17prachtige geschenken BlueBand PROCENT RENTE Gratis of voor halveprijs BhieBaiid Spaar tot eind 1970 BlueBand A AANTA] WERK LOZEN GEDAA "de Schelde" Finata Bank, als er geld voor moet zijn. GELD VRIJ? GOED BELEGGEN! BIGGLES IN DE JUNGLE ALL-ROUND VAKMAN metaalbewerkers in de scheepsbouw stellingmakers plaatwerkers constructie bankwerkers bankwerkers draaiers frezers boorders pijp enbe werkers lassers machineb e diener s kraandrijvers bandvormers kernmakers afbramers Machinefabriek zoekt: Poetsdoekenfabriek „BRABANT" N.V. voor alle doeleinden Dan mensen Opini- en Markt onderzoek als interviewer voor het NIPO NIPO W> M hebben we er nog netjes laten we de schade vlug onnemenZonder 3fet valt nog meeDe vlotter Is doorboord maar kan hersteld worden'. Dat is een werkje voor J jou, Ginger! Ik ga Alqveen kijkje. met A% een kijkje nemen bi: An mfdcnl_ IMet wat die aan eten weggemoffeld zal hiide tocht wel Eind august 1,1 procent Nieuw protes tegen vrijlalii „drie van Bre< hogere btw m op 2 okt '71 I N.V. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK VLISSINGEN LID VAN DE RIJN-SCHELDE GROEP In verband met de toenemende activiteiten op het ge bied van scheepsreparaties, grote stoomketelinstalla ties, industriële apparaten en aluminium produkten kunnen in onze bedrijven te Vlissingen en Terneuzen worden geplaatst: (N.V.L., C02, Argon Are, Autogeen) Woningen beschikbaar. Inlichtingen over het werk en de arbeidsvoorwaarden kunt u zowel schriftelijk als mondeling verkrijgen bij de afdeling Personeelszaken, Glacisstraat 165, Vlissingen. Tel. 01184-5555, toestel 386, als bij de afdeling Terneuzen, Industrieweg 32, tel. 01150-4355. welke genegen is bij gebleken geschiktheid en na inwerkperiode de leiding van het be drijf op zich te nemen. Gedacht wordt aan 'n persoon met: 'n gede gen opleiding, verregaand verantwoordelijk heidsgevoel, organisatorisch talent. Aanmeldingen richten onder nr. 10412 bureau van dit blad. Lijnsheike 106 - Tilburg - Tel. 04250 - 21362 FABRIEK VAN POETSKATOEN POETSDOEKEN - POETSLAPPEN "Hoe leen ik snel geld?" Geld lenen gaat makkelijk en plezierig bij Finata Bank. Aan welk bedrag denkt u? Duizend gulden? Vierduizend? Elk bedrag is mogelijk bij Finata Bank. Zonder informatiekosten en voor alle privé-doeleinden. Voorbeeld: u leent f 2.000,- en lost af in 24 maanden a f 96,90 per maand. In totaal f 2.325,60. Dus f 325,60 aan financieringskosten,inclusief rente, administratiekosten en overlijdensrisico. Dat is maandelijks f 13,57. Meer dan honderdduizend mensen hebben al snel en plezierig bij Finata Bank geleend: 't is dan ook de grootste en modernste maatschappij voor privé-leningen in Nederland. U bent hartelijk welkom! Oók op vrijdagavond van 6.30 tot 8 uur.Een uitgebreide folder ligt voor u klaar. BERGEN op ZOOM, Kastanjelaan 76, (01640) 34 54. BREDA, Wilhelminastraat 27, (01600) 4 87 57. DE STEM VAN VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1969 fit: ifiiii Vindt u dit geen prachtig cadeau? Een echte ij ijsvuurvaste Pyroflam braadpan met afneem bare steel. Door het transparante deksel kunt u een oogje op uw eten houden. En natuurlijk gebruikt u uw Pyroflam ook op tafel. U krijgt deze braadpan gratis op uw Blue Band zegels. Of, als u dat wilt, voor de halve winkelprijs en minder zegels. Dit is één van de 17 prachtige Blue Band geschenken. Haal een folder bij uw leverancier, dan ziet u ze allemaal. U kunt sparen tot eind 1970, dus u haalt 't gemakkelijk. Als u nu of later geld vrij krijgt, beleg het dan veilig èn voordelig in BOUWFONDSCOUPON- SCHULDBRIEVEN. maar liefst 714% rente van uw geld. Vraagt prospectus aan bij onze plaatselijke vertrou wensman of bij ons in formatiecentrum. Vraagt prospectus bij ons informatiecen trum Wilhelmina straat 33, Goes. Tel. 01100 - 7741. Geopend op werkda gen van 9-12 en van 14 - 17 uur; maandag avond van 19 - 21 uur. Ook alle inlichtingen over een passende fi nanciering voor uw huis. Gunstige voor waarden, lange loop tijd, verschillende ren temogelijkheden. NV fOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN Volledig betaalde