BRUSSEL SCHORT INVOERING BTW OP België verbijstert Mederland Scholieren verscherpen 4 actie in Oirschot KABINET VOOR VERVROEGING KAMER VERKIEZINGEN DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND GROENTEN- PRIJZEN ZAKKEN BELG MET RUILLONG OVERLEDEN Opvallende groei haven Terneuzen SPELEND ROND 'T LOO DEN HAAG: WAAROM GEEN OVERLEG IN E.E.G. andaag in Rentekaartbesitters halen geld niet op JAMIN editie voor zeeland weerbericht Tegen militarisme en schoolbesturen Vrouw (56) slaat haar man dood in ziekenhuis Man overlijdt in strafgesticht (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Wat precies de gevolgen zullen zijn nu België de invoering van de B.T.W. een jaar uitgesteld heef t, is nog niet duidelijk. ONBEGRIJPELIJK Tegen combinatie van verkiezingen VOORDEEL krokantjes 109e jaargang no. 26221 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 donderdag 11 sept. 1969 Vrij warm Over het algemeen droog Enkele perioden met zonneschijn. Matige zuidelijke wind. Vrij warm. KANTOREN: ROOSENDAAL, MO!ENSTRAA1 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL 3751 EÏSKENS (Van onze Brusselse correspondent) BRUSSEL België zal de invoe- ing van de BTW, voorzien tegen 1 anuari 1970, opschorten tot nieuw jaar 1971. Dit werd gisteren offi cieel bekendgemaakt door de Bel gische premier, prof. Eyskens, na een bijzondere kabinetszitting, die had voortgeduurd tot de vroege ochtend. De beslissing werd geno men ondanks het verzet van de mi nisters, die de portefeuilles van bui tenlandse zaken, buitenlandse han del en Europese aangelegenheden beheren. Ze werd ook onmiddellijk heftig aangevallen door de liberale en de Volksunie-oppositie, die de regering beschuldigen van electo- ralisme. De reactie in de suprana tionale instellingen (zoals EEG) te Brussel was ook onverdeeld ongun stig. Daar sprak men van een „slechte dag voor Europa". In juni van dit jaar had het Bel gische parlement de wet goedge keurd, die de overschakeling van het fiscale regime naar de BTW moest mogelijk maken. De EEG- staten hadden zich in de februari 1967 daartoe verbonden tegen uiterlijk 1 januari 1970. Duitsland, Nederland en Frankrijk passen de BTW reeds toe, Italië had om uit stel gevraagd tot 1 januari 1972. Het Belgische parlement had wei nig geestdrift doen blijken voor het ontwerp, maar tenslotte werd de wet onder regeringsdruk met een ruime meerderheid goedgekeurd. Niet de BTW-formuIe als zodanig schrikte de Belgische parlements leden af, maar wel het inzicht, dat de rooms-rode regering in de schoenen werd geschoven om, ge bruik makend van de BTW-over- schakeling, de fiscale druk op het bedrijfsleven nog te verzwaren om de wankele rijksfinanciën een op- kikkertje te geven. Onder de druk van dit verzet had de regering tot dusver nog niet de nieuwe BTW- aanslagvoeten bekendgemaakt. Zij had zich er toe verbonden zulks te doen in de loop van deze maand september. Intussen was bij het pu bliek een BTW-psychose ontstaan. Want algemeen werd aangenomen dat de kosten voor levensonder houd na het invoeren van de BTW zouden toenemen. De Belgische regering motiveerde de verdaging met een verwijzing naar de gespannen financieel-eco- nomisehe toestand, waardoor de BTW-invoering erg ongelegen komt. Normaal moet de BTW de uitvoer ten goede komen. Welnu, de export van de Belgisch-Luxem burgse Economische Unie heeft nu al te weinig armslag, zodanig dat het Belgische bedrijfsleven de or ders met moeite kan verwerken. Het invoeren van de BTW op dit ogenblik zo wordt door de rege ring betoogd kan alleen tot oververhitting leiden, met alle na righeden, die daaraan voor het prijsverloop zijn verbonden, verwe zen wordt ook naar de krappe fi nanciële toestand van de Belgische schatkist, en de schaarste op de kapitaalmarkt. i (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN De actie van de scholieren uit de Eindhovense agglomeratie tegen de uitbreiding van het militaire oefenterrein Oir schot verscherpt zich. Tijdens de manifestaties van dinsdag in het cen trum van Eindhoven en op de Oirschotse hei bleek reeds, dat veel scholieren niet enkel verontrust zijn over de verwoesting van een na tuurgebied door legertangs. Bepaalde groepen staken hun afkeer van het militairisme niet onder stoelen of banken. Bij de redaktie van de schoolkrant „Feniks", die de acties van j.I. dinsdag organiseerde, komen verzoeken binnen om de discussies over anti-militairisme en vooral die over dienstweigering voort te zetten. Onder meer leden van de Sociale Academie in Eindhoven, van de Stu denten Vak-Bond (SVB) en studenten van de Technische Hogeschool Eindhoven hebben hierom verzocht. Inmiddels is door een aantal jongeren een Bevrijdingscomité Eind hoven '69 gevormd. Het comité wil volgende week een nieuwe demon stratie houden tegen de uitbreiding van het oefenterrein Oirschot. Vol gens het comité is de meest geschikte dag donderdag 18 september, wanneer koningin Juliana het nieuwe stadhuis van Eindhoven komt openen. De scholieren zijn dan vrij, vanwege bevrijdingsdag. De actie-groep wil zich vooral keren tegen de „militairistische poli tiek van schout-bij-nacht De Jong", die naar wordt aangenomen komende dinsdag bij de opening van de Staten-Generaal weer een enorm defensie-budget in de miljoenennota verstopt zal blijken te hebben. Het Bevrijdingscomité is niet van plan een demonstratie-vergunning te vragen. „Wij sturen wel een kennisgeving aan de politie en aan de burgemeester", aldus werd meegedeeld. Een ander gevolg van de Actie Oirschotse Hei is een verscherping van de tegenstellingen tussen scholieren enerzijds en schoolbesturen en leidingen van scholen anderzijds. Enkele directies van scholen heb ben soms onder druk van de schoolbesturen strafmaatregelen ge nomen tegen scholieren, die zonder toestemming tijdens schooltijd deel genomen hebben aan de manifestaties van dinsdag. De demonstranten van de Eindhovense Detailhandelsschool werden gisteren gestraft met één dag schorsing. De directeur van de r.-k. Aloysius ulo kennelijk een perfectionist heeft een variatie aangebracht in de strafmaatregelen voor groepen jongelui, die hij respectievelijk betitelt als raddraaiers, grote-meelo- pers en kleine-meelopers. De „raddraaiers" krijgen de zwaarste douw: drie dagen schorsing en zaterdag op school strafwerk maken. Demonstranten van het St.-Joris-coliege moeten gedurende drie op eenvolgende vrije middagen opstellen maken over de acties. De maatregelen roepen zo bleek ons uit enkele gesprekken erg veel verbittering op bij de leerlingen. De houding van de rector van het Gymnasium Augustianum (het oudste gymnasium van Eindhoven) kan men wel waarderen. Demon stranten van dit gymnasium, dat met name op de Oirschotse hei goed vertegenwoordigd was, moeten een opstel schriiven „over de motieven voor de deelname aan de manifestatie. Over deze motieven zal later worden gediscussieerd. De rector van het Maerlant-college, die dinsdag zijn leerlingen door de ramen zag wegvluchten om deel te gaan nemen aan de demonstratie optocht, heeft zich soepel opgesteld. Hij Iaat zijn leerlingen discussies houden over het gebeurde. Ook de Nutskweekschooi laat de roede in de hoek staan. Men vindt het namelijk al erg genoeg, dat de conciërge dinsdagmorgen een depu tatie van de Feniksredaktie met een brandblusser heeft buiten gespoten. BRUSSEL (ANP) In een zieken huis te Gent, de kliniek „Heilige Fa milie" heeft een 56-jarige vrouw haar man die er wegens een heup- breuk wordt verpleegd, met hamer slagen om het leven gebracht. Tijdens het bezoekuur