MIN. SCHUT OP DELTA-DAG: Regering houdt vast aan „demarcatielijn" voor Rotterdam T s j echosiowakije sluit grenzen voor eigen volk V erzekering ziektenkosten veel duurder 50% G. LUYBEN morgen heerlijk kalfsgehakt DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DB STEM Maanvaarders in AmsterdamHonklopers missen tas met ruim lA miljoen Oktober: uitschieter Nederland biedt Canada hulp aan andaag in Amok in VS-ambassade te Saigon Gevangenis- pastores bepleiten opnienw vrijlating JAMIN editie voor zeeland weerbericht GEEN INDUSTRIE KANAAL OF HAVENS IN HOEKSCHE WAARD WERK VOOR SMW WENSDRECHT Uniek België Twee vissers uit Breskens kresen boete Zweden verliest miljoenenorder door hulp aan Noord-Vietnam Gevaarlijk spel BUSSEN EN TREINEN DOOR SOLDATEN LEEGGEHAALD Beperkt Studie roombóterkoekjes Nu of NOOIT Drie van Breda: Tankschip even omhoog gevaren; kapitein gewond een goed stuk vlees hoort erbij vul paprika's (mmm!) met koken in tomatensaus. Opdienen met aardappelen. 109e jaargang no. 26246 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 vrijdag iO oktober 1969 Warm Droog, zonnig en warm weer. Wel hier en daar mist in de ochtend uren. Zwakke tot matige zuidwes tenwind. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van een onzer verslaggevers) BREDA - De regering wenst vast te houden aan de demar catielijn voor de kust van Voorne en wijst een zeehaven ontwikkeling en een zeevaartkanaal door de Hoeksche Waard van de hand. Anderzijds is wellicht een relatief geringe uitbreiding van de Maasvlakte te overwegen teneinde in de toenemende vraag naar accommodatie voor diepstekende schepen te voorzien. (Van onze correspondent) SCHIPHOL Nederland is bereid Canada te helpen bij het onderhoud van in Europa gestationeerde Star- fightersquadrons, indien de Canade zen mochten besluiten een deel van hun troepen uit Europa terug te trek ken. Vooral indien by de terugtrekking ook een deel van het in Duitsland gelegerde luchtmachtpersoneel zou zijn betrokken, dan zou het onder houd aan motoren en electronische apparatuur van de Canadese vlieg tuigen zeer kostbaar worden. Daar om heeft minister van Defensie W den Toom zijn Canadese ambtgenoot tae week zijn aanbod gedaan Dt Nederlandse luchtmacht kan, volgens de heer Den Toom de Canadezen hel pen. Zoals bekend worden straalmotoren van militaire NAVO-vliegtuigen on der meer onderhouden op de Straal- motorenwerkplaats (SMW) op de vliegbasis Woensdrecht. Minister den Toom maakte melding van zijn aanbod, toen hij gisteren uit Canada terugkeerde op Schiphol. Overigens heeft de Canadese rege- ifflg nog geen definitieve beslissing genomen over eventuele terugtrek- king uit Europa. Minister den Toom maakt zich overigens zeer bezorgd over de ten dens die bij de grote NAVO-Ianden bestaat om troepen uit Europa te ug te trekken en deze aderlating te compenseren met zogenaamde mobie- i.Airlift"-systemen. Volgens de me ning van de heer Den Toom wordt de kans op een atoomoorlog als gevolg van een eventueel lokaal-Europees conflict eerder groter dan kleiner, ovendien, stelt de heer Den Toom, al het overvliegen van reserves door "o tegenstander worden opgevat als sealatie, met alle gevolgen van dien. e heer Den Toom heeft de Canade zen op de zorgen. hoogte gesteld van zijn Met deze woorden heeft minis ter ir. W. F. Schut van Volkshuis vesting en Ruimtelijke ordening gisteren nog eens het standpunt van de regering duidelijk ge maakt ten aanzien van de ontwik keling in het Deltagebied. Hij deed dat tijdens de Deltadag, die de afdelingen Zuid-Holland, Zee land en Noord-Brabant van de Vere niging van Nederlandse gemeenten in het nieuwe, nog niet geopende con grescentrum Het Turfschip in Breda hadden belegd. Overigens duidde minister