Gulden en prijspeil (onder opwaartse druk) overschaduwen belastingdebat in parlement WBSa Hoeven vreest grote toevloed gastarbeiders DB STEM China en Rusland gaan praten over grensgeschillen DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Tupolev zakt door rechterpoot DOW besluit over tweede Naftakraker BINNENKORT IN PEKING: life ONRUST DOOR GERUCHTEN RESTEMMING EX-SEMINARIE Internationale geldmarkt rekent op revaluatie van de gulden MEERDERHEID VAN KVP-FRACTIE: VOOR VRIJLATING „DRIE" Griekse gevangenen vragen hulp Rode Kruis andaag in Vakantietoeslag voor bijstandtrekkers in steken dig hun neus je grote mode: ;e pakken met •s, getailleerde ifit shirts, t uitlopende noderne grote mode en... en vanaf jrote mode mannen, eens C&A. rafstotende corduroy, i steekzakken. van acryl jersey, met' sés. 32-36.19.75 5/45 pantalon in embleem. jenskostuum van ö.Superslanke pasvorm. zeeland weerbericht Soepeler Loonwet Revaluatie en Cipier aangelioud lla ontsnapping Van gevangene Vrees Acties Peildatum voor loongrens ziekenfonds wordt 1 november Valdispert kalmeert 109e jaargang no. 26244 editie voor Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 woensdag 8 oktober 1969 Nevelig Nevelig. Op de meeste plaatsen droog weer met iets meer bewol king. Dezelfde temperaturen als gister of iets lagere. Zwakke wind. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Met het loon- debat nog maar net achter de rug, staan regering en parle ment voor een nog woeliger en voor het kabinet wellicht gevaarlijker week. Onderwerp van discussie in het parlement zullen volgende week zijn, de belastingvoorstellen van de re gering, in het bijzonder de voor stellen de (reeds uitgestelde) BTW- verhoging per 1 juli te doen ingaan en de verlaging van de inkom stenbelasting met 600 miljoen (de eerste fase van de z.g. be lastingcorrectie). Regering en parlement staan hierbij voor de ernstige moei lijkheid dat de ontwikkelingen rond de Duitse mark en de on zekerheid over de vraag wat er met de onder (opwaartse) druk gezette gulden moet gebeuren, de hele gang van zaken nog ver troebelt. Vaststaat dat de Ne derlandse economie, alsmede het prijspeil, nadelig worden beïn vloed door een revaluatie van de mark, ongeacht of de gulden nu meegaat of niet. De regering heeft hierdoor nog nauwelijks enig houvast aan de rijksbegroting 1970, die een maand geleden nog „evenwich tig" heette. De stijging van het prjjspeil als gevolg van allerlei binnen- en buitenlandse invloe den dreigt op te lopen tot 4,5 of 5,5 procent in plaats van tot de in de miljoenen-nota geschatte 3,5 a 4 procent, een raming die gemaakt werd toen er nog niets bekend was van een Duitse re valuatie. PORTEFEUILLES RAMMELEN AL (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Rond de belasting kwesties die volgende week aan de orde zullen komen, kan men in Den Haag bij wijze van spreken de portefeuilles al horen rammelen. De AR-fractie inde Tweede Ka mer is voor uitstel van de BTW-ver hoging tot 1 januari 1971. Bovendien vraagt deze fractie zich af of de be- kstingcorrectie op 1 januari met 600 miljoen gulden wel moet doorgaan. Daarnaast heeft de KVF-fractie „zo zijn twijfels" over d'e noodzaak van de BTW-verhoging reeds op 1 juli 1970. De PvdA, D '66, de PSP, de PPR en de CPN zijn absoluut tegen deze verhoging op 1 juli. Die mag, wan neer het inderdaad noodzakelijk is, pas op 1 januari 1971 doorgaan, al dus deze fracties. De regering sitaat hiermee voor de krachtproef deze fracties te bewijzen, dat 4e BTW inderdaad op 1 