FDP-er Scheel: Brandt wordt de kanselier FEIJENOORD IS NIET BANC VAN AC MILAN; PSV OPTIMISTISCH Gulden zal D-mark niet volgen breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 1 Chauffeur TARIEVEN HUISARTS NIET OMHOOG Mijnwerkers ingesloten EE STEM i overleed lan narcose tmdaag HAARWERK Witteveen over revaluatie: eiercake editie voor zaterdag 4 oktober 1969 weerbericht Zonnig en warm NpS Icarcoat van diagonaal tweed, gevoerd met 1/2 plaid, 1/2 satijn, /lodern model met schouder tassen. 130.-, is het kostuum van Diolen rsey kwaliteit. Gebreid, dus Dit Premier kostuum tr in blauw, bruin en groen. 175.- VECHTPARTIJ IOIRSCHOT I OIRSCHOT De dood van de 23- I «ge taxichauffeur C. van de Oete- I ,jar' is niet veroorzaakt door de ver- 1 'ondingen die hij opliep tijdens de (f| «htpartij op de Oirschotse kermis. Lm slu'tmgsuur van de cafés Itu, op straat moeilijkheden J.H. Roose: „PZEM is ondemocratisch nutsbedrijf" Huis stort in Kernproef in V.S. De Block: Anders Joden vluchten uit Polen monnc«m" JAMIN BIJ 'N FINA-POMP KRIJGT U OOK EEN FABELACHTIGE SERVICE! 109e jaargang no. 26241 ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 Droog met zonnige perioden. Ma tige zuidwestelijke wind. Dezelfde of iets hogere temperaturen eb gisteren. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 3/(50 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTcPHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 m i P-* MINI COALITIE" KLAAR (Van onze redactie buitenland) BONN Voor het eerst na bijna veertig jaar krijgt (West-) Duitsland weer een sociaal-democraat als kanse lier. Op 21 oktober zal Willi Brandt, tot nu toe minister van buitenlandse zaken, tot kanselier worden gekozen. Dit is een van de afspraken waarop de gisteren zdjn beslag gekregen hebbende „kleine coalitie" is gebaseerd. De Baradsdagfractóes vain die Soci aal Democratische Partij en de Vrije Democratische Partij (SPD en FPD) spraken zich gisteren zonder tegen stemmen uit voor de coalitie, die in de Bondsdag een krappe meerder heid zal hebben van 12 zeteüs op de met veel tegenzin in de oppositie gemanoeuvreerde CDU/CSU. Tot gisteren toe probeeTde de CDU/CSU een wig te drijven tussen de SPD en de FDP. Volgens insiders moeten de beloften die de CDU/CSU hebben gedaan aan de kleine en in de laatste verkiezingen zwaar ge teisterde FDP formidabel zijn ge weest. De FDP bleef echter trouw aan de reeds gemaakte afspraken met de SPD. De nieuwe coalitie is blijkens de eerste reacties in de meeste Europese hoofdsteden goed gevallen. In Ton den en Brussel ziet men mogelijk heden voor een soepeler Europese politiek. Engeland verwacht dat de nieuwe Westduitse ploeg zijn liefde wat eerlijker tussen Frankrijk en Engeland zal verdelen als van Kie- singer verwacht had mogen worden. In Den Haag reageerde gisteravond al vroeg dr. A, Vondeling, voorzitter van de PvdA, de Nederlandse zuster partij van de SPD. Hij verwacht dat de regering-Brandt spoedig het ver drag tegen de verspreiding van kern wapens zal ondertekenen. „Wellicht nog voor het einde van het jaar", aldus de heer Vondeling, die zei ver heugd te zijn over het tot stand ko men vam de combinatie. Verwacht mag ook worden een soepeler en ontspannen politiek ten opzichte van Oost-Europa. Brandt is met die politiek al begonnen tijdens zijn ministerschap in de vorige coa litieregering. Hij heeft daarbij van zijn coalitiegenoten van de CDU/ CSU veel kritiek en tegenstand on dervonden. Na het beraad van de 30 man ster ke FDP-fractie, verklaarde partijlei der (en kandidaat voor de porte feuille van buitenlandse zaken in de ploeg van Brandt) Scheel dat hij de verkiezing van Brandt ais vaststaand beschouwde. Brandts felste tegenstander in die TOP, Erich Mende zei daarover: het kanseliersehap komt pas op 21 ok tober aan de orde. Mende heeft niet tegen de coalitie met de SPD ge stemd. Mét twee andere conservatie- (Van een onzer verslaggevers) slachtoffer overleed