Schut bovenstaande woorden aan als „de richting voor het beleid in de komen de jaren" en hij zei dat uit zijn uit spraken niet de conclusie behoeft te worden getrokken dat geen enkele verdere uitbreiding van de zeehaven activiteiten en zeehavenindustrieën in het Waterweggebied aanvaardbaar zou zijn. „Van de unieke positie, die Rotter dam in de rij der nationale en inter nationale zeehavens bezit, zal ook in de toekomst profijt moeten worden getrokken, vooral wat betreft de ont vangst van schepen met grote diep gang, de overslagcapaciteit en de gro te agglomeratiegebonden industrie ën".. Aan het slot van de Deltadag riep burgemeester mr. J. van der Lee van Dordrecht op tot een Belgisch-Neder landse aanpak van de Deltaproblema- tiek. Herinnerend aan de impasse waarin Europese eenwording in 1955 was geraakt vroeg hij om „een Spaak voor de Delta". Hij nodigde het Over legorgaan Zuid-west-Nederland uit „de moed te hebben" een nieuw „groen boekje", maar dan nu samen met België, samen te stellen. (ZIE OOK PAGINA 5). Twee vissers uit 26-jarige J.A. en de 29- in R V zi-'n ^00r een rechtbank Fra„ ne veroordeeld tot elk 300 wZ„e nk h.oete (ruim f 200,—) ale JS» v,ssen de Franse territorl- FL R .ren en tot elk 400 {rank sens het gebruik we- van verboden vis- 14 kif,.?8 j0ide vissers werden op t«uilWaA.i.f.ar-door.een. Frans Pa' Sebrat-hf5 wtUig aanSehouden en op- mochfenS-°r-illg Va" ee" b°rg- zen, ZU toen weer zee kie- FALUN, ZWEDEN (Reuter) Het Zweedse mijnbedrijf Stora Koppar- berg heeft een order tot een bedrag van ruim 120 miljoen gulden van een Amerikaanse onderneming verloren doordat Zweden hulp verleent aan Noord-iVietnam. De naam van de Amerikaanse on derneming is niet meegedeeld, even min om welke goederen het ging. BRUSSEL (ANP) In het Belgi sche plaatsje Helchteren heeft de chauffeur van een vrachtwagen in een stille straat een grote kartonnen doos, die midden op de rijbaan lag, tverreden zonder te weten dat er een 'eind in zat. Een jongetje van tien jaar was, spe- end met zijn broertje, in de doos gaan liggen terwijl het broertje ande re speelmakkers ging halen. Het kind werd zo zwaar gewond dat 't tijdens het overbrengen naar 'n ziekenhuis overleed. Bonnen - bonnen - bonnen op Rijksweg 58. Pagina 3. Als er iets mis gaat met een kunstnier beginnen vijf alarm- schellen te bellen. Pagina 7. De grande dame van het Neder landse ballet, mevrouw Sonia Gaskell, door minister Klompé gehuldigo. Pagina 11. Feijenoord niet door A.C. Milan. ontmoedigd Pagina 13. Stroef begin van oecumenische samenspraak. Pagina 17. Door de automatisering zullen velen zonder werk komen. Daarom bepleit een Tilburgse professor een aangepast mini mum-inkomen voor de beter betaalden. Pagina 19, (Van onze correspondent) AMSTERDAM Twee banklopers van Slavenburgs Bank in Amsterdam zijn een tas kwijt waarin meer dan een kwartmiljoen gulden van hun werkgever zat. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in. Volgens de banklopers werd de tas uit hun auto gehaald. De mannen hadden het geld op gehaald bij de Nederlandsche Bank op het Frederiksplein. Toen zij in de Marnixstraat bij het Raamplein re den kreeg de auto, een Volkswagen, een lekke band. Daardoor waren zij genoodzaakt om te stoppen. Het wiel werd verwisseld en terwijl zij daar mee bezig waren moet, volgens hun verklaring, de tas waarin 285.000 zat, zijn gestolen. Zij misten de tas toen zij met de reparatie klaar wa ren en weer instapten. (Van onze redactie buitenland) MUENCHEN/WENEN Het heeft er alle schijn van dat, na alle ellende die de Tsjechoslowaken al over zich heen gestort hebben gekregen sinds augus tus vorig jaar, zij nu ook opges'oten worden in hun eigen land. Sinds gis teren zijn de grenzen voor uitreizende Tsjechen