ontstond in 6 ziekenkamer, waar in totaal drie Patiënten worden verpleegd, hooglo pende twist tussen de echtelieden, waarbij de vrouw tenslotte hysterisch gillend een hamer uit haar bood schappentas haalde en de man ver- eidene keren op heit hoofd sloeg. (Van een onzer verslaggevers) VEENHUIZEN In het strafge sticht „Bankenbosch" te Veenhuizen, waar mannen die veroordeeld zijn voor het rijden onder invloed (arti kel 26 WvR) hun korte straf kunnen ondergaan, is zaterdag een gedeti neerde gestorven. Over de omstandigheden, waaron der dit is gebeurd, wil het ministerie van justitie geen mededelingen doen. De officier van justitie, hoofd van het arrondissementsparket te Assen, mr. Ph. M. Sehenkenberg van Mierop, zei ons dat er een justitieel onderzoek gaande is naar de dood van de man. Hij zou aan een hartverlamming zijn overleden. De omstandigheden die daartoe aanleiding zijn geweest, zou den verder geen onderwerp van een nader ondrzoek van justiti zijn. Nederland verwacht echter ernstige problemen. Geschokt door de Belgische maatre gel heeft men in Nederland gisteren op verschillende niveaus een eerste overleg over de repercussies gevoerd. In regerings- en politieke kringen is men vooral zeer onaange naam verrast omdat België noch zijn partners in de EEG, noch zijn vrienden in de Benelux tevoren op de hoogte gesteld heeft van de te nemen maatregelen. De officiële berichten over het uitstel sloegen in politieke en eco nomische kringen in als een bom, zoals een officiële woordvoerder in Den Haag dit uitdrukte. De ernstigste gevolgen komen vooral op rekening van de horecasector meent men in Den Haag. De prijzen in deze sector tussen Nederland en België blij ven nu nog zeker anderhalf jaar de bestaande afstand houden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De hoge prijzen voor vele soorten groenten zullen over ongeveer 14 dagen tot het ver leden behoren. De prijzen zijn in ver gelijking met 10 dagen geleden, toen vele produkten uitermate duur wa ren, al wat afgezwakt. De oorzaak van hoge prijzen ligt, aldus de eco nomische directeur van het centraal bureau voor de tuinbouwveilingen in Nederland, de heer N. A. Laarman, vooral bij het mislukken van een deel van de bonenoogst door de droogte. „Bonen maken in deze tijd van het jaar een aanzienlijk deel uit van de voorzieningen op het gebied van de groenten voor de consument. Door het wegvallen van een groot deel van de bonenoogst is de vraag naar an dere, schaarse produkten sterk ge stegen". Op de veilingen werd twee weken geleden voor de sla per krop gemiddeld 80 cent betaald, de prijs ligt nu rond de 30 cent. De veiling- prijzen voor andere produkten waren toen (de huidige veilingprijzen) voor bloemkool per stuk 1,50, nu nog boven de 1,voor de kleinere bloemkool wordt nu nog f 0,75 gege ven. Komkommers zijn niet duur: van een kwartje tot 0,45 op de vei ling. Binnenlandse tomaten brengen per kilo 40 cent op. BRUSSEL (ANP) Een jonge Belg, op wie vorig jaar november in het academisch ziekenhuis te Gent een long werd overgeplant is gisteren overleden. Alois Vereecken, een 23-jarige me taalarbeider, was de eerste mens die een longtransplantatie langer dan een maand overleefde. In mei j.I. mocht hij voor het eerst net ziekenhuis verlaten voor een weekeinde thuis, en enige weken la ter mocht hij voorgoed naar huis te rugkeren. Er hebben zich de afgelopen weken echter complicaties voorgedaan, die gisteren zijn overlijden tot gevolg hadden. Het officiële communiqué spreekt van „verschillende argumen ten om chronische reacties als voor naamste factor voorop te stellen als vermoedelijke doodsoorzaak". Bovendien komt er de BTW-verho- ging in Nederland op hoogst waar schijnlijk 1 juli 1970 nog bij. De af stand tussen de Belgische en Neder