sen Ned 1. Bakker 175 km meer auto wegen gehaktvan de chef-kok emode DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Nixon: vandaag bekendmaking DE STEM „WIJ RENDEN VOOR ONS LEVEN" Monster steiger zakt als kaarten huis in elkaar Geen kans op gesprek P.v.d.A.-K.V.P. Ruzie om vrouw man (32) dood na messteek hST Ky: 45.500 Amerikanen uit Vietnam MAANBODEM VRUCHTBAAR andaag in VS-LANDING OP MARS IN JAREN '80 Middelburg krijgt agent van 17 jaar y~f editie voor I zeeland weerbericht Haalbaar? (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/SAIGON -- Amerika zal meer troepen uit Vietnam terugtrekken. Nasa-kopstuk Berry: Te gemakkelijk Blij 508.000 MAN Tribune ingestort in Portugees dorp: tweehonderd gewonden PARTIJVOORZITTER VONDELING: Eén steek Pistool 60-JARIGE NA MISHANDELING OVERLEDEN HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAK WARME BAKKERS een goed stuk vlees hoort erbij 18 M «~j I&M v w\l 109e jaargang no. 26225 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker i Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 dinsdag 16 sept. 1969 Kans op een bui Veranderlijke bewolking. In het zuiden mogelijk een bui. Plaatse lijk mist. Ongeveer dezelfde tem peraturen als gisteren. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Tussen nu enl 1974 zal 175 kilometer autosnelweg méér gereed ko men dan in het rijkswegenplan was voorzien. Deze uitbrei ding van het uitvoeringspro gramma is groter dan in enig jaar tevoren. Dit heeft minister drs. J. Bak ker van Verkeer en Waterstaat gisteren bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering van de Neder landse vereniging van Wegenbou wers. Hij liep daarmee vooruit op de miljoenennota, die vandaag aan de Staten-Generaal wordt aangeboden. De uitbreiding met 175 km auto snelweg komt vooral ten goede aan de randstad, het noorden en het oos ten van het land en Limburg. Minister Bakker noemde de ult- i breiding voor een tlink deel de ho norering van wat in de nota over het noorden is beloofd, te weten de ver- snelde uitvoering van de wegen Zwolle-Hoogeveen-Assen-Grotiiiigen en Afsluitdijk-Groningen. Daarnaast wordt, aldus de minister, voorrang gegeven aan de verbindingen van de randstad met het oosten langs de we gen 1 en 15. In het westen van het land is de verbreding van de weg Gouda-Utrecht tot twee maal drie rijstroken in het uitvoeringsprogram- raa opgenomen. In Limburg wordt de voltooiing van de E-9 en de E-39 roorzien. Of dit in de praktijk haalbaar is? De bewindsman zei zich technisch gesproken, geen enkele zorg daar over te maken. Na de acht bruggen te hebben opgesomd, die in aanbouw zijn, merkte hij op, dat het op het toneel van de tunnelbouw even iets rustiger is, maar „dat zal niet lang duren". Een groter probleem dan de capaciteit van de wegenbouw is de financiering, aldus drs. Bakker. Hij zei dat de aanleg van de wegen steeds duurder wordt. „In het ko mende jaar, waarin de bijdrage aan het wegenfonds uit de schatkist met ongeveer 60 miljoen gulden of 20% stijgt, zullen we overigns zonder nieuwe bronnen van betekenis aan te boren, nog wel rond komen. Maar daarna, in de jaren '71 en '72 als zeer veel werk in de dure eindfase komt, zullen we er waarschijnlijk niet on deruit kunnen het wegenfonds op de een of andere manier bij te tanken. Aan een verhoging van het percen tage aan opcenten lijkt dan niet te ontkomen, aldus de minister. KY NIXON MEER MILITAIREN TERUG President Nixon zal vanmiddag maken waarom het gaat. (Van onze correspondent) AMSTERDAM De maanbodem is zeer vruchtbaar, zo hebben de door de Amerikaanse astronauten meege brachte grondmonsters uitgewezen. NASA-kopstuk dr. Berry onthulde dit gistermiddag in de Amsterdamse RAI, waar hij een internationaal