neuzen ,,Dc scherpzinnige verlichter HO TSJI MINH; SYMBOOL VAN REVOLUTIE het turfschip breda Strategie voor studenten acties in herfst op Tilburgse hogeschool Doen. 25 beste filters voor 1.40 ld van rijs De naam is TIVOLI enige jonge mannelijke medewerkers enige medewerkers enige dames 3R00TSTE ERMARKT TERREIN l TE HUUR eman Zn. e altijd is! erkend KOK werkend g-kelner Kunst van de omwenteling congressen-concerten-tentoonstellingen Nationale bevrijdingsfront Politiek Voortdurend Op de achtergrond w 88,- f98,- BIJGAANI Kloosteizain.de 596 of 747 i ongekend soepele demie. Ook voor de prijs IAC van f70.-tot f260.- 1Uo7 IN NEDERIANDGEGARANDEERD j Tel. 01140-2593 nogelijk, ïken af opgeleid te worden bij dhr. A. J. Mens. DE STEM VAN VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1969 (Van een onzer redacteuren) BREDA De levensloop van de communistische staatslieden is dikwijls heel wat minder overzichtelijk dan die van hun meer of minder democratische tegen standers. Maar de man, die als onbetwist leider gold van het communisme in Vietnam, spant in raadselach tigheid wel de kroon. Niemand weet eigenlijk hoe de kleine tengere man met het geitesikje en het uiterlijk van een oud ivoren Chinees beeldje werd genoemd toen hij op 19 mei 1890 in Teng To werd geboren. 5? HO TSJI MINH, letterlijk „hij die schijnt" of „de scherpzinnige verlichter", een naam die hij in 1941 aannam. Maar daarvoor heeft hij vele andere aliassen gehad. Ho was van oorsprong Annamiet en geboren in een streek Nghe An, waarvan de Vietnamese volksmond zegt: „Iemand die uit Nghe An komt, is tegen alles." Zijn vader had wat gestudeerd en was enige tijd in dienst van de kei zerlijke regering maar werd ontsla gen. Hoewel Ho was opgevoed in Confuciaanse geest, was hij een van de eerste nationalisten die zich rechtstreeks tegen het Franse kolo niale bewind keerde. Op 19-jarige leeftijd hij droeg toen de naam Tat Than, werd hij door de Franse autoriteiten gezocht. De grond werd hem te heet onder de voeten en hij monsterde als koks maat aan op een schip naar Europa. Keeds toen zweefde Ho het voor beeld van de grote Chinese revolu tionair Soen Jat Sen voor de geest. Evenals hij wilde hij de kunst van de omwenteling leren kennen. En had Soen Jat Sen ook niet eerst twintig jaar lang in Europa en Ame rika rondgezworven vóór hij die kunst machtig was Ho reisde in de Verenigde Sta ten, Engeland, Frankrijk, Rusland, Duitsland, België en Zwitserland en woonde daar soms ook. Ho kende deze landen zoals zovele andere lan den waar hij in zijn leven is ge weest. Tijdens een van zijn reizen kwam hij in aanraking met de marxistische theorie over de uitbuiting der mensen. Het lot beschikte het zo dat Ho Tsji Minh juist in Pa rijs zijn opleiding tot overtuigd com munist zou ontvangen. Hij werd lid van de Franse com munistische partij en toen zich daar een scheuring voordeed sloot hij zich aan bij de uiterst linkse groe pering en werd daarmee een der oprichters van de Franse commu nistische partij. Officieel werd dit een feit op 20 december 1920. Het duurde niet lang of ook het Kremlin begon zich voor de begaaf de Ho te interesseren. Hij ging naar Moskou, werd opgeleid tot functio naris voor Oost-Azië en verscheen vervolgens weer in Achter-Indië. Hier begon eigenlijk zijn leven als praktizerend communist. Ho trad onder meer op als tolk voor Michael Borodin, de man die er toen door Moskou op uit was gestuurd om de toen nieuwe Chinese leider Tsjang Kai-Tsjek te helpen. Men hoopte dat Borodin er in zou slagen Tsjang tot het communisme te bekeren. Dat deze hoop ijdel was, is later wel gebleken. In Kanton maakte Ho een begin met de organisatie van een Vietna mees communistisch kader. In 1930 organiseerde hij in zijn vaderland, Annam, een grote agrarische revo lutie van arme rijstboeren. Nadat hü in Frankrijk bij verstek ter dood was veroordeeld, dook hij in Malakka en Hongkong op, waar hij heftig tegen het Engelse bewind ageerde. De Britten gooiden hem daarop in de gevangenis. Na twee jaar was hij echter weer vrij en werd speciale koerier voor Moskou. Voor het eerst in dertig jaar kwam Ho terug in Vietnam. Hij maakte toen deel uit van een Chinese dele gatie die Chinese guerrillastrijders moest gaan opleiden. Bij de Chinezen viel hij echter in ongenade en hij kwam vervolgens opnieuw in de gevangenis terecht. Volgens niet te controleren berich ten herkreeg hij zijn vrijheid pas nadat Amerikaanse officieren zijn zaak hadden bepleit bij Tsjang Kai- Tsjek. Ho stampte daarna een guerrilla- strijdmacht uit de grond en maakte (ADVERTENTIE) vraagt voor zo