landse prijzen overigens niet al leen in de horecasector worden daarom alleen maar groter tot zeker 1 januari 1971. Maar wat gaat België rond die datum doen? Men vreest in Nederland dat een nieuw uitstel over wogen zal worden. België is vooral geschrokken van de gevolgen, die de BTW gehad heeft op het economisch en persoonlijk le ven in Nederland. Deze zijn ook in Nederland groter geweest dan men had durven verwachten. De extra maatregelen, die de Nederlandse re gering heeft moeten afkondigen om deze gevolgen enigszins te verzachten zijn in België een nieuwe stimulans geweest om tot uitstel over te gaan, los nog van de Belgische interne po litieke problemen. Onbegrijpelijk vindt men echter in politieke kringen dat België zijn Be- neluxpartner Nederland tevoren niet gewaarschuwd heeft en dat het de kwestie ook niet in de EEG gebracht heeft. Volgens de EEG-verdragen zou de BTW op 1 januari ingevoerd moe ten zijn in de zes landen. België en Italië maken hierop nog steeds een uitzondering: België door de maatre gel van gisteren, Italië moet zelfs nqfe voorbereidingen treffen om tot even tuele invoering over te kunnen gaan. Weliswaar wordt de Nederlandse export in haar totaliteit volgens po litieke kringen niet geschaad, maar gevreesd moet worden dat de afwik keling van de grensproblemen NU trager zal verlopen dan op de Bene- lux-conferentie in Den Haag over eengekomen is. Volgens de KVP Tweede-Kamer fractie zal daardoor de onzekerheid vooral onder de douaniers en de ex portagenten langer blijven bestaan. Een onzekerheid die in het nabije ver leden al tot grote ongerustheid in dejfe kringen aanleiding gegeven heeft. Breskens zoals het gaat wor den. Pagina 2. en zoals het er in 1944 uit zag. Pagina 5. Een joods schrijver met een heidens vlekje. Pagina 7. KVP-bestuur activeert samen werking christelijke partijen. Pagina 9. Laaf uw dochter niet voor haar dertiende op haar tenen staan. Pagina 13. De Nederlandse wielerploeg in de „Kleine Tour" boezemt bui tenlandse concurrentie vrees in. Pagina 15. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Begin volgen jaar komt in Terneuzen een volledig ge outilleerde stukgoederenkade in ex ploitatie. De montage van zes mo derne kranen is reeds ver gevor derd. Daarmee komt de Gentse voorha ven tegemoet aan de spectaculaire ontwikkeling In het goederenverkeer welke zich in de eerste helft van dit jaar heeft voorgedaan. De hoeveel heid goederen steeg van 361.000 ton in 1968 tot bijna 700.000 ton in dit jaar. (Zie ook pagina 3) Prins Maurits, zoon van prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven, spelend in de tuin van 't Loo. Max Koot maakte dit zomerse plaatje. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG "I De regering en de kiesraad zjjn beide tegen het laten samen- vallen op één dag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer met die voor Provinciale Staten en/of voor de gemeenteraden. Zjj zijn ook tegen het combineren van de verkiezingen voor Provinciale Staten en gemeenteraden, de kiesraad is voor wat dit laatste betreft echter alleen om praktische redenen tegen, de regering om princi piële én prakische redenen. 2 De regering is er in tegenstelling tot de kiesraad vóór om het tijdstip van de periodieke Tweede Kamer-verkiezingen meer naar het begin van het jaar te vervroegen, teneinde een nieuw optredend kabinet in staat te stellen zijn stempel te kunnen zetten op de begroting voor het eerstkomende dienstjaar. Dit alles blijkt uit een thans ver schenen advies van de kiesraad, dat op verzoek van de regering is uit gebracht en waarover door de rege ring tevens haar eigen visie is ge geven. Het betreft hier denkbeelden van de regering tot wijziging van de kieswet. De standpunten van kies raad en regering zijn thans