gesloten. Bussen en treinen werden leeggehaald of teruggestuurd, of de reizigers nu visa hadden of niet. De Beierse grenswacht kreeg te ho ren dat zij voortaan alleen Tsjechen op dienstreis aan haar doorlaatpos- (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT/DEN HAAG Een van de grootste maatschappijen op het gebied van de particuliere ziektekostenverzekering, de Haagse Nemizo waarbij bedrijven als de KLM en de BPM/Koninklijke Shell zijn aangesloten, heeft een circulaire gereed liggen waarin een dras tische verhoging van de premies per 1 januari 1970 wordt aangekon digd. Naar verluidt zou het om een optrekking van tien tot twintig percent van de huidige tarieven gaan. Andere verzekeringsmaatschap pijen zouden eenzelfde lijn willen volgen. Nauwelijks was dit bericht van het Utrechtse agentschap van het ANP verspreid of het voorlichtingsbureau van de gezamenlijke schadeverzeke ringsbedrijven haastte zich het te ontkennen. Gezien het feit dat de bovengenoemde circulaire er ligt, heeft het ANP zijn bericht niet inge trokken. Insiders menen dat een en ander moet gezien worden als een randgevecht tussen de ziekenfondsen en de particuliere verzekeringsmaat schappijen over de hoogte van de loongrens. De Ziekenfondsraad heeft de minister inmiddels geadviseerd de loongrens voor de verplichte ziekte kostenverzekering op te trekken tot f 16.000,maar de minister moet zijn beslissing nog nemen. Het zou de particuliere verzekeringsmaatschap pijen niet zo goed uitkomen als hun premieverhoging op dit moment be kend zou worden. Vooral gezinnen met kinderen zouden hiervan de du pe worden. De aangekondigde drastische ver hoging voor 1970 van de particuliere ziektekostenpremies heeft in zieken fondskringen geen verwondering ge wekt, omdat de particuliere ziektekos tenverzekeraars tot nu toe nauwelijks of geen tariefsafspraken hebben kun nen maken met de dienstverlenende medische sector. Hoewel ook in de ziekenfondsverzekering voor 1970 een zekere kostenstijging te verwachten zal zijn, is deze vergeleken bij die van de particuliere ziektekostenverzeke raars belangrijk geringer. ten kon verwachten. Normaal kwa men drie- tot vierhonderd Tsjechen dagelijks de grens over, velen voor het bezoeken van kennissen en fa milieleden in Beieren. Ook van de zijde van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken werd giste ren bevestigd dat Tsjechosiowakije de grens met Oostenrijk nagenoeg her metisch heeft afgesloten. Tsjechoslo- waakse toeristen mogen er niet meer uit. In Praagse termen heet het dat het reizigersverkeer met het westen „strenger gecontroleerd" zou worden en dat toeristische en partikuliere be zoeken aan het westen zouden wor den „beperkt". Alleen groepsreizen met het reisbu reau Cedok schijnen nog mogelijk te zijn. Emigratie zal, naar verluidt, vrij wel geheel onmogelijk worden, zulks met het oog op de economie. Uitzon deringen zouden alleen worden ge maakt voor gepensioneerden en Tsje choslowaken die zich bij geëmigreer de naaste familieleden willen voegen. Voor reizen naar het buitenland voor beroeps- of studiedoeleinden zal in het algemeen geen toestemming worden verleend. De minister van onderwijs zal moeten beslissen over aanvragen van studenten die enige tijd buiten het land willen studeren, Volgens Oostenrijkse autoriteiten zijn gistermorgen vroeg twintig Tsje choslowaken uit de autobus van de dienst BratislavaWenen gehaald. Een trein die met Tsjechoslowaken naar Oostenrijk en Zuidslavië zou gaan. reed niet (ADVERTENTIE) vandaag 250 gram van 109 voor 99 niet te geloven voor die prijs! De maanvaarders Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins (v.l. n.r.) waren gisteren even in Amster dam. Zij openden er een ruimtevaart tentoonstelling