NA BOMAANSLAGEN IN DRIE EUROPESE STEDEN: Israël dreigt met represaille ACHT DODEN BIJ TWEE ONGELUKKEN C.H.U. EN K.V.P. BLIJVEN ZOEKEN NAAR VERDERE SAMENWERKING DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND [Vier mannen I mishandelen I passanten Vrouw slaat echtgenoot schedel in andaag in PPR STELT ZWARTE LIJST PENSIONS BUITENLANDSE WERKNEMERS OP SCHERPERE BEWAKING OP SCHIPHOL ECHTPAAR OMGEKOMEN OP OVERWEG WIELERFEEST ZEEUWSCH- VLAANDEREN Politie peetoom Zeeuws kalf VOETBAL- RUMOER IN TWEE STEDEN editie voor zeeland weerbericht IN VLISSINGEN Weer executies in Irak Drama in Eindhoven 109e jaargang no, 26219 STEM Zonnig Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 Droog en vrij zonnig. In de nadit en ochtend plaatselijk mist. Zwak ke wind. Dezelfde temperaturen of iets hogere. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie buitenland) SCHIPHOL Terstond na het bekend worden van de bomaanslagen in Brussel, Den Haag en Bonn op resp. het El Ai-kantoor en de Israëlische am bassades heeft de dienst luchtvaart van het korps rijkspolitie aanvullende maatregelen genomen ter bewaking van vliegtuigen van El Al, die dagelijks op Schiphol landen. Al vele maanden lang betekent de bescherming van de El AI toestellen een zware belasting voor de zgn. mobiele brigade van de rijkspolitie, een spe ciaal opgeleid korps, waarvan zeker een tiental manschappen bewapend met karabijnen bij ieder El Al-vliegtuig dat Schiphol aandoet in touw is. Ook de KLM heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen ter beveiliging van haar vluchten, en wel terstond nadat vrijdag 29 augustus een TWA-ma- chine door Arabische terroristen gedwongen werd uit te wijken naar Syrië, dat nog steeds twee Israëlische passagiers vasthoudt. Nog voor de bomaanslagen tegen Israël in Brussel, Den Haag en Bonn waren gepleegd, heeft gistermorgen om II uur opnieuw een gezagvoerder van de KLM, die met een DC-8 een lijnvlucht via Rome naar Tel Aviv moest uitvoeren, doorgezet dat eerst alle 95 passagiers werden gefouilleerd. Hij weigerde te vliegen als dat niet eerst gebeurde. De fouillering werd daarop uitgevoerd door de dienst luchtvaart van het korps rijkspolitie en de bedrijfsbeveiliging van de KLM. Evenals vorige week betuigden de passa giers hun instemming door te applaudisseren. De dienst luchtvaart van de rijkspolitie nam gistermiddag als eerste uit vloeisel van de nieuwe aanslagen de maatregel, dat ook het kleine El Al kan toortje op de tweede etage van het stationsgebouw te Schiphol, gelegen vlak boven de vertrekhal, persoonlijke bewaking zal genieten. Daartoe werden twee rechercheurs in burger in de direkte nabijheid van het kantoortje ge posteerd, zowel aan de voor- als de achterzijde. De heer Y. Yannay (foto), ambassadeur van de Israëlische ambassade in Den Haag, is aan de dood ontsnapt, toen een jonge Arabier gisteren probeerde een granaat door het open raam te werpen, waarachter de heer Yannay zat te werken. De Arabier miste zijn doel. Het huis van de eerste ambassade-secretaris werd nu licht beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) HENGELO/LOENDERSLOOT Bij twee verkeersongelukken (in Hengelo en bij een spoorwegovergang bij Loenersloot) zijn gisteren acht mensen om het leven gekomen. (Van onze correspondent) VLISSINGEN De 26-jarige uit I Wemeldinge afkomstige S. en de 24- jarige uit Vlissingen afkomstige O. 2Un bij hun wandeling door Vlissin- gen lastig gevallen door een aantal I "ïi de politie