Regering weigert extra steun aan V erolme-c oncer n MEER GELD VOOR BEJAARDENWERK DELW AIDE17 BEDRIJVEN WILLEN NAAR ANTWERPEN SCHIETFEEST IN ROTTERDAM Curatoren Eindhoven bereid op te stappen BESTEM DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND andaag in KAMERCOMMISSIE: EERST BOEKEN OPEN Terneuzenaar verongelukt bij St. Annapolder JAMIN DE STIER OP MIJN DAK Opvallende sportdag Radio ook na middernacht in de ether? Wie zei er ook weer1 vt~ dat alle verpakte brtód' hetzelfde was? editie voor zeeland weerbericht Klompé geeft voorrang aan zorg voor bejaarden buiten tehuizer (Van een onzer verslaggevers) ANTWERPEN -- Zeventien bedrijven willen zich vestigen op de linker-Schelde-oever. Regering laat radio Veronica ongemoeid AANVAL sinaassnippers Niet rooskleurig Eind aan staking in Frankrijk? Straf commissie KNAU schorst 6 atleten Van den Doel PvdA wil krotopruimingswet WD WIL EEN GESPREK MET D'66 NIET UITSLUITEN .King Corn «.'tenige dat uweggooit, is de verpakking ;09e jaargang no. 26227 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 donderdag 18 sept. 1969 Bewolking Vrij veel bewolking. In het zui den nog kans op regen. Toene mende wind. Dezelfde of iets la gere temperaturen. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSJTRHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Klompé gaat bij de bejaardenzorg veel na druk leggen op het open bejaarden- werk. Dit is het werk voor bejaar den die niet in een tehuis wonen. Voor de totale bejaardenzorg wordt op de begroting voor Cultuur, Re creatie en Maatschappelijk Werk (CRM) voor volgend jaar 3,6 min. gulden gereserveerd. Dat is 1,4 min. meer dan dit jaar door CRM wordt besteed aan bejaardenzorg. Gebleken is, dat ongeveer 70 pro cent van de bejaarden die in tehui zen wonen, geen volledige verzor ging nodig hebben. Zij hadden dus ook zelfstandig kunnen blijven wo nen. De bijzondere diensten die zij Bovendien wil een petroleumbedrijf een raffinaderij beginnen op de rechteroever. Schepen L. Delwaide heeft dit in gemeenteraadsvergadering van Antwerpen meegedeeld. DELWAIDE (Van onze parlementaire VPfl 9 f> 11 fA DEN HAAG - De kabinet-De Jong laat radio Veronica onge moeid. Het heeft geen zin maat regelen te treffen waardoor dit populaire en veel beluisterde ra dio-station uit de ether zou ver dwijnen. Het kabinet vreest na melijk dat het zich daardoor zelf in hoge mate impopulair zou ma ken. Dit is de reden waarom het kabinet geen beslissing neemt over de ratificatie van het ver drag van Straatsburg, dat beoogt aan de activiteiten van piraten zenders een einde te maken. Mi nister Klompé (C.R.M.) bevestig de deze week dat het kabinet geen beslissing genomen heeft. Zij wilde niet ingaan op vra gen over deze materie. (Van onze correspondent) Gistermiddag om 5.20 uur is de Jarige p. van Looy uit Terneu- 'f'V'P het kruispunt nabij St. Anna- Polder dodelijk verongelukt. ongeluk gebeurde toen hij de zuidelijke rijbaan van de provinciale veg Terhole-St. Armapolder-Hoek, te oet overstak. Hij werd gegrepen r ,.e®" Personenauto, bestuurd door uit ff°orn> die de oude man eerst opmerkte toen hij hem zi dicht een aanrijding on- m,?! was' slachoffer ding even later aan de verwon- Het Antwerpse stadsbestuur heeft inmiddels ook van minister De Sae- ger de verzekering gekregen, dat wat ook het lot van de plannen van de diepzeehaven in Zeebrugge zal zijn, de ontsluiting van de linker-Schelde oever en de verbetering van de Schelde-vaarweg prioriteit zullen krijgen. Deze mededelingen kwamen in een debat over het belang van de zee havenplannen vam Zeebrugge. Zoals bekend verschillen de inzichten hier over nogal tussen Zeebrugge en Ant werpen. De hetr Delwaide merkte op dat Zeebrugge supertankers wil lok ken zonder eerst geïnformeerd te hebben naar de belangstelling hier voor bij de oliemaatschappijen. Vol gens de heer Delwaide zou een der gelijk advies zonder twijfel negatief zijn. Niet voor niets wordt een pijp leiding gelegd van Rotterdam naar Antwerpen, waardoorheen per jaar 30 miljoen ton aardolie zal worden vervoerd. Ook als haven voor „droge" massa goederen maakt