fiifl Den Haag rekent op revaluatie iLBARE IACHINE 348,- )NA DE STEM MARINEYERPLEGER NAAIT AFGEKLEMDE DUIM VAN KOK AAN TIJDENS STORM Recherche lost reeks bont diefstallen op DRQSTE BOX sn margarine DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND WITTEVEEN TERUG VOOR BERAAD Verolme zwicht; de Block komt over de brug Een begrip! u 25 MILJOEN VOOR MN-GEVAAR andaag in Walvis-bom Britten onverstoorbaar JAMIN T I EDITIE VOOR ZEELAND automatic rk- aar en+ Dienstbetoon Waterdicht Vz Nu de nood a* Zes mille buit bij overval op spaarbank MAO EN LIN PIAO OP FEEST IN PEKING melkhazelnoötjes isje rijdt twee auto's „total loss" op één dag Sport in beeld naar tweede net KOSTBARE MANTELS „NAAR MAAT" Vragen in Kamer: Teveel Philips in tv-reportage PSY-Rapid? 30 109e jaargang no. 26240 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 vrijdag 3 oktober 1969 WEERBERICHT Plaatselijk regen Half tot zwaar bewolkt. Plaatselijk enige regen. Zuid tot zuidweste lijke wind. Temperaturen iets ho ger. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 bl I van de Westduitse mark FZ0NNEBL0EM-MARGARINE SOI.103.5tM0 een 4 .osten. BREDA (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - BONN De Nederlandse regering houdt ernstig rekening met een komende revaluatie van de Duitse mark. Wat de regering dan zal doen was gisteren onderwerp van kabinetsberaad. Bij zijn aankomst uit New York, waar hij de vergadering van het Internationaal Monetair Fonds vervroegd heeft verlaten om aan het regeringsberaad te kunnen deelnemen, verklaarde minister van Financiën prof dr. H. J. Witteveen te geloven dat het tot een for mele revaluatie van de mark zal komen. TEE. 34850 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Scheepsbouwer Cor nells Verolme heeft het hoofd moeten huigen en er in moeten toestemmen tot anderen en niet hij, de stichter en tot nu toe alleenheerser in het Srote bedrijf de beslissingen in zijn concern voorlopig nemen. Dit ia Voor Verolme ongetwijfeld »s hardste voorwaarde waaraan hij Moest voldoen om van de regering een overgangskrediet van 25 miljoen I te krijgen. Woensdag is de heer Ve- I wlme na urenlange onderhandelin- Sen met minister De Block en nu en °°k met de leden van de kamer- e°miaissie van Economische Zaken, I «oor de knieën gegaan: hij zal voor I «e duur van de lening zijn aandelen- 1 Seven' onderpand I"More voorwaarden die de minis- I -er heeft gesteld: 1 Verolme moet de minister ken- I en in alle belangrijke bedrijfsbeslis- I offertes, nieuwe opdrach ten, investeringen etc. I m' i me moet de boeken volledig I .!j SSen yoor oen commissie van I J|'™zoek waarin onder meer mr. B. I ,J!(1 en Pr°f- mr. Langman (di- Itnl 1'an de Stichting Nederlandse I "eePs90uwindustrie) zitten. De I n,.185'6 zad ook uitzoeken hoeveel li e£ s'oun het bedrijf nog nodig 1 wordenm ^anc'ee' weer gezond te orolme moet bepaalde bedrijfs- I finJr-S; activiteiten afstoten, zoals I tav, CI> belangen in de vacuüm- I ^hmek en andere bedrijven. I al riD v e voorwaar<ien, maar voor- I sanA cnclerpand geven van zijn I hatiH 's de beer Verolme met I teDn 6?t voeten gebonden aan de I is Hel re4<Ton van zijn bedrijf I jat 0.an®ri-' §enoeg als men nagaat, ketl "teer dan 10.000 mensen wer- ||0.H„e? "ycrgtmgskrediet van 25 mil- 110511 is elke dag opzegbaar. ikfeliiv"! Pe ®lock heeft Verolme ie mint ?n dijken dat deze voor ierhand vr beslist n'et de ideale on- W u, gspartner is- Maanden- sa gesPreh tussen minister 'ijk row ouwer nauwelijks moge- iemin'tJf33 ^erolme bereid om naar Mrister