ZORGEN OM DERDE PRINSJE PENDELDIENST IN DE RUIMTE Russen nu klaar voor sprong naar Mars FURIEUZE SLAG IN BELFAST: BRITTEN STUREN VERSTERKINGEN bij Nieuw bestrijdingsmiddel tegen leukemie pswagens. |[ye's dacht hebben? lift na 650! DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND MAJOOR RIJKSPOLITIE ONTHEVEN UIT FUNCTIE Drie doden en tientallen gewonden Man dood wrak auto gevonden Indrukwekkende come back van Gerben Karstens jpelijjk Werkenden gewezen jpeEijk Werkenden (b.v. gehuwden) editie voor zeeland weerbericht STERK SLUIPSCHUTTERS BRUTE MOORD voor de Geestelijke Volksge- le 27 te Middelburg, t lefoon In verband met bestaande Dmen tot oprichting van één ot ior Levens- en Gezinsmoeilijk- zoeken wij kontakt met Voortgezette Opleiding. Zij zou- eaus een part-time funktie ver aal Vz dag per week). verzoeken wij (vrijblijvend) hriftelijk kontakt op te nemen nulders of W. Goedman (resp. iter en P.S.W.) van bovenge- Ifortabele stoelen, de lhet veiligheidsstuurwiel, |idsriemen en nog veel meer. tuit vele typen en 109e jaargang no. 26248 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 maandag 13 oktober 1969 Droog en zonnig Droog en zonnig weer. Hier en daar mist, vooral in de morgen uren. Zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSI'RAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - UTRECHT „Er zijn zorgen over de gezondheidstoe stand van de baby van prinses Bea trix, maar geen ernstige zorgen. Er is bepaald geen paniektoestand", zo kon men gisteravond in officiële kringen horen verluiden naar aan leiding van het bulletin over adem halingsmoeilijkheden bij het zater dag geboren prinsje. In dat communiqué werd mede gedeeld, dat de prinselijke baby en kele uren na de geboorte tijdelijk in een couveuse was gelegd wegens bemoeilijkte ademhaling. Gister avond was nog geen nader commu niqué verstrekt. Dat wordt heden morgen verwacht. Een goed geïn- Jormeerde zegsman verklaarde ons gisteravond: „Uit het uitblijven van een nadere officiële mededeling mag worden afgeleid, dat er geen verslechtering is ingetreden. Men mag er niet uit concluderen, dat er geen problemen meer zijn. Er zijn problemen rond de ademhalingsor ganen van het prinsje. Daarom is het in een couveuse gelegd om een zelfde situatie te scheppen als in een moederlichaam. Er is geen me dische ingreep gedaan. Overigens is de bemoeilijkte ademhaling niet uit zonderlijk. Het is iets dat meer voorkomt bij pasgeboren babys". De gezondheidstoestand van het prinsje was gisteravond gelijk aan die waarvan eerder op de dag spra ke was in het medisch bulletin: niet onbevredigend. Deze formulering drukt de mate van bezorgdheid goed uit, aldus onze zegsman. Van specialistische zijde verne men wij dat ademhalingsmoeilijk heden bij voldragen kinderen door gaans twee oorzaken hebben. Op de eerste plaats kunnen ze het gevolg zijn van functionele storingen. De ze kunnen bijvoorbeeld optreden wanneer de longen niet goed tot ontplooiing zijn gekomen. Dit soort storingen is meestal van betrekke lijk korte duur. Naar alle waar schijnlijkheid gaat het bij het prins je om zo'n functionele storing. In veel minder gevallen worden ademhalingsmoeilijkheden bij pas geboren kinderen veroorzaakt door een organische afwijking, waarbij gedacht kan worden aan een aan geboren afwijking van het hart. Er is in ieder geval een schaduw gevallen over wat zich in eerste in stantie als een feesteliike gebeur tenis zonder meer liet aanzien. Het eerste bulletin, dat de rijksvoorlich tingsdienst uitgaf, beloofde niets dan goeds: „Heden, op II oktober 1969 heeft H.K.H. Prinses Beatrix in het academisch ziekenhuis in Utrecht het leven geschonken aan een flinke welgeschapen zoon. De bevalling, die langs operatieve weg heeft plaatsgevonden, is geheel naar wens verlopen. De toestand van moeder en kind is goed". Het bul letin was ondertekend door de ver loskundigen A. Haspels, J. Drukker en W. Plate. Het gewicht van het prinsje be droeg bij de geboorte 3240 gram. Zijn lengte is 49,5 cm. Het nieuws verspreidde zich za terdagmorgen snel door het land. De meeste mensen kregen een eer ste vermoeden van de geboorte van een prinsenkind door het toene mend aantal