DUITSE AMBTENAREN WIL 100 MARK MEER Kiesinger en Strauss met rug tegen muur DRIE JONGELUI GEDOOD DOOR STROOM Steekpartij in Fijnaart P.S.P. NOG VERDER VAN P.A.K. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND MENSELIJKE FAKKELS IN JAPAN ARBITER SLIKT FLUIT IN Wirwar van draden op auto Nederlander vermoord in Zürich Randstad-Vier in geldnood De Noorlander uit uitslag wegens doping ZOETEMELK WINT TOUR DE L'AVENIR KRANSEN BIJ POOLS MONUMENT WEGGEHAALD Defregger toch voor rechtbank editie voor weerbericht OOSTBURG (Van onze speciale verslaggever) BONN - In het heetst van de verkiezingsstrijd heeft kanselier Kiesinger zijn kabinet naar Bonn moeten terugroepen. CRIME PASSI0NNEL SCHUIFELEN DERDE PARTIJ DOORBRAAK? Man „graaft" zich van oost naar west ZILVER VOOR MARIA GOMMERS Vergiftiging in België: Ned. marine vliegt 2 nieren naar Leuven Vandalisme in Axel n ]09e jaargang no. 26230 ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur.- L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 maandag 22 sept. 1969 Bewolking Veel bewolking, enige regen of motregen. Matige, later harde wind van zuidwest tot west. Zelf de temperaturen als gisteren. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOtENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 Laaiend als fakkels rennen twee Japanse studenten voor hun leven. Zij vlogen in hrand toen zij een barricade (die politie trachtte op te ruimen) op de Campus van Kyoto in brand wilde steken. De studenten brachten het er levend af. (Van onze sportredactie) PURMEREND. Scheidsrech ter P. N. van der Stoop uit Den Helder heeft tijdens de wedstrijd Purmerend tegen ZAP zijn fluit je ingeslikt. De arbiter had de tegenwoordigheid van geest om met een ferme ruk aan 't koord je waaraan hij de fluit om zijn nek had hangen, weer naar bui ten te trekken. Daarbij verloor hij wel een paar tanden van zijn kunstgebit. Het ongelukje ge beurde vlak voor de rust. „In de pauze heb ik maar even flink gespoeld," verklaarde de heer Van der Stoop, „het hielp aardig, want ik kon de wedstrijd gewoon uitfluiten. Alleen mijn keel was nogal gevoelig." (Van onze correspondenten) LOENEN AAN DE VECHT Drie jongelui zjjn hi de nacht van zaterdag op zondag bij Loenen aan de Vecht met hun auto tegen een lichtmast gereden en in een sloot (waarin zij terecht waren gekomen) door de stroom van vallende elektriciteitskabels geëlek- trocuteerd. (Van onze redactie buitenland) ZÜRICH De 35-jarige Jacobus de Muil uit Amersfoort is zaterdagavond vermoord aangetroffen in een hotel t« Zürich. De vermoedelijke dader is een ze ventienjarige leerling-kok uit Bir- mensdorf, die in het hotel werkte, waar het slachtoffer werd gewurgd en de schede] ingeslagen. De moord werd ontdekt door de portier van het hotel. Tevoren had de Züricher politie een anoniem tele foontje gehad. De man die opbelde, vertelde de politie, dat één van zijn vrienden hem had bekend iemand in een hotel te hebben vermoord. De heer De Muil was vrijdag uit Nederland in Zürich aangekomen. Volgens de politie had De Muil een grote som geld geërfd en die gestort op een Zwitseise bank. Zijn porte feuille werd na de moord vermist. Op het slachtoffer werden papieren gevonden (o.a. een lidmaatschaps kaart van een Nederlandse homofie lenclub) waaruit de politie afleidt dat h(j betrekkingen onderhield met ho mofiele klingen. Na uit een bocht te zijn gevlogen, raakte de wagen een lichtmast en verdween in de vrij diepe sloot langs de weg. Een grote hoeveelheid elek trische kabels viel op de wagen, waardoor in ieder geval twee van de drie inzittenden die brandwonden vertoonden werden geëlektrocu- teerd. Volgens een arts moet ook de derde jongeman op slag zijn dood geweest. De slachtoffers zijn: A. van den Brink uit Laren, J. Hagedoorn uit Huizen en A. de Munnik uit Bla- ricum. In en in de omgeving van het Zeeuwsch-Vlaamse Oostburg zijn dit weekeinde twee mensen door ver keersongelukken om het leven ge komen, terwijl een derde aan zijn verwondingen in het ziekenhuis van Oostburg overleed. In de nacht van zaterdag op zondag verloor de 19- jarige bromfietser M. Gommers uit het Belgische Wilrijk tussen Aarden burg en Oostburg de macht over zijn stuur. Hij reed tegen de brugleuning bij de Maagdenberg aan. Zijn ver wondingen waren zo ernstig, dat hij in het St.