con gres voor lucht- en ruimtevaartge- neeskunde bijwoont. Het was, zo zei hij, het laatste nieuws, dat hij telegrafisch uit Ame rika had ontvangen en het opende volgens hem geheel nieuwe perspec tieven. De minister sprak ook over de ver keersproblemen van de gemeenten. Hij merkte op, dat men soms wel heel gemakkelijk knelpunten op re kening van Haagse krenterigheid •boekt, terwijl iedereen weet hoe men de fiscus begroet die iets extra's vraagt. Via de begrotingspost voor verkeersvoorzieningen in de steden I heeft de staat in de paar jaar, dat I deze post op de begroting staat, zich al verplicht voor een kleine f 90 mil- joen in allerlei stedelijke wegenpro blemen mee te betalen en hij zou best willen, dat daar op korte termijn nog enige honderden miljoenen in' gepompt zouden kunnen worden. De bewindsman toonde zich blij, dat de verantwoordelijkheid voor de pri oriteitenkeuze in eerste instantie bij het betrokken gemeentebestuur blijft. „Als ik zie hoe gemakkelijk men nu <u met de verwijtende vinger naar het Binnenhof wijst als belangrijke stedelijke voorzieningen enige tijd op stch laten wachten, moet ik er maar liever niet aan denken wat ons ven het hoofd zou hangen als wij ooi "°g de lokale prioriteitenkeuze zou den moeten verantwoorden". (ZIE OOK FINANCIËLE PAGINA) Partijleider Gomulka is gatermorgen in Ostrava aangekomen tw ueef kort onderhoud met zijn H ak aa't3e evenknie« Gustav Griekse tanker ligt al zes we ken doelloos op de Westerschel- da. Pagina 3. De scheidende reclor-magnifi- cus van de Utrechtse rijksuni versiteit: „Nog nooit is er aan de Nederlandse hogescholen en universiteiten zoveel kostbare tijd en geld verspild als het af gelopen jaar". Pagina 7. In Zuidwest-Nederland moet je vaak twee keer zeep gebruiken eer het gaat schuimen. Pag. 9. De NCRV-televisie gaat het ac cent leggen op de kwaliteit van de programma's. RTV-pagina. Joop Zoetemelk verovert de gele trui in de Ronde van de Toekomst. Sportpagina. STAKINGEN, waaraan meer dan 2 miljoen arbeiders willen deelnemen, zullen deze week grote sectoren van het Italiaanse economische leven ver lammen. (ADVERTENTIE) om 14.30 uur het aantal bekend- De perschef van het Witte Huis, Ron Ziegler, wilde gisteravond de berichten uit Saigon over de terug trekking voor eind november van 40.500 man bevestigen noch ontken nen. Hij gaf echter wel te kennen, dat de Zuidvietnamese vice-president Ngoejen Cao Ky die dit cijfer noemde er niet ver naast zat. Ziegler weigerde commentaar op de mededeling van Ky, dat voor eind 1970 nog 150.000 a 200.000 Ameri kaanse militairen uit Vietnam terug- gterokken zullen worden. Het besluit over de omvang van de vermindering der troepensterkte was vorige week door Nixon geno men voor hij vrijdag met zijn voor naamste adviseurs langdurig beraad slaagde over de Vietnam-strategie, al dus Ziegler. Vervolgens waren de Amerikaanse bondgenoten in de oorlog Zuid-Vietnam, Zuid-Korea, Thailand, de Philippijnen, Australië en Nieuw-Zeeland ingelicht. President Nixon maakte op 8 juni de terugtrekking van 25.000 militai ren uit Vietnam bekend en deze was eind augustus voltooid. Die maand nog zou hij de terugtrekking van een tweede contingent bekendmaken, maar dat stelde hij uit in afwachting van de beoordeling van rapporten over de omvang van de strijd en de Noordvietnamese infiltratie. Als de troepensterkte inderdaad met 40 500 man wordt verminderd, wordt de Amerikaanse strijdmacht in Vietnam gereduceerd tot tussen de 470.000 en 475.000 man. De troepensterkte be droeg donderdag j.l. 508.000 man, maar dat was volgens de militaire autoriteiten in Saigon een fluctu erend cijfer. WASHINGTON (A.N.P.) Presi dent Nixon heeft gisteren zijn goed keuring gehecht aan plannen