officieel ter kennis van de Tweede Kamer ge bracht. Deze zaak gaat nu verder on derwerp van overleg vormen tussen de regering en bijzondere Tweede Kamercommissie voor het beleid in zake grondwet en kieswet. De kiesraad ziet als voordeel van het combineren van de verkiezingen voor Provinciale Staten en gemeen teraden, dat de geringe aantrekkings kracht van provinciale verkiezingen wordt gecompenseerd door de grotere DEN HAAG De 22 Ra den van Arbeid hebben van 1 juli vorig jaar tot I juli jl. bijna 700.000 aanvragen voor afkoop van geboekte rcntezegels ontvangen maar men had op 900.000 aanvragen gerekend. Ruim 200.000 rentekaartbezitters uit de geboortejaren 1903 tot en met 1908 en 1944 tot en met 1950 hebben dus verstek laten gaan. Er ligt volgens schatting nog een bedrag van 25 miljoen gul den op deze vergeetaehti- gen te wachten. De secretaris van de Vereniging van Raden van Arbeid, de heer A. W. Rengelink, deelde gisteren mee, dat met de 700.000 aanvragen een bedrag ge moeid was van 83 miljoen gulden, inclusief de samen gestelde interest van 3,5 procent voor elk jaar dat de uitbetaling later plaats vindt dan 1 juli 1968. Tussen 1 juli 1967 en 1 juli 1968 werden de af koopsommen uitbetaald aan degenen die toen 75 jaar werden en geen recht op ouderdomsrente van f 60,- of meer per jaar had den en aan de nabestaan den van de in dat jaar overledenen. Dat vergde 'n bedrag van 11,7 miljoen gulden. Gebleken is dat bijna 20 procent van deze groep onvindbaar is. Veel mensen blijken met onbe kende bestemming te zijn vertrokken. Tot de on vind baren behoren voorts Duit se dienstmeisjes en mijn werkers die naar hun lantl zijn teruggekeerd. De Ra den van Arbeid berusten evenwel niet als de rente kaartbezitters zich niet aanmelden. Men stelt zich voor na 1975, als de af koopregeling moet worden afgesloten, via nauwgezet speurwerk in de bevol kingsregisters de laatko mers alsnog op te sporen. De Raden van Arbeid ver wachten in totaal vier mil joen aanvragen van af koopsommen met een ver wacht afkoopbedrag van 700 riiljoen gulden. Daarbij komt dan nog eens 100 mil joen gulden wegens samen gestelde interest voor be talingen na 1 juli 1968. Over het nieuwe tijdvak (tot 1 juli 1970 voor de ge boortejaren 1909 tot en met 1912 en 1941 tot en met 1943) zijn de eerste in drukken van de heer Ren gelink gunstiger. Er komen veel meer aanvragen bin nen dan vorig jaar. attractie van de raadsverkiezingen. Dat zou met name een rol kunnen spelen bij het vervallen van de op komstplicht. Ook de kosten voor de gemeentelijke administratie zouden lager worden. De politieke partijen zouden de propaganda voor beide verkiezingen kunnen combineren en daardoor intensiveren. De regering vindt het echter een belangrijk be zwaar, dat er tegelijkertijd twee ver kiezingscampagnes moeten worde^ gevoerd, die elk een verschillend ka rakter hebben. Bij de raadsverkie zingen spelen lokale belangen een grote rol, de provinciale verkiezin gen daarentegen plegen meer langs landelijke politieke lijnen te verlo pen. „Wanneer men nu deze twee ongelijksoortige verkiezingen laat sa menvallen, is de kans groot, dat veel kiezers in verwarring zullen raken", aldus schrijft minister Beernink (Binnenlandse Zaken). De regering is er daarom tegen. Op het praktische organisatorische vlak ziet de kies raad dermate grote problemen voor gecombineerde verkiezingen rijzen, dat ook zij uiteindelijk tot een af wijzend oordeel komt. Deze proble men betreffen met name het samen stellen en functioneren van de stem bureaus. Dat gaat vooral in de grote steden van de randstad toch al moei lijk. (Vervolg op pagina 9.) (ADVERTENTIE) vandaag melk en puur 200 gram van 114 voor 99 niet te geloven voor die prijs!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1