vrijetijdsbesteding: ondervragen voor Het NIPO zoekt mannelij ke en vrouwelijke MEDEWERKERS om regelmaig (vaak op maandagAVOND) vraag gesprekken te houden op door het instituut aange wezen adressen. Vergoe ding op basis van gewerkte uren. Minimum leeftijd: 20 jaar. Heeft U er belangstelling voor, schrijf dan aan T.a.v. van de Heer A. J. M. Baars, Barentszplein 7, Amsterdam-3. dWMÊÊÊs -mi r ü-„ 1 r Hier is een mooie emaille braadpan voor u. Diep genoeg om zonder moeite een kip te braden. En kijk hoe de gezellige terracotta kleur uw keuken opfleurt! U krijgt deze pan gratis op uw Blue Band zegels. Of, als u dat wilt voor de halve winkelprijs en minder zegels. Dit is één van de 17 prachtige Blue Band geschenken. Haal een folder bij uw leverancier, dan ziet u ze allemaal. U kunt tot eind 1970 sparen, dus u haalt 't gemak kelijk. Maak uw tafel eens feestelijk. Deze prachtige roestvrijstalen botervloot is een sieraad op uw tafel. Uw pakje Blue Band past er precies in. U krijgt deze botervloot gratis op uw Blue Band ze gels. Of, als u dat wilt, voor de halve winkelprijs en minder zegels. Dit is één van de 17 prachtige Blue Band ge schenken. Haal een folder bij uw leverancier, dan ziet u ze allemaal. U kunt tot eind 1970 sparen, dus u haalt 't gemakkelijk. BB 1110.51.100 0 /te MMTMZOmSTt BU'miHG TEWjl het n/ESTu/s 'in ai zm voegen kraakt. 1 de Nemesis 2iin we er hernerrt mn iwi .Li TSJOE EN LAI Chii (Van onze parlementair DEN HAAG Het heidscijfer voor de afh; mannelijke beroepsbevoll de maand augustus gei 1,1 procent. Het laagste heidspercentage vertoondi vincie Utrecht (0,7) gevi de provincies Zeeland, Ni Zuid-Holland (0,9). Aan het eind van augusl waren 32.500 mannen zonde Een maand geleden warei mannen werkloos. Een jaar waren 45.900 mannen zonder Aan het einde van de vorigil waren 7.500 vrouwen zondij tegen 6700 een maand geled aantal werkloze vrouwen loo] maand augustus elk jaar iets I apzichte van een jaar geledel aantal werkloze vrouwen vera met 500. De daling van het) werkloze mannen in august 2300 is het resultaat van een Btijging in Zuid-Holland en e mindering in alle andere pri AMSTERDAM (ANP) ■oodse kerkgenootschappen aan de minister van Justitie ei gestuurd waarin zij de minis klem ontraden de indiening yorderen van een wetsontwei door de mogelijkheid van v (lelijke invrijheidstelling t worden toegepast op hen die venslange gevangenisstraf om De desbetreffende bepaling worden toegepast op de drie de gevangenis van Breda verbl oorlogsmisdadigers, die aanv: bt de doodstraf zijn veroordee jrelke straf later bij wege vi tiëring in levenslange gevange s omgezet, aldus de brief. STEIN Het komend weel kunnen de bezoekers van de liensten in de drie parochieker] ptein en in de Nederlands Hert Be Kerk in Beek hun handteker plaatsen onder een verzoeks pat gericht zal worden aan de i ■er van justitie tot vrijlating v Irie Duitse oorlogsmisdadiger: ialla Aus der Fiinten en Fisch „Het gaat hier echt niet on demonstratie, dat zal ik tijde: kerkdiensten nog eens duidelijl gen. We zullen iedereen vrijlat Tjn mening. We nodigen allee: Kenen, die het met ons eens zij om een handtekening onder dit boekschrift te plaatsen", aldus Dor P. Mars van Stein. onze parlementaire reda DEN HAAG - De door de RTivVOOrgenomen verhoging vi aanvankelijk bepaald op nuan a.s. en volgens latere ber" Uitgesteld tot 1 juli 1970, zal vi Elseviers Weekblad nog later namelijk op 1 oktober 1970. hm?? deze wiize zou het kabin, t,i tegemoet willen kome: pt advies van de Sociaal-Eco ne Raad, die het liefst hel verhoging zou zien om di tmv -Ta.n levensonderhoud zo mi ■aar laten stijgen in het ko Elsevier wekt de indruk reed 'genomen te hebben van de |5i en miljoenennota 1969. i_ Van "Jksbegroting zou een b» t, Z7'6 miljard gulden omvi bte»?V^n miljoen gulden ze zaïfin 1jHnnen worden aan ni 1250 miljoen zal voo gr-otste deel worden gedekt L,±0gere belastingopbrengst. ew??lguigen links en rechts zoi len dan°Ltde b?gr9ting lager ui aan het vorige jaar, toen mii "eveen 2,5 miljard tekort k

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 8