1969 Verzet leeft op in Athene Minstens veertien doden in weekendverkeer soldaten ptember DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Weer Sovjet schrijver gearresteerd /INNEN Westduitse president breekt met traditie Mysterieuze dood van twee Britse Wielrenners twee dagen door Zeeland NEDERLANDSE TANKBOOT VERLIEST 300 TON OLIE IN DE RIJN Frijgesellenafspraakjes gaan niet door Biafra: Geen hulpvluchten VIJFDE ISRAËLISCHE LUCHTRAID IN ééN WEER OP EGYPTE Hoofd Griekse strijdkrachten naar ons land BRANDT GEHINDERD Atletiek Vesuvius spoog vuur en rook ten behoeve van de toeristen VERMISTEN BIJ ZWEMMEN IN ZEE Verdronken Slechts 150 Stormram „Verrukt" Antwerpen kankerstad' Kinderen ongedeerd door mijnenveld 30 I UJ AANKOOP MET BETALING JIJ AANKOOP EDEREN WORDEN BIJ AANKOOP BIJ AANKOOP TALING PLAATS BIJ AFLEVERING 1 ]09e jaargang no. 26224 I editie voor ZEELAND [Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leendekker [Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 i Telefoon 22341, Postgiro 1114111 maandag 15 sept. 1969 WEERBERICHT Iets kouder Vrij veel bewolking, maar geen regen van betekenis. Weinig wind. Lagere temperaturen dan gisteren. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 DR. HEINEMANN ONTRAADT STEM OP N.P.D. (Van onze sportredactie) TERNEÜZEN Is de zesde editie van de Omloop van Zeeuwsch-Vlaanderen, met als winnaars Freddie van Lach- terop (eerste etappe en eindklas sement) en Johan Westerweele (tweede rit), voor de wielerex- perts misschien teleurstellend verlopen, voor de Zeeuwsch- Vlaamse supporters deed dat niets af aan de vreugde die er elk jaar aan dit wielerfestijn be leefd wordt. Het goede weer had vele duizenden toeschouwers naar het parcours gelokt. Zij zijn daar vooral de eerste dag niet door de wielrenners teleurge steld. Ondanks het feit, dat er, vergeleken met vorig jaar, veel minder kopstukken voor de ron de hadden ingeschreven, was er voldoende strijd. Terwijl de gro te karavaan de lussen door Zeeuwsch-Vlaanderen draaide, werd het publiek in Terneuzen 'zaterdag) en Oostburg (zondag) beziggehouden met afwachtings- wedstrijden van aspiranten, nieu welingen en amateurs. Voor uit voerige verslagen verwijzen we naar de sportbijlage. MOSKOU (Reuter) Een pro minent lid van Moskou's slinkende groep „dissidenten" de 54-jarige schrijver Levitin-Krasnov. is vrijdag vermoedelijk wegens anti-Russi sche activiteit gearresteerd.. Dit hebben kringen in de omge I ving van de groep zondagavond mee- i gedeeld. Levitin-Krasnov, wiens wer- I ken in het westen zijn verspreid, is een voormalig priester, die de mees te bekendheid kreeg door zijn ge schriften over de vervolging van godsdienstige groepen in de Sovjet- Unie. Een andere „dissident" die bekend heid geniet in religieuze kringen te Moskou, de 68-jarige Boris Talantov. is volgens dezelfde bron na een pro ces op 2 september tot tweejarige opsluiting in een arbeidskamp ver oordeeld wegens publicatie van anti- Hussische propaganda. (Van onze redactie buitenland) OELI De Biafraanse leider ge neraal Ojoekwoe heeft een Nigeri- aans voorstel verworpen tot hervat ting van de hulpvluchten. Dit heeft radio-Biafra gisteren bekendgemaakt. Volgens Ojoekwoe is de zaterdag in Lagos getekende overeenkomst tus sen de Nigeriaanse regering en het internationale comité van het Roode Kruis „onaanvaardbaar". Generaal Ojoekwoe zei, aldus radio-Biafra, dat ™j het voorstel verwerpt omdat het Roode Kruis niet in staat is waar borgen te verkrijgen ter verijdeling van Nigeriaanse pogingen militaire biunt te slaan uit de vluchten. GISTERNACHT hebben tien man van de rijkspolitie opnieuw een in- yot gedaan in een hotel in Loosdrecht ,ta®r, roulette werd gespeeld: hotel ■7nn e tKtmaa'- De politie nam o.a. gulden in beslag