om in de jaren '80 Amerikanen een beman de landing op de planeet Mars te la ten uitvoeren. DE Verenigde Staten zijn ontstemd over het afwijzen door Biafra van een plan van het internationale comité van het Rode Kruis om de hulpvluch- ten naar het afgescheiden gebied te hervatten. MEER DAN 100 personen zijn om het leven gekomen nadat hevige stor men, gepaard met zware regenval, het zuidelijk kustgebied van Zuid- Korea hebben geteisterd. het „centrale punt" waar uit alle windstreken honderden mooit MANTELS, REGENMANTELS, BONTMANTELS EN PAKJES zijn samengebracht (Van een onzer verslaggevers; DEN HAAG Met donde rend geraas is gistermiddag kort na vier uur over een 50 tal me ters lengte een bouwsteiger in gestort (foto hiernaast). De stei ger was opgetrokken rond de nieuwbouw voor een telefoon- districtscentrale van de PTT aan de Prinses Beatrixlaan in Den Haag. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De zes arbeiders die op de steiger aan het werk waren, konden zich in veiligheid stellen. Anderen sprongen een tiental me ters naar beneden. Sommigen van hen liepen daarbij lichte schaaf wonden op. Het bjjna 40 meter hoge raster werk stortte als een kaartenhuisje in elkaar. De steiger begon in elkaar te zakken aan de zijgevel. Omdat het tamelijk langzaam gebeurde, konden de arbeiders, die natuurste nen gevelplaten aanbrachten, zich nog juist op tijd uit de voeten ma ken. Een uur na het ongeluk konden aannemers en onderaannemers de zekerheid geven, dat ai hun perso neel in veiligheid was. in. De steiger stortte in over de ge hele zijgevel en over de helft van de voorgevel. Er kwamen ook en kele een bij twee meter grote en vier centimeter dikke natuurstenen naar beneden. De steiger stond on geveer een jaar rond het gebouw. Volgens een van de steigermakers zou eind van deze week worden be gonnen met de afbraak van het ras terwerk. De oorzaak van het ineen storten van de steiger is nog niet bekend. Recherche van de Haagse politie, bouw- en woningtoezicht en de ar beidsinspectie stellen een onderzoek De marmerzetter G. Block vertel de ons gisteren na het ongeluk: „Ik was juist bezig een plaat steen te dragen toen de steiger begon te zak ken. Eén moment kon ik niets doen. Toen Het ik de plaat vaUen en rende voor mijn leven. Om de hoek van het gebouw sprong ik een balkon in. Ik was gered, evenals mijn twee maats die voor mij uit waren ge gaan. J. van Deutekom, ook een van de mensen die zich op de steiger be vond kon zich aan 'n richel van 't gebouw beetgrijpen. Met veel ge kraak en lawaai begon de steiger te „schuiven". Hij bleef twintig meter boven de grond aan de gevel han gen. Hij slaagde erin hangend aan een richel een raam te bereiken en zich in veiligheid te stellen. Steigermaker A. Diegie zei ons: „Die steiger was goed. Hij stond hier al een jaar. We hebben hem regelmatg nagekeken. Afgelopen vrijdag hebben we de zaak nog ge controleerd". (Van onze redactie buitenland) LISSABON Gisteren is bij een folkloristisch feest bij Lissabon een volle tribune ingestort waarbij 200 mensen werden gewond, van wie zes ernstig. De politie heeft het eerdere bericht tegengesproken dat er zes doden zou den zijn gevallen bij het ongeluk bij de traditionele stierenwedloop te Moita Do Riba Tejo. i HAAG (A.N.P.) Dr. A. Vondeling, de voorzitter van de P.v. k-'U'd 1 ,gfcn 'ln van kans ''iju partij tot een gesprek met de huidige zal komen. In een radio-uitzending van de P.v.d.A. zei hij gisteravond niet te geloven dat dit zinvol zou zijn. „De K.V.P. omarmt de regering-De wrHf®8' ,De .P,oc.k> ,men verdedigt door dik en dun de heer Witteveen. welnu, m zon situatie is er geen enkele reden voor ook maar een heel klein beetje kans op succes van een gesprek", aldus de heer Vondeling. „e. "-v.d.A.