vlaggen dat van onen- bare gebouwen en huizen werd uit gestoken. Tiidens de bevalling waren ko ningin Juliana en prins Claus in het ziekenhuis aanwezig. Toen prins Claus het ziekenhuis verliet zei hij o.m.: „Ik heb rode rozen voo- miin vrouw besteld, net als bii de ge boorte van Friso". En: „Mün zoon heeft donker haar". Van alle kan ten stroomden gelukwensen bin nen. Minister-president De Jong verklaarde: „De basis van de erf opvolging is opnieuw verbreed maar de jonggeborene zal, mense lijkerwijs gesproken, niet degene zijn, die eenmaal tot de troon word! geroepen". De minister-president voorzag meer mogelijkheden voor een eigen levenskeuze voor het der de prinsje. Gelukwensen kwamen verder binnen van o.a. de minister raad, de gouverneur van de Neder landse Antillen en van de Westduit se bondspresident Heinemann. Prins Claus zal zijn derde zoor dinsdagmorgen om tien uur in hc' Utrechtse stadhuis aangeven. Dr. L Beel en minister-president De Jonr zullen als getuige optreden. Hel prinsje is de vierde in de Hjn var troonsopvolging. Eerste is prinses Beatrix, tweede prins Willem Alexander, derde prins Johan Friso De schoolkinderen zullen van daag vrijaf hebben. De ri'ksscho len zijn daartoe geïnstrueerd. Dr besturen van de gemeentelijke er biizondere scholen is verzocht de zelfde gedragsliin ie volgen. De ver eniging van avond'vcea heeft be sloten dat vanavond geen les zal worden gegeven. De avondschool van Roosendaal is echter wel open vanavond. c Deze foto van het pasgeboren prinsje werd zaterdagmorgen door prins Claus gemaakt. Shonin in zijn cabine. (Van onze speciale verslaggever Anthony Tucker) LONDEN Rusland staat op het' punt om het eerste bemande laboratorium in de ruimte te bouwen. De Soyoez-6, die kort na 12 uur op zaterdagmiddag werd gelanceerd, werd gisteren in de ruimte samengevoegd met de Soyoez-7, met 3 man aan boord. De drie astronauten van de Sojoez 7, tijdens een recente persconferen tie. V.l.n.r.: Viktor Gorbatko (35), voormalig straaljagerpiloot, ge trouwd met een arts en vader van twee dochters van 12 en 9; dr. Anatoly Filipchenko (41), voormalig militair vlieger, vader van twee zoons 12 en 8 en dr. Vladislav Volkov (34), getrouwd met een inge nieur en vader van een zoon van 11. De boordingenicur van de Sojoez-6, Valeri Koebassov met zijn echt genote L. Ludmilla en zijn dochtertje Katja. Terneuzen [35/3857/3858. I,t 84 Tel. 01640-5910. ï«rm!f iCtli astronauten Georgi chonin (arts) en Valery Koebassov urmen de bemanning van de Sojoez-6. Het is heel goed mogelijk dat de andere taken het in elkaar zetten en de controle van de uitrusting zijn, dlie gedurende het samenvoegen van ruimteschepen zal worden gebruikt. De Russen zullen zeker een aantai technieken uitproberen die erop gericht zijn om goede wrijvings- of „samensmeltings"-lassen tot stand te brengen, die alleen maar op bevre digende wijze in het volmaakt lucht ledige kunnen worden uitgevoerd. Zulke lassen, die bijna alle materia len kunnen voegen, als zij tenminste oppervlakken hebben, die schoon ge- ioeg zijn om atomisch contact moge- ;ijk te maken, zijn permanent en on gelooflijk sterk. Aangezien het Russische bemande ruimtevaart-programma altijd de vestiging van ruimtevaartplatforms tot doel heeft gehad, als basis voor bemande ruimtevluchten naar de planeten (Mars staat reeds in de ver re toekomst op het Russische pro gramma) is het nodig, dat men de samenstellingstechnieken van een pendeldienst onder de knie krijgt, die de eerste belangrijkste fase vor men. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat Rusland tegen morgenavond haar eerste belangrijkste experiment zal hebben voltooid en klaar zal zjjn om het eerste permanente ruimte- verblijf van de mens in de ruimte te bouwen en te bevoorraden. (COPYRIGHT THE GUARDIAN/DE STEM). Men verwacht, dat vandaag of morgen een derde bemand ruim' tevaartschip zich bij hen zal voegen voor manoeuvres en samenvoe gings-experimenten. Hieruit zou een driedelig ruimteschip kunnen ontstaan met negen of tien man aan boord. Dit zou het grootste experiment met het grootste ruimteschip in de ruimtevaartgeschiedenis zijn. Een andere mogelijkheid is, dat slechts twee