en fiches ter Waarde van 3.000 gulden. (Van onze redactie buitenland) BADEN-BADEN De Westduitse bondspresident Gustav Heinemann heeft gister in een radio-interview de hoop uitgesproken, dat de parlementsverkiezingen van deze maand geen nationalistische krachten in de bonds dag zullen brengen. Kennelijk doelend op de uiterst rechtse Nationaal-Democratische Partij (NPD) verklaarde h(j: „Ik hoop dat de verkiezingen een goede uitslag zullen opleveren en hovenal laat men dat heel duidelijk zeggen dat radicale en speciaal nationalistische krachten worden geweerd uit het parlement". De sociaal-democraat Heinemann week hiermee af van de traditie die wil dat de hondspresident zich niet met partijpolitiek bemoeit. Hij zei echter dat de activiteiten van de Na tionaal Democraten een kwestie was die alle Westduitsers zich moeten aantrekken. „In mijn huidige ambt van bonds president hoor ik vaak van buiten landse bezoekers en ambassadeurs dat dit (rechtse extremisme) een kwestie is die hun zorg baart, en dat zou voor ons allemaal moeten gel den", aldus Heinemann. De president verzocht voorts de politieke leiders in zijn land, ermee op te houden elkaar met naam en toenaam te beschuldigen wat in deze verkiezingscampagne voortdu rend gebeurt. Politieke kwesties, niet persoonlijke animositeit, moesten de basis van discussie vormen, zei Hei nemann. Willy Brandt verklaarde dit week einde tegenover het blad „Der Spie gel", zijn oog duidelijk richtend op het kanselierschap, „dat het onwaar schijnlijk is dat hij ooit weer minis ter van buitenlandse zaken zal zijn." Op een bijeenkomst in Frankfort had hij al eerder gezegd een voort zetting van de huidige grote coalitie met de Christen-Democraten als on waarschijnlijkste resultaat van de verkiezingen te beschouwen. So ciaal-democratische kringen zeiden gisteren, dat een coalitie van een der grote partijen met de (liberale) Vrije Democraten eerder tot de mo gelijkheden behoort. Minister Brandt gaf in zijn inter view met „Der Spiegel" te kennen, dat hij in zijp werk gehinderd was door de christen-democratische kan selier Kiesinger en de bureaucratie van diens bureau. „Zelfs in een gro te coalitie is het onwaarschijnlijk dat er weer een minister van buiten landse zaken Brandt zal zijn ten zij hij duidelijke garanties krijgt dat hij evenveel te zeggen heeft over zijn departement als andere minis ters over het hunne en dat het recht (van de kanselier) van uiteindelijke beslissing er niet toe leidt dat de kanselarij bureaucratisch gezag over de minister van buitenlandse zaken uitoefent" aldus de sociaal-democra' tische leider. 30 PERZISCHE militairen zijn ge sneuveld en veertien gevangen geno men, toen zij probeerden op Iraaks gebied door te dringen. IN DE ANTWERPSE Sint Pauls kerk is gisteren de uit het begin der 18e eeuw daterende Kalvarieberg, die vorig jaar bij een brand ernstig werd beschadigd, opnieuw op zijn plaats gebracht. DE ZWITSERSE politie zegt dat er zich op het ogenblik 11.000 Tsjecho- slowaken in Zwitserland bevinden. 10.000 hebben om asiel gevraagd. ATHENE In de beruchte Atheense Averoff-gevangenis zijn de gevangenen een 24-uursstaking be gonnen naar aanleiding van de dood van een politieke gevangene, Syefa- nos Laftsis. Hij zal een straf van 18 jaar uit op beschuldiging van onder mijnende activiteit tegen het kolo nelsbewind. De Griekse poilitie zou inmiddels een onbekend aantal mensen gear resteerd hebben nadat in Athene een zelfgemaakte bom ontplofte op het kantoor van een regeringsgezinde krant. De explosie richtte enige scha. de aan. In Athene is van welingelichte zij de vernomen dat de oud-secretaresse van Andreas Papandreoe, mevrouw A. Nohnikian, is gearresteerd. Er is geen reden opgegeven. De ondergrondse „Griekse Demo cratische