Chinese-R ussiscfae leiders bijeen? AANTAL WERK LOZEN GEDAALD leSand Vertekend beeld over de liomosexualiteit BEZWAREN TEGEN BEZOEK AAN SPAANSE SENAAT MAAGDENHUISPROCES VOORTGEZET schenken BU BEGRAFENIS HO TSJI MINH IN HANOI Nieuw protest tegen vrijlatig „drie van Breda" VOLGENS ONDERZOEK IN NEDERLAND Kamercommissie verdeeld I*TS Bisschop Pike nog steeds onvindbaar ANTILLEN VANDAAG NAAR DE STEMBUS DEVLIN TERUG UIT AMERIKA el i? Man door overvallers op rails gebonden irdeel Eind augustus 1,1 procent lug ofinemenZonder 'Geroerd aan toe! Hogere btw tas op 2 okt70 Verpleegster verdacht van dood door schuld 1 Telegram De Jong: Laat astronauten hier komen PHILIPS batterijen prjmpi Voor f 60.000 morfine verstrekt aan B. Korsten? Amsterdammer bekent neerschieten handelaar Hofhouding treedt wat terug op Prinsjesdag BEEN AFGEREDEN Praten 9 DE STEM VAN VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1969 11 chtig cadeau? Een echte braadpan met afneem- :ansparante deksel kunt u n houden. En natuurlijk am ook op tafel. U krijgt op uw Blue Band zegels. >r de halve winkelprijs en één van de 17 prachtige n. Haal een folder bij uw ze allemaal. U kunt sparen ïaalt 't gemakkelijk. TSJOE EN LAI KOSYGIN (Van onze parlementaire red.) DEN HAAG Het werkloos heidscijfer voor de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking is in de maand augustus gedaald tot 1,1 procent. Het laagste werkloos heidspercentage vertoonde de pro vincie Utrecht (0,7) gevolgd door de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland (0,9). Aan het eind van augustus 1969 waren 32.500 mannen zonder werk. Een maand geleden waren 34.800 mannen werkloos. Een jaar geleden waren 45.900 mannen zonder werk. I Aan het einde van de vorige maand waren 7.500 vrouwen zonder werk tegen 6700 een maand geleden. Het aantal werkloze vrouwen loopt in de maand augustus elk jaar iets op. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal werkloze vrouwen verminderd met 500. De daling van het aantal werkloze mannen in augustus met 2300 is het resultaat van een geringe stijging in Zuid-Holland en een ver- nindering in alle andere provincies. kdl97ö tafel eens feestelijk. Deze •oestvrijstalen botervloot is op uw tafel. Uw pakje Blue er precies in. U krijgt deze gratis op uw Blue Band ze- Is u dat wilt, voor de halve en minder zegels. Dit is één prachtige Blue Band ge- Haal een folder bij uw dan ziet u ze allemaal, t eind 1970 sparen, dus u nakkelijk. AMSTERDAM (ANP) De drie ijoodse kerkgenootschappen hebben aan de minister van Justitie een brief gestuurd waarin zij de minister met klem ontraden de indiening te be vorderen van een wetsontwerp, waar door de mogelijkheid van voorwaar delijke invrijheidstelling ook kan worden toegepast op hen die een le venslange gevangenisstraf ondergaan. De desbetreffende bepaling zou dan worden toegepast op de drie nog in pe gevangenis van Breda verblijvende oorlogsmisdadigers, die aanvankelijk tot de doodstraf zijn veroordeeld, doch Welke straf later bij wege van gra- tiëring in levenslange gevangenisstraf is omgezet, aldus de brief. STEIN Het komend weekeinde kunnen de bezoekers van de kerk diensten in de drie parochiekerken ia Stein en in de Nederlands Hervorm de Kerk in Beek hun handtekeningen Plaatsen onder een verzoekschrift, dat gericht zal worden aan de minis ter van justitie tot vrijlating van de drie Duitse oorlogsmisdadigers Ko- talla Aus der Fiinten en Fischer. „Het gaat hier echt niet om een lemonstratie, dat zal ik tijdens de kerkdiensten