bekend staande perso- nen. Hierbij werd S. uit Wemeldin ge mishandeld Hii werd geslagen en geschopt, liep sniiwonden op en verwondingen aan het hoofd. In verband hiermede heeft oe politie aangehouden de 18-jarige pit Souburg afkomstige W. C., de 20- ■tMige uit Vlissingen afkomstige J. J. B.. de 23-jarige uit Vlissingen af komstige A. de N, en de eveneens uit Vlissingen afomstige 17-jarige W. M. M. Tegen allen is proces-verbaal op gemaakt. (ADVERTENTIE) In Hengelo kwamen vier personen om het leven toen een personenauto bij het oversteken van een rijksweg werd aangereden door een zware Deense vrachtwagencombinatie. Er naderde op dat moment eveneens een kleinere vrachtwagen. De perso nenwagen werd daarbij gemangeld. De Deense combinatie begon te slippen en schoof door de midden berm. Een fietsende vrouw, die juist wilde afstappen werd onder de wie len vermorzeld. De Deen kantelde daarop en kwam in een voortuintje tot stilstand. Gedood werden de 46- jarige bestuurder van de personen auto, J. Alkema, zijn 9-jarig zoontje Ritske en de grootmoeder, de 80-ja rige mevrouw H. Stellingerwerf uit Sexbierum (Fr.). Ook mevrouw J. van der Dassen (65) uit Hengelo kwam om het leven. De bestuurder van de Deense vrachtwagen en zijn bijrijder werden zeer ernstig gewond. In de personenwagen zaten vier mensen. Op een met automatische knipper lichten beveiligde overweg bij Loe nersloot kwam de stoptrein Amster damUtrecht in botsing met een DAF. De vier inzittenden van de auto, de heer W. J. Walravens (69) uit Zwammerdam, zijn 66-jarige echtgenote, de heer J. Schouten uit Middelburg en diens echtgenote, mevrouw M. Schouten-Patenier (68) kwamen hierbij om het leven. De auto werd na de botsing op het an dere spoor geworpen. De wagen werd ook nog geraakt door een trein, die uit de andere richting kwam. ROTTERDAM (ANP) De Rot terdamse politie is op zoek naar de dieven van een met 10.000 kg vetzu ren geladen tankwagen. De auto (kenteken VB 00-17) werd in het weekeinde gestolen van een parkeer terrein achter de Pacalweg in Rot I terd-am. Op een met automatische knip perlichten beveiligde overweg bij Loenersloot is gisteren een ongeluk igebeurd, dat aan vier mensen het leven heeft gekost. De stoptrein Amsterdam Utrecht kwam op de overweg in botsing met een DAF. (Van onze sportredactie) TERNEUZEN-OOSTBURG - In het komende weekeinde zal het Zeeuwse sportleven weer beheerst worden door de Omloop van Zeeuwsch- Vlaanderen, de tweedaagse wielerkoers voor amateurs, onder auspiciën van De Stem. Het wordt de zesde Omloop en ook nu berustte de organi satie bij de wielercomités van Oostburg en Terneuzen. Vandaag in onze krant in terviews met o.a. gedepu teerde Van Geesbergen, bur gemeester Reuser van St.- Jansteen, organisatie-secreta ris Van Paemel en wedstrijd leider Jeremiasse. Voorts een uitvoerige beschrijving van de routes die de renners za terdag en zondag in Zeeuwsch-Vlaanderen zullen nemen. (Van onze redactie buitenland) BAGDAD In Irak zijn gisteren drie mensen terechtgesteld wegens spionage voor Israël en de Ameri kaanse geheime dienst (CIA). Voor zover uit hun namen kan wor den opgemaakt zijn de drie terecht gestelden moslims. Sinds het begin van dit jaar zijn ii. Irak 54 mensen wegens spionage ter dood gebracht. (Van onze redactie buitenland) TEL AVTV/DEN HAAG/BRUSSEL/BONN Israël zal re- presaillemaatregelen nemen tegen terroristen tlie aanvallen uitvoeren op zijn lucht- en scheepvaartkantoren in het buiten land. Degenen die voor