in het Bin- I '"henhuis te Eindhoven, waar I tiiS n00|i'°ttige complicatie optrad iR? cen wedische ingreep, (zie 'De Stem van gisteren). ..j is vast komen te staan uit het onder leiding van de I Oir^eMmandant der rijkspolitie in Hef" e?P aantal cafébezoekers. Vechtpart'^ on'aarl^e al Sauw in een |u?te lleer Van de Oetelaar wilde IbM. j kaPptgeslagen bierglas zijn I "n0e'E, e vriend te hulp komen. I,.. sla? schampte langs het hoofd list Tn Va" zpn begenstanders, en Iwj sneetJ in zijn eigen pols leerde slagader werd doorge- l«>! ,.n "vlakbij wonende arts Lr t tT- P'aaise om het slachtof |pta;Ü verbinden. Voor verdere ver- |li]r J m°est de heer Van de Oete- ac^ worden naar het Iten ??lekenhuis in Eindhoven. Toen l!ri hefr ^innrgiaëh wilde ingrijpen litaski i slacnteffer onder narcose ig te Vr i hiervoor overgevoe 416 "Jn en overleed. te». Cornelia Groe- |isren euw-I,ekkerland is gis- |W een sl°ot bij de ouderlijke |keti. Water geraakt en verdrom ve liberalen onthield hij zich van stemming. Bondskainiselier Kdiesdn-ger heeft naar aanleiding van het besluit van de SPD en de FDP samen te rege ren gezegd, dat de christen-democra ten afgelopen zondag als de sterkste politieke macht uit de verkiezingen te voorschijn gekomen en daarmee van de kiezers opnieuw die opdracht voor de politieke lei-ding van het lawd hebben gekregen. De vorming van een coalitie uit SPD en FDP tegen de sterkste frac tie in de Bondsdag is een vervalsing van de wil der kiezers, zo verklaarde Kiesinger na een vergadering van de partijleiding van de CDU. Zijn partij zal dan ook tegen deze „linkse coalitie" alle mogelijkheden, die zjj als sterkste fractie in het par lement heeft, uitbuiten cm de sta biliteit en de continuïteit van de Duitse politiek veilig te stellen. Al dus Kiesinger. (Van onze sportredactie) EINDHOVEN/ROTTERDAM Het Europa Cup-toernooi gaat zich voor Nederland toespitsen op Ita lië. Feijenoord trekt op 12 novem ber naar Milaan (AC Milan), PSV gaat naar Rome (AS Roma). Dat was het, vooral voor Feijen oord, opzienbarende resultaat van de loting die gisteren in Genève werd gehouden. Een uitslag die in het Rotterdamse kamp eerst even voor een iiohte verwarring zorgde, want bij de directe radio-uitzen ding kwam de naam van de nieu we tegenstander wat onduidelijk door. Toen dat misverstand opge lost was, keken de Rotterdammers elkaar opnieuw vragend aan: AC Milan Tweemaal winnaar van de Euro pa Cup, ervaren in totaal 52 wed strijden voor dit toernooi: „Ik vind het een hele eer", riep manager Brox vanuit lotingsplaats Genève in de radio-microfoon. „En ik ge loof zeker niet dat we kansloos zijn", voegde hij er resoluut aan toe. Zijn optimistische kijk op het zware karwei inspireerde de ver zamelde Feijenoorders achter het VAN DUIVENBODE „heus wel kans" toestel, want na de korte, alies-zeg- gende stilte, die op het noemen van de naam Milan gevallen was, kwa men de hoopvol gestemde commen taren. Theo van Duivenbode: „We heb ben heus wel een kans. Echt". Henk Wery: „Geen mogelijkheden? Kom nou, we draaien momenteel goed". Eddy Pieters Graafland: „Ajax is door Milan verslagen. Maar wij zijn geen Ajax, wij zijn Feijenoord!" Optimisme tekende ook de stem ming in Eindhoven, waar de PSV'ers met gemengde gevoelens het bericht ontvingen dat AS Roma hun nieuwe hindernis is. „We had. den het beroerder kunnen treffen, maar ook makkelijker", vond het merendeel van de spelers. Trainer Kurt Einder zei: „Een onmogelijke opgave is het zeker niet. Maar het wordt wel heel moeilijk". De kleinste man van het elftal, Sjaak van Stippent, keek er op een wat andere manier tegenaan: „Ik wil de paus wel eens zien" In Milaan schijnt men niet zo on der de indruk te zijn van het Rot terdamse Fefjenoord-zonder-vrees. Daar was men gisteren met de Ne derlandse tegenstander heel blij. Milan-voorzitter Carraro zei: „Cel tic, Leeds en Real Madrid waren de ploegen die wij vreesden. Met de herinnering aan Ajax vormt