Beweging", een combinatie van vijf verzetsbewegingen, heeft verklaard „niet verantwoordelijk t.e kunnen zijn voor onprettige daden van de verzetsgroepen" tijdens de Europese atletiekkampioenschappen die op 16 september in Athene be ginnen. In de circulaire van de beweging, die buitenlandse correspondenten hebben ontvangen, wordt echter de verzekering gegeven dat in geen ge val de sportlieden zelf het doelwit van aanslagen zullen vormen. De verzetsbeweging gaf niet te kennen wat zij van zins is. In Athene doen al enige dagen geruchten de ronde dat tegenstanders van het mi. litair bewind met bomaanslagen zul len trachten de spelen te verstoren. Het Karaiskakisstadion, waar de spelen worden gehouden, en omge ving worden streng door de politie bewaakt, en bij wijze van veiligheids maatregel moeten alle Grieken die de wedstrijden willen bijwonen aan de ingang van het stadion hun iden titeitspapieren afgeven, om deze na afloop weer op te halen. Waarnemers geloven echter dat de politie onmo gelijk bomaanslagen in het stadion kan verhinderen. Twee Britse cavaleristen en twee officieren vervoeren het lijk van Christopher Edgar. Hij werd zaterdagmorgen dood aangetroffen met enkele kogelwonden in een legerkamp van Belfast. Van een aanslag zou geen sprake zijn. ROME (DPA) Vuur en rook spuwde de Vesuvius zaterdag avond ten behoeve van de toeristen in Napels. Het Napelse bureau voor vreem delingenverkeer had ter gele genheid van het traditionele volksfeest „Pie-Di-Grotta" een kunstmatige vulkaanuitbarsting geënsceneerd. Ongeveer 100.000 mensen volgden het schouwspel vanaf de promenade „Santa Lu cia". De „uitbarsting" werd veroor zaakt door vijf ton vuurwerk en vormde het hoogtepunt van het plaatselijke volksfeest. De laat ste echte uitbarsting van de Ve suvius was in 1944, MAINNHEIM (DPA) Als ge volg van een aanvaring bjj Mannheim is zaterdag een hoeveelheid lichte stookolie van een Nederlandse tank boot in de Rijn terechtgekomen. De autoriteiten hebben gewaarschuwd dat stroomafwaarts het rivierwater niet als drinkwater mag worden ge bruikt. De botsing deed zich tijdens mist voor tussen een tankboot van de fir ma Van Ommeren uit Rotterdam en het tegemoet varende m.s. „Hans" uit West-Berlijn. De tankboot liep onder de waterlijn lekken op in drie tanks. Ook het andere schip liep averij op, maar er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De ontsnapte ongeveer 300 ton olie vormt een vlek van tien tot twaalf kilometer lengte. Volgens de plaatse lijke brandweer kan men de olie voorlopig niet onschadelijk maken. (Van onze redactie buitenland) LONDEN Het plan van de Britse luchtvaart maatschappij BOAC om Amerikaanse vrijgezellen afspraakjes met Engelse meisjes te bezorgen, gaat voorlopig niet door. Een der directeuren van de maatschappij, Keith Granville, verklaarde dat hij eerst „volledige feiten wil onderzoeken". Het plan heeft veel kri tiek uitgelokt en twee le den van het Lagerhuis be loofden de zaak in het parlement aanhangig te maken. Een van hen, Pe ter Bessell, die deze maand nog naar de V.S. gaat, boekte uit protest zijn passage van de BOAC over naar een Amerikaanse maatschappij. Het lag in de bedoeling dat meerderjarige Ameri kanen voor 145 pond ster ling een volledig verzorg de reis naar Engeland zou den kunnen maken. Tij dens het verblijf van veer tien dagen zouden zij in contact worden gebracht met Engelse meisjes, waar. bij een mechanisch brein voor de passende partners zou hebben gezorgd. (Van onze verslaggevers en correspondenten) DEN HAAG In het afgelopen weekend zijn in het verkeer 14 men sen gedood. Door verdrinking kwa men 2 mensen om het leven. Bij een frontale botsing tussen twee perso nenauto's zaterdagavond onder Lim- men op rijksweg 9, zijn drie inzit tenden om het leven gekomen. Er waren geen getuigen van het onge luk en men tast over de oorzaak in het duister. Vermoedelijk is een van de auto's op de verkeerde rijbaan te rechtgekomen. De slachtoffers zijn de 67-jarige J. V. uit Wiewerd, de 25-jarige G. R. uit Heer-Hugowaard en zijn vrouw de 23-jarige W. R.