en ontmoetten er ko ningin Juliana. MEER HIEROVER OP PAGINA 9 SAIGON (Reuter) Een Ameri kaanse neger-korporaal is gisteren als een woesteling te keer gegaan in de Amerikaanse ambassade te Saigon. Met een automatisch geweer schoot hij twee blanke collega's neer, van wie er een werd gedood en de andei zwaar gewond. Volgens een woordvoerder van de ambassade deden de drie mannen dienst toen de korporaal buiten het gebouw plotseling een van zijn colle ga's beschoot. Deze vluchtte gewond de ambassa de binnen maar werd door de hem achtervolgende korporaal met enkeie vuurstoten gedood. De andere collega, die tussenbeiden wilde komen werd gewond. De rede voor het woe.?te optreden van de neger-korporaal is niet be kend. De man is gearresteerd. DE ZESJARIGE Erik Kerssies uit Veenhuizen is op weg naar school overreden en gedood, toen hij plotse ling de hoofdweg in Veenhuizen over. stak. (ADVERTENTIES) Laatste kans tot horloges, sieraden, cassettes, zilver OPHEFFINGS- LEEGVERKOOP Horloger en Juwelier Uitsluitend bekende merken Oosterhout achter V D Nwe Bouwlingstraat 3 Tel. 3429 ALLES MOET WEG (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De katholieke en protestantse pastores van het gevan geniswezen zijn teleurgesteld over 't besluit van minister Polak (Justitie) geen wetsontwerp in te dienen waar door de drie van Breda voorwaar delijk vrij zouden kunnen komen. Wij hebben indertijd het aanvanke lijke voornemen van de minister van Justitie van harte toegejuicht, omdat het zo geheel en al paste in 't rechts bestel, aldus hoofdaalmoezenier mgr. Verheggen in een verklaring tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de pas tores. „Onze geestelijke opdracht en de verantwoordelijkheid die wij heb ben voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, brengen mee dat wij, indien nodig, kritisch staan ten aanzien van de wijze waarop de ten uitvoerlegging van straffen en de be handeling van gedetineerden wordt gehanteerd. Het blijft voor ons onbevredigend dat ten aanzien van levenslang gestraf ten artikel 26 van de beginselenwet gevangeniswezen niet van toepassing is", zo luidt de verklaring. ZIE OOK PAGINA 9 (Van onze correspondent) HANSWEERT Het Belgische 300-ton metende tankschip Scandia II is bij het binnenvaren van de ha ven van Hansweert op de havenpier vastgelopen. Spoedig was sleepboot- assistentie aanwezig om te trachten het schip weer vlot te trekken. Tij dens deze werkzaamheden, die vrij wel direct slaagden, is de kapitein van de Scandia II door een motor- vlet, toen hij in het gangboord liep, aangevaren. Dokter J. de Beij uit Hansweert verleende de eerste hulp. Hij achtte het wenselijk dat de ka pitein voor nader medisch onderzoek, het maken van foto's, naar een zie kenhuis te Goes werd overgebracht. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De late nazomer naakt nog steeds geen aanstalten ons te verlaten, al zal tijdens het komende weekeinde het weer in zoverre wat veranderen dat door iets meer bewolking de temperatu ren meer in de buurt van de nor male komen. Normaal voor deze tijd van het jaar is 14 graden. Oktober 1969 behoort ongetwij feld tot de uitschieters en het merkwaardige is dat de laatste tijd dergelijke uitschieters precies om de tien jaar plaatshadden. In het zuiden en in sommige an dere delen van het land bereikte oktober dit jaar al zes dagen met temperaturen boven de 20 gra den. Deze opmerkelijke nabloei van de zomer gaven ook de ok tobermaanden van 1959 en 1949 te zien. In 1949 waren het er zelfs tien dagen met meer dan 20 gra den. Overigens is het absolute na- zomerrrecord van 10 oktober 1921 lang niet bedreigd. Op die dag was het in oost-Brabant... 29 graden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1