nog eens duidelijk zeg- |en. We zullen iedereen vrijlaten in ajn mening. We nodigen alleen die- 'enen, die het met ons eens zijn, uit 'm een handtekening onder dit ver zoekschrift te plaatsen", aldus pas toor P. Mars van Stein. 'Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De door de rege voorgenomen verhoging van de **t", aanvankelijk bepaald op X ja nuari a.s. en volgens latere berichten uitgesteld tot 1 juli 1970, zal volgens eviers Weekblad nog later ingaan, namelijk op 1 oktober 1970. Op deze wijze zou het kabinet nog erder tegemoet willen komen aan J! navies van de Sociaal-Economi- ne Raad, die het liefst helemaal geen verhoging zou zien om de kos ï?..Yan levensonderhoud zo min mo- jaar 'aten stiigen in het bomende Elsevier wekt de indruk reeds ken l i Eenomen te hebben van de troon- en miljoenennota 1969. De to- v e rijksbegroting zou een bedrag n -7.6 miljard gulden omvatten. E^van 1250 miljoen gulden zal be- kunnen worden aan nieuwe Cf®?1, Die 1250 miljoen zal voor het lenif worden gedekt door n hogere belastingopbrengst. Door TV 'nigmgen links en rechts zou het J! j °P begroting lager uitval- iW;t» vorige jaar, toen minister veen 2,5 miljard tekort kwam. (Van onze redactie buitenland) HANOI De mogelijkheid bestaat, dat Russische en Chinese lei ders elkaar voor het eerst in vijf jaar ontmoeten bij de begra fenis van de aan een hartaanval gestorven Noordvietnamese leider Ho Tsji Minh in Hanoi. Een Chinese delegatie, onder leiding van premier Tsjoe en Lai is al in Hanoi aangekomen. Premier Kosygin van de Sovjet-Unie heeft een bespreking met de Japanse minister van buitenlandse zaken afgezegd, daarmee speculaties in de hand werkend dat hij naar Hanoi zal vliegen. De laatste ontmoeting tussen Chinese en Kussische leiders was in 1964. toen Tsjoe en Lai Moskou bezocht om de feestelijkheden ter gelegenheid van de verjaardag van de Sovjet-Unie bij te wonen. Ho Tsji Minh zal waarschijnlijk op 10 september begraven worden. De voornaamste onderhandelaar van Hanoi in Parijs, Xoean Thoey, heeft gisteren gezegd dat het overlij den van de Noordvietnamese leider geen verandering in de Noordvietna mese binnen- en buitenlanse politiek zal brengen. Hij zei voor zijn vertrek naar Hanoi nadat een bijeenkomst van de vredesconferentie in Parijs was uitgesteld dat de dood van Ho Tsji Minh „een buitengewoon droevige slag voor ons is". Vietnam blijft vast houden aan het 10 puntenplan. In veel reacties is de dood van Ho Tsji Minh zeer te betreuren genoemd. Het centrale comité van de Chinese communistische partij heeft het over lijden een groot verlies genoemd voor de zaak van de tegen de VS gerichte strijd. „Wij begrijpen de gevoelens van het Vietnames volk op dit ogen blik". In een verklaring, omgeroepen door Radio-Moskou, heeft het Krem lin Ho Tsji Minh een „groot vriend van de Sovjet-Unie" genoemd en een „eminent leider van de interna tionale communistische beweging". President Giri van Inda sprak van 'n „onherstelbaar verlies voor Azië en de wereld. Ho Tsji Minh was het sym bool van het vrijheidsverlangen van het Noordvietnamese volk". Premier Abdoel Rachman van Malesië noem de Ho een van de grootste mannen van deze eeuw. Hij hoopte dat zijn dood zal leiden tot regeling op korte termijn van het conflict in Vietnam. Het Engelstalige dagblad Vietnam Guardian, dat in Zutd-Vietnam ver schijnt, noemt Ho Tsji Minh „een legendarische figuur in de Zuidviet- namese geschiedenis. Gehaat door ve len, vereerd door de massa, heeft hij een unieke rol gespeeld