Andere aanpak en 85 miljard per jaar nodig PARKEERGARAGES MOETEN STEDEN REDDEN VAN VERSTIKKINGSDOOD DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Mr. Toxopeus commissaris der koningin in Groningen Verdeling inkomens nog flink ongelijk DE STEM Plan 2000+ is niet haalbaar McNamara: opdracht Pearson: frustratie ^ndaag STICHTING WEG EN ANWB: ADVIES STAATSCOMMISSIE CALS-DONNER (GRONDWET): moet in grondwet Schippersknecht verdronken Foliebehang stond onder stroom: kind dood Leefruimte voor de fiets JAMIN Wie zei er ook weer dat alle verpakte brood hetzelfde whs? editie voor zeeland donderdag 2 oktober 1969 Kans op nachtvorst 55 Mr.Geertsema leidt VVD-Kamerfractie Hamburg wil tliepzeehaven ft eer doden door kolendamp Uitdaging Minimum Socialisten in Zweden vóór monarchie Betere verdeling moeilijke zaak Vrouwen Na uitspraak P.v.d.A. Rotterdam Inzet Kroon Bergenaar komt om met auto Groene Baretten Nixon gaf CIA zelf opdracht niet te getuigen krokantjes 200 gram van 114 voor 99 niet te geloven voor die prijs! ]09e jaargang - no. 26239 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 WEERBERICHT Toenemende bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Var» west tot zuidwest krimpend® wind. Kans op nachtvorst. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37(50 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 CRISIS IN ONTWIKKELINGSHULP (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON De hulpverlening aan de onderontwik kelde landen door de ontwikkelde landen heeft een crisispunt bereikt. Dit heeft een speciale commissie van de Wereldbank onder voorzitterschap van de gewezen Canadese premier en Nobel prijswinnaar voor de vrede, Lester Pearson, gisteren gerap porteerd. De studie werd ingesteld in opdracht van de pre sident van de Wereldbank, Robert McNamara- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Mr. E. H. Toxopeus, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, wordt met ingang van 16 februari 1970 commissaris van 6e koningin in Groningen. Vooruitlopend op zijn vertrek naar Groningen heeft mr. Toxopeus nu reeds bedankt als fractievoorzitter van zijn partij. Gisteren werd als zijn opvolger gekozen mr. W. L. Geertse- aa, burgemeester van Wassenaar en evenals mr. Toxopeus kandidaat voor 6e functie in Groningen. Mr. E. Toxopeus, geboren in 1918 Amersfoort en bijna 20 jaar ad- aat in Breda, waar hij tevens lid van de gemeenteraad was, is van 1959 lot 1965 (de kabinetten De Quay en Marijnen), minister van Binnenland se Zaken geweest. Na zijn aftreden in 1965 werd hij opnieuw lid van de Tweede Kamer wj was dit al geweest van 1956 tot 1959) en volgde mr. W. Geertsema «jrt daarna op als voorzitter van de liberale fractie. Enige maanden geleden werd reeds bekend, dat zowel hij als mr. Geert sema kandidaat waren voor de functie jw commissaris van de koningin in Groningen. HAMBURG (DPA) De West- jwtse stad-staat Hamburg is in het van een negenduizend hectaren Waddengebied voor de Noord- ist, waar zij een diepzeehaven *n aanleggen. namburg kreeg het gebied met de banden Neuwkerk en Scharhoern an de deelstaat Nedersaksen in ruil "s* een stuk grond in Cuxhaven. (Van onze correspondent) middelburg De 72-jarige «vrouw Veenhuizen en haar 72-ja- R Kostganger uit Middelburg zijn et leven gekomen als gevolg kolendampvergiftiging, onfl W0,nnS vond men ook twee j. waarvan er een dood was. [.Jrjore hond werd naar het asyl acht waar de dierenarts probeert #et <ker te redden. TlPTVan l??ze correspondient) GitAanW 16"iari®e c. Clarisse "vier j. ïurE *s gisteren in VenWi water geraakt koord J*"; De Jongeman was ^oort" O"1 duwschip „Olivier Va», het aan niZOU een sloep strijken voor baelsledo'Wdl brengen van perso- lost u- ore zouden worden