VERWACHTINGEN ROND PRINSJESDAG: Leven in '70 weer iets duurder 'andaag in NIXON HEFT BOMSTOP OP Rik van Steenbergen in opiumbende f Eén van de vleestipsdieu vaak op de voorpagina van uw krant zult zien! zondag: biefstuk van de haas DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DE STEM GROTERE DEMOCRATISERING VAN DE MAATSCHAPPIJ IETS MEER LOON, MEER LASTEN VOLGEND JAAR OPNIEUW 125.000 WONINGEN SCHOONMAAK VOOR VOLGENDE SLAG BLOEMENPARADIJS JAMIN van puinhoop tof welvaart editie voor ZEELAND WEERBERICHT (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Nederland zal op Prinsjesdag niet verrast worden door de plannen voor 1970 van het kabinet-De Jong. Schut: Dit jaar 125.000 huizen haalbaar ,-v-, - i' kersenbonbons POLSETS John Lennon op vredesmissie in Midden-Oosten Demonstratie voor vervroegde AOW in Amsterdam Dertigduizend man op de vlucht voor gifgas China verplaatst kerninstallatie Spoor- en post- tarieven in België omhoog KASSIER UIT Inwoner Koewacht OMMEN OVERLEDEN door vallende aardappels gedood een goed stuk vlees hoort erbij ]09e jaargang no. 26223 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 zaterdag 13 sept. 1969 Kans op regen Aanvankelijk weinig bewolking. Later van het westen uit enige be wolking, met kans op enige regen. Warm. Later daling temperatuur. De laatste maanden is al zoveel naar buiten gekomen, dat de groot ste spanning er af is. Politieke waarnemers verwachten: ons leven wordt volgend jaar weer iets duurder. Er komen enkele belasting verhogingen en de lonen mogen maar heel voorzichtig verhoogd worden. De laagstbetaalden zullen echter compensatie krijgen voor de nieuwe lasten, die ons opgelegd worden. Het kabinet gaat voor het overige serieus verder met de verdere democratisering van de maatschappij. De staatscommissie- Cals en de Sociaal-Economische Raad moeten de regering daarom in de ko mende maanden met wat meer spoed adviseren over allerlei democratise- ringsvormen. Voor wat de lastenverzwaring be treft staan wij voor het volgende: De accijnsverhoging op benzine, bier, alcohol, die 1 juli tijdelijk ingegaan is, wordt op 1 januari gehandhaafd. De motorrijtuigenbelasting gaat op 1 januari eveneens omhoog. Een aanpassing aan de inflatie noemt de minister van Financiën dit. De wegenbelasting voor die selwagens gaat hoogstwaarschijn lijk iets omlaag, waartegenover de accijnzen op dieselolie enigs zins zullen stijgen. De B.T.W. gaat hoogstwaarschijn lijk op 1 juli met gemiddeld vijf procent omhoog. Dit geldt dan niet voor de eerste levensbehoef ten en voor artikelen, die de prij zen sterk onder druk kunnen zet ten. De huren worden zeer waar schijnlijk op 1 april verhoogd, Door dit alles moeten de laagst betaalden compensatie krijgen, waarbij naar verwacht wordt on der meer de belastingvrije voet iets opgetrokken wordt. Het woningbouwprogramma be staat opnieuw uit 125.000 woningen, De klemtoon komt ook in 1970 wat meer te liggen op de premiebouw en de bouw van woningen in de vrije sector. Het kabinet wil hiermee voor de zoveelste keer de doorstroming bevorderen. Voor krotopruiming komt opnieuw een belangrijke post op de rijksbegroting. Het onderwijs staat in het teken van de verdere democratisering. Dit geldt uiteraard voor het weten schappelijk onderwijs, waar de stu denten zelf de grote stimulators zijn. Maar aansluitend hierop moet het eveneens gezocht worden in het middelbaar onderwijs. Belangrijk is ook de verklaring dat de achtste medische faculteit in Maastricht komt. De motivering van de regering voor deze