spoedig mogelijk die tewerk gesteld kunnen worden in: a) de keuken, b) bediening, c) drankenbuffet en counter. in algemene dienst, voor o.a. de spoelkeuken. die op free lance basis ingeschakeld kunnen worden bij de bediening tijdens partijen, concertpauzes, etc. persoonlijke sollicitaties na telefonische afspraak, schriftelijke sollicitaties te richten aan de bedrijfsleider van het turfschip n.v. chasséveld, breda, telefoon (01600) 4 53 63, De Tilburgse linksfrontstudenten hebben de tactiel* voor hernieuwde acties op hun hogeschool bepaald. Ze volgen daarbij de hoofdlijnen van de opvattingen die zijn neergelegd in het befaamde derde cahier van de studentenvakbeweging. In besloten bijeenkomsten hebben zij hun conflictstrategie ontworpen voor hün hogeschool. In die tactiek past heel duidelijk de brief die het bestuur van de Algemene Tilburgse Studentenorganisatie heeft geschreven over het vraagstuk van een hogeschooltopbestuur dat in de structuurcommissie door de curatoren aan de orde is gesteld. Lezing van het „geheime stuk" dat een weerslag is van een referaat in hun kring gehouden over de te volgen strategie> doet een aantal stukjes van de legpuzzel op hun plaats vallen. Dan ontstaat er een beeld van nieuwe kleine en langzaam opgevoerde acties. Dat beeld duidt er op dat de Tilburgse Hogeschool opnieuw een moeilijke tijd tegemoet gaat. Hieronder geven wij de inhoud van het „geheime stuk weer. het de Japanse overheersers bijzon der lastig. Na de capitulatie van Ja pan nam het legertje van Ho, dat zich Vietminh noemde, langzaam noordelijk Indo-China over. Niet alleen keizer Bao Dai, maar ook de Fransen werden voor een voldongen feit geplaatst. Spoedig braken bloe dige gevechten uit met de Franse troepen. Op 13 maart 1945 deed het „spookleger" van generaal Giap zijn eerste massa-aanval op Dien Bien Phoe. Na een strijd van 7 weken werd de vesting veroverd. De dag daarop begon in Genève de confe rentie over Indo-China. Vietnam werd verdeeld in twee delen. Ho Tsji Minh werd president van Noord-Vietnam. Ho stelde zich tevreden met de in Genève bereikte akkoorden. Hij wachtte voorlopig alvorens aan spraak te maken op heel Vietnam. Bovendien stond Ho op dat moment voor de taak zijn eigen bewind te stabiliseren, na zovele jaren oorlog. Niettemin zorgde hij er wel voor een net van communistische kader leden in Zuid-Vietnam achter te la ten, die geen andere opdracht had dein dan „zich aan te passen". En Saigon bood Ho alle kans om met wapengeweld zijn aanspraken op het zuiden kracht bij te zetten. In 1956 gaf Ho zijn kader opdracht tot agitatie tegen het familiebewind Diem, dat geen kans zag het land uit de politieke chaos te slepen. Ho's mensen begonnen te ageren op het platteland waar de boeren aUe re den tot klagen hadden. Dit was het begin van de „terreuractie" van de Vietcong. In 1959 stelde het centrale comité van de communistische partij in Ha noi: „De tijd is gekomen voor de heldhaftige strijd om Zuid-Vietnam te verpletteren". revolutie. Het is de vraag hoe lang de schim van deze onge twijfeld belangrijke man nog zal ronddwalen in het Vietnamese drama, verloren in het kanon gebulder en misschien verjaagd door een mogelijke toekomstige tweespalt in eigen kamp. Ho heeft zijn taak of zo u wilt zijn droom, de vereniging van Vietnam onder het commu nisme, niet verwezenlijkt gezien. Maar zo heeft hij zelf eens gezegd: „Ik ben slechts iets dat voorbijgaat. Alleen de toekomst telt". PIERRE PETIT (Van een onzer redacteuren) TILBURG De macht van de huidige overheden van de Til burgse Hogeschool moet gebroken worden. De revolutionaire stu dentenvoorhoede moet voortdu rend pogen die overheden te ver lokken van hun machtsmiddelen tuchtrecht, promotiestop ge bruik te maken. Er is een con flictsituatie. Die is permanent en overal. De revolutionaire pioniers moeten de versluiering van di cinflict doorbreken. Ze dienen hun medestudenten er toe te brengen niet langer in deze si tuatie te berusten. Dat moet gebeu ren door het stellen van zorgvuldig geformuleerde eisen op bestuursni veau. Het moeten zachte eisen zijn, omdat zij de grote groep studenten moeten overtuigen, en opwarmen. De discussie sit-in is een effectief mid del om duidelijk te maken dat er een conflict bestaat. In commissie-overleg moet er op worden gespeeld dat de autoritei ten een standpunt wordt onttroggeld. Dan moet naar buiten duidelijk ge maakt worden dat ze onwillig zijn. Daarna kan een stevige actie wor den ontketend die geleidelijk wordt verhevigd. De massa kan daar door volgen wat er allemaal gebeurt. De studenten moeten redelijk zijn