dergelijke aanslagen verantwoordelijk zijn, zullen de volle prijs voor hun acties moeten betalen. Deze niet mis te verstane dreiging was de reactie van Israël op de bomaanslagen op Israëlische vestigingen in drie Westeuropese ste den- De Israëlische minister van verkeer, Mosje Camel, noemde de jongste aanslagen geen teken van kracht, maar van zwakheid „Na hun mislukte po ging om in Israël hun terroristische activiteit te ontplooien, proheren de ter reurorganisaties nu Israëlische stellingen in het buitenland aan te vallen. Zij richten zich op burgerlijke doelen, brengen onschuldige mensen in ge vaar en schenden alle wetten van de landen waar zij zich bevinden", aldus minister Carmel. De „tiener"-guerrilla's van het extreem linkse „volksfront voor de bevrijding van Palestina" hebben ge zegd, dat zij de bomaanslagen in Den Haag, Brussel en Bonn hebben ge pleegd. De serie bomaanslagen begon in Den Haag. Een Arabisch sprekende jongen gooide kort voor twaalf uur gistermiddag een granaat naar de Is raëlische ambassade. Het projectiel ontplofte in de aangebouwde woning van de eerste secretaris van de Duit se ambassade aan de Klatteweg. Er ontstond een enorme ontploffing en veel rook. Een politieagent, die de wacht hield bij de Israëlische ambas sade, wist de jongeman, die de aan slag pleegde, te grijpen. De dader had nog een granaat in zijn zak. „We hebben reden om aan te ne men dat de jongeman (14 of 15 jaar) die een aanslag op de Israëlische ambassade wilde ondernemen, een Jordaniër is. Dit is afgeleid uit het feit dat hij Arabisch sprak met een Jordaans accent". Dit heeft hoofd inspecteur J. v. d. Poel, chef van het bureau van de centrale recherche van de Haagse politie, meegedeeld. Hij kon nog niet de identiteit van de man onthullen, evenmin als de leef tijd. „U weet hoe dat gaat, ze liegen dat ze barsten als zij bij de politie zijn", aldus de hoofdinspecteur. BRUSSEL Twee jonge jongens pleegden gistermiddag om kwart over twaalf een bomaanslag op het kantoor van de Israëlische lucht vaartmaatschappij „El Al" te Brus sel. Er vielen vier gewonden, van wie er een ernstig aan toe is. Een dei- daders is gearresteerd. Hij spreekt alleen Arabisch en verklaarde 16 jaar te zijn. De tweede, nog voort vluchtige dader, zou aanzienlijk jon ger zijn. Het tweetal, waarvan maandag avond nog niet vaststond of ze met een auto naar de plaats van de aan slag waren gebracht, hebben de toe gangsdeur van het El-Al-kantoor nabij het Brusselse Centraal Sta tion) opengeduwd en twee hand granaten naar binnen geworpen. Door de ontploffing werd een grote ravage in het kantoor aangericht. Drie personeelsleden van de Israëli sche luchtvaartmaatschappij werden gewond. Voorts liep een voorbijgan ger lichte verwondingen op door glasscherven. BONN Na Den Haag en Brussel volgde een aanslag op de Israëlische ambassade in Bonn. Twee handgra naten werden gegooid waardoor rui ten sprongen. Niemand werd ge wond. (Van onze correspondent) MIDDELBURG Een van de eerste treinen uit Zeeland liep maan dagmorgen een kleine vertraging op. De oorzaak: een koe had de spoor baan bij de Sloeweg uitgekozen om een kalf ter wereld te brengen. Moe der en dochter werden met asistentie van de Middelburgse politie naar een nabijgelegen weiland gebracht. De eigenaar, de heer Maas uit Middel burg, heeft de politie als peetoom aangewezen. (Van onze correspondent) EINDHOVEN De 28-jarige Eind- hovense huisvrouw M. van der D.