toe te gaan. VerWn er uan zij'n kant heeft het diet van v?n -,at overbruggingskre- i ®cht" Bnnf miljoen gulden „water- Dp js Dartel?'6* Va> duist ook tegenover f1 deze S ft8 °PP°sitie die hem lel riainn 1 n verwijt, geen en- Block mi, R?n <->ok wil minister De "el ODnnln1'"1 zware eisen nu al de !fn re»» voor de benoeming van I^MSwTdrWmiSSariS bij h6t Volgens minister Witteveen zal de nieuwe Westduitse regering aain een dergelijk besluit niet kunnen ontko men. De voortekenen voor de vor ming van een nieuwe regering noem de hij gunstig. Ook de deelnemers aan de IMF-ver- gadering in New York en de directie van de Wereldbank verwachten - al dus de heer Witteveen - dat de nieuwe regering zal doen wat de oude wegens interne verdeeldheid niet kon namelijk: opwaarderen van de mark. mark. Ook in Duitsland zelf twijfelt men nog nauwelijks aan een officiële re valuatie. Onze correspondent in Bonn meldde gisteravond: De periode van de zwevende mark, die neerkomt op een de facto-revalua- tie, zal door een formele revaluatie worden gevolgd - in ieder geval. Dit werd gisteren gezegd door de par lementaire onder-secretaris van het Westduitse ministerie van economi sche zaken, de heer Arndt, in een in terview met de „Industriekurier". Hij beschreef de officiële economische po litiek van de regering als klaar voor de uitvoering hiervan. Hij wilde niet zeggen, welke wissel koers het ministerie politiek gezien verstandig achtte. De markt moest dat beslissen. „We bestuderen met grootste belangstelling de ontwikke ling van de geldmarkt. Maar deze pe riode van de zwevende mark moest niet te lang duren, voordat we tot een beslissing komen". De heer Arndt vomid, dat de bonds kanselier Kiesinger en de minister van financiën Strauss hun vroegere fouten hadden goedgemaakt door er akkoord mee te gaan, dat de mark haar eigen niveau moest vinden. Zij hadden ook de consequentie van een formele revaluatie aanvaard. Zelfs als Kiesinger kanselier zou blijven, nog steeds volgens Arndt, zou hij zich niet tegen dat wat nu een voldongen feit was, kunnen verzet ten. Om nu terug te keren naar de oude waarde van de mark, zou gelijk staan aan de devaluatie- en de han- lenspartaers van West-Duitsland zou den dit naar alle waarschijnlijkheid niet accepteren. (Copyright The Guardian/De Stem) AMSTERDAM (ANP) Gister middag is op het bijkantoor van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam te Amsterdam een gewapende roof overval gepleegd op een kassier. De overvaller bedreigde de kassier met een wapen, mogelijk een afgezaagd geweer, dat hij onder zijn jas droeg. De kassier gaf 6000 gulden aan de overvaller. Deze deed het voorkomen dat buiten het kantoor een auto met twee handlangers stond te wachten. De overvaller zou een Nederlander zijn. Zijn signalement is als volgt lengte ongeveer 1.75 meter, donker bruine jas. Hij heeft vermoedelijk een litteken aan de linkerkant van zijn mond. PEKING Toch nog een plaatje van partijvoorzitter Mao en zijn kroonprins Lin Piao, gemaakt tijdens de revolutiefeesten in Peking. Van beide mannen is de laatste tijd her haaldelijk gezegd dat ze stervende zouden zijn. Op deze foto ziet Mao er in elk geval gezond en goedlachs uit. Ook hij de stugge Lin Piao kan er een feestelijk glimlachje af. (ADVERTENTIE) vandaag 150 gram van 124 voor 114 niet te geloven voor die prijst SASSENHEIM (ANP) Niet veel automobilisten zullen zich erop kunnen beroemen op één dag twee auto's total loss te hebben gereden. Sinds gisteren is de 20-jarige Lies- beth Pit uit Sassenheim misschien