Zeebrugge geen en kele kans, aldus de schepen van Ant werpen. De Luikse afgevaardigden in de nationale havencommissie hebben zo zei hij, verklaard, dat de staalnij- verheid in België (die zich rond Luik concentreert) er niet aan denkt haar grondstoffen via Zeebrugge te betrek ken omdat de verbindingswegen van uit Antwerpen naar het Luikse veel korter, talrijker en dus ook goedko per zijn. De heer Delwaide deed ook een aan val op de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen. Hij beschul digde er de NMBS van met unfaire middelen de uitbouw van een con tainerhaven in Zeebrugge te bevor deren. De Maatschappij probeert Ant werpse bedrijven hun containerver keer naar Zeebrugge te laten ver plaatsen. En dat tegen dumpprijzen. Hiervoor worden gelden van de ge meenschap gebruikt, aldus de sche pen. (ADVERTENTIE) vandaag 200 gram van 104 voor 94 niet te geloven voor die prijs! (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Waarschijn lijk volgende week woensdag zal in de Tweede Kamer een interpellatie worden gehouden over de financiële positie van het Verolme-concern. De socialist Nederhorst heeft deze interpellatie aangevraagd om zoveel mogelijk openheid over de stand van zaken in het scheeps bouwbedrijf te verkrijgen. Vandaag zal beslist worden wan neer precies de interpellatie kan plaats hebben. Drs. Nederhorst probeert zoveel mogelijk openbaarheid te verkrijgen over de vraag of het scheepsbouw bedrijf Verolme er inderdaad finan cieel veel slechter aan toe is dan tot nog toe naar buiten is bekend gewor den. Scheepsbouwer Verolme heeft dins dag de regering om 80 miljoen steun gevraagd. 50 Miljoen als een schen king ineens en 40 miljoen als een overheidsdeelneraing in het bedrijf. De regering weigert deze steun op dit moment. Minister De Block (Economische Zaken) heeft daarvan gisteren mede deling gedaan in de Tweede Kamer- oommissie voor Economische Zaken Uit de mededelingen van de minister is de kamercommissie duidelijk ge worden, dat het er met het Verolme- concern op dit moment financieel niet zo best voor staat. Niet alleen worden verliezen ge leden op het door Verolme overge nomen N.D.S.M.-bedrijf in Amster dam, maar ook de Verolme-werf op Rozenburg kampt zoals bericht met tekorten. Ook al verklaart de heer Verolme steeds bij hoog en bij laag dat er nau welijks een vuiltje aan de lucht is. Op dit moment zou het Verolme- concern voldoende geldimidde-len be schikbaar hebben om tenminste op korte termijn de werkgelegenheid van zo'n 10.000 mensen te waarbor gen. De liquide middelen vormen dus geen acuut probleem, maar zouden wel in een later stadium tot moei lijkheden aanleiding kunnen geven. De regering is thans beslist niet bereid in te gaan op het verzoek van de heer Verolme om 90 miljoen gul den steun. Voor dat het zover zou komen moet eerst een grondig en deskundig onderzoek worden inge steld naar de financiële positie van het bedrijf en naar de toekomstmoge lijkheden. Ook de kamercommissie wil eerst over veel meer gegevens beschikken vooraleer een standpunt kan worden ingenomen. Wel is het de kamercommissie duidelijk gewor den, dat de' situatie bij Verolme be slist niet rooskleurig is. Alles zal moeten,worden gedaan, zo wordt in politiek Den Haag gemeend om de continuïteit van het concern te waarborgen. Want het gaat om het belang van duizenden werknemers die in hun werkgelegenheid bedreigd zouden kunnen worden. Het is duidelijk, dat de continuïteit van het concern, dat met een grote concurrentie op d>e wereldmarkt heeft te kampen, niet is gewaarborgd zon der overheidssteun. In het belang van de werkgelegen heid wordt daarom bestudeerd hoe groot die steun zal moeten zijn en op welke voorwaarden die steun zal moeten worden gegeven. In de kamercommissie zijn stem men opgegaan, dat de heer Verolme zich zou moeten terugtrekken. Mi nister De Block acht het meer in de lijn liggen dat de heer Verolme de functie van presidentcommissarls aanvaardt over het bedrijf, dat deze met zijn grote verdiensten in enkele jaren groot heeft gemaakt. (Vervolg op pagina 9) (Van onze correspondent) "ADRID Een