afge- lieden en bierbÖ te z«n en overboord geslagen, uit- De commissie heeft een reeks aan bevelingen gedaan. Ze dringt aan op: vergroting van de hulp aan de on derontwikkelde landen tot ruim 85 miljard gulden per jaar. meer aandacht voor de overbevol king van de arme landen en de in stelling van een „Bevolkingscom missariaat" voor de coördinatie van activiteiten op het gebied van de geboortenbeperking. Het bedrag van 85 miljard gulden zal vóór 1975 moeten worden bereikt. Dat betekent een stijging van ruim 41 miljard gulden boven de officiële en particuliere hulpverlening in 1968. Het zal dan in totaal één procent van het bruto nationaal produkt van de Europese geïndustrialiseerde landen, de V.S. en Japan te zamen zijn. De commissie zegt in haar rapport, dat er in de hulpverschaffende lan den een sfeer van ontgoocheling heerst. Dit door desillusies rond de ontwikkelingsprogramma's. Ook de ontwikkelingslanden vertonen teke nen van frustraties en ongeduld. In het rapport wordt verder gesteld, dat de internationale ontwikkeling de „grote uitdaging is van ons tijdsbe stel", ofschoon de commissie erkent, dat de afgelopen twintig jaar de in ternationale samenwerking er in ge slaagd is een belangrijke economische ontwikkeling op gang te brengen. Nu de behoefte aan krediet en investerin gen in de onderontwikkelde gebieden het grootst is, dreigt de hulpverlening te verzwakken door onverschilligheid van de schenkende landen, aldus Pearson. De behoefte aan nieuwe richtlijnen bij ontwikkelingshulp doet zich daar om steeds meer gelden, volgens de commissie. De kloof tussen geïndu strialiseerde landen en arme landen wordt steeds groter en maakt een nieuwe aanpak van zaken noodzake lijk. De commissie wijst er in haar rapport op, dat de ontberingen en armoede van de arme ontwikkelings landen niet genegeerd kunnen wor den, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft. Daarom beveelt men de geïndu strialiseerde naties aan om vóór 1975 de minimum-hulp op te voeren tot één procent van het bruto-nationaaï inkomen. Zoals bekend heeft Nederland al in principe besloten 1 procent van het nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp. Dat wordt nog niet helemaal gehaald, maar de rege ring streeft ernaar nog voor het einde van de regeringsperiode dit percenta ge te halen. STOCKHOLM (D.P.A.) Het congres van de Zweedse sociaal-de mocratische regeringspartij heeft zich met grote meerderheid uitge sproken tegen afschaffing van de monarchie bij de komende troonwis- seling. In 1971 volgt de dan 25-jarige kroonprins Carl Gustaaf zijn 86-jari- ge grootvader koning Gustaaf Adolf op. De aftredende Zweedse premier Tage Erlander stelde als compromis een verdere beperking van de macht van de koning voor. Voortaan zou niet meer het staatshoofd de minis ter-president moeten aanwijzen, maar de pariementsvoorzitter. Er lander noemde als grond voor af wijzing van de republikeinse staats vorm, dat een te groot deel van het Zweedse volk voor de monarchie is. De sociaal-democraten zouden, wan neer ze zich voor afschaffing uit spraken, bij de eerstkomende ver kiezingen in het najaar van 1970 veel stemmen verliezen, zei hij. (Van onze pari. redactie) DEN HAAG De inkomens verdeling in Nederland is nog in hoge mate ongelijk en onbillijk. Niettemin blijkt op dit terrein vooruitgang te zijn gehoekt, als men de huidige inkomensverde ling vergelijkt met die van voor de oorlog. Een ambtelij k|e studiegroep, die over deze materie een nota heeft geproduceerd, stelt dat een verder gaande opheffing van de inkomens ongelijkheid op ernstige problemen zal stuiten, nog afgezien van de moei lijkheid de doelstellingen van zo'n nivelleringsbeleid te formuleren. Meer gelijkmatig op dit moment is de inkomensverdeling