keuze wordt eveneens op prinsjesdag bekend. Daarnaast krijgen Twente en Noord- Brabant klinische voorzieningen als aanzet voor een verdere ontwikke ling. Dit is tenminste de sterke ver wachting in Den Haag. Verwacht wordt verder dat Ver keer en Waterstaat extra geld krijgt voor wegenbouw. Voor dit departe ment gelden minder bezuinigingen, dan voor de meeste anderen. De brieftarieven gaan volgend jaar niet omhoog. Voor een aantal Nederlanders zal de belastingverlaging (correctie) per 1 januari enige uitkomst bieden. Op 1 januari 1971 moet deze correctie voltooid worden, althans volgens de regeringsplannen. Want deze verlaging gekoppeld aan anderzijds de lastenverhoging zal begin oktober in de Tweede Ka mer harde debatten uitlokken. Het badseizoen loopt op z'n end, maar de moedigen kunnen in sommige Zeeuwse plaatsen tot eind oktober een frisse duik nemen. Pagina 3. Terneuzen wil de Vliegende Hollander eren. Pagina 7. Sterven onder hoede van Frans Schlooz is een toetje na een le ven lang hongeren. Pagina 9. De sociale voorzieningen zijn aangepast aan het levensonder houd. Alle bedragen op pagina 11. Eerbeek vierentwintig uur „free village" Pagina 13. Nederlandse schrijvers in Duits land gewild. Pagina 17. Franse modekoningen verdie nen dik-belegde boterham. Pagina 19. „Doping" in de ruimtevaan. Pagina 21. Koppelbazen steken hier en daar de kop weer op. Pagina 25. Het wordt een vet jaartje voor het bedrijfsleven. Pagina 29. (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG Minister ir. W. F, Schut (Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening) verwacht, dat be Itoudens uitzonderlijk slechte weers omstandigheden en/of andere niet te voorziene omstandigheden dit jaar het niveau van 125.000 voltooide wo ningen zal worden bereikt. Het aantal woningen dat zich me dio dit jaar voor 80-95 procent gereed bevond was ruim 6.000 groter dan een jaar daarvoor. Het aantal gereedko mende woningen, zo mag worden verwacht, zal in het tweede halfjaar van 1969 groter zijn dan in de over eenkomstige periode van 1968. Minister Schut heeft deze gegevens aan de Tweede Kamer verstrekt in antwoord op schriftelijke vragen van bet A.R.-Kamerlid mr. W. Aantjes. .- L L. SA v...v.V; '..t V (ADVERTENTIE) vandaag ISO gram van 159 voor 139 niet te geloven voor die prijst De woordvoerder van het Witte Huis zei, dat de regering-Nixon met de bombardementspauze de bedoe lingen van de tegenstander had wil len polsen en had willen nagaan of het Vietcong-bestand een politieke betekenis h-ad, die verder ging dan de dood van het Noordvietnamese staatshoofd. Volgens Ziegler is het bestand van de tegenstander door hem geschon den 13 uur voordat het was afge- 'open. In de 12 uur na het einde van het vijandelijke bestand was het noodzakelijk geweest de bombarde menten met de B-52 toestellen te her- I vatten omdat de Amerikaanse strijd- krachten aan vijandelijke aanvallen waren blootgesteld. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Het Witte Huis heeft gisteren bekendgemaakt, dat de Amerikaanse bommenwerpers van het type B-52 hun aan vallen in Zuid-Vietnam na een pauze van 36 uur zullen hervatten. Deze pauze liep gisteren om 18.00 uur (Ned. tijd) af. De perschef van het Witte -Huis, Ziegler, heeft verklaard, dat beslo ten is tot hervatting van de bom bardementen omdat het peil van de vijandelijke activiteit teruggekeerd was tot wat het was vóór het drie daagse Vietcong-bestand, in het begin van deze week. Dit bestand was door Hanoi uitgeroepen in verband met liet overlijden