juli voor een poot deel omhoog moet, de belastinigcorrectie op 1 januari inderdaad met 600 miljoen gulden doorgevoerd moet worden. De portefeuilles rammelen bij wijze van spreken al, hoewel minister Wit- tevcen voor wat de BTW betreft zich wat soepeler opgesteld heeft. Wil de kamer in grote meerderheid uitstel van de verhoging van de omzetbelas ting, dan valt daarover te praten. Maar de belastingcorreotiie voor een kedrag van 600 miljoen gulden in 1970 wordt een zeer zware taak. De liberale fractie houdt er namelijk on verkort aan vast. Daardoor kan bin nen het regerinigsiblok, dat zich aller minst eensgezind ten opzichte van de minister van Financiën zal opstellen, van alles gebeuren. De AR-fractie heeft eind vorige I week laten doorschemeren, dat de BTW-verhoging op 1 juli een bijna onverteerbare kwestie is. De regering waarschuwt namelijk ernstig tegen de gevolgen van prijsstijgingen in 1970. Dit is opnieuw gebleken tijdens de debatten rond de loonwet. De BTW-verhoging op 1 juli brengt echter zij het in geringe mate Prijsverhogingen met zich mee. De kans, dat de vakbeweging daaruit consequenties zal trekken (zeker na ";s wat zich rond de loonwet af- Sespeeld heeft) is zeer groot. De AR wil daarom het liefst het SER-ad- vies volgen: uitstel tot 1 januari 1971. Nog ernstiger zaken echter drei- gen de verhouding tussen kabinet en Parlement te verstaren. De revaluatie van de Duitse mark die ieder mo ment officieel kan afkomen en de gevolgen daarvan voor de Neder landse gulden stellen de Nederlandse «part-import voor zeer grote pro lemen. Moeilijkheden, die zo goed 1 ,zeker in Nederland tot prijsver- ogingen zullen leiden en die het fi- ancieel beleid van het kabinet-De n® zullen aantasten. Dit zal aarschijnlijk pas in 1971 goed tot ing komen, maar de regering moet i "u ??er ernstig rekening mee wm1' ij doet 43it ook, want er is Ho rend overleg gaande tussen mav?™?f;rs' <iie hiermee direct te maken hebben. Alttc™?.2.nze correspondent) »AM De verdenking Gerrit o t ?e SevaaH'jke misdadiger Pistol '/le vorige week met sterdam* L" de vuist uit het Am" "itsnapnen bewaring wist te Personeelsleden! gehad Va" tKLerchoan5J?iermee heeft de riJks- s»gehonH0 m™orgen een ciPier 'en weigereti 9® 9ustitiéle autoritei- affaire r colmnentaar °P riooiUfi"2;'!0^ wordt ook waarom er ruime nadat reeds ge- Schutte m en was gieken, dat voor g™01 gemak briefjes llUis va„°V rWere1dreIatieS Uit len. van bewaring kon smokke- (Van onze correspondent) HOEVEN De bevolking van Hoeven is de laatste dagen erg verontrust over de berichten als zou de N.V. Drie Hoefijzers het voormalig groot-seminarie Boven donk in Hoeven willen kopen om daar 500 tot 600 buitenlandse gast arbeiders te huisvesten. Het bis dom Breda, eigenaar van het ge bouwencomplex is inderdaad in onderhandeling met de Drie Hoef ijzers. Het overleg met dit bedrijf is overigens nog niet verder dan te lefonische gesprekken. Onderhan delingen met een andere gegadig de zijn in een veel verder stadium aldus de perschef van het bisdom. Het zou hier gaan om de huisves ting van gehandicapte kinderen of bejaarden. De bevolking van Hoeven, die in haar ongerustheid dus afgaat op vage informaties, is vooral ge schrokken door het grote aantal buitenlandse arbeidskrachten, dat eventueel injhet seminarie gehuis vest zou worden. Hoeven, dat zelf ruim 4200 in woners in haar kerkdorp telt, Bos- schenhoofd niet meegerekend, vindt de komst van 500 vreemde lingen een te grote toevoer in ver houding tot het aantal eigen inwo ners. Allerwege