breekt op Wester schelde Bejaarde weduwe week hulpeloos na mishandeling Vermoorde nu als vermiste geboekt Massale klopjacht op gevaarlijke uitbreker DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Schepen in brand na botsing bij Texel Amerikaanse mammoet onderneming koopt Groko KENNIS KWAM OM GELD .COMPENSATIE" VOOR WEDUWE VIETNAMESE „DUBBELSPION" MAN VERRAST DRIE CIPIERS EN VLUCHT ZWAAIEND MET PISTOOL UIT GEVANGENIS Jongen rijdt met gestolen auto in op wachtende groep kinderen Sovjetblad kwaad op Nederlandse generaal Trambotsing: 28 gewonden Bejaarde valt in keldergat Weer doden door kolendamp Mig geland in VS Babylijkje gevonden ZEELAND WEERBERICHT Mesje Verhoor Complot Dwaalspoor 109e jaargang no. 26242 editie voor Directeur: Dr. W. A. J. AA. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 maandag 6 oktober 1969 Warm en zonnig Droog, warm en zonnig weer. Zwakke tot matige, zuidoostelijke wind. 's Ochtends kans op mist. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 3/150 BERGEN OP ZOOAA, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie binnenland) DEN HELDER Wat zich aanvan kelijk liet aanzien als een enorme scheepsramp bleek gisteren, na een spannende dag vol spectaculaire red- dings- en blusacties, uiteindelijk mee te vallen. Er deden zich in elk ge val geen persoonlijke ongelukken voor als gevolg van de scheepsbotsing 'ossen het Griekse schip Martha en het Duitse schip Ruhrstein. De botsing deed zich voor gister morgen om tien uur, nabij het licht- I schip Txel. Op beide schepen brak orand uit. De bemanningen verlieten «e schepen. De Ruhrstein begon ook I te zinken en brandde heviger dan de Griek. Vijftien opvarenden van de Ruhr stein raaktèn in de haast om van het zinkende en als een fakkel bran dende schip af te komen te wa ter. Zij konden allemaal worden op- gepikt door vaartuigen van de te hulp gesnelde marine en reddingswe- zen. Een zusterschip van Ruhrstein, de nodenstein nam het grootste deel van de Ruhrstein-bemanning over. De Griekse bemanning, die was opgeno men door een Frans schip keerde aan "oord terug om de brand te blussen het schip te redden. Ook naar de Ruhrstein keerden mensen terug, om geholpen door ma- rawpersoneel en mensen van de ber- sugsmaatschappijen Doeksen en Wijs muller de brand te bestrijden. Men zal trachten de Ruhrstein, die ,®ezon^en naar de rede branPt" ,I?elder te slepen om de "rand te blussen om het schip daar- pn "nrf Eems te trekken. Doeksen Wijsmuller bemachtigden gister- 0*3 e. bergingsopdracht. De dé, i°5 ziehzelf redden en is on- dL ,lde,op we§ naar IJmuiden. swm 0 de Bodenstein de over- déin afzetten.3'611^611 V8n de Ruhr" RILLAND BATH Het Panamese stoomschip Splendid Sky is zaterdag avond in dichte mist vastgelopen (omhooggevaren) op de Wester- schelde, nabij de Zuidbevelandse Dam. Het schip was geladen met zil verzand en was op weg naar zee. De Splendid Sky, een 7240-tonner, brak (plooide) in het holst van de nacht, net voor de brug. Gisteren was mn druk bezig met het overladen van het zilverzand. Nadat het schip leeg was gemaakt, werd 't bij hoogwa ter vlotgetrokken. Dat gebeurde gist teravond om tien uur. Men zal pro beren het naar Antwerpen te slepen. Het vastgelopen schip trok, mede door het fraaie weer van gisteren, veel bekijks (foto). Zaterdagavond liep op de Ooster- schelde het Belgische motorschip BRT 41 vast. Vier sleepboten kwa men er aan te pas om het met au to's geladen schip los te trekken. Ook op de Oosterschelde liep in het weekeinde het met erts geladen Ne derlandse schip „Minerva" vast. Ook dit schip werd door sleepboten vlot getrokken. kitT ™EISVERBOD in Tsj.