-A heeft gistermorgen haar man (35) in zijn slaap verschillende malen op het hoofd geslagen. Ze bracht hem met een hamer ernstig hersenletsel toe. Voor het leven van de man wordt gevreesd. In het huwelijk deden zich al ge ruime tijd spainnnkigen voor. De man is als wever al geruime tijd zonder werk. De acute aanleiding tot de moordpoging is de politie nog niet duidelijk. Na haar daad is de vrouw in pa niek de straat op gerend. Daar riep ze werklieden, die in de straat werk zaamheden verrichtten, aan. Vervolgens liep zij door naar de bu ren waar zij het gehele verhaal van het gebeurde vertelde. Op haar ver zoek waarschuwde de buren de po litie. De man, die zwaar gewond op bed werd gevonden, werd overgebracht naar het Diakonessenziekenhuis te Eindhoven en vervolgens voor een spoedoperatie naar het St.-Elizabeth- ziekenhuis te Tilburg. Door de slagen was een zwaar hersenletsel toege bracht. Het echtpaar heeft twee dochter tjes van resp. vijf en acht jaar die eerst door de buren, later door de familie werden opgevangen. (Van onze pari. red.) DEN HAAG Het partijbestuur van de KVP wil positief zoeken naar een verdere samenwerking met de AR. en de C.H.U. De afdelingen, werkgroepen en kringbesturen ontvangen nog deze week een nota met voorstellen van het partijbestuur over deze samenwerking. Deze nota houdt onder meer in dat verder overleg gevoerd moet worden over een gemeenschappelijke kernprogram met een aantal duidelijk om schreven beleidspunten. Mr. A. van der Stee, voorzitter van de KVP, zei hierover gisteravond: „Het bestuur heeft zijn standpunt over een verdere samenwerking al bepaald. De uiteindelijke beslissing valt in de partijraad op 28 en 29 no- zo ver. De besturen zijn nog niet AR en de CHU Waarnemend voorzitter C. van Maastrigt van de CHU, twijfelde echter niet aan de be reidheid van het bestuur om een even positief voorstel voor zijn partij samen te stellen als het KVP-bestuur. „Ik ga er in ieder geval van uit, dat wen samen tolt 'n basis-program moe ten komen. Ook al weet ik dat ik straks geen voorzitter meer ben", al dus de heer Van Maastrigt. De twee voorzitters deden deze uit- uitspraak gisteravond bij het bespre ken van het rapport over het wel zijnsbeleid. Het is het laatste stuk van de gespreksgroep 18 van de AR, CHU en KVP. Het ligt nu aan de drie partijen zelf of zij nog verder willen gaan met hun samenwerking. Hoe de AR er tegenover staat is nog steeds een niet beantwoorde vraag. Dr. W. Hdbgendijk, directeur van de Dr. Kuypersstichting meende echter, dat ook het AR-bestuur een positief voorstel zal doen aan het partij- convent. Voorzitter dr. A. Veerman was gis teravond niet op de bijeenkomst aan wezig om zelf antwoord op deze vraag te geven. Ook 's avonds laat was hij nog niet bereikbaar. In november moet de principiële be slissing vallen, of de drie confessio nele partijen nog verder willen zoe ken tot een bepaalde vorm van sa menwerking. Goes bindt strijd aan tegen de krotten. Pagina 2. Hontenisse is nauw betrokken bij de devote feesten die in het Belgische Eksaarde worden ge vierd. Pagina 5. Arbeiders en ambtenaren vor men de kern van Adolf von Thaddens N.P.D. Pagina 7. Democratie voor beschermde kinderen: een experiment dat gedurfd moet worden. Pag. 9. Televisie al weer op zwart zaad, maar programma's ge noeg. Pagina 11. Een Bredase voorloper met kunst uit eigentijdse materialen. Pagina 11. Zelfbeheer in het belang van de produktie. Pagina 15. (Van onze sportredactie) CASERTA. In twee Zuid- italiaanse steden is het