per gezin en daaruit afgeleid het gemiddelde in komen per gezinslid. De inkomens verschillen houden overigens in be langrijke mate verband met leef tijdsverschillen e.d. Dergelijke inkomensverschillen val len weg als men de „life-time-inko- mens" vergelijkt, dus de inkomens gedurende het hele leven. Gesteld kan voorts worden, dat het beschikbaar life-time-inkomen per gezinslid zich thans voor een groot deel van de bevolking binnen „niet zeer ruime" grenzen beweegt. Deze opvattingen zijn te vinden in een „nota over de inkomensverde ling", die de regering de Tweede Ka mer heeft aangeboden. De nota is opgesteld door een ambtelijke werk groep en draagt hoofdzakelijk een be. schrijvend en analytisch karakter. Geconstateerd wordt, dat de opinies over de aanvaardbaarheid van in komensverschillen uiteen lopen. Vrüwel algemeen worden verschil len, die samenhangen met inspanning, aanvaardbaar geacht. Minder gelijk heid van opvatting bestaat evenwel als het gaat om inkomensverschillen, die verband houden met aanleg, ver erfde vermogen e.d. (zie verder pagine 9) Dow lerneuzen heeft plannen in studie voor pijpleidingen met Rotterdam en het olieschakel- station bij Brussel. Pagina 3. Drs. Westerterp: „Het Europese parlement heeft helemaal niets te vertellen". Pagina 7. De herwaardering van de D- mark kan zeer ernstige gevol gen hebben voor de land- en tuinbouw in Nederland. Pagina 9. Uit een onderzoek blijkt dat de cafetaria's behoorlijk rendabel z'in. Pagina 17. PSV kwam een ronde verder door een ruime zege op het gerenommeerde Rapid Wien. Sportpagina. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De centra van de grote steden in ons land wor den met de ondergang bedreigd. Oorzaak is het gebrek aan par keerplaatsen. Want daardoor wor den verkeersopstoppingen in de hand gewerkt en zijn de stadscen tra minder bereikbaar. Alleen een doeltreffend parkeerbeleid met parkeergarages kan de stadscentra redden Dit was de hoofdgedachte van het congres „parkeergarages in en bij de stadscentra", dat de Stich ting Weg en de ANWB gisteren in Den Haag hielden. Oude stadscen tra hebben niet alleen een functie als monument dat geconserveerd moet worden. De belangrijkste functies zijn: zakencentrum en cultureel cen trum. Deze funktles worden nu bedreigd door de onbereikbaarheid van de stadscentra, vooral over dag voor de zakenman met de ei gen auto en het goederenvervoer. Om het stadscentrum functio neel in stand te houden is een goede bereikbaarheid voorwaar de. „Tegenover de verkeersbeper kende maatregelen moeten daar om maatregelen gesteld worden die een goede bereikbaarheid van de stadscentra per particuliere au to waarborgen", stelde ANWB- voorzitter ir. van der Linde van Sprankhuizen in zijn openings woord. Parkeergarages in de bui tenste schil van de stadscentra zag hij als oplossing. In onze buurlanden is het feno meen parkeergarage al lang inge burgerd in de grote steden. De achterstand van Nederland op dit gebied is volgens de ANWB-voor- zitter niet alleen de schuld van overheden, maar ook van het be drijfsleven dat het nut van par keergarages voor het voortbestaan van de stadscentra te weinig in ziet. Het parkeerprobleem in de bin nensteden ontstaat vooral door de zg. langparkeerders. Dit zijn de genen die in het stadscentrum werken maar in de buitenwijken wonen. Het woon-werkverkeer zou daar om uit de binnensteden geweerd moeten worden. Behalve aan open baar vervoer valt vooral te den ken aan parkeergarages aan de rand van het centrum, op loopaf stand van de plaats van bestem ming. Ing. F. Braun, verbonden aan de gemeente Keulen, stelt dat men de realiteit onder ogen moet zien dat er steeds meer auto's ko men. Met name het aandeel van werknemers, vrouwen en jonge ren