in het leven van alle Zuidvietnamezen van deze generatie". Het dagblad gaf hiermee uiting aan de overheersende mening in Zuid- Vietnam, waar getreurd wordt om de dood van Ho. De New York Times schrijft dat Ho een geduchte vijand van de VS was die een vriend had kunnen zijn als de VS op een meer consequente wijze trouw waren gebleven aan enkele van hun edelste principes, die Ho bewon derde. Koning Gustaaf van Zweden - de eerste westerse staat die Noord- Vietnam erkende - heeft zijn leedwe zen betuigd. Hfj zei door het nieuws diep geschot te zijn. President Tito van Zuid-Slavië, de Oostduitse partij leider Walter Ulbricht, Cuba's pre mier Fidel Castro en Italië's partijse- crearis Luigi Longo lieten zich even eens in dergelijke termen uit. DEN HAAG (ANP) Een boete van f. 250- en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaar is gisteren voor de Haagse rechtbank gevorderd tegen de 23-jarige ver pleegster M. L. den O. uit Leiden. De officier van justitie, mr. J. D. Lulofs, vond haar schuldig aan de dood van een patiënte van de psy chiatrische inrichting „Endegeest" in Oegstgeest. De verpleegster was vorig jaar op 8 september verantwoordelijk voor de gang van zaken op een afdeling van de inrichting. Ze bracht 's mor gens een 62-jarige patiënte naar de badkamer voor een verschonings beurt. Ze liet de patiënte alleen en kwam twintig minuten later tot de ontdekking, dat de patiënte tweede en derdegraads verbrandingen had opgelopen, waaraan zij later over leed. (an onze parlementaire redactie) DEN HAAG Omtrent de ho mosexualiteit bestaat blijkbaar een vertekend beeld, waarin de elementen bisexualiteit en voor keur voor minderjarigen een rol spelen. De minst agressieve hou ding jegens homofielen wordt aan getroffen bij mensen met een hoge opleiding en een politieke voorkeur voor K.V.P., V.V.D., D '66 en F.S.P. of zonder politieke voorkeur. De meest agressieve houding werd aangetroffen onder mensen met een lage- of middenopleiding, een lage tolerantie in het algemeen, een leeftijd boven de 35 jaar en een grote mate van meelevend heid in kerkelijke zaken. Dit staat in een thans gepubli ceerd rapport „Meningen over sexualiteit", waarin de resultaten staan van een onderzoek naar de beeldvorming en de houding van de meerderjarige Nederlandse be volking omtrent homosexualiteit en homofielen. De „Stichting tot be vordering Speciaal Onderzoek Minderheden" voerde dit onder zoek in opdracht van het ministe rie van C.R.M. in 1966 en 1967 uit. Men ondervroeg daartoe 1671 per sonen van boven de 21 jaar. Over het bestaande vertekende beeld van homosexualiteit zegt het rapport: 42 pet. veronderstelde dat er uitsluitend sprake zou zijn van louter lichamelijk contact. 19 pet. oordeelde dat er voorkeur zou be staan tot relaties met minderjari gen. 45 pet. dacht dat homosexue- len zich ook aangetrokken kunnen voelen tot het andere geslacht. Het onderzoek (kosten f. 120.000) toonde voorts aan, dat 48 pet. van de ondervraagden homosexuelen had ontmoet. Daarbij moest 21 pet. achteraf van anderen horen dat het hier om homosexuelen ging. Relaties van volwassenen met min derjarigen werden tot een leeftijd van circa 20 jaar verwerpelijk ge acht. In dit oordeel werd geen ver schil gemaakt naargelang hier van homosexuele of heterosexuele rela ties sprake was. Homo- en hetero sexuele vergrijpen van volwasse nen jegens minderjarigen werden bij alle relatievormen door meer dan de helft van de steekproef als even erg betiteld. Voorts bleek dat 24 pet. van de ondervraagden was voorgelicht over sexualiteit in het algemeen. Slechts 8 pet. was voor gelicht over homosexualiteit. 