maandag tot chaotische tonelen gekomen nadat de voetbalbond de kam pioenstitel aan de ene had ont nomen en aan de andere ver leend. Woedende supporters in Ca- serta brachten treinen tot stil stand, betoogden in de straten, braken ruiten, maakten barrica den van lege bussen en bestorm den het stadion. Hun ploeg werd in de eindstand van liet vorige seizoen in de C-afdeling terugge zet van de eerste naar de tweede plaats. In Taranto daarentegen dans ten de supporters op straat en schoten vuurwerk af. Vissers voeren met gepavoiseerde sche pen uit om hun kameraden op zee het nieuws te vertellen, want de ploeg van Taranto was nu kampioen. De bond nam het besluit op grond van beschuldiging, dat een speler van Caserta een speler van Taranto toen de twee elftallen elkaar in mei ontmoetten, had trachten om te kopen. Caserta won de wedstrijd en de titel eu zou promoveren. Nu promoveert Taranto. In Caserta, een stad van 39.000 inwoners op 30 km. ten noorden van Napels, bestormden een dui zendtal betogers het spoorweg station. Zij dwongen een trein tot stoppen door op de rails te gaan staan en een andere door grote stenen op de rails te leggen en vuren te stoken. Honderden politicmannen met plastic schilden en kleppen keken toe, maar er zijn nog geen bot singen gemeld. In Taranto, 280 km. zuidelij ker, gilden de fabriekssirenes en speelden muziekkorpsen op straat. Betogers dreven de spot met Caserta. Zij liepen met bor den rond waarop de naam van de ploeg van Caserta Caserta- na was afgezet met rouwban den. (ADVERTENTIE) KRENTEN-ROZIJNENBROOD KRENTENBOLLEN BOERENROG PUNTJES EN BOLLEN (Van onze correspondent) UTRECHT De afdeling Utrecht van de Politieke Partij Radikalen heeft een zwarte lijst opgesteld van zestien Utrechtse pensions voor buitenlandse werkne mers, die naar haar oordeel ronduit slecht zijn. „De twijfelgevallen staan er niet eens op", zei de voor zitter van de PPR-Utrecht, de heer J. M. Theunis, gis teren. De zwarte lijst is ge voegd bij een open brief aan de gemeenteraad van Utrecht, die mede is onder- lekend door liet modera- men van de Utrechtse raad van kerken. In een brief wordt aan dacht gevraagd voor de si tuatie waarin de 5835 bui tenlandse werknemers in de stad verkeren. De PPR en de kerken stellen, dat de buitenlanders niet beschik ken over de politieke ka nalen om hun wensen te uiten, maar dat zij behalve op een goed loon ook recht hebben op redelijke huls vesting, ontspanningsmo gelijkheden en „goodwill" van de stad waarin zij wo nen. De brief noemt zeven punten, geformuleerd na een door werkgroep inter nationaal beleid van de ra dikalen ingesteld onder zoek, waarover een uit spraak van de raad en met name van het college b. en w„ noodzakelijk wordt ge acht. De ondertekenaars vra gen o.m. sluiting van de zestien logeerinriclitingcn die op de zwarte lijst staan en die volgens hen niet „leefbaar" zijn omdat ze in een vervuilde of verwaar loosde staat verkeren en/ of onvoldoende ruimte, sa nitaire voorzieningen en andere accommodatie bie den. Het onderzoek heeft volgens de PPR aange toond, dat vervuiling van de logeerinrichting afhan kelijk is van de beheerder en niet zozeer van de be woners: als een pension hygiënisch en gezellig is ingericht, stimuleert dat de bewoners ertoe, met „peil" te handhaven. Huren van f 17,- tot f 25,- per bed per week in lo- geerinrichtingen die be slist niet aan de eisen vol doen. noemt de PPR „uit buiting".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1