Mini- zomer in de herfst 1 DOOD AUTEUR NA TWEE JAAR OPGEHELDERD DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLA3S Londense geruchten i gulden gaat zweven POLITIE ONTRUIMT CURATORENKAMER Opstandige studenten in overval wagens DE STEM Gevangenen willen geen erwtensoep Vandaag in 23 GRADEN! lour-leiding protesteert tegen UCI- maatregelen Schietpartijen in Rotterdam en Ren Haag editie voor Depressie Zwijgen Verbaal Schoolkinderen vrij bij geboorte derde kind Beatrix Artsen moeten zelf beslissen over tarieven Huwende kwekeling terug op school SITDOWNSTAKING IN HAAGSE STRAFGEVANGENIS Dij-beet Ontkenning Kerkvoogdij verkocht antiek te goedkoop Landbouwer in modder gestikt Soldaten mogen demonstreren, maar niet in uniform Voetballer uit Nieuw-Namen brak knieschijf 109e jaargang no. 26243 ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 JL W dinsdag 7 oktober 1969 WEERBERICHT Nevelig Overwegend droog met in de avond, nacht en ochtend enige mist. In de middag nevelig. On geveer dezeifde temperaturen. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie buitenland) LONDEN/AMSTERDAM/LUXEM BURG Vanuit Londen zijn giste ren geruchten verspreid dat de gul den, evenals met de mark is ge beurd, zal worden „losgelaten", m.a w. ook „zwevend" zou worden. Aannemende dat de officiële reva luatie van de mark, in afwachting van de totstandkoming van de nieuwe regering in Bonn, nog wel twee weken kan duren de nieuwe regeringsleider Willy Brandt is gis teren voor twee weken met vakan tie gegaan achtte men het in (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG/DE BILT Neder land en dan vooral het zuidelijk deel heeft gisteren met welbeha gen een laat „hittegolf je" over zich heen laten gaan. In het zuiden ste gen de temperaturen tot 23 graden, langs de kust werd het altijd nog zo'n (wintig graden, bij fraai zonnig weer. Hoewel de maandag nu eenmaal een gewone werkdag is, bleken tal lozen toch in staat te zijn stad, land en strand een haast zomerse aanblik te bezorgen en degenen die binnen moesten zitten konden zich in elk geval troosten met de gedachte dat deze keer nu eens niét het weekein de was verregend. Het hogedrufcge- bied dat ons al dit goeds schenkt, handhaaft zich al sinds de later za terdag. Het ziet er naar uit dat het minstens vandaag nog in onze stre ken blijft. Londen zeer wei dankbaar dat de vaste pariteit van de gulden wordt losgelaten. In kringen van Amsterdamse wis selmakelaars is hierover niets be kend en heeft men geen aanwijzin gen dat dit thans zou kunnen ge beuren. Officiële instanties onthou den zich van mededelingen. Zowel van de kant van het ministerie van financiën als van de Nederlandse Bank zei men op de Londense ge ruchten slechts: Geen commentaar. Naar aanleiding van de recente verklaring van minister Witteveen dat Nederland, indien West-Duits- land zou revalueren, het Duitse voorbeeld niet zal volgen, merken wisselmakelaars op, dat men deze verklaring toch met een korreltje zout moet nemen. De vraag is im mers slechts met welk percentage de Duitse valuta gaat worden ge revalueerd. Wordt het een herwaar dering van 6 a 7 pet, dan behoeft er met de gulden inderdaad niets te ge beuren. Wordt het echter 8 a 10 pet, dan zal de gulden, meent men, ze ker niet aan revaluatie kunnen ont komen. In dat geval evenwel met een geringer percentage dan voor de D.Mark nl. slechts circa vijf pet. Kart Schiller, de Westduitse mi nister van Economische Zaken, heeft gisteren in Luxemburg ver klaard, dat een stelsel van subsidië ring van de Westduitse boeren na opwaardering van de mark wordt overwogen. Dit zou betekenen dat de land bouwprijzen in West-Duitsland met hetzelfde percentage als de opwaar dering bedraagt verlaagd zouden worden en dat de controversiële Duitse importbelasting onmiddellijk kan worden afgeschaft. Beeld van een zomerse herfst. De befaamde weersvoorspellers- op-laoge-termijn van de Britse weer- dienst zeggen zelfs dat pas in de tweede helft van deze maand het weer een wat minder bestendig ka rakter zal krijgen. Voor vandaag zijn in elk geval weer temperaturen van rond de twintig graden te verwachten. Volgens het K.N.M.I. bevindt zich op de oceaan een actieve depressie, die vandaag de Britse eilanden zal bereiken. Bij de nadering van de de pressie