in het autopark groeit snel. Wanneer er geen maatregelen ko men, zullen de verkeerscongesties in de steden steeds groter worden. Met parkeergarages en onder grondse parkeerkelders zal de binnenstad zich volgens ing. Braun kunnen handhaven tegenover de winkelcentra in de buitenwijken. TILBURG Gistermiddag is de tweej arige Ronald van Helvert in een slaapkamer in zijn ouderlijke woning in de Hayndstraat geëlektrokuteerd omdat het foliebehang waartegen hij aanleunde onder stroom bleek te staan. Het kind overleed vrijwel on middellijk. De slaapkamer was be plakt met aluminiumfolie, een me talen stof, dde allerminst geschikt is als behangselpapier. Via een defecte lichtschakelaar bleek het aluminium in contact te zijn gekomen met de elektrische stroom waardoor de gehele kamer wand onder stroom was komen te staan. AMSTERDAM (ANP) Gezien het grote aantal verkeersdeelnemers dat van de fiets gebruik maakt is het nodig dat voor fietsers de nodige voorzieningen worden getroffen. Tot de belangrijkste voorzieningen be hoort het scheppen van parkeer- en stallingsgelegenheden. De overheid heeft tot taak al het mogelijke en het nodige te dioen om te voorzien in de behoefte aan par keer- en stallingsmogelijkheden voor fietsers. Tot deze conclusies komt de Stichting Fiets in een door haar uit gegeven brochure getiteld „Leef ruimte voor de fiets". Hierin worden een aantal principiële zaken met be trekking tot het stallen en parkeren van fietsen aan de orde gesteld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Partij van de Arbeid in Rotterdam meent dat het havenbeleid van het gemeentebestuur ondergeschikt gemaakt dient te wor den aan het welzijn. Eerder hebben o.a. de regering, het provinciaal be stuur van ?uid-Holland en het lan delijk bestuur van de P.v.d.A. zich in dezelfde geest uitgesproken. Tegen de achtergrond van de positie, die de PvdA in Rotterdam inneemt betekent de officiële standpuntbepaling van het gewest Rotterdam van de PvdA, dat een aantal hoofdpunten uit het huidige havenbeleid van Rotterdam (waaronder het spectaculaire plan 2000 eenvoudig niet haalbaar zijn. Dit is een ernstige tegenvaller voor burgemeester Thomassen (PvdA) die de havenportefeuille beheert en die zijn visie op de ontwikkeling van 's werelds grootste havenstad nu ook in eigen kamp fundamenteel ziet aan gevallen. De PvdA in Rotterdam is verder van oordeel dat gegadigden in het Waterweggebied een sociaal statuut dienen te aanvaarden, waarin bepa lingen over het personeelsbeleid zijn opgenomen. De PvdA meent tenslotte dat, zo lang er geen nationaal havenbeleid is, Rotterdam geen technische dienstver lening moet leveren aan andere ge meenten, zoals bijvoorbeeld in het ge val van het industrieschap Moerdijk ia gebeurd. Kiezer moet formateur aanwijzen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De staatscommissie Cales-Donner heeft enkele in grijpende voorstellen aan de regering voorgelegd, om de kiezer veel meer invloed op parlement en politiek te geven. In haar tweede rap port over wijziging van de grondwet en de kieswet adviseert de meerderheid van de 17 leden tellende commissie: Het actief en passief kiesrecht en tegelijk de meerderjarige leeftijd te ver lagen tot minimaal 18 jaar, Nederland te verdelen in 12 kiesdistricten, die ieder afzonderlijk kamer leden moeten kiezen met mogelijkheden tot lijstverbindingen, De kabinetsformateur in de eerste ronde te laten aanwijzen door de kiezer zelf tegelijk bij de kamerverkiezingen. De voorstellen hebben In de com missie een wisselende meerderheid kunnen bereiken. De aanwijzing in eerste ronde van de kabinetsformateur door de kiezer kreeg 9 van de 17 commissieleden mee, het districtenstelsel wordt ge steund door twaalf leden, terwijl de