-P. Op rijksweg 12 onder Renswoude is zaterdagmorgen een personenauto met vijf personen na een inhaalma noeuvre aan het slingeren geraakt, over de kop geslagen en tegen een boom gebotst. De 72-jarige weduwe L. S. S. en de 76-jarige J. H. C. uit Amsterdam werden gedood. De be stuurder werd licht gewond, zijn vrouw en zoontje ernstig. In het ziekenhuis is zaterdag over leden de 34-jarige automobilist A. van D. uit Uden, die door een andere automobilist werd aangereden. Zondag zijn overleden de 63-jarige W. A. T. uit Heemskerk en de 34- jarige mej. B. M. Prins. Het ongeluk waarbij zij betrokken waren, ge beurde doordat de heer T. in HÉdf- weg aanwijzingen voor wegwerk zaamheden over het hoofd zag en op het verkeerde weggedeelte terecht kwam. Hij kwam frontaal in botsing met de auto van mej. P. een mede- inzittende van de heer T. werd licht gewond. In Overschild (Gr.) reed de 42-ja- rige J. A. zaterdagmorgen met zijn auto onder een geparkeerde vracht wagen en overleed in het zieken huis. Bij het oversteken van de straat weg in Swartbroek (L.) is zaterdag de 83-jarige weduwe A. M. S. door een auto overreden en op weg naar het ziekenhuis overleden. In Kolham (Slochteren) verleen de de 76-jarige bromfietser J. van W. zaterdagavond geen voorrang aan een personenauto en werd op slag gedood. De 83-jarige A. A. C. A. uit Eygels- hoven is zaterdag op rijksweg 68 in Maarheeze door een rechts afslaan de autobus aangereden en op slag gedood. De duopassagier werd licht gewond. In Akkrum is zaterdag de 2-jarige J. de J. onder een vrachtauto geko men en gedood. Het kind liep tegen de achteruitrijdende auto en kwam onder de wielen. Het kind logeerde bij een oom en tante. De 5-jarige R. van Sch. is zaten dag in Rotterdam op slag gedood toen zijn moeder op de fiets plotse ling de weg overstak. Beiden werden op het wegdek gesmakt door een personenauto. Het onderbeen van de 29-jarige mevrouw Sch, werd afge- kneld. Haar zoontje overleed op weg naar het ziekenhuis. Bij het oversteken is de 4-jarige G. H. M. Sch. zaterdag door een per sonenauto gegrepen en op slag ge dood. Terwijl hij met een collega aan het zwemmen was, is pastoor F. S. Wolff, oud-pastoor van Kruisland en nu zielzorger in een bejaardencen trum in Raalte (Ov.), verdronken. Pastoor Wolff (69) verliet twee maanden geleden Kruisland. Hjj zal woensdag in Raalte worden begra ven. Aan het Scheveningse strand moesten negen drenkelingen worden gered. De 30-jarige A. H. in *t H. wordt vermist, nadat hij was gaan zwemmen. Volgens nog onbevestig de geruchten zou ook een Duitse toe rist zijn vermist. Enkelen van de drenkelingen, die uit het water wer den gehaald, moesten in het zieken huis worden opgenomen. De Haagse politie moest de gehele strandbriga- de mobiliseren om de drukte de baas te kunnen. (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV De Israëlische lucht macht heeft gisteren opnieuw Egyp tische militaire doelen aan de west kust van de Golf van Suez bestookt. Dit is in Tel Aviv meegedeeld. De aanval duurde vijftig minuten en was gericht tegen de gebieden van Ras Ra'Ariv en Ras Zafarana Alle toe stellen keerde veilig op hun basis te rug. Het was Israels vijfde luchtaan val in een week aan de Golf van Suez. Volgens het Amerikaanse weekblad „Time" is de Israëlische „stoomwals" van vorige week dinsdag aan de Golf van Suez uitgevoerd door slechts 150 Arabisch sprekende Israëlische mili tairen in Egyptisch uniform. Ze be manden negen Russische tanks en