vreest men een ont wrichting van de samenleving, te meer omdat de accommodatie van Hoeven er niet is op ingesteld aan zoveel vreemdelingen vertier en ontspanning te bieden. Bovendien stelt men, dat Hoeven als woomge- meente in de regio Roosendaal de rust en de veiligheid van de in woners moet waarborgen. Ook vreest men, dat de komst van de gastarbeiders een te grote sociale zorg voor het maatschappe lijk werk met zich mee zal bren gen, terwijl het karakter van het eigen dorpsleven grotendeels ver loren dreigt te gaan. Er wordt in Hoeven dan ook druk gewerkt om op korte termijn bij het bisdom Breda met klem te pro testeren tegen de beschikbaarstel ling van de seminariegebouwen voor buitenlandse arbeiders. De pastoor heeft zich in deze zin reeds uitgesproken bij het bis dom, terwijl momenteel de geza menlijke wijkbesturen benaderd worden om namens de Hoevense bevolking een protestnota tot het bisdom te richten. Het bisdom heeft laten weten, dat er nog niets besloten is. De vrees voor exces sen door het grote aantal gastar beiders heeft de mensen tot deze actie bewogen. Men wil ook het kerkdorp Bos- schenhoofd bij de actie inschake len, omdat daar eveneens plannen bestaan om gastarbeiders onder te brengen in het voormalige juve naatsgebouw, dat verkoeld; is aan de N.V. Helfra. SCHIPHOL Dinsdagmiddag is een tweemotorige Tupolev 134 van de Hongaarse luchtvaartmaatschap pij Malev bij de landing op Schiphol bijna verongelukt. Het toestel kwam via Frankrijk uit Boedapest en zakte op het moment van de landing door de rechterpoot van het landingsge stel. De rechtervleugel raakte daarop de grond en vermorzelde een rij lan dingslampen. Een begin van brand in de vleugeltip werd snel bedwon gen. TERNEUZEN Dow Chemical staat op het punt te besluiten in Ter- neuzen een tweede grote Nafta-kra ker (de eerste wordt binnen enkele weken in bedrijf gesteld) te bouwen. De voorlopige bouwkosten van de nieuwe raffinaderij worden geraamd op ongeveer 200 miljoen. Eind 1971 moet de kraker klaar zijn. De tweede Nafta-kraker, krijgt een capaciteit van ca. 400.000 ton ethyleen per jaar, een hoeveelheid, fiie onge veer gelijk is asm de eerste installatie. Met een totale produktie van 800.000 ton per jaar wordt Dow één van de grootste producenten van ethyleen in Europa. Mede in verbeand met de plannen van Dow lijken de kansen voor een vestiging van Total in Zeeland ge stegen. Bij het volledig ingehruik zijn van de beide Nafta-installaties ont staat er een behoefte aan ongeveer tweeëneenhalf miljoen ton nafta. Het is overigens onwaarschijnlijk dat een raffinaderij van Total in Zee land geheel aan deze vraag kan vol doen. Dow heeft nog niet definitief voor Terneuzen gekozen. De ogelijkheid bestaat dat in Stade (bij Hamburg) de tweede kraker zal komen. Dow is nl. niet tevreden over de investe ringssubsidie, die in vergelijking met projecten aan de Moerdijk en Lim burg, aan de lage kant ls. Zowel in Stade als in Terneuzen zal Dow zelf voor de benodigde stroom zorgen door middel van gas turbines. De twee Nafta-krakers, die straks aan 200 a 300 mensen werk bieden zullen een verbetering betekenen van Dow's grondstoffenpositie voor half- produkten als styreem, chlooroplos- middelen, propyleen-oxide en deri vaten hiervan. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De koers van de Nederlandse gulden dreigt in bewe ging te komen. De internationale geldmarkt houdt reeds rekening met een wisselende koers van de gulden, zelfs met een revaluatie, ondanks de bezweringen hiertegen vorige week van minister Wltteveen. Het wachten is alleen nog op de revaluatie van de Duitse mark. Mocht deze revaluatie boven de 6.5* 5 7 procent uitkomen, dan moet de Nederlandse gulden on herroepelijk mee. Zij het dan met een lager percentage dan de Duitse mark. (Zie hiervoor ook De Stem van gisteren). De definitieve revalu atie van de mark is nog alleen een kwestie van een Duitse kabinetsbe sluit. Hoe de situatie voor de Neder landse gulden ook uitpakt, Nederland komt door de herwaardering van de mark zander meer in de financieel- economische problemen terecht. Prijs stijgingen van een aantal artikelen zijn dan niet meer te vermijden met alle gevolgen vamdien voor de prijs verhoudingen in Nederland. De grote onzekerheid, die onstaan is na de ministerraad van de EEG doet daaraan geen goed. Niemand weet op het ogenblik precies wat de zes EEG-landen, in het bijzonder Ne derland boven het hoofd hangt. Weliswaar zal een aantal Neder landse landbouwprodukten bij import in Duitsland buiten de overeengeko men heffing van 5 procent vallen. Maar er blijven nog zoveel produk- ten over, die wel belast zullen wor den, dat zich nu reeds ernstige pro blemen voor de Nederlandse land- bouw-export aankondigen. Nederland staat als gevolg daarvan voor: zeer waarschijnlijk een zwevende koers van de gulden; voor prijsstijgingen, veroorzaakt door de revaluatie van de mark; voor grote exportmoeilijkheden naar Duitsland door de heffing op een aantad lamdbouwartikelen van vijf procent. De komende weken moeten hierin veel meer opheldering geven. Feit is echter, dat de regering met dit pak ket financieel-ecanomische problemen nog nauwelijks houvast heeft aan de rijksbegroting-1970, die er op het eer ste gezicht zo „evenwichtig uitziet". DEN HAAG Een ruime meer derheid van de KVP-fractie zal een motie die vrijlating van de drie Duit se oorlogsmisdadigers beoogt, steu nen. Dit verzekert KVP-afgevaardig- de Dr. T. van Schaik, die deze motie op 21 oktober zal indienen. Volgens dr. Van Schaik moet art. 15 van het wetboak van strafrecht zodanig worden gewijzigd dat le venslang gestraften b.v. na twintig Jaar voorwaardelijk in vrijheid kun nen worden gesteld. Zoals bekend heeft minister Polak besloten na de kamer te hebben gepolst niet met een wijzigings voorstel te komen. DE DEENSE regering wil een wet opstellen op grond waarvan dienst plichtigen te werk gesteld worden in ontwikkelingslanden in plaats van dienst in eigen land te verrichten. ATHENE (Reuter) Vijf politieke gevangenen die in de Averoff-gevan genis in Athene verblijven hebben een beroep gedaan op het internatio nale Rode Kruis het kotanedsregime er toe te bewegen hun een betere be handeling te geven. Pendelen naar Zeeland kan heel gewoon worden, tenzij men er nog „een huis met een tuintje" kan krijgen. Pagina 3. Deltawerkers kennen geen respijt. Thans wordt de Ooster- schelde getemd. Pagina 5. „Blaospoepers" is het ernst met hun muziek. Pagina 9. Ziftenblijvers pers worden. moeten doorlo- Pagina 11. Leven en dood op de gevaar lijkste weg van de Gouden Delta in celluloid vastgelegd. Pagina 13. Fransen en Spanjaarden kwaad over de maatregelen van de in ternationale wielrenorganisatie. Pagina 15. De Kleine Stem. Pagina 17. Reclame komt ten goede. de consument Pagina 19. PEKING/MOSKOU (Reuter/AFP) China en de Sovjet-Unie hebben besloten besprekingen te gaan voeren ter oplossing van bun grensconflicten. Deze besprekingen zullen op een nog overeen te komen tijdstip in Peking beginnen op het niveau van vice-ministers