commissie als geheel achter de ver laging van de kiesgerechtigde leeftijd staat. Zij het dan dat deze eenstemmig heid door een compromis bereikt is. De commissie spreekt zich niet uit voor een verlaging tot 18 jaar, maar tot minimaal 18 jaar. Wel is zij het erover eens, dat de leeftijd voor het actief en passief kiesrecht gelijk moet zijn. Het actief kiesrecht geldt nu voor 2i-jarigen, het passief kiesrecht voor 25-jarigen (kandidaat-kamerle den) en 23-jarigen (kandidaat-ge meenteraadsleden) Het aanwijzen door de kiezer van de kabinetsformateur moet gelijk met de kamerverkiezingen alleen in eerste ronde gebeuren. Krijgt een kandidaat niet de absolute meerder heid van de kiezers, dan wordt de kabinetsformateur aangewezen door de koningin, zoals nu nog steeds ge bruikelijk is. Drie commissieleden, behorende tot D'66, de KVP en de PvdA, zijn voor standers van een gekozen kabinets formateur-premier. De kabinetsfor matie zelf wordt dan aldus deze drie leden inzet van de verkiezingen. Zij hebben zich echter om zoveel moge lijk van hun opvattingen te kunnen verwezenlijken nu aangesloten bij de meerderheid voor de aanwijzing van deze formateur-premier. Acht commissieleden (AR, CHU, GPV) kunnen zich met dit voorstel niet verenigen omdat het onder meer de positie van de kroon aantast De voorstellen zoals door de meer derheid van de staatscommissie in haar tweede rapport zijn samenge vat, zijn ook al bij verschillende po litieke partijen in studie. De regering zal over de adviezen van de commissie op korte termijn overleg plegen met de bijzondere Tweede-Kamercommissie voor grond- wets- en kieswetswijziging. Voor juli 1970 hoopt het kabinet dan met wijzi gingsvoorstellen bij het parlement te kunnen komen. VOLKEL (ANP) In Volkel is gisteren een personenauto met vier dienstplichtige militairen van de vliegbasis in die plaats tegen een met knipperlichten beveiligde aanhang wagen gereden. De 23-jarige W. J. G. Withagen uit Bergen op Zoom is daarbij om het leven gekomen. Twee andere inzit tenden werden niet levensgevaarlijk gewond. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De staatscommissie Cals-Donner stelt in grote meerder heid voor (14 tegen 3) om het de- monstratierecht in de grondwet op te nemen. „De betoging is voor men sen die geen toegang hebben tot da drukpers of andere communicatie media veelal de enige mogelijkheid om zich politiek te uiten", aldus deze 14 leden. De vrijheid van meningsuiting, zo als die in de bestaande grondwet al leen nog vastgelegd is voor het ge drukte woord, moet ook gelden voor radio en televisie. Bovendien wil de commissie de z.g. preventieve cen suur op geschrift, radio en televisie laten verbieden. WASHINGTON (RTR) Presi dent Nixon heeft het besluit van de Amerikaanse inlichtingendienst, het „CIA", niet te getuigen in een proces wegens moord tegen zes leden van de speciale troepen - beter bekend als „Groene Baretten" - persoonlijk goedgekeurd. Dit heeft een woordvoerder van het Witte Huis meegedeeld. In Washington deden steeds meer geruchten de ronde dat het besluiit om de moordzaak in te trekken, op het hoogste niveau was genomen. De zes leden van de „Groene Ba retten" tegen wie tenlaste leggingen waren ingediend, kwamen gisteren uit Zuid-Vietnam op de luchtmacht basis Travis bij San Francisco aan. Na hun verlof van 30 dagen zullen zij elders te werk worden gesteld, (ZIE OOK PAGINA 9) (ADVERTENTIES) 0LGA vandaag melk en puur Waarschijnlijk niet die meneer die laatst z'n lunchpakketje aan de eendjes voerde, omdat z'n vrouw hem voor de verandering eens géén Kong Com bad King Com wordt ovaal in Nederland elke nacht versgebakken. KillS Gbm „A enige dat u weggooit, is Ut verpakking

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1