28 pet. was van mening dat een ho- mosexueel voor zijn of haar homo sexualiteit moet uitkomen. 13 pet. vindt dat dit van de omgeving af hangt. 62 pet. van de ondervraag den bleek in staat te zijn een juiste omschrijving te geven van de term homosexualiteit. 29 pet. kon dat niet, maar wist wel waarom het ging. 10 pet. pretendeerde de bete kenis van de term niet te kennen, ook niet nadat deze was uitgelegd. Het ging daarbij vooral om perso nen van boven de 50 jaar met een minder tolerante houding in het al gemeen. Projectleidster en rapportrice van het onderzoek was mevr. drs. S. Meilof-Oonk. Prof. dr. H. Bian- chi, voorzitter van de eerder ge noemde stichting sociaal onder zoek minderheden, vertelde dat n.a.v. dit rapport onderzocht zal worden in hoeverre een aantal eer der ondervraagde personen in voorlichtende functies (artsen, journalisten etc.) zich door dit rap port in hun opvattingen gesterkt voelen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede-Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken zal volgende week beslissen over een uitnodiging om een bezoek te brengen aan het Spaanse parlement. In de commissie heerst verdeeldheid over de vraag of al of niet op de uitnodiging moet worden ingegaan. Van linkse zijde worden er bezwaren tegen ingebracht. (ADVERTENTIE) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister-president P. de Jong heeft een telegram gezon den aan de president van de Verenig de Staten naar aanleiding van de reis die de astronauten van de Apollo-11 eind september, begin oktober zullen maken door Europa en Azië. De mi- nister-president heeft tegenover pre sident Nixon de hoop uitgesproken, dat de astronauten op deze reis Ne derland niet zullen vergeten: GESTOLEN DOEKEN uit het Sin- germuseum ter waarde van 50.000 gulden zijn gevonden in het Amster damse Vondelpark. De politie heeft de 33-jarige monteur J. B. S. als de vermoedelijke dief gearresteerd. De uitnodiging voor een officieel bezoek van een parlementaire dele gatie is op ongebruikelijke wijze ge daan. De Spaanse ambassadeur heeft de commissie-voorzitter, de KVP'er drs. Schmelzer, in een brief de uit nodiging gedaan om met een delega tie van zes tot acht man het Spaanse parlement te bezoeken. Dergelijke uitnodigingen worden altijd recht streeks aan de voorzitter van de Tweede Kamer gericht. Bij de PSP en de PvdA bestaan bezwaren tegen een bezoek aan het Spaanse parlement. Spanje, aldus de redenering, zou zo'n bezoek kunnen hanteren als ondersteuning van zijn pogingen om met de EEG te associé ren. De bedenkingen spruiten ook voort uit de bezwaren tegen het Franco-regime. Bij de regeringspar tijen leven niet zoveel bezwaren. Der gelijke parlementaire bezoeken be tekenen op geen enkele wijze een sympathiebetuiging met het regime van het betrokken land, aldus de re denering. Ook aan Oosteuropese lan den zijn parlementaire bezoeken af gelegd. Ton Regtien bij het binnengaan van het Amsterdamse gerechtshof. die móeten I al wei JERUZALEM (AP) De speur tocht naar de verdwenen voormalige episcopaalse bisschop James Pike, een Amerikaan, wordt nog steeds voort gezet. De heer Pike was enkele dagen ge leden met zijn wouw per auto van Bethlehem naar de Dode Zee gere den, langs een ongebaande weg. De auto was in het zamd blijven steken en mevrouw Pike, die veel jonger is dan haar echtgenoot, was te voet ver- dier gegaan om hulp te zoeken. Toen men terugkeerde