van buitenlandse zaken. Dit heeft de Chinese regering gistermiddag bekendgemaakt. De grensconflicten moeten, naar Peking verklaarde, op vreedzame wij ze worden opgelost. Toegegeven werd dat er tussen de twee landen „on verzoenbare principeverschillen" be staan die er ook nog lang zullen blij ven. Maar dat mocht normale betrek kingen op basis van vreedzame co- existentie niet verhinderen. Kon de grenskwestie momenteel niet gere geld worden, dan moest iin iedier ge val de status quo bewaard worden en „beslist geen toevlucht tot ge weld" worden genomen. In Moskou onthielden Russische functionarissen zich van commentaar op de Chinese verklaring. Deze werd echter gezien als een bevestiging van berichten van vorige week uit onof ficiële Russische bron, volgens welke binnen twee maanden in de Chinese hoofdstad besprekingen zullen be ginnen. De eerste vice-minister van buiten landse zaken, Vasily Koeznetsov, zal volgens deze berichten de Russische delegatie leiden. Koeznetsov staat be kend als de man „voor moeilijke za ken" van het Kremlin, Hij vertoefde vorig jaar na de invasie der War- schaupaet-strijdkraehten in Tsjecho- slowakije enkele weken in Praag. China heeft volgens de verklaring op 24 mei jongstleden al laten we ten, dat het bereid was de bestaande verdragen met de Sovjet-Unie, da terend uit de Tsaristische tijd en door de Chinezen als „ongelijke verdra gen" beschouwd, als basis voor een totale regeling van de grenskwestie te aanvaarden. Toen al had het voorgesteld in af wachting van zo'n regeling de status quo te bewaren en gewapende con flicten te vermijden. „Het is jammer dat het voorstel destijds van de Rus sische regering niet het antwoord kreeg dat het verdiende", aldus Pe king, dat de Sovjet-Unie verantwoor delijk stelt voor de gespannen si tuatie. DEN HAAG Oorlogsslachtoffers, gerepatrieerden en Ambonnezen die bijstand kijgen op grond van een rijksgroepsregeling, krijgen voortaan ook vakantietoeslag. De minimumuit kering voor deze groepen wordt ge- basseerd op de hoogte van het wet telijk minimumloon. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De minister van Sociale Zaken heeft een wetsontwerp in voorbereiding, waarin de datum, waarop wordt vastgesteld of een werknemer de loongrens in verband met de ziekenfondswet heeft over schreden, op 1 november gesteld. Thans geldt als peildatum 1 janu ari. Het wetsontwerp ligt thans bij de ministerraad. Het doel van de wijzi ging is de werknemer in de gelegen heid te stellen wat meer tijd te spen deren aan de overgaing van verplichl ziekenfondsverzekerde naar particu lier verzekerde. Vele loonsverhogingen, die eert werknemer over de loongrens (thans 13.800 gulden, inclusief vakantiegeld en andere vaste loonbestanddelen) kunnen trekken en het hem onmoge lijk maken nog langer verplicht zie kenfondsverzekerde te blijven, ko men op 1 januari tot stand. Die over gang kan vrij abrupt gaan, omdat CAO-verbeteringen en dergelijke pas op het laatste moment tot stand ple gen te komen. Bovendien is de wis selende loongrens zelf ieder jaar vrij laat bekend. De werknemer heeft dan veelal onvoldoende gelegenheid de verschillende mogelijkheden tot het sluiten van particuliere ziekte kostenverzekering na te gaan. DE EERSTE Kamer heeft de wet op de vennootschapsbelasting zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, waarmee het laatste stuk uit de be zettingstijd daterende wetgeving if verdwenen. (ADVERTENTIE) maakt niet loom of slaperig

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1