ge pantserde transportvoertuigen, buit gemaakt tijdens de zesdaagse oorlog van juni 1967. De Egyptische militai re posten aan de Golf verkeerden al dus in de veronderstelling dat er een eigen konvooi naderde en werden vol ledig overrompeld, aldus „Time". (Van onze redactie buitenland) BELFAST De geheimzinnige dood van twee Britse militairen en een nacht van onlusten hebben de uitvoering verhinderd van de plannen om op vreedzame wijze de barricaden tussen de katho lieken- en protestantenwijken in Belfast te slechten. Tot dusver is geen verklaring ge geven voor de dood van de twee mi litairen, die deel uitmaakten van de meer dan 6500 sterke troepenmacht, die sinds de onlusten van de afgelo pen weken in Ulster is samengetrok ken. Het ene slachtoffer, soldaat eerste klasse Michael Spurway werd tijdens de bewaking van een Brits arsenaal nabij Ballyainan Hinch ten zuiden van Belfast doodgeschoten. In een eerste bericht over het incident werd gezegd, dat het een „ongeluk" was, maar iater zei een Britse militaire woordvoerder, dat „men nog geen conclusies heeft kunnen trekken". Geniesoldaat Christopher Edigar stierf zaterdagmorgen tijdens dienst vervulling in een legerkamp in het noorden van Belfast. Hij werd aan getroffen met enkele kogelwonden. Het enige dat de politie over deze zaak heeft meegedeeld is, dat er van een aanslag geen sprake is. Rond 50 protestanten hebben za terdagmorgen met een balk die zij als stormram gebruikten, de toegang geforceerd tot een café in Belfast van een r.-k. kastelein. Het café staat dicht bij een protestantse kerk waar in donderdagavond brand uitbrak. De protestanten sloegen het meubi lair van het café kort en klein voor dat de politie kon ingrijpen. Na de overval groeide de groep protestan ten aan tot ongeveer 400 man die de katholieke wijken binnentrokken. De politie moest de hulp van de Britse troepen inroepen om de orde te her stellen. Gistermorgen vroeg hebben zich wederom korte maar hevige vecht partijen voorgedaan tussen ongeveer 400 katholieken en protestanten. Do minee Ian Paisley, de leider van de protestantse extremisten in Noord- Ieriand, heeft zondag in Londen, op doorreis naar Belfast meegedeeld, dat hij op zijn rondreis door de V.S. 20.000 dollar bijeen had gebracht. Hij was „verrukt" over zijn bezoek, dat volgde op dat van Bernadette Devlin, zijn rooms-katholieke tegenspeelster, die 92.000 dollar vergaarde. ATHENE (AFP) Het hoofd van de Griekse strijdkrachten generaal Odysseus Anghelis, is gisteren naar West-Duitsland vertrokken. Hij gaat daarna naar Nederland (dinsdag Valkenburg) en Engeland. De gene raal maakt een informatiereis onder auspiciën van de NAVO. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL Met leuzen als „Ant werpen Kankerstad" en „In Antwer pen hoesten 's morgens de vogeltjes" is zaterdag een honderdtal betogers door de Scheldestad getrokken om te protesteren tegen het steeds groter gebrek aan groen, rust en recreatie mogelijkheden. De actie werd gesteund door ver scheidene organisaties, zoals de Vlaamse toeristenbond, de bond van Vlaamse stedebouwkundigen en pad- vindersgroepen. (Van onze redactie buitenland) KRONACH Vier kinderen uit Oost-Duitsland, die paddestoelen zochten, zijn ongedeerd door een mij nenveld naar West-Duitsland afge dwaald. Geen enkele mijn ontplofte. Onopgemerkt door Oostduitse grens wachten, kronen de 10 a 13 jaar oude kinderen door een gat in de grens- versperring. Zij zijn thans onder de hoede van familie in West-Duitsland en wachten op terugkeer naar Oost- Duitsland. BIJ POZNAN in West-Polen is zaterdag een autobus met vakantie gangers door een brugleuning gere den en in een rivier terechtgekomen. Tien inzittenden kwamen om het le ven.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1