ruimteschepen aan elkaar zullen worden verbonden Soyoez 7en Soyoez 8 en dat de Soyoez 6 zal dienen als werkplaats en als pendeldienst. Het is karakteristiek voor de Rus sen dat zij geen gedetailleerde aan kondiging hebben gedaan over het vluchtpian, maar op vrijdag publi ceerde de „Izvestia" een tekening van een driedelig ruimteplatform. De plaatsing van dit artikel is waar schijnlijk geen toeval en hoewel Moskou na de eerste lancering op zaterdag aankondigde dat de Soyoez- 6 geen „aanlegkraag" had, zou dit kunnen betekenen dat een geheel nieuw systeem van tunnelverbinding zoals een grote buigzame buis zon worden gebruikt. De Russische aankondiging zei dat er „nieuwe systemen aan boord wa ren geïnstalleerd". En dat men naast andere experimenten ook ruimtelas- singen zou uitvoeren. De Soyoez-6, waarvan luitenant-kolonel Georgi Shonin de commandant is, heeft een civiel-ingenieur aan boord. Geen van beiden is eerder in de ruimte ge weest. De Soyoez-7, die om 11 uur 45 in bijna dezelfde baan als de Soyoez-6 gelanceerd werd, heeft drie man aan boord; de luitenant-kolonel Anatoly Filipchenko, Viktor Gorbatko en een burger-geleerde, dr. Vladislav Vol kov. Ook hier heeft geen der be manningsleden eerder in de ruimte gevlogen. Dr. Volkov is een raadsel. Terwijl hij gisteren gedurende een directe uitzending van de Moskouse televisie vanuit de ruimte sprak, zei hij dat hij verantwoordelijk was voor „verbindingen en andere taken". „Ik ga u niet vertellen over de andere taken", zei hij. (Van een onzer verslaggevers) ROERMOND De commandant van het korps rijkspolitie in het dis trict Roermond, majoor W. A. H. is door de korpsleiding uit zijn functie ontheven. Dit zou mede op verzoek van de betrokkene zijn gebeurd. Naar het beleid van majoor H. wordt een onderzoek ingesteld. Verwacht wordt dat deze beslissing vanochtend aan de leden van het korps in het district Roermond zal worden bekend gemaakt. De voorlo pige ontheffing uit zijn functie als districtscommandant zou het gevolg zijn van de overplaatsingsmoeilijfche- den tussen maj. H. en opperwacht meester De Jong uit Herten. De laat ste werd eerder als groepscomman dant tegen zijn zin naar de politieop- leidingsschool in Baexem overge plaatst. De kwestie werd op 24 september j.l. voor het ambtenaren gerecht in Roermond behandeld. De uitspraak wordt deze week verwacht. (Van onze speciale verslaggever) COMO. Met een eindsprint die in kracht niets onder deed voor zijn prestaties in zijn bes te jaren, is beroepswielrenner Gerben Karstens (foto) win naar geworden van de laatste klassieker van het jaar: de ronde van Lombardije. Gerben Karstens, twee jaar geleden slachtoffer van een geweldige inzinking, vierde daarmee een indrukwekkende come back. Na Jo de Roo, die in 1962 won, was hij de tweede Nederlander die de ronde van Lombardije op zijn naam schreef. Karstens deed dat door in de finale van deze klassieker acht concurren ten te verslaan. Meer over deze en andere sportgebeurtenissen in onze bij lage. (Van onze redactie buitenland) BELFAST De Britse regering heeft gisteren 300 parachutisten naar Ulster gestuurd, nadat in de nacht van zaterdag op zondag hij bloedige hotsingen tussen protestanten en politie in Belfast drie do den en tientallen gewonden waren gevallen. Eén politieagent en twee burgers werden gedood. Het Britse troepental in Ulster is door de nieuwe versterkingen op hij- na 8000 gekomen. Zij hebben, zo deel de een woordvoerder in Londen gis teravond mee, opdracht te schieten als op de militairen wordt geschoten. Voor het eerst sinds hun komst' naar Ulster openden Britse troepen het vuur op demonstranten, nadat za terdagavond vanuit een woedende menigte protestanten schoten waren gelost. In een urenlang vuurgevecht liepen militairen, politieagenten en hungers kogelwotiden op. Bijna hon derd betogers werden gearresteerd. De onlusten braken uit toen cir ca tweeduizend protestanten woe dend over het besluit van de regering tot ontwapening van de politie en ontbinding van de bij de katholieken zeer gehate hulppolitie, in het district Shankill Road op wilden trekken naar een katholieke buurt. Ze stuitte op enkele honderden politiemannen en Britse