zal de wind iets toenemen uit richtingen tussen zuid en zuidwest. Eventuele mist zal hierdoor verdwij nen, waarna het nevelig maar zonnig ral zijn. (Van een onzer verslaggevers) PARIJS (ANP) De beslissing van Je internationale wielerfederatie om het aantal etappes en de lengte daar in in de belangrijkste ronden te be perken, heeft tot heftige reacties van ue Tour de France-directie geleid. Men is er in Parijs verbaasd over Jat er over deze beslissing geen over ig is gepleegd met de belanghebben den. De organisators zijn vooral ge bigd over het feit dat de Tour de France in de toekomst niet meer dan 'Wintig etappes mag tellen. Naar hun mening worden zij voor deze maat- egelen te veel in hun mogelijkheden eperkt. Ook zou het bij de huidige 'enge voorschriften van de politie vermijden zijn dat sommige W nS meer .dan 200 kilometer tel- organisators steunen welis- dnnf stri->d ,yan de UCI tegen de P'ng, maar zij zijn van mening dat nnrr!?^'"0®0'0'1, c thans zijn ge- zijn Cn 'n Praktijk onuitvoerbaar naviërs fljn twee i°nSe Scandi- stratio e uden na een demon- Zii nluu grote warenhuis Gum. spreid ^aar vlugschriften u waann vrijlating of ee t geëist van generaal- WrilrWaarin vrijlating of eerlijke maioor p?®ordt.geëist van generaal- van rln v 0r Gng°renko, een leider ikou riente intellectuelen in UTRECHT De Utrechtse politie heeft gistermorgen rond twaalven 52 studenten gearresteerd die de verga derzaal van de curatoren aan de Kromme Nieuwe Gracht in Utrecht hadden bezet. In overvalwagens wer den zij daarna naar het hoofdbureau van politie gebracht waar proces-ver baal is opgemaakt wegens lokaalvre debreuk. Daarna zijn zij weer vrij gelaten. De president-curator van de Utrecht se universiteit, mr. C. Th. E. Graaf van Lynden van Sandenburg, had eerder 's morgens een openbare cura torenvergadering geschorst omdat de toehoorders een discussie begonnen over openhaarheid van de vergade ringen van het dagelijks bestuur. Deze schorsing leidde ertoe, voor de studenten naar de curatorenkamer te gaan om daar met het dagelijks be stuur over die openbaarheid van ge dachten te wisselen. Via de ramen aan voor- en achterkant drongen zij binnen in de curatorenkamer. De cu ratoren sommeerden hen het gebouw te ontruimen, toen dit niet gebeurde moest de politie ingrijpen. De vergadering leek zich in het be gin in alle rust te kunnen ontwikke len maar na een kleine pauze meng den de studenten zich in het gesprek. „U moet zwijgen, anders schors ik de vergadering", zei Graaf van Lyn den van Sandenburg. „Dit is een openbare curatorenvergadering en wij zijn eerder met de studenten overeengekomen, dat toehoorders geen spreekrecht hebben. Ik beëin dig nu een discussie over openbaar heid van vergaderingen van het da gelijks bestuur". Het antwoord van de studenten kwam onmiddellijk: „Wij beslist niet". „Dan schors ik de vergade ring", zei mr. Van Lynden van San denburg. Na het vertrek van de curatoren, discussieerden de studenten verder over wat hen te doen stond. Men kwam overeen naar de curatorenka mer aan de Kromme Nieuwe Gracht te gaan en het dagelijks bestuur uit te nodigen te discussiëren over open baarheid. De heer Feuertag, het hoofd van de afdeling juridische en algemene zaken van de universiteit, vorderde, gewapend met een megafoon, van de studenten onmiddellijk de curatoren kamer te verlaten. De studenten ga ven daaraan geen gehoor. Daarna nam de commissaris Maat, hoofd van de surveillancedienst van de Utrecht se politie, het woord en zei: „Er is nu van bevoegde zijde gesommeerd hier weg te gaan. Als u dit niet doet, De studenten worden door de po litie verwijderd. maakt u zich schuldig aan lokaalvre debreuk". Daarna kwam van de heer Maat de waarschuwing dat ieder die het be vel tot ontruiming niet opvolgde, zou worden gearresteerd en een proces verbaal zou volgen. De studenten reageerden hierop niet. De politie liet enkele overval wagens aanrukken. Maar voor de eerste overvalwagen kwam, verlie ten reeds enkele studenten het ge bouw, maar de overgrote meerder heid bleef zitten. Geüniformeerde agenten brachten hen naar buiten. Dit gebeurde vrij rustig, hoewel en kele studenten moesten worden weg gedragen. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Het lijstje van gevallen van geweldplegingen in de Randstad bevat vandaag één ontknoping van een sterfgeval onder verdachte omstandigheden van twee jaar geleden. Een vijfentwintigjarige arbeider, die in Den Haag voor een antiekdiefstal was aangehouden, heeft bekend schuldig te zijn aan de dood van een 29-jarige Amsterdamse schrijver, die onder het pseudoniem Alexander West een ge dichtenbundel heeft gepubliceerd. Aanvankelijk was aangenomen dat de auteur als gevolg van zijn deplo rabele lichamelijke toestand was ge storven. De arbeider heeft verklaard op de bewuste avond ruzie met het slachtoffer te hebben gekregen, waar bij hij deze de keel zou hebben dicht geknepen. De officier van Justitie heeft hieraan toegevoegd dat bij de sectie geen sporen van geweld waren gevonden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Bij de geboorte van het derde kind van prinses Beatrix en prins Claus zullen de schoolkinde ren één dag vrijaf krijgen. Aan amb tenaren zal geen vrijaf worden gege ven. De vrije dag voor onderwijsinstel lingen is als volgt geregeld: Vindt de bekendmaking van de ge boorte plaats bij de nieuwsuitzen ding van 07..00 's morgens, dan zullen de leerlingen dezelfde dag vrij zijn. Vindt de bekendmaking plaats na die nieuwsuitzending, dan hebben zij de volgende dag vrij. Vindt de bekendmaking plaats op een zaterdag of een zondag, dan wordt vrij gegeven op de daarop volgende maandag. Deze regeling geldt voor de rijksscholen. Aan de besturen van de gemeentelijke en bijzondere scholen is verzocht een zelfde gedragslijn te volgen. (Van onze correspondent) UTRECHT Het centraal bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereni ging is niet van zins haar leden „noch progressief noch regressief" te advi seren aangaande verhoging van par ticuliere tarieven. Dat zei ons giste ren dr. Salomé, van de L.H.V. Dit komt er dus op neer, dat elke huisarts individueel zijn particuliere tarieven kan verhogen naar eigen goeddunken. De moeilijkheden die de individuele artsen dan zullen onder vinden bij controle van de econo mische controledienst, zijn voor him eigen rekening. (Van een onzer verslaggevers) ROERMOND De negentienjarige Han Titseiaer uit Sittard mag toch zijn studie aan de bisschoppelijke kweekschool te Roermond afmaken. Kort geleden berichtten wij dat hem de toegang tot de school door de directeur, dr. H. P. M. Litjens, was ontzegd wegens zijn voorgenomen huwelijk. Gevolg: veel publiciteit, op winding allerwegen, niet in de laatste plaats onder de docenten, en zelfs vragen in de Tweede Kamer. De zaak eindigt zoals ze is begonnen, zonder commentaar van de directeur. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Ongeveer vijftig van de honderd ge detineerden in de strafge vangenis van Den Haag hebben gistermiddag en kele uren lang in de gan gen een sitdownstaking ge houden omdat zij ontevre den waren over de over schakeling op het maan dagse wintermenu, n.l. van nasi goreng op erwtensoep. Geen van de gevangenen wenste in de loop van de middag te werken. De vijf tig die niet aan de staking deelnamen gingen naar hun cellen. De directie van de gevangenis had de gede tineerden na hun protest tegen de erwtensoep mee gedeeld, dat men wel over het menu wilde praten, maar dat men geen beslis singen kon nemen, omdat het hier een landelijke re geling betreft. De directie verklaarde zich bereid de wensen van de gedetineer den door te geven aan het departement van justitie. Ook een verzoek om brood in plaats van de gewraakte erwtensoep, werd niet toe gestaan. De directie liet weten dat de gevangenen brood konden krijgen maar 's avonds op de gebruike iijke tijd van de brood maaltijd. Na een laatste bespre king tegen het einde van de middag gingen ook de stakers naar hun cellen. Een ambtenaar van het mi nisterie van justitie deelde gisteravond mee dat er te gen geen van de gedeti neerden disciplinaire maat regelen zullen worden ge nomen. DEN HAAG Een jeugdige met selaar die in het centrum van Den Haag wegens een verkeersovertre ding werd aangehouden, maakte zich zo kwaad dat hij de agent in een der dijbenen beet. De agent moest ver bonden worden; de metselaar had er een proces-verbaal wegens mis handeling bij. In Den Haag vond de vorige nacht een schietpartij plaats, waarbij een etalageruit van een stempelfabriek aan de Denneweg sneuvelde. Twee Hagenaars van 22 en 25 jaar werden aangehouden. Het schietidare pistool werd onder de auto van een van hen gevonden. De 36-jarige Hagenaar die ervan verdacht wordt een 71-jarige weduwe op beestachtige wijze te hebben mis handeld De Stem van maandag ontkent nog steeds. Hij zegt niet in de woning van de bejaarde vrouw te zijn geweest. ROTTERDAM In Rotterdam had maandagmorgen een schietpartij plaats tussen twee veertigers, die alle bei op hetzelfde kantoor werkten en dezelfde vrouw minden. Een van hen moest in het Dijkzigtziekenhuis wor den opgenomen, maar verkeert niet in levensgevaar. De ander is inge sloten. KAMPEN (ANP) De kerk voogdij van de Hervormde Ge meente te IJsselmuiden heeft een oproep tot de gemeente ge richt financieel te willen bij dragen in de terugloop van een 17de eeuwse avondmaalstafel met de daarbij behorende ban ken. De kerkvoogden hebben on langs de avondmaaltafels en banken ver beneden de werke lijke waarde aan een antiquair in Arnhem, zonder te weten, dat ze onder monumentenzorg vie len. Later ondernomen pogingen om de historische eigendommen terug te krijgen mislukten door dat de nodige gelden ontbraken. Men moest er namelijk een veel hogere prijs voor betalen dan men ervoor had gekregen. Het verschil bedraagt ettelijke dui zenden guldens. Er is een com missie gevormd die het geld bij een wil brengen teneinde de voorwerpen te kunnen krijgen en te kunnen plaatsen in het kerkgebouw dat een grondige restauratie heeft ondergaan Een gemeentelid heeft al 4000 gul den aangeboden. BEDUM (ANP) In Bedum is gisteren de 68-jarige landbouwer Ek- ko de Vries verongelukt. De man was op zijn land bezig met een trekker waarachter een cultivator was beves tigd. Met de trekker is hij waarschijn lijk te ver naar rechts gegaan, waar door deze kantelde en in een één me ter diepe sloot terechtkwam. De landbouwer is onder de trekker gekomen en in de modder gestikt. Een kraanwagen moest eraan te pas komen om de man te bevrijden. Een zoon van de heer De Vries, die hem op het land zou helpen,, ontdekte het ongeval een halfuur later. Van vandaag af oefenen 750 Nederlandse mariniers samen met 500 Belgische para's een week lang in Zeeland. Pagina 2 Dominee Strating leidt vijf jaar speciale vakantietrips voor Zeeuwse bejaarden. Pagina 5 In Arnhem mag het nog zo op gewekt toegaan, het Neder landse filmbedrijf maakt zich zorgen. Pagina 7 Glazen kooi van Eichmann wordt voor de tweede keer ge bruikt. Pagina 9. Het onderwijsplan van het NVV heeft voordelen, maar er wordt een stevige prijs voor ge vraagd. Pagina 11. Een Brabantse Antilliaan expo seert in Made: „Doorgaan en niet bang zijn" is zijn lijfspreuk. Pagina 13 Frans de Munck bewerkstellig de de wedergeboorte van de Football Club Brugge. Pagina 15 Uitgeverijen fuseren zo graag omdat hun afzonderlijke omzet ten zo bescheiden zijn. Pag. 17 DEN HAAG (ANP) Minister W. den Toom van Defensie heeft er geen bezwaar tegen dat dienstplichtigen op 29 oktober in Den Haag meedoen aan een demonstratie voor hogere wedlde, maar de deelnemers mogen niet in uniform demonstreren. Dit heeft ,de bewindsman beslist op een verzoek om in uniform te mo gen demonstreren, gedaan door de Vereniging Van Dienstplichtige Mili tairen (V.V.D.M.). Het uitgangspunt van de ministe riële eis is, „dat het deelnemen aan demonstratieve optochten een demo cratisch recht is, dat voor een dienst plichtige evenzeer geldt als voor iede re andere staatsburger. Gezien dit uitgangspunt moet de schijn verme den worden dat de krijgsmacht als gezagsapparaat deelneemt aan deze demonstratie, die gericht is op de behartiging vain persoonlijke belan gen, hetgeen de reden is dat slechts deelneming in burgerkleding is toe gestaan". (Van onze correspondent) PHILIPPINE Tijdens de voet balwedstrijd Philippine-Hulsterlo is de Hulsterlo-speler Benny van de Have uit Nieuw-Namen zo ongeluk kig ten val gekomen, dat hij een knieschijf brak. Hij is in het St.- Liduinaziekenhuis te Hulst opgeno men. DE PILOOT van een Cubaanse Mig- 17, die op een ba?is van de Ameri kaanse luchtmacht in Florida is ge land, heeft asiel in de V.S. gevraagd en gekregen. (ADVERTENTIES) KRENTEN-ROZIJNENBROOD KRENTENBOLLEN BOERENROB PUNTJES EN BOLLEN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1