-Anthoniusziekenhuis in Oostburg overleed. Zaterdagmiddag kwam de 10-jarige Lilian de Paape uit Schoondijke in Oostburg om het leven. Het meisje, dat bij haar zusje achterop de bromfiets zat, werd bij een oversteekplaats door een auto geschept. Het meisje, dat vandaag 11 jaar zou worden, overleed ter plaatse. Haar zusje werd met zeer ernstige verwondingen overgebracht naar het St.-Anthoniusziekenhuis. Haar toe stand is nog steeds zorgwekkend. In het ziekenhuis van Oostburg over leed de 75-jarige M. Huisman uit IJzendijke, die op 12 september bij IJzendijke door een auto was gegre pen. Bij ongelukken elders in ons land vonden nog eens tien mensen de dood. EEN BRAND, die zaterdag heeft ge woed in een in aanbouw zijnde on dergrondse spoorweg in München, heeft naar schatting voor meer dan twee miljoen mark schade veroor zaakt. Negentig brandweerlieden zijn gedurende zeven uur bezig geweest het vuur te blussen. Oorzaak: allerwegen komen de werkers in overheidsdienst in opstand om 100 mark per maand meer uit de zak van minister van financiën Strauss te trekken. Zfj lopen daarmee in het kielzog der succesvolle wilde stakingen in de industrie die met dure loonsver hogingen zijn afgekocht. Strauss en Kiesinger willen zich teg"« deze eisen weren, ofschoon de vuil nisemmers al op tal van plaatsen ove >pen. De vraag is wat de socialistische ministers in het gezicht der verkiezing zullen doen. Hun standpunt is kort en goed: de hele economische ontsporing van het ogenblik is het gevolg van de weigering van Kiesinger de Duitse mark te verhogen Nu dit op wens van de werkgevers niet is gebeurd en nu de prijzen uit de hand lopen, valt de hele verant woordelijkheid terug op de CDU. Het zal er dus spannen, dinsdag in Bonn. Het spant trouwens in heel het land. Het aftellen voor de met inten se spanning verwachte zesde verkie zing van de Duitse Bondsdag is be gonnen. Natuurlijk spreekt men hier van „count down". In de omgangs taal in de drie grote computer-cen trales, die voor het grote gebeuren in Keulen, Mainz en Wiesbaden in opbouw zijn, houden immers Duits en Engels elkaar in evenwicht. In iedere gesproken zin is de taalver houding fifty-fifty. Dat weerspiegelt dan tegelijk de verwachtingen voor de verkiezingen zelf, die het een week voor de stemdag nog altijd op een gelijk spel tussen de b,eide grote partijen CDU en SPD houden. (Van een onzer verslaggevers) FIJNAART In het gewoonlijk zo rustige Fijnaart heeft zich midden in de nacht, ergens op een stille, een zame dijk een „crime passionnel in zakformaat" afgespeeld. De 29-jari- ge J. van S. uit Fi.jnaart is er het slachtoffer van geworden. Zijn (in middels ex-) vriend J.A. (34) uit Ou denbosch heeft hem in de nacht van vrijdag op zaterdag met een dolkmes in de linkerzij gestoken. Dader, noch slachtoffer willen het fijne over de toedracht van het drama in de polder vertellen. Van S. ligt in het ziekenhuis te Roosendaal en onderhoudsmonteur A. zit in de po litiecel. Naai de politie vermoedt, draait al les om de echtgenote van Van S. Ver dachte A. zou vanwege haar 's nachts om drie uur naar de stille dijk zijn gekomen. De hond van Van S. waar schuwde voor onraad. Het latere slachtoffer moet meteen het vermoe den gehad hebben, wie er rond zijn huis sloop. Hij ging het bed uit, kleed de zich aan en liep de dijk op. Op enige afstand trof hij A. aan. Na een woordenwisseling zijn die mannen aan het vechten gegaan. A. heeft daarbij een mes getrokken. „De mannen zijn jaren boezem vrienden geweest", aldus een rijkspo litieman. Nadat Van S. in het huwe- tijk trad, zouden er wrijvingen met andere mannen zijn ontstaan. Van S. is zelf in zijn auto gestapt en naar familie in Stampersgat gere den. Daar heeft men de ambulance en de politie gebeld. A. is in de vroege zaterdagmorgen door de politie van zijn bed gelicht. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De voltallige colle- ges van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben zaterdag de minister-president telegrafisch om een onderhoud gevraagd. De gemeen tebesturen van de „grote vier" ma ken zich ernstige zorgen over de toe komstige ontwikkeling van hun ste delijke financiën. Opmerkelijk is dat deze in Den Haag gehouden bijeenkomst tevens werd bijgewoond door twee hoge re geringsfunctionarissen, namelijk de directeur van de Rijksplanologische dienst en de directeur-generaal van het Verkeer. Laatstgenoemde houdt zich onder meer bezig met de ver voersproblemen, welke door de steeds stijgende tekorten van de ge meentelijke vervoersbedrijven een acuut karakter hebben gekregen. (Van onze parlementaire redactie) AMERSFOORT. De P.S.P. heeft zich nog ver der verwijderd van 't Pro gressief Akkoord (PAK). Ook de afdelingen van de ze partij hebben opdracht gekregen zich zo voorzich tig mogelijk tegenover dit akkoord op te stellen en de besprekingen met andere progressieve partijen maar liever te verbreken. Alleen waimeer dit Progressief Akkoord met de Partij van de Arbeid en de P.P.R. en eventueel D'66 in de pro vincies en gemeenten wer kelijk iets voor de P.S.P. betekent, willen de afde lingen samenwerken. Dit heeft de partijraad van de P.S.P. zaterdag in Amtrs- foort vastgesteld. Daar waar de P.S.P.-af- delingen reeds bindende afspraken gemaakt hebben met andere progressieve partijen, kunnen zij verder gaan. De partijraad van de P.S.P. zou de afdelingen het liefst geen verdere po gingen laten aanwenden om tot nieuwe progressie ve afspraken te komen. Daarmee trekt de partij raad de lijn door, die de P.S.P. landelijk reeds uit gestippeld heeft. Enige we ken geleden heeft de partij zoals bekend de landelijke besprekingen in het PAK met de Partij van de Ar beid en P.P.R. verbroken. De vraag is af alle afdelin gen van de PSP in het land zich aan deze uit spraak zullen houden, om dat zij nogal zelfstandig kunnen optreden, ook bij dit soort gemeentelijke of provinciale afspraken. Men is in de Bondsrepubliek over de stemming van de kiezers bijzon der goed geïnformeerd, alweer dank zij de computer-doctoren, die al maandenlang de vingers aan de pols houden. Resultaat: duidelijke onzekerheid bij een grote groep van kiezers die al maandenlang met hun sympathie schuifelen tussen CDU-Kiesinger en SPD-Brandt, ja zelfs wisselt tussen de vinnigste tegenstanders in de wankelende coalitie, de Beierse trompetter Strauss en de nuchtere economische rekenmeester Schiller. Er schijnen evenveel christelijke stemmen naar de socialisten om te zwenken als andersom. De jongste cijfer-blokken, die uit de rekenma chines geflitst worden, tonen echter een nieuwe tendens, die mogelijk van beslissende aard zal worden. De kiezers lopen nu namelijk in drommen van Duitslands derde par tij, de onduidelijk liberaal getinte FDP over naar de beide grote kolos sen. Zo wordt te elfder ure mis schien toch nog een echte stap ge forceerd naar het werkelijk twee partijen-systeem, dat de coalitie vier jaren geleden beloofde, doch dat ze niet heeft durven forceren door een wijziging van het kiesrecht. In ieder geval spreekt men hier nu al van een massa-vlucht der libera len naar de beide grote partijen. In de laatste weken is volgens de demo- scopen de aanhang van de FDP tot 6 a 7 procent gezonken. De partij komt daardoor gevaarlijk dicht bij de rode streep, want wie minder dan 5 procent haalt wordt in Duitsland zonder meer aan de dijk gezet. Zo ver zal het waarschijnlijk deze keer niet komen, maar wel voorspel len de kijkers in het politieke koffie dik dat de partij bij zo'n klap (tot dusver had zij nog bijna 10 procent) uiteen zou spatten, en haar afgevaar digden zich gelijkelijk over CDU en SPD zouden gaan verdelen. Op die manier zou de grote coalitie mis schien toch nog haar politieke doel gaan bereiken In elk geval heeft zij er al duidelijk toe geleid dat meer kiezers dan ooit wisselen van de ene grote partij naar de andere. De SPD schijnt eindelijk bereikt te hebben wat haar bij vijf voorgaande verkie zingen niet is gelukt: door te bre ken in burgerlijke geledingen. Zij dankt het zonder twijfel aan het pro fessorale