militairen, waarna ze barrica den opwierpen. Toen de ordetroepen de protestan ten wilden verspreiden, werden ze beschoten. Aanvankelijk werd gerea geerd met traangas en charges met de wapenstok, maar toen een regen van benzinebommen, flessen en straatste nen op hen neerdaalde, en bovendien sluipschutters vanaf de daken begon nen te schieten, schoten de Britse militairen terug. De menigde was in middels aangegroeid tot circa drie duizend mensen, en de gewelddaden breidden zich uit naar andere delen van de stad, waarbij autobussen en personenwagens werden omgegooid en op vele plaatsen brand werd ge sticht. Een protestantse geestelijke zei dat de betogers in volslagen razernij ver keerden. „We staan machteloos", wa ren zijn woorden. De ordetroepen voerden pantserwagens aan om de nieuwe barricaden te doorbreken, en" legden prikkeldraadversperringen rond woonblokken van katholieken. Am? rlamces reden af en aan. Het waren de zwaarste onlusten sinds die van augustus, die tot de komst van meer dan zesduizend man Britse troepen leidden. „Ik weet na mens iedere fatsoenlijke burger te spreken als ik deze brute moord ver oordeel", zei premier Chichester- Clark over de dood van de politieman. De politie heeft geen vuurwapens ge bruikt. Zij werd op het hevigst van de strijd op de achtergrond gehou den. (Van onze correspondenten) ZIJPE. De 24-jarige onderwijzer P. Th. J. Ploeg uit 't Zand is zaterdag morgen omstreeks half vijf dood voor de wrakstukken van zijn auto aange troffen. De automobilist is volgens de politie vermoedelijk in de berm ge. raakt, heeft toen zijn stuur naar links omgegooid en kwam tenslotte tegen een boom tot stilstand. Door de schok is hij toen uit de auto geslingerd. Zaterdagmiddag stak bij de Blauwe Keet te Oosterland de 21-jarige uit Rotterdam afkomstige en te Ooster land logerende J. Lokkertol Rijksweg 18 per fiets over. Hij moet daarbij een personenauto, die uit de richting Zie- rikzee kwam en bestuurd werd door G. E. S. uit 's-Gravenhage, niet heb ben opgemerkt. Het gevolg was dat de heer Lokker- tol door de auto werd geschept. Bui ten bewustzijn werd hij overgebracht naar het Rode-Kruisziekenhuis te Zie- rikzee. Van daaruit is hij met de grootst mogelijke spoed overgebracht naar het Dijkzichtzickenhuis te Rot terdam, waar hij in de loop van de avond aan zijn verwondingen is over leden. UTRECHT (ANP) „Bui- tenlichamelijke bestraling van bloed kan een nieuwe bestrijdingsmethode worden tegen zowel leukemie als het onderdrukken van afsto tingsverschijnselen bij trans- plantaten. Het voordeel van deze methode is dat de radio logische behandeling be perkt blijft tot het bloed waardoor ongewenste be straling van andere orga nen van de patiënt wordt voorkomen". Deze medede ling deed dr. W. Th. Evers, radio-therapeut van het Radboutziekenhuis te Nij megen, zaterdag in Utrecht. Bij deze nieuwe methode, waarna er nog zeer veel on derzoek moet worden ver richt, wordt het slagaderlijk bloed via een plastic slang van maximaal 15 cm lengte bulten het lichaam gebracht en terwijl het terugvloeit in een ader, bestraald. De be langrijkste toepassing is, dat het kan worden gebruikt wanneer andere middelen falen, zoals bij een resisten tie tegen chemische midde len of bij het ontstaan van een ernstige giftige been- mergreactie. Ook als leuke mie voorkomt hij zwangere vrouwen, is buitenlichame- lijke bestraling van hel bloed aanbevolen om scha de aan het nog ongeboren kind te voorkomen. Tot nu" toe zijn nog geen blijvende resultaten geboekt. Een ge combineerde behandeling met chemische middelen die celgroei tegengaan, is voor lopig noodzakelijk, aldus dr Evers. Dit komt omdat de ieukemische cellen in het beenmerg worden gevormd en van daar uitzwermen in het bloed. De bestraling van het bloed reikt niet tot de stamcellen, die in het been merg achterblijven. Wel kan op de duur bij voortzetting van de behandeling even wicht ontstaan in de aan maak van nieuwe ieukemi sche cellen in het beenmerg en de afbraak door bestra ling. Bij een patiënt in Nijme gen, die in een crisissituatie met deze nieuwe methode werd behandeld, is dit met goed gevolg bereikt.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1