuidwestelijk NederT Vain de oppositie kreeg mimi Luns (buitenlandse zaken) te h< dat hij alilamg had moeten verd nen. Minister Beernink (bininenl se zaken) bleek door ziekte ver derd de bespreking van het r rimgstoeleid bij te wonen. Dat ki hem goed uit, na enkele ongeluk uitspraken over een „hardere - tiek" vain het kabinet tegenovtf Tweede Kamer, welke uitspah zaterdag in een ochtendblad vn verschenen. Den Uyl en Schnsr wilden hierover vam minister-ji- dent De Jong een nadere verkAg horen. (Vervolg op pag. 9) De regeringspartijen bleken ide BTW-verhoginig per 1 juli daim hun maag te zitten. „Mijn :tie heeft overwegende bezwarenzei Schmelzer. „We sitaain er zeer ve- rig tegenover", verklaarde Gse- ma. „Hoogst ongelukkig", aidilel- leiraa. De grote vrees was daoor verhoging van de omzetbelaig er volgend jaar nauwelijks iets 1 be strijding der inflatie zou kuini ko men, omdat de prijzen weer (den gaam steigeren. Schmelzer ctromg erop aaot de zittingsperiode vam het huië ka binet de BTW-tarieven nog n: één keer aam te passen, bijv. opiamu- ari 1971. Hij deed „een drimji be roep op de regering" om plan uit te stellen. Mellema w! het liefst de datum voor de rdere BTW-veihogimig helemaal «hou den. De oppositionele geluideim de verlaging van de inkomstenasting per 1 januari op de langeian te schuiven, vonden bij de Prings- partijen weinig weerklankjhmel- zer noemde de belastinrrectie „een te belangrijke bijdragot een werkelijke inkomensverbetng van zeer grote groepen der bilking". Maar uitstel van de BTW-'hoging kost het rijk 100 miljoen. I dit te kort moet worden gedekt, ie grote vraag. Denkbaar noemde imelzer het een groter deel dan 30niljoen gulden van de belastingcorr.ie naar 1971 te verschuiven. Als degering op minder urgente uitgaveian be zuinigen, is dat overigens it nodig. BRUSSEL (ANP) Drs. Th. E. Westerterp, KVP-lid van de Tweede Kamer, zal in de komende z,itting van het NAVO-parlement in Brussel met een aanbeveling komen om jonge mensen keus te bieden tussen het vervullen van militaire dienst of een tijdlang dienst doen in ontwikkelings landen. De aanbeveling behelst voorts het in het leven roepen van een vredes- korps va nde Europese lid-staten van de NAVO, naar Amerikaans voor beeld, en het organiseren van samen werking tussen de bestaande omtwik- kelingshulpprogramma's. De door de Nederlander ontworpen aanbeveling komt morgen in bespre king in de economische commissie van het NAVO-parlement en daarna in de assemblee z.elf MEVROUW KONINGS (Van een onzer verslaggevers) SCHIJF Mevrouw M. Konings van de Achtmaalsebaan in Schijf vraagt zich in gemoede af, hoeveel gouden sieraden zij de laatste dagen wellicht in haar kachel heeft ver stookt. Zij was in het bezit van een oud, gammel linnenkastje, dat zij in stukken heeft laten slaan omdat het nergens meer goed voor was: Gisteren maakte zij aanstalten het laatste stuk van het kasje een der bodembalken in de kachel e stop pen, toen er plotseling vier gouden horloges, een gouden hanger, een gouden horlogeketting, drie gouden broches en een gouden munt uitrol den. Bij nader onderzoek bleek de balk hol te zijn. Mevrouw Konings is zich, na haar verrassing te boven te zijn, nu gaan afvragen, of er mis schien nog meer waardevolle sieraden in het kastje verborgen hebben ge zeten. Ruim 35 jaar geleden heeft me vrouw Konings het linnenkast] e voor vijf gulden bij een venduhuis in Roo sendaal gekocht. In een van de hor loges staat een in het Duits ge stelde inscriptie „Voor je verlo ving 1907". Mevrouw Konings is met haar vondst naar de politie gegaan. Daar durfde men niet te zeggen hoe oud de gouden voorwerpen zouden kunnen zijn. Hoe ze in de balk zijn geraakt, is ook niet duidelijk. Heel misschien als gevolg van de oorlogsdreiging in 1914. De vindster mag ze in ieder geval houden, omdat zij ze onbewust overigens langer dan dertig jaar in haar bezit heeft gehad. (ADVERTENTIES) LONDEN (AFP) Koningin Eli zabeth heeft de Britse journalist Anthony Grey, die enige dagen gele den door Peking werd vrijgelaten, benoemd tot officier in de orde van het Britse Imperium. (O.B.E.) Zie elders in dit blad

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1