gezicht van minister Schil ler, dat geen verbeten socialistische trekken vertoont. (VERVOLG OP PAGINA 3) (Van onze redactie buitenland) BERLIJN Een 32-jarige man uit Oost-Berlljn heeft zich met blote hand een doorgang onder de Berlijn- se muur gegraven. Hij bereikte on gemerkt het westelijke stadsdeel. Maria Gommers (rechts) schijnt blijer dan de eigenlijke winnares op de 1500 meter, Jaroslava Jehlichova. (Van onze sportredactie) BREDA. Voor de Nederlandse sport is het een belangrijk weekeinde geworden. Daarvoor zorgden drie punten: I. atleet Ed de Noorlander werd bij de Europese atletiekkampioenschappen gediskwalificeerd we gens doping-gebruik. 2. Joop Zoetemelk won de Kleine Tour. 3. Voor Maria Gommers was er een zilveren medaille op de 1500 meter van de Europese kampioenschappen. „Het geval De Noorlander" was zonder enige twijfel het meest op zienbarende, want in de Nederlandse sport viel het woord doping tot- nu-toe voornamelijk bij wielrenners, een enkele keer bij de paardesport en twee jaar geleden bij de schaatsers, maar toen werd de beschuldiging ingetrokken. Doping dus in de atletiek. „Maar," zegt Ed de Noorlandtr, „ik weet zeker dat ik het niet nam." Het is een evergreen, en dat weet De Hollander ook. „Ze zullen wel zeggen: zo weer een bekende ver klaring, maar het is nu eenmaal zo." Dat De Noorlander onschuldig is, geloven ook de officials in Athene die verklaarden: „Ed heeft straks aan ons goede advocaten." Voor de wielrennerij betekende de zege van Joop Zoetemelk in de Tour de l'Avenir een hoogtepunt in het seizoen. Een verrassing was de overwinning niet, want nadat Zoetemelk maandag de eerste plaats ver overde rukte h(j steeds duidelijker op naar de eindoverwinning. Het is zo goed als zeker dat Zoetemelk nog dit seizoen als prof bij Willem II gaat rijden. Maria Gommers tenslotte verkondigde in Athene, na haar tweede plaats op de 1500 meter, dat ze geen top-sport meer gaat bedrijven. „Volgend jaar trouw ik en ik heb geen zin om elke dag te trainen. Het is welletjes zo." (Meer over deze sportzaken in onze bijlage.) (Van een onzer verslaggevers) BREDA Zondagmorgen heeft een Augusta-Bellhelikopter van de Marinevliegdienst twee nieren afkomstig uit het Academisch Ziekenhuis te Leiden overge bracht naar het ziekenhuis van de universiteit te Leuven. Dit transport wordt in verband gebracht met de dringende op roepen om hulp welke de Belgi sche radio gedurende het week einde heeft uitgezonden om twee jongetjes, de een vier, de ander zes jaar, van de dood te redden. De jongens lijden aan een pad destoel vergiftiging. Hun 36-ja- rige moeder, een in het mijn- werkersplaatsie Marcinelle wo nende Italiaanse, is door dezelfde oorzaak reeds overleden, evenals een negenjarig zusje. Door de be handelende artsen werd slechts meegedeeld dat de toestand van beide jongens stationair is. BIJ EEN schietpartij tussen protes tanten en katholieken zijn zaterdag avond in Belfast vijf mensen gewond geraakt. Onder hen was een Britse onderofficier die een hoofdwond op liep. (Van onze correspondent in Bonn) BONN De rechtszaak tegen de hulpbisschop van München, dr. De fregger, die in 1944 een bevel door gaf om alle mannelijke inwoners van een Italiaans dorp dood te schieten, zal toch doorgaan. De minister van justitie in Hessen Strelitz, heeft de zaak naar München overgedragen, en heeft daardoor een beslissing van de officier van justitie van Frafnkfurt teniet gedaan, waarin stond, dat er geen redenen waren om het onderzoek te heropenen. De advocaat van de bisschop zei, dat hij dr. Defregger zou aanbevelen om zijn plichten niet te hervatten, totdat de zaak opgehelderd was. Dat had niets te maken met „ontslag", al dus de advocaat. (Van onze correspondent) AXEL Vandalen hebben zater dagavond, na het slotvuurwerk van de bevrijdingsviering, de kransen, die bij het Poolse monument in Axel, ge legd waren, weggehaald. De bloemen werden in de bevrijdingsvlam ge gooid. De politie heeft het plantsoen weer in orde gebracht, maar de bevrij dingsvlam vroegtijdig gedoofd om herhaling te voorkomen. V

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1