wel houdster van dit niet te be nijden record. Omstreeks half een reed zij in haar kleine personenauto op de provin ciale weg in Sassenheim. Toen zij voorgesorteerd stond om linksaf te slaan, reed een personenauto van achteren op haar wagen in. Haar auto werd zo zwaar beschadigd, dat hij als total loss kon worden beschouwd. Toen zij 's avonds om ongeveer half negen in de auto vain haar vader op de rijksweg ter hoogte van Oegstgeest weer richting Sassen heim reed, werd zij voor de tweede maal van achteren door een per sonenauto aangereden. Ook de vain haar vader geleende auto raakte total loss. Liesfoeth Pit kwam beide keren met de schrik vrij. Regionale raden van kerken vergaderen vanavond in Goes. Provinciaal oecumenisch top- overleg. Mgr. Ernst is een van de deelnemers. Pagina 2. Vandaag worden de Edisons voor de klassieke platen uitge reikt. Pagina 7. Luns deed in New York een beetje water bij de wijn. Pagina 9. De jeugdserie Floris kostte één miljoen; de duurste t.v.-produk- tie ooit in ons land gemaakt. Pagina 13. DEN HAAG (ANP) Vanaf zon dag zal het NOS-sportprogramma van het eerste naar het tweede tele visienet worden verplaatst. Dit is een gevolg van de nieuwe zendtijdverde ling. De nieuwe zendtij d verdeling voor ziet in een uitzending van het geza menlijk programma op zondag over Nederland 2. Negentig procent van alle personen in ons land van vijftien jaar en ouder kan met het televisieapparaat thuis Nederland 2 ontvangen. HOLYHEAD (AP) Bij Holy head aan de kust van Wales is een walvis van 4.000 kilo aangespoeld Er is maar één marnier om het ka daver op te ruimen. De luchtmacht zal dit doen. In het lichaam van de vis zullen brandbommen worden aangebracht en die zullen dan van af een afstand tot ontploffing wor den gebracht. Als alles goed gaat zal het kadaver dan geheel opbranden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HELDER-PORTSMOUTfl „Zeer geslaagd, een chirurg had het niet beter gedaan". Zo luidt het commentaar van Nederlandse en Britse marine-artsen op het huza renstukje dat de 32-jarige korpo raal-ziekenverpleger H. H. J. van Meurs heeft uitgehaald met de af geslagen duim van de marinekok G. M. Blok. In de piepkleine ziekenboeg van de zwaar op de golven rollende on derzeebootjager „Zeeland", naaide de ziekenverpleger met een kromme naald en hechtzijde de duim van de kok op zijn plaats. Het was slecht weer op het stuk Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Ierland en tij dens een hoge zee was een golf te gen de kombuisdeur geslagen, waar door de kok met zijn duim beklemd raakte. De duim hing er nog slechts aan een velletje bij. Direct ging hij naar de zieken boeg, waar korporaal Van Meurs zich eerst achter het oor krabde. Aan hulp viel niet te denken, want de smaldeelarts bevond zich op het fregat Van Speyk en door de storm kon de helikopter van dit schip niet opstijgen om hem te brengen. Kordaat besloot de korporaal alle opgedane ervaring en alles wat hij over hechten had gehoord en gezien, nu zelf maar in praktijk te brengen. Terwijl de kok door anderen werd vastgehouden (niet omdat het zo pijnlijk was, maar omdat het schip zo tekeer ging en elke ongecontro leerde beweging het definitieve ver lies van de duim kon betekenen) verrichtte de ziekenverpleger zijn operatie. Later zette de korporaal via de scheepsradio aan de arts op de Van Speyk uiteen wat hij had gedaan. De arts: „precies volgens het boek je". Ook de artsen van het marine hospitaal in Plymouth (Engeland), bij wie Blok zich na aankomst van het schip in