Feije noord voor ons een geruststellend vooruitzicht." Het Feijenoord-commentaar dat het meest pessimistische was, kwam van de bij loting aanwezige functio naris Groeneweg. Hij noemde de uitslag van de loting „pech". (Meer over Feijenoord, PSV en hun tegenstanders op onze sport pagina). (Van een onzer verslaggevers) GOES Do voorzitter van de r.k. ondernemersvereniging RKOV in Goes, de heer J. H. Roose, heeft tijdens een vergadering van deze vereniging d Provinciale Elctrici- teits Mij (PZEM) betiteld als „het meest ondemocratische nutsbedrijf", „De PZEM bedrijft machtpolitiek", zo zei hij, „en het wordt hoog tijd, dat de gemeenschap via de gementehesturen of op ande re wijze inspraak krijgt". De heer Roose uitte zijn ongenoe gen over de gedragslijn van de PZEM naar aanleiding van een brief, die een der leden van de PZEM had ontvangen en waarover hij vragen stelde. De PZEM wordt niet verweten, dat zij de tarieven verhoogt, maar dat de metingen nu zo nauwgezet plaats vinden, dat ver bruikers, die al jarenlang hetzelfde bedrag betalen nu opeens veel meer op tafel moeten leggen. Intussen heeft de PZEM besloten de tarieven over 1969 volgens de ou de methode af te rekenen (zie ook pag. 3). BARCELONA (Reuter) Zeker negen mensen, onder wie een moeder en haar drie kinderen, hebben gis teren het leven verloren toen in Bar celona een flatgebouw van vier ver diepingen instortte, terwijl arbeiders bezig waren onder het gebouw een garage te maken. Drie personen worden nog vermist. Men vreest, dat ook zij zijn omgeko men. ANCHORAGE (Reuter) De Ame rikanen hebben op het eiland Am- chitka voor de kust van Alaska een ondergrondse proef met een water stofbom genomen. De bom was geplaatst op de bo dem van een 2,28 meter breed gat op een diepte van 1.280 meter. Door de ontploffing verdampten duizenden tonnen rotsgesteente. De kracht van de ontploffing was gelijk aan die van 1,2 megaton TNT. 40 VROUWEN die werken in de Os ram lampenfabriek te Milaan, zijn gisteren wegens vergiftiging naar het ziekenhuis gezonden. De vergif tiging zou kunnen zijn ontstaan door een nieuw soort gas dat voor de lampen wordt gebruikt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister De Block van Economische Zaken heeft het be stuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) schriftelijk laten weten dat de huisartsen hun tarie ven voor particuliere patiënten per X oktober niet mogen verhogen, De brief is geschreven naar aan leiding van berichten dat de huis artsen hun tarieven per 1 oktober van f 9, op f 10, (spreekuurbezoek) en van f 13,50 op f 15,- (visite) zou den willen brengen. Minister De Block herinnert de huisartsen eraan dat begin dit jaar is afgesproken dat het bestuur van de LHV tegen oktober opniieuw con tact met hem zou opnemen over even tuele verhogingen van de tarieven. „Nu dat niet is gebeurd", aldus de minister „gaan wij er van uit dat er van uw kant geen verhogingen van de tarieven voor particuliere patiën ten zullen worden doorgevoerd." FDP en SPD zijn het eens. Schil ler, Brandt en Scheel heffen een glas champagne op naar zij hopen een nieuw tijdperk. ESSEN (Reuter) Door een mijn- instorting zijn in de Emii-Emscher- mljn in de Westduitse plaats Essen- Altenessen negen mijnwerkers op een diepte van 650 meter ingesloten ge, raakt. Na acht uur zijn reddingsploegen er in geslaagd contact te krijgen met vijf van de ingesloten mijnwerkers. Zij vertelden dat zij in de nabijheid een collega hadden gevonden, maar deze was naar alle waarschijnlijkheid dood. Drie anderen zaten opgesloten in een lager gedeelte van dezelfde ga lerij, maar over hun lot is nog niets bekend. Men verwacht dat het nog verscheidene dagen zal duren voor dat de vijf kompels gered zullen worden. Het provinciaal bestuur van Zeeland acht beslissingen op nationaal niveau over de toe komst van de zeehavens van de hoogste urgentie. Pagina 3. Goes kan niet genoeg geld le nen voor de aanleg van de