van de Noordvietna mese president Ho Tsji Minh. President Nixon van de V.S. had een bombardementspauze afgekon digd om te weten te komen, of er enige bijzondere betekenis school achter het vijandelijke bestand. De bekendmaking van de hervat ting van de bombardementen met de B-52 toestellen kwam op een ogenblik, dat Nixons belangrijkste politieke en militaire raadgevers bij een waren voor een grondige be schouwing van de Amerikaanse oor logsstrategie en om te overwegen of er meer Amerikaanse troepen uit Vietnam teruggetrokken zouden kun nen worden. (Van onze Brusselse correspondent) RRUSSEL De vroeger: Belgische wereldkampioen Rik van Steenbergen is gis teren te Nijvel (ten zuiden van Brussel) ter beschik king gesteld van de gerech telijke autoriteiten. Zijn aanhouding houdt verhand met een omvang rijke handel in verdoven de middelen, die donder dagavond in het villadorp Rosieres-Saint-André, in Waals-Brabant, werd ont dekt. In het dorp werden don derdagavond reeds vijf personen aangehouden, vier Belgen uit verschil lende delen van het land en een vreemdeling die in Charleroi woont. Ook werd ruim twintig kilo verdo vende middelen in beslag genomen. Van Steenbergen werd gistermiddag van Borger- hout bij Antwerpen naar Nijvel overgebracht. Hij zou ervan verdacht worden financiële middelen aan de handelaars in verdovende middelen te hebben ver schaft. Men verwacht in deze zaak nog meer arrestaties, ondermeer in Antwerpen en Mechelen. (Van onze Londense correspondent) LONDEN John Lennon en zijn bruid Yoko Ono, die ge woonlijk het bed instappen om de zaak der vrede te dienen, stappen nu op een schip om naar zee te gaan dank zij de gastvrij heid van Abie Nathan, die ge woonlijk de zaak der vrede in de lucht dient. Tegen het eind van deze maand gaan zij aan boord van Nathan's 70 tons boot en gaan zij directe liefdesbood schappen uit de Middellandse Zee naar het Midden-Oosten uitzenden. In het „Apple"-hoofdkwartier te Londen, zei een woordvoerder, dat de boodschap van John en Yoko „zeer spontaan" zou zijn, en dat de herkenningsmelodie van Nathans Price-piratenzender hun nummer „Give peace a chance" (geef de vrede een kans) zou zijn. De boot, die nu in New York ingericht wordt, zal waar schijnlijk „Vrede" worden ge noemd. Misschien zullen ze succes hebben, met een paarnummers van het lied „He loves you, meir, meir, meir." AMSTERDAM (ANP) Vanmid dag zal in Amsterdam een demon- stratietocht worden gehouden, die georganiseerd is door het „Vrouwen Actiecomtié voor vervroegd AOW- pensioen". De tocht waaraan alleen vrouwen mogen meedoen, zal van het Museumplein naar het Beurs plein gaan. Tijdens een gevechtspauze in Zuid-Vietnam gooit een bulldozer van het Amerikaanse leger een ver nietigde tank in een. „graf". Daarna wordt het gevaarte met een laag grond bedekt. Het slagveld is dan weer schoon voor een volgend ge vecht (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Meer dan 30.00# bewoners van de Delta van de Mis sissippi hebben gisteren moeten vluchten voor een donkere, giftige gaswolk, die opsteeg uit vier ont spoorde tankwagons. De gouverneur van de staat Missis sippi, John Bell Williams, liet zesdui zend leden van de Nationale Garde de bewoners van elf steden in het noordwesten van de Delta de bewo ners waarschuwen. De mensen wer den met sirenes en luidsprekers uit hun slaap gehaald, nadat de trein met twaalf wagons ontspoord was. Ame rikaanse radioberichten zeiden dat het gas vinylchloride was, dat bij het maken van kunstharsen wordt ge bruikt. Er zijn geen