chirurg voor stierenvechters kwam op zijn eigen opera- Uetafel terecht in het kleine Noordspaanse stadje San Juesa. Dr. German Pascual zat gisteren in zijn hokje naast de plaatselijke arena, klaar om zijn diensten te verlenen aan iedere onfortuinlijke stierenvechter, toen er een fTLVit* de(°mheming heensprong en precies in het hokje smakte, wa 7at- Een Plaatselijke arts behandelde hem voor kneuzingen a het hoofd en aan de armen. Het stieregevecht ging gewoon door vanwege hun leeftijd behoeven, zou den ook door dienstencentra, gezins verzorging e.d. kunnen worden ge boden. Minister Klompé gaat haar beleid nog meer dan voorheen in deze richting ombuigen. Met veel haast wordt op CRM ge werkt aan wijziging van de wet op de bejaarden-oorden. Met de pro vinciale besturen, die de wet moe ten uitvoeren, is overleg voor betere planning van bejaardentehuizen, vergunningen om nieuwe tehuizen op te richten, preventief toezicht op de prijzen, een rechtvaardiger opna- mebeleid en betere verslaggeving van de tehuizen over hun bezighe den. De subsidieregeling voor open be- jaardenwerk blijft voorlopig onge wijzigd. Volgens de bestaande, voor lopige regeling krijgen 53 diensteen- tra rijkssubsidie. Daarnaast zijn er 12 projecten die in een plaats ver schillende vormen van bejaarden- werk coördineren, zoals huishoude lijke hulpverlening, gezinsverzor ging, cultureel werk, bejaardengym- nastiek. Minister Klompé rekent erop dat dergelijke projecten van open be- jaardenwerk in aantal snel zullen toenemen. Over enkele jaren wil minister Klompé een raamregeling voor rijkssubsidiëring ontwerpen, waarin alle vormen van bejaardenzorg een plaats krijgen. KLOMPé uj i >J£ Een van de vele inleidingen tot een doelpunt in het Feijenoord- stadion. Coen Moulijn (rechts) be zig aan een voorzet die Theo van Duivenbode (midden) zou berei ken. Keeper Pctursson (links) werd toen voor de vierde keer gepas seerd. ROME - PARIJS (AP) Op het ogenblik zijn meer dan 1 miljoen Ita lianen in staking en er zijn nog steeds geen tekenen dat een eind komt aan de golf van arbeidsonlust. Verwacht wordt zelfs dat nog voor het eind van de week ruim 2,5 mil joen arbeiders het werk zullen heb ben neergelegd. De vakbonden van de Franse spoor wegen hebben gisteravond de 32.000 treinbestuurders die nu acht dagen lang in staking zijn, opgeroepen weer aan het werk te gaan. President Pompidou had eerder op de dag allen die eventueel ongere geldheden willen veroorzaken, ge waarschuwd dat de regering vastbe sloten is de orde en rust te handha ven. EINDHOVEN (ANP) De cura toren van de technische hogeschool Eindhoven hebben in een brief aan de minister van Onderwijs en Weten schappen medegedeeld bereid te zijn hun plaatsen beschikbaar te stellen als hieraan behoefte is. Ze zeggen hierbij ervan uit te gaan dat de huidige discussie over de bestuursstructuur en, mede met het oog op de nota-Veringa, de ver antwoordelijkheid die thans berust bij curatoren op andere personen of colleges zal worden overgedragen. In dit verband hebben zij overwogen dat de minister het opportuun zou kun nen achten om in de overgangsfase verandering te brengen in de huidige samenstelling van hun college. Wel licht zou zulks passen in de door de minister voorgestane experimenten of zou dit een positieve invloed kun nen hebben op de sfeer waarin de discussie gevoerd wordt. De curato ren schrjjven daarom a priori gaame bereid te zijn om in dat geval in over leg met de minister daartoe de no dige ruimte te scheppen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Voor 50.000 mensen, heeft landskampioen Feijenoord ongenadig afgerekend met Europa Cup-tegenstander Reykjavik. Na 90 minuten voet bal bleken er in totaal 14 doel punten gevallen te zijn, 12 voor Feijenoord, 2 voor Reykjavik. Het werd ai met ai voor Neder land een opzienbarende sportdag, want Beker-vertegenwoordiger PSV won tegen alle verwachtingen in van Rapid Wien (2-1). Wilma van den Berg liep bij de Europese atletiekkampioen- schappen naar een zilveren me daille. Fedor den Hertog beheerste op een sterke manier de tijdrit in de Kleine Toer die nog steeds Joop Zoetemelk als leider heeft. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De omroepen zullen zich dit najaar moeten bezinnen over uitbreiding van de radio-uitzendin gen. Dit zegt minister Klompé (C.R.M.) in haar begroting voor 1970. Die uit breiding kan geschieden hetzij door voortzetting van de uitzendingen van Hilversum 1 of 2 na middernacht, hetzij door vervroeging van de begin tijden 's morgens, dan wel door voort zetting van de uitzendingen via het derde FM-net na zes uur 's avonds. Minister Klompé heeft hierover nog geen voorstellen van de N.O.S. ont vangen. DEN HAAG (ANP) De natio nale strafcommisise van de Konink lijke Nederlandse Atletiekunie (KNAU) heeft Corrie Bakker, Mieke Sterk, Peter Dellensen, Fred van Herpen, Rudo Lievense en Sjouk Tel een schorsing opgelegd van drie maanden, waarvan drie weken on voorwaardelijk. In een brief die de atleten dinsdag hebben ontvangen verklaart de straf- commissie, die bestaat uit mr. C. G. J. Jenniskens en de heren L. Fokers en H. J. L. Hofmeester, dat zij zon der tot een eenstemmig oordeel te komen met meerderheid van stem men tot deze strafbepaling is geko men. Als reden voor de schorsing wordt aangevoerd dat de atleten tij dens de nationale kampioenschappen in Groningen geweigerd hebben „op een speciaal opgericht podium bij de ceremonie-protocolaire de hen toeko mende prijzen in ontvangst te ne men." De geschorste atleten hebben in middels al aangekondigd tegen deze beslissing beroep te zullen aanteke- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG He»t Tweede-Kamer lid drs. H. van den Doel (PvdA) heeft minister P. Schut, gevraagd een bijzondere wet op de krotopruiming bij het parlement in te dienen. ALS „LOSGELD" voor de een week geleden ontvoerde Uruguese bank- en krantendirecteur Pellegrini heeft de extremistische terroristenorganisatie „Tupumaros" gisteren via haar ge heime zender geëist dat alle politieke gevangenen van het land zullen wor den vrijgelaten. Generaal Maczek ereburger van Axel. Pagina 3. Bitter weinig belangstelling" voor hearing herindeling Z. Vlaanderen. Pagina 5. Eindhovens stadhuis: maatvast, krachtig en open, maar iets te log. Pagina 7. Vijf schilderijen in het rijksmu seum bekrast. Pagina 9. Er is een erkenningsregeling in de maak voor huwelijksbureaus. Pagina 9. Lachen, gieren, brullen, bij de première van De Gijzelaar. RTV-pagina. De consument zal de komende tijd waarschijnlijk meer rund vlees en minder varkensvlees gaan kopen. Pagina 19. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het hoofdbestuur van de V.V.D. onderzoekt of een ge sprek met D'66 mogelijk is. De V.V.D. zelf is bereid dit algemeen overleg nan te gaan. De vraag is echter of het hoofdbestuur van D'66 daarop zal ingaan. D'66 heeft in het nabije ver leden ook al gesprekken aan de top met de P.v.d.A., de P.P.R. en de P.S.P. afgewezen. Intussen is echter bij D'66 zelf een ontwikkeling gaande. Een aantal le den van D'66, oorspronkelijk lid van. het Liberaal Democratisch Centrum of de jonge liberalen, hebben al enige keren gesprekken gehad met hun vroegere collega's. Het Tweede-Ka merlid drs. F. Nijpels van D'66, af komstig uit de kring van liberale jon geren, is daarvan de promotor. Deze groepen zijn tot de overtuiging geko men dat 't politiek program van D'66 en de programma-uitwerking van de verschillende liberale stromingen veel overeenkomsten vertonen. De gezamenlijke gespreksgroep heeft thans de hoofdbesturen van D'66 en de V.V.D. gevraagd een „nader con tact tussen beide partijen te bevor deren". Doel van deze gesprekken zou dan moeten zijn de mogelijke sa menwerking tussen de twee partijen niet alleen op plaatselijk en regionaal niveau, maar ook landelijk. De gespreksgroep Nijpels-jongere liberalen blijft in ieder geval zelf het overleg voortzetten. (ADVERTENTIE) Waarschijnlijk niet die meneer die laatst z'n lunchpakketje aan de eendjes voerde, omdat z'n vrouw hem voor de verandering eens géén King Corn had meegegeven. King Corn wordt overal in Nederland elke nacht veis gebakken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1