kon men de 56-jarige Pike niet meer vinden. Ver moedelijk is hij ook op weg gegaan en daarbij verdwaald. Vijf Israëli's die ook helpen met het zoeken zijn tot nu toe in een zieken huis opgenomen. Vier hadden zonne steek opgelopen en de vijfde was ge vallen en had een been gebroken. Mevrouw Pike hoopt evenwel haar man levend te zullen kunnen te rugvinden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Bij de Haagse of ficier van justitie, mr. H. van 't Veer, is geen aanklacht binnengeko men van dr. C. van der Kroef, de geneesheer-directeur van de Rudolf Steiner kliniek te Den Haag, die een arts ervan zou beschuldigen aan de vorige week overleden public rela- tionsadviseur B. Korsten voor f. 60.000 aan morfine te hebben ver strekt. Volgens diverse publikaties had de heer Van der Kroef wel een aan klacht ingediend. In verband met het drama rond de public relations- adviseur heeft de directeur van de Jelgersma-kliniek te Oegstgeest, prof. dr. J. Bastiaans, gezegd, dat teveel het accent wordt gelegd op het elemant van het morfinegebruik. Er is bij de heer Korsten sprake geweest van een complex van aan doeningen, waaronder een hartaan- doening aldus de professor. DE RECHTBANK in Maastricht heeft het verzet tegen het uitgespro ken failissement van Neberu niet ont vankelijk verklaard. De zaak zal 11 september in hoger beroep behandeld worden. (Van onze redactie buitenland) WILLEMSTAD Vandaag wor den op de Nederlandse Antillen de algemene verkiezingen gehouden voor de 22 zetels van het Antilliaan se parlement. De overheid heeft ver scheidene maatregelen genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Zo zal tot morgenavond een drankver bod gelden. De politie en manschap pen van het vrijwilligerskorps Cura sao zjjn opgeroepen en geconsigneerd. Aan de verkiezingen wordt deelge nomen door in totaal, 11 partijen. Vol. gens politieke waarnemers zal de strijd voornamelijk geleverd worden tussen de Democratische Partij, de Nationale Volkspartij De Arbeiders partij Bevrijding 30 mei en de Union Reformista Antillano. Onder de kan didaten bevindt zich ook Stanley Brown (Arbeiderspartij) die thans nog in hechtenis zit. (Van onze redactie buitenland) BELFAST Bemadette Devlin is gisteren teruggekeerd uit Amerika. Zij verklaarde dat het geld dat zij had verzameld gebruikt zal worden „om de barricades in stand te hou den tot de regering gevallen is." In Belfast zijn protestanten gis terochtend begonnen het zuidelijk deel van de stad te barricaderen door het omverwerpen van auto's. Zestien Noordierse politiemannen zullen disciplinair vervolgd worden wegens hun optreden tijdens de on geregeldheden van vorige maand. UTRECHT (ANP) De 52-jarige Amsterdamse schilder H. B„ die de Utrechtse politie gisternacht arres teerde op verdenking de 38-jarige handelaar J. G. uit Amsterdam te hebben neergeschoten, heeft gister morgen bekend. De overige zeven Amsterdammers, die bij de schietpartij aanwezig wa ren, zijn na verhoor vrijgelaten. De huidige toestand van de Am sterdamse handelaar is volgens de politie redelijk. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij de plechtige opening van de zitting 1969-'70 van de Staten-Generaal in de Ridderzaal zal de hofhouding van de koningin een minder opvallende plaats krij gen dan in het verleden het geval was. De leden van de hofhouding zullen niet meer naast en achter de zetels van koningin Juliana en prins Bern- hard staan, maar elders in de Rid derzaal een zitplaats krijgen. De Amsterdamse politie blijft de zaak ook wel bezighouden. De provo- rellen, de lange hete zomer, de Dam- slapersoppakzaak enz. enz. waren de voorlopers van het optreden van de Amsterdamse politiekapel in Dort mund tijdens een CDU-verkiezings- bijeenkomst. Aanwezig waren daar ook bonzen als Kiesinger en Strauss, die ik toch liever niet tot mijn vrien den reken. Het was vrijetijdsbesteding van de Amsterdamse politiekapellers, dat wel. Maar in plaats van nu Neder land weer eens wat populairder te maken in Duitsland tenslotte zijn er tienduizenden Duitse toeristen dit jaar weggebleven met vrolijke deunen als „Geef mij maar Amster dam" en „Tulpen in Amsterdam", speelden de Amsterdammers valse tonen. „Alte Kameraden" en „Deutschland, Deutschland über al les" zijn nu niet bepaald Zó sympa thiek, maar toegegeven, in Dortmund waren ze laaiend enthousiast. De Amsterdamse politie is je beste Alte Kamerad! Maar nu we het toch over Herman dad hebben, ik zal u ook even deel genoot maken van een sympathieke daad van een politieman in een van die levendige zuidelijke steden. Niet belangrijk, wel tekenend. De politie had een doos met breek baar spul gevonden, die van een auto mobiel was afgevallen. De geadres seerde stuurde op het bericht van de politie een personenautomobiel, met twee leden van het vrouwelijk ge slacht, die de zware doos niet konden tillen. Een agent was zo vriendelijk dat voor hen te doen, hetgeen na en kele vergeefse pogingen gelukte. Een en ander onder het kopje „service van de politie". Maar ik heb ook wel eens een par keerbon gekregen! In Rotterdam is de politie (tja) tus senbeide gekomen bij een vechtpartij tussen een directeur (56) en een taxi chauffeur (29), die beiden bleken te genieten van de gunsten van een 21- jarige vrouw. Het handgemeen had tot gevolg dat beide mannen in het ziekenhuis terecht kwamen. Waar ze volgens de laatste berichten dingen naar de gunsten van ieder een andere verpleegster. Ho: Een van de nieuwe bewindvoerders in Libië heet Chouireb. En dat be tekent in het Tunesisch „De man met het snorretje". Heel Tunesië lacht zich nu een bult, want de man hééft helemaal geen snorretje „Het eerste rijmpje dat ik als kind leerde was: Waar is de Engelse vlag? Daar, waar bloedig geplunderd wordt." (Bemadette Devlin) Directeur Bouwcentrum Gronin gen: vóór Schut staan. En tot besluit fluit ik de scheids rechters uit MERIJN LEEDS (AP) Een inwoner van Leeds wiens been in de nacht van 2 september door een trein werd afge rukt heeft de politie verteld dat een man en een vrouw hem onder be dreiging met een revolver de trein- baan hadden opgedwongen en hem daar hadden vastgebonden nadat zij zijn portefeuille op geld hadden doorzocht. Het slachtoffer, de 41 jaar oude Felix Berne, werd door een voorbij ganger gevonden nadat hij van de spoorbaan had kunnen afkruipen. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Tegen Ton Reg tien, de 30-jarige studentenleider en de eerste bezetter van het Maag denhuis die in hoger beroep terecht stond, heeft de procureur-generaal bij het Amsterdamse gerechtshof, mr. Kejmper, drie maanden gevangenis straf geëist. Deze straf had de officier van justitie in eerste instantie ook te gen Regtien gevorderd, die door de politierechter tot zes weken was ver oordeeld. „Ik acht de feiten bijzonder ern stig", aldus de procureur-generaal. „De verdachten die hier de komende weken terecht zullen staan, zijn te gen de herhaaldelijk uitgesproken wil van het presidium en curatorium van de universiteit van Amsterdam een voor de openbare dienst