rioolpersleiding. Pagina 2. Kinderen moeten volgens pro fessor Van Gelder langer naar de „kleuterschool" Pagina 9. Reuzenproduktie van „Romeo en Julia" morgen op t.v. Pagina 11. Het nieuws van de Parijse auto salon komt van Renault en Peu- Se°t. Pagina 15. Waar gaat het naar toe met de Pop? 20-WIJ. Pagina 17. In de straten van Peking over heersen de fietsen. Pagina 19. Vredesbesprekingen in Parijs en oorlog in Vietnam. Is er toch een samenhang? Peilingen. Pagina 21. De Kleine Stem op pagina 23. De situatie van de ongehuwden in de samenleving is verre van ideaal. Pagina 23. Thuis relaxen in een opklapbare **una. Pagina 25. De bevrijding Oranje gekleurd: vierde aflevering in onze serie „Van puinhoop tot welvaart". Pagina 27. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Als de Westduitse mark formeel revalueert dan zal de Nederlandse gulden niet volgen. Dit heeft gis teravond de minister van financiën, prof. Witteveen meege deeld. Dat de Westduitse mark zal reva lueren staat wel vast nu in Duitsland de SPD-combinatie Brandt-Schiller de wacht overneemt van CDU/CSU's Kiesinger-Strauss. Minister Witteveen waarschuwde dat de revaluatie van de mark voor Nederland geen voordelige zaak zal zijn. Dit in lijnrechte tegenstelling met het standpunt van de Belgen, die menen van de revaluatie van de mark beter te worden. De Nederlandse uit voer naar West-Duitsland zal waar- schijnlijk toenemen onder invloed van de opwaardering van de mark (Nederland wordt voor de Duitsers immers relatief goedkoper). De invoer echter zal duurder wor den en aangezien West-Duitsland Ne derlands belangrijkste handelspartner is, zou dit wel eens uitwerking kun nen hebben op de consumptieprijzen. In het algemeen ziet minister Witte veen echter slechts een ongunstig ef fect van een Duitse revaluatie voor Nederland. Toen de Westduitse mark de vori ge keer in 1961 werd opgewaar deerd, ging de gulden wel mee. Maar toen was aldus de minister van Fi nanciën de toestand anders. Beide landen verkeerden toen in de situatie dat zjj een groot overschot op de be talingsbalansen hadden. Nu is dat al leen maar het geval met de West duitse betalingsbalans. Bovendien zijn in Nederland de kosten (en de lonen) sinds 1961 sterk gestegen, Eerder van de week heeft het Ver bond van Nederlandse Ondernemers een verzoek aan de regering de gul den niet te revalueren, met een on geveer gelijkluidende argumentatie ondersteund. ZIE OOK PAGINA 9 WENEN (DPA) Sinds begin september komen ongeveer 250 jood se vluchtelingen per week uit Polen in Wenen aan. Dit heeft de algemeen directeur vam de Amerikaanse hulp organisatie „Joint", Horwitz, gisteren meegedeeld. Verwacht wondt dat tegen het eind van het jaar ongeveer 4000 joden Po len hebben verlaten. Alleen in Roemenië worden de jo den betrekkelijk met rust gelaten, al is hun positie daar onzeker, zei Hor witz. Sinds het voorjaar van 1967 heeft „Joint" openlijk in Roemenië kunnen werken. Er wonen daar on geveer 100.000 joden. PREMIER WILSON heeft meege deeld dat Engeland wapens aan Ni geria zal blijven leveren, ondanks de bezwaren die de Labourpartij daar tegen heeft geuit. Hij is ervan over tuigd dat de regeringspolitiek in deze juist is. (ADVERTENTIES) wA. KORTE BRUGSTRAAT 1 BREDA De grootste kollektie dames- en herenhaarwerk vindt U inde showrooms van PEXiATTX Qinnekenweg 43, telefoon01600-3228S Verkoop ook via Uw kapper, vraag hem een introduktie. vandaag van 94 voor 84 niet te geloven voor die prijs! Zie het unieke AaBe dekenkollektieboek: 600 keuze mogelijkheden EEN BE RICH IE VDORAILt r BEZITTERS VAN'NVOERW/6...1 F!NA HEEFT NIEUWE KLEUREN-] FOTO'S VAN DE FABELTJES' {KRANTDIEREN, U HièymiEM? ZEKER BROER/ GR0TE6RATI5 KLEUREN- FOTO'S WAARZEALLE- MAAL OPSTAAN. WEDDEN DAT IEDEREEN MET EEN VOERTUIG NU NAAR DEj VNfrPOMPGAATJ. gratis foto (14x19 cm) in- kleur/bij t\k Fina-benzinestation herkenbaar aan het raambiljet.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1