verliezen aan mensenlevens. NEW DELHI China verplaatst op het ogenblik zijn kerninstallaties van de provincie Sinkiang, die aan de Sovjet-Unie grenst, naar Tibet. Dit is gisteren meegedeeld door officiële kringen in New Delhi, die dit ont leend hadden aan berichten die de regering in New Delhi hebben be reikt. De kringen zeiden, dat de „verhui zing" al op zijn minst een jaar aan de gang was, „om de installaties te be veiligen tegen de Sovjets". (Van onze Brusselse correspondent) BRUSSEL In België wordt een verhoging van de spoor- en posttarie- ven verwacht. Uit verklaringen van eerste-minis- ter Eyskens in de senaatscommissie voor financiën bljjkt, dat de spoorta- rieven aan de gestegen index zullen worden aangepast en dat in de oost- sector gestreefd zal worden naar nieuw evenwicht van ontvangsten en uitgaven. (Van een onzer verslaggevers) ,<-■ A/Iet het bezoek van koningin Juliana aan Maastricht be gint vandaag de officiële her denking van de bevrijding van Zuid-Nederland, nu 25 jaar ge leden. De koningin en prins Bernhard zullen in de komende weken nog naar verschillende andere plaatsen gaan waar in het najaar van 1944 verschrikkelijke strijd is geleverd om de Duitsers uit het gebied beneden de gro te rivieren te verdrijven. Die plaatsen zijn: Valkenburg, Oos terbeek, Veghel, Eindhoven, Groesbeek, Nijmegen, Walche ren. De bevrijding van Zuidwest- Nederland vormt een hoofdstuk apart. De beheersing van de Westerschelde-oevers was stra tegisch van zo groot belang dat de Duitsers alles in het werk hebben gesteld om dit gebied te behouden. Vandaar dat om praktisch elke meter Zeeuwse en Westbrabantse grond verbit terd is gevochten. De Stem zal in de komende weken in de serie „Van puinhoop tot wel vaart" en anderzins uitvoerig aandacht schenken aan de bevrijding van Zuidwest-Nederland en de gevolgen daarvan. Vandaag de eerste afle vering van de serie „Van puinhoop tot welvaart" op pagina 23/S Deze pagina geeft een overzicht van de krijgsverrichtingen, die aan de be vrijding ten grondslag hebben gelegen. VERZOEKVeel lezers zullen ongetwijfeld interessante en waarde volle herinneringen hebben aan de dagen van de bevrijding. De Stem is graag bereid redactionele ruimte voor die herinneringen ter beschik king te stellen. (Van een onzer verslaggevers) OMMEN De kassier van de AM- RO-bank in Ommen, de 64-jarige Henk Hoeve, is in de nacht van don derdag op vrijdag overleden. Zoals bekend werd de heer Boeve dinsdag morgen door drie schoten getroffen bij een overval op de AMRO-bank. Twee mannen zijn na de overval aan gehouden. (Van onze correspondent) STOPPELDIJK De 36-jarige W. van Hove uit Koewacht is op slag gedood toen hij bij zijn werk bekneld geraakte tussen een instortende muur en een transportband. De heer Van Hove hielp op het landbouwbe drijf van zijn vader in Stoppeldijk bij het binnenhalen van de aardappel oogst. In de scbuur van het bedrijf was al een grote voorraad aardappe len opgeslagen. Een ingebouwde muur bleek niet bestand tegen de druk en stortte in. (ADVERTENTIE) Zie het unieke AaBe dekenkollektieboek: 600 keuze mogelijkheden verse doperwtjes, extra fijn, met goed idee! Zo noemt zich de prachtige TUINGIDS IN KLEUR 88 pagina's „HERFST 69—Lente 70" van de GROTE BOOM- en ROZENKWEKERIJEN DEL- FORGE, Rozenlaan 17 te BELSELE (WAAS) België. Deze gids wordt u gratis op eenvoudige vraag toe gezonden. Bezoekt onze uitgestrekte kwekerijen (35 ha) op 5 km van St.-Niklaas aan de E.3 weg. U BENT HARTELIJK WELKOM.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1