bestemd lo kaal binnengedrongen. Bovendien hebben zij daar vernielingen aange richt, bureaus en kasten opengebro ken en stukken ontvreemd. Zo han delend hebben zij gekozen voor de terreur als methode om hun doel te bereiken. Dit is veel erger dan een incidenteel binnendringen in een op welling om verhaal te zoeken. Dit is een georganiseerde verstoring van de openbare orde een bewust en op zettelijk streven naar chaos". „Men heeft getroclit de overheid, wier belangrijkste taak het voorko men van chaos is, te dwingen tot het toegeven aan bepaalde eisen. Of die eisen al dan niet redelijk zijn, is hier niet aan de orde. De ver dachten hebben de bijl aan de wortel van de democratie gelegd. Een ge zag dat dit toestaat, schiet ernstig tekort in zijn belangrijkste taak. Regtien is een figuur met gezag in dat deel van onze samenleving dat deelneemt aan hoogst verwerpelijke acties. Het is hem zwaar aan te reke nen, dat hij jongeren heeft aange spoord tot het plegen van strafbare feiten". Ton Regtien verdedigde zich als volgt: „De universiteit bestaat niet alleen uit de rector-magnificus. Het betreden van het Maagdenhuis is niet zijn exclusieve prerogatief, maar dat van alle geledingen". De president van het hof, mr. P. Horsten, onderbrak hem met de vraag of hij er zich van bewust was met de bezetting van het Maagdenhuis een strafbaar feit te plegen. Regtien: „Ais ik in 1938 een pis tool had gestolen en Hitier neerge schoten zou men mij dan vervolgen wegens diefstal van een pistool? Ik meen, dat ik de grondwet achter mij heb. Wat de wetsregels betreft, die zijn door de politierechter geïnterpre teerd op een manier, die veel hersen gymnastiek vereist. In principe ben ik zeker niet bereid de wet te over treden om mijn doel te bereiken. Ik sta hier ais verdachte. Is het niet te gek dat iemand, die zich inzet voor het democratiseringsproces, ais een criminele figuur voor de rechter wordt gesleept? Voor mij is het een intense belediging. De wet is iets dat zich ontwikkelt. Hij is flexibel en kan worden toegepast al naar gelang de situatie dat eist". Ton Regtien werd verdedigd door een team van 4 advocaten. De eerste, mevrouw H. Jesserum d'Oliveira. gaf een beeld van de rechteloze positie van de student op de Nederlandse universiteit. Vervolgens schilderde mr. F. Grosheide de bezetting van het maagdenhuis als een serieus protest tegen onjuiste verhoudingen. Hij kwam met een juridische constructie, volgens welke de bezet ters van het Maagdenhuis niet we derrechtelijk waren binnengedrongen, maar wederrechtelijk waren binnen getreden. hetgeen niet strafbaar is. De raadsman mr. Voetelink getoogde dat bezetten hetzelfde is als staken, omdat beide acties het lamleggen van een bedrijf of 'n instituut beogen ten einde daarmee een bepaald doel te bereiken. Regtien in zijn laatste woord: „Als de procureur-generaal met zijn be schuldiging van terreur gelijk heeft, moet u mij levenslang geven. Als hij ongelijk heeft, moet u mij ontslaan van rechtsvervolging". Tegen Peter Bronkliorst, de ex- provo, die van de politierechter van alle bezetters van het Maagdenhuis de zwaarste straf had gekregen (acht weken) eiste mr. Kemper eveneens drie maanden onvoorwaardeliik. Tegen drie andere bezetters requi- reerde hij bevestiging van het vonnis van de politierechter een boete van f 200,in een geval, waarbij het ging om een voorwaardelijke straf van drie weken eiste hij geen be vestiging. Het hof zai op 18 septem ber arrest wijzen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 9