-voorzitter verklaarde nog heel erg benieuwd te zijn naar de opstelling van de K.V.P. tegenover het voorstel van de heer Aarden tot het VONDELING een'onderneminSen- »Dit zou (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Op 1 okto ber treedt een I7-jarige toe tot het korps gemeentepolitie te Mid delburg. Het is de heer J. F. A. C. M. van der Made, afkomstig uit Breda. Het werd 31 december te Ma de en Drimmelen geboren. De heer Van der Made is werkzaam geweest bij de H.K.I. te Breda, maar zijn hart trok altijd al naar het politievak. Direct nadat hij de ULO had verlaten solliciteer de hij bij de Rotterdamse ge meentepolitie, maar daar vond men hem destijds te jong. De Middelburgers zullen deze jonge ambtenaar nog niet direct „op straat" zien. Hij zal eerst de cursus aan de opleidingsschool voor de gemeentepolitie te Leus den moeten doorlopen. Als hjj het diploma heeft behaald komt hij in actieve dienst. Formeel is hij echter per 1 oktober a.s. be noemd tot aspirant van het korps gemeentepolitie. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT De 32-jarige Al fred Ronald Stanley Cairo, een Surinaamse colporteur uit Arn hem, is in de nacht van zondag op maandag hij een vechtpartij in het Utrechtse café Span Oekoe, zodanig gewond dat hij enkele minuten later in het ziekenhuis overleed. Hij werd tijdens een ruzie om een vrouw met een mes in de borst ge stoken door Ramon Siegfried G., een 21-jarige betonvlechter, eveneens af komstig uit Suriname, die in Utrecht woonde. De politie werd op de hoogte ge steld door de GGD, die had verno men dat er bij een vechtpartij in het café dat drie weken geleden is geopend als ontmoetingscentrum voor de Surinamers in Utrecht iemand was gewond. Zodra het Academisch Ziekenhuis meldde, dat Cairo was overleden, stelde de recherche een grootscheeps onderzoek in. De politie had de dader zeer snel te pakken, omdat Cairo vorige week aan het bureau was geweest om te vertellen, dat hij bij G„ die in een pand aan de Oude Kamp woont dat het eigendom is van de uit de zaak Hans van Z. bekende „Ouwe Nol", een ruit had ingegooid. Toen de re chercheurs op dit adres gingen kij- gen, troffen zij G. daar aan. Hij be kende, dat hij Cairo de dodelijke steek had toegebracht. Voor zover thans valt na te gaan, heeft hij Cairo maar één keer met een soort- broodmes ggstöEtn. Daarbij brak het heft van het mes af. Het lemmet zat nog in het lichaam van het slacht offer. Cairo had al lang ruzie met G., omdat die er met zijn meisje van door was gegaan. Hij ontmoette hem zondagavond in „Span Oekoe". Toen hij moeilijkheden ging maken, werd hij de deur uitgewerkt, maar na een kwartier kwam hij terug. Volgens de getuigen lokte Cairo de vechtpartij uit. Hii dreigde onder meer dat hij gebruik zou maken van een pistool, dat hij overigens niet bij zich had. G.. die nog niet eerder met de po litie in aanraking is geweest, trok daarop zijn mes. Volgens zijn ver klaring droeg hij dat bij zich omdat hij bang was voor Cairo. Nadat Cai ro in elkaar was gezakt, brachten een paar vrienden hem met een auto naar het Academisch Ziekenhuis. Hij overleed daar direkt na aankomst. (ADVERTENTIES) ALMELO (ANP) De 60-jarige P. A. Vermaas, die vrijdagmiddag met ernstige verwondingen in het zieken huis te Almelo moest worden opgeno men na mishandeld te zijn door zijn schoonzoon, is in dit ziekenhuis aan de afgelopen verwondingen overle den. De schoonzoon, de 32-jarige J. M., is in hechtenis genomen. rSHI lekker eten tips Braad het gehakt. Voeg gefruite uitjes, peterselie, kerrie en knoflookpoeder toe. Opdienen met stukjes ham en uitgebakken rookspek bijcapucijnersof bruine bonen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1