de Britse haven, onder behandeling stelde, waren vol lof: „de dokter die dit heeft gedaan, ver stond zj)n vak uitstekend". (Van een onzer verslaggevers) BREDA - ST. WILLEBRORD Ruim honderd bontmantels met een totale waarde van 150.000 gulden was de buit van acht mannen uit Breda en St. Willebrord die, volgens de politie bekend hebben dat zij, sinds enkele maanden in twintig steden winkeldiefstallen heb ben gepleegd. De mantels vonden gretig een weg naar helers en te goeder trouw zijn de afnemers. Op 26 september werden in deze zaak drie mannen en een vrouw voor- geleid bij de officier van justitie in Rotterdam, gisteren twee mannen en twee vrouwen. Drie personen zijn na verhoor met een proces-verbaal we gens heling naar huis gestuurd. Het grootste deel van de buit is terecht. Het onderzoek in deze grote serie bontdiefstallen werd verricht door rechercheteams uit Rotterdam, Ber gen op Zoom en Breda samen. Omdat de meeste diefstallen in Rotterdam werden gepleegd werd de politie-ac- tie daar gecoördineerd. De politie weigert te zeggen hoe de zaak tot een oplossing kwam. Wel werd meegedeeld, dat nog enkele he lers opgespeurd moeten worden. De gestolen bontmantels werden tegen eenderde tot eenzesde van de winkelwaarde naar maat door verkocht. De bendeleden trokken steeds met vieren naar een stad, maar pleegden de winkeldiefstallen daar individueel. Hoe dat in zijn werk ging vertelt de Rotterdamse politie liever niet om anderen niet op een idee te brengen. De ingesloten personen zijn de da mes C. M.-M. 36 jaar uit St.-Wille- brord, C. W.-v. B. 38 jaar, P. B.-v. W. 41 jaar en A. J—M., allen uit Bre da en de 2I-jarige koopman J, O. uit St.-Willebrord, de 24-jarige koopman J. T., de 40-jarige portier A. W. en de 27-jarige schilder J. J., allen uit Bre da, GENèVE (AFP) De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zijn het fei telijk eens geworden over een ont werp-verdrag, waarin het gebruik van kernwapens op de zeebodem wordt verboden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het tweede kamer lid, de heer Visser (D' 66) heeft aan minister Klompé (CRM) gevraagd na te gaan hoe vaak en in welke woord combinaties het woord Philips is ge bruikt tijdens de televisiereportage van woensdag van de voetbalwed strijd PSV-Rapid Wien te Eindho ven. Het kamerlid vraagt of de minister mogelijkheden ziet, dat bij de „ho- panlijk nog vele komende televisie reportages van wedstrijden van PSV in de Europacup voor bekerwinnaars de geldende reclamevoorschriften naar de geest althans enigermate re delijk worden nagekomen. In een toelichting stelt de heer Visser: De vragen beogen geenszins de integriteit van die televisiecom mentator in twijfel te trekken. Door het regelmatig gebruik echter bij dit soort reportages van uitdrukkingèn als Philips-sportverendging, hét Phi- lips-sportpark, de Philips-harmonie, de Philips-lichtinstallaties etc. ver krijgt dit bedrijf op uren,?' 'van zeer grote kijkdichtheid een, gigantische „free publicity" (gratis reclame) die de bestaande reclameregels tot een wassen neus dreigen te maken. !*-,é i GIBRALTAR Britten staan bekend als onverstoorbaar. Een voorbeeh is deze doedelzakspeler die rustig doorgaat zijn traditionele plicht te doen ondanks het feit dat Spanje (vlak achter zijn rug) de grens heeft afgegren deld, Hij speelt de „Black Watch" bij het aflossen van de grenswacht. (ADVERTENTIE) 500 gram verrukkelijks bonbons-assortfs. Het volle pond aan smaak en kwaliteitl 7,90 8,60 9,20

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1