-Slowa- «iudentlCa' dagen gleden v°or VaarstS en l?urnal'sten was uitge- tine ,.fd u°?r hat beëin van de zit- ^o^eheven rale partycomité' 13 (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Conserven- en diep- vriesfabriek Groko N.V. met hoofd kantoor te Zundert wordt overgeno men door het Amerikaanse bedrijf International Telephone and Tele graph Corp., met hoofdkantoor te New York. Groko, met fabrieken te Zundert (bedrijf van de familie Zuidderent), Breda, Rijckevorssel (B.) en Wal beek (Dtsl.), telt ongeveer duizend werknemers, die na de overname al len in dienst kunnen blijven. I.T.T. is een wereldconcern (elfde op de we reldranglijst) met 296.000 werkne mers en een omzet van vijf miljard dollar per jaar. Oorzaak van de over name is de investering van miljoenen, die de diepvriesindustrie tegenwoor dig vergt. EEN KRIJGSRAAD iin de Spaanse stad San Sebastian heeft vier jonge Basken tot 20 jaar gevangenisstraf elk veroordeeld wegens het plaatsen van een bo-m in het kantoor van een krant. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG In een hofjeswoning aan de Haagse Falckstraat heeft zich anderhalve week geleden een mensonterend misdrijf vol trokken, dat pas de afgelopen vrijdag aan het licht is gekomen. De 71-jarige bewoonster van het huisje, een weduwe, werd gruwelijk door een dronken buurman mishandeld. Ernstig gewond lag zij een week lang op bed zonder eten en verzor ging, Vrijdagavond ontdekte de zoon vain de weduwe het misdrijf, toen hij op bezoek kwam. De 36-jarige buurman is op aanwij zingen van het slachtoffer zelf, za terdag gearresteerd. In de nacht van 26 op 27 septem ber zou de man bij de alleen wonen de weduwe zijn binnengedrongen. Zij was in nachtkleding. De man, die beschonken was, zei: „Ik moet je gelid hebben" en gaf een harde stomp op haar linkeroog, hij rukte haar de kleren van het lijf en dreigde met doodslag. Vervolgens haalde de man een mat- tieklopper, gooide de bejaarde op bed en sloeg haar tot bloedens toe. Dit speelde zich af in het achterkamertje van de woning. In de voorkamer haalde hij alles overhoop en smeet het op de grond. Hij liep terug naar achteren en knip te met een schaar een gedeelte van het haar van de weduwe af. De man uitte verschillende dreige menten, o.a. dat hjj haar ogen zou uitsteken. De grouw gild» en smeekte om genade, maar het mocht niet ba ten. De aanrander vond een aardap pelmesje en stak dat met kracht in de onderbuik van de 71-jarige we duwe, die begon te bloeden. Hij sleepte haar van het bed op de grond, terwijl hij nog meer dreigingen uitte. Daarna ging hij weg, de vrouw achterlatend, die gilde van de pijn. Twee dagen later maandag 29 sep tember keerde de man nuchter terug. De spullen die hij op de grond had gegooid ruimde hij op, hij sprak met de vrouw die kans gezien had op bed te gaan liggen en vroeg of zij hem niet wilde verraden. Voordat hij vertrok zette hij een glas water bij haar bed. De weduwe lag daarna tot vrijdag avond met het mes in haar lichaam. De zoon die haar vond waarschuw de onmiddellijk de Gemeentelijke Ge neeskundige Dienst en de Haagse po litie. De weduwe werd opgenomen in het ziekenhuis aan de Zuidwal. Haar toestand is niet levensgevaarlijk. Zij kan worden gehoord. De buurman is zaterdagmorgen gearresteerd en ingesloten. Hij heeft niet bekend. De verdachte is ail tweemaal eer der met de politie iin aanraking ge weest wegens mishandeling. Naar verluidt was er bij de weduwe geen geld in huis: er wordt niets vermist. Het is overigens verklaarbaar, dat de gewande vtouw ndiet eerder in haar huisje is aangetroffen. Zü had de ge woonte om af en toe enkele weken bij familie elders in Den Haag te lo geren. Haar afwezigheid werd dan ook niet gezien als een teken dat er iets zou zijn gebeurd. WASHINGTON (Reuter) Op de vliegbasis Homestead in Florida is gisteren een straaljager van het Rus sische type Mig-17 geland. Er zat een Spaans-sprekende piloot in, zo heeft het ministerie van defensie in Wash ington meegedeeld. Men wilde niet zeggen uit welk I-and het toestel af komstig is. Vermoedelijk is het Cuba. De Amerikaan se ?nirt de echtgenote van ^Nntr,na™ees' die als dubbel- sPMiaa? n O "?roene Baretten," een C frdeel van de Ameri- twideerrt *®hten' zou zi-*n £e,i" «°«ing t'4e"kennrCiele schade™> 1 vTThhaK K% Lien"' eCht" van Thai Knac Tsjoeyen, heeft in wederzijds overleg een „vermisten- toelage" van 763.800 piasters, onge veer 23.000 gulden, aanvaard, zo maakte het hoofdkwartier van de A- merikaanse strijdkrachten zondag in Saigon bekend. In verband met de verdwijning van Tsjoeyen zijn acht leden van de ..groene baretten" van moord be schuldigd. De aanklacht werd echter ingetrokken toen de Amerikaanse ge heime dienst weigerde aan het pro ces mee te werken. In de zondag uitgegeven verklaring staat dat Tsjoeyen „wordt vermist sinds 20 juni 1969, toen hij dienst deed bij de Amerikaanse speciale troepen in Moe Hoa". Zijn echtgenote had bij de Ameri kaanse ambassade een verzoek om een financiële uitkering ingediend. De 31-jarige Tsjoeyen werkte als tolk bij de groene baretten. Zijn vrouw had gedreigd met haar twee kinderen zelfmoord te plegen. Zij had als schadevergoeding 20 jaar sa laris geëist. Het is 40 maanden ge worden. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Amsterdam heeft het afgelopen weekeinde de meest spectaculaire ontsnapping beleefd, die ooit in de geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen is voorgekomen. Het betreft de levensgevaarlijke waarschijnlijk geestelijk gestoorde, maar veel vrienden in de onderwereld bezittende misdadiger Gerard Schutte (45), die met een pistool in de hand uit het Huis van Bewaring wist te komen. Overal in Nederland en België zoekt de politie momenteel naar deze man, die in 1958 in een Amsterdams gokhuis de onderwereld figuur „Dikke Hannes" zou hebben neergeschoten en die in april van dit jaar door de rechtbank tot 11 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens de moord (13 jaar geleden gepleegd) op de caféhoudster Betje Schevenhoven. De vluchteling is nog steeds in hef bezit van het pistool, waarmee hij zyn cipiers onschadelijk wist te ma ken, voordat hij in de nacht van vrij dag op zaterdag vluchtte. Hij zou minstens 40 patronen in zjjn bezit hebben. De politie gaat bij haar klopjacht dan ook uiterst voorzichtig te werk dit te meer omdat alle tekenen erop wijzen, dat achter de geslaagde ontsnapping een grote, goed gedrilde organisatie moet zitten. Gerrit Schutte verbleef in het huis van bewaring in Amsterdam in af wachting van de behandeling in ho ger beroep van de moordzaak Betje Schevenhoven. De rijksrecherche stelt momenteel een diepgaand onderzoek naar het gebeurde in. Daarbij zijn vreemde feiten aan het licht gekomen. In het Amsterdamse huis van bewaring zit ten 150 gedetineerden gevangen. Zij worden 's nachts slechts bewaakt door drie ongewapende cipiers. Vrijdagnacht om 1 uur wist Gerrit Schutte te ontsnappen. Een uur later keerde adjunct-directeur P. de Bree- je van het huis van bewaring, die zijn woning op het terrein van de gevangenis heeft, van een verjaar dagsfeestje terug. Op zijn bellen werd de poort niet opengedaan. Hij ging met behulp van zijn sleutels op onderzoek uit en vond alle drie de cipiers opgesloten in de cel, die Gerard Schutte had be woond. De misdadiger had toen al ruim een uur voorsprong. Voor de rijksrecherche staat voorts vast dat Schutte uitvoerige hulp van buiten moet hebben gekregen. Het pistool en de patronen, waarmee hij de drie cipiers in zijn cel wist te dwingen, nadat hij de deur met een breekijzer had geforceerd, moeten de gevangenis zijn binnengesmokkeld. Ook genoemd breekijzer, waarmee hij bovendien andere deuren in de gevangenis forceerde, moet door derden naar binnen zijn gebracht. Vast staat tenslotte, dat hij over mu ren is geklommen, die slechts met hulp van buitenaf te nemen waren. In de richting van een komplot wijst voorts het feit dat de politie in de nacht van de ontsnapping tot tweemaal toe door vrouwen is op gebeld, die zeiden dat zij door een Politieman met getrokken pistool in het Vondelpark op zoek naar de uitbreker. METZ (Reuter/DPA) In de buurt van de Franse stad Metz is za terdag een auto ingereden op een groep kinderen die op een schoolbus stond te wachten. Drie kinderen wer den gedood, 14 gewond van wie ver schillenden zeer ernstig. De betrokken automobilist, die na het ongeluk doorreed, is later gear resteerd. Het is een 18-jarige jongen, die de dag tevoren uit de gevangenis was ontslagen en de auto bleek te hebben gestolen. MOSKOU (DPA). In scher pe bewoordingen heeft het Mos- kouse blad „Krasnaja Swesda" zaterdag een artikel in het tijd schrift „Ons Leger" afgekeurd. Het betreffende artikel is van de hand van de ex-generaal ma joor B. Koning. Volgens het Russische pers bureau Tass schrijft het blad on der meer: „Leugenaars en onno zele geesten van het type Koning proberen het Nederlandse volk en de Sowjet-Unie uit de droom te helpen. De ex-generaal heeft sensationele citaten gevonden, die aan Russische staatsburgers toegeschreven en de Sovjet-Unie verweten dat het een koude oor log voert en dat het Nederland alsmede andere Europese landen wil verzwelgen." Het Russische blad roept Ko ning op „nog eens te denken aan 14 mei 1940 toen fascistische vliegtuigen van Hitier de stad Rotterdam op barbaarse wijze bombardeerden" en niet te ver geten dat „de fascistische bezet ter in een andere stad Am sterdam 130.000 inwoners ver nietigde". „Juist in deze stad, gaat het blad verder, verschijnt tegen woordig het tijdschrift „Ons Le ger" in de kolommen waarvan de Nederlandse generaal zich ver liest in leugens en belasteringen, die Hitier eerder de kop gekost hebben." Het blad vraagt zich dan ook af: „Is dat niet misdadig?" En legt er vervolgens de nadruk op dat „wij van de Nederlandse ge neraal geen dankbaarheid vra gen, maar dat we wel het recht hebben van hem tenminste een beetje fatsoen te verwachten." AMSTERDAM (ANP) In Am sterdam zijn zaterdag tegen het mid daguur twee trams met elkaar in botsing gekomen. Er waren 27 lichtgewonden en één zwaargewonde. De oorzaak was een verkeerde wisselstamd. De gezochte uitbreker, die door de politie gevaarlijk wordt ge noemd. drijfnatte man met een pistool wa ren bedreigd. Het signalement klop te en het spoor wees in de richting van het Vondelpark. Daar is de po litie urenlang intensief maar zonder resultaat met krachtige zoeklichten en getrokken pistolen bezig ge weest. Uiteindelijk verifieerde men de adressen van de twee vrou wen. Zij bleken vals te zijn. Op dat moment werd het de politie dui delijk dat Gerrit Schutte een dwaal spoor had uitgezet. Momenteel wordt door rechercheurs gepost bij alle contactadressen van de misdadiger, van wie bekend is dat hij in uit de gevangenis gesmokkelde brieven zijn onderwereldrelaties intimideerde, of grote sommen geld beloofde in ruil voor hulp. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Voorbijgangers hebben gistermorgen het stoffelijk overschot gevonden van de 73-jarige J. van den Heuvel. Het lichaam lag met 't hoofd naar beneden in een keldergat van de meisjesschool aan de Oranjeboom straat. De politie neemt aan, dat de heer Van den Heuvel na zijn bezoek zaterdagavond aan enkele cafés op weg naar zijn woonhuis op het roos ter van het gat heeft getrapt. Om dat in het verleden al enkele keren is voorgekomen, dat spelende kinde ren dit losliggend rooster op „scherp" hadden gezet, sluit de politie de mo gelijkheid niet uit, dat de bejaarde man daarvan het slachtoffer is ge worden. De politie gelooft overigens niet, dat sprake is van opzet, maar stelt wel een onderzoek in. BELLINGWEDDE (ANP) De po litie van Bellingwolde (gem. Belling- wedde) stelt een uitgebreid onder zoek in naar de herkomst van het lijkje van een pasgeboren baby, dat door een werkman werd gevonden. Het zat in een tas. Men vermoedt dat het een kindje betreft van een Duitse vrouw omdat iemand enige dagen tevoren een Duitse personen auto in de buurt van de bewuste plek heeft gezien. (Van onze correspondent) BILTHOVEN In Bilthoven zijn de negentienjarige mejuffrouw G. G. uit Amersfoort en de 21-jarige J. M. van L. uit Leusden door kolendamp vergiftiging omgekomen. Ze logeerden bij een familie. De he le benedenverdieping van het huis kwam, waarschijnlijk doordat een kachel niet goed was afgesteld, on der de kolendamp te staan. STANLEY BROWN (gekozen tot sta tenlid bij de verkiezingen van 5 sept. j.l. in de Antillen) heeft zich uit de Vito-redactie teruggetrokken. FRANCO NOGUEIRA, al vele jaren minister van buitenlandse zaken van Portugal, heeft zijn ontslag ingediend. Premier Marcelo Caetano heeft het ontslag aanvaard. EEN LID van de Belgische ambas sade te Moskou, adjudant van de mi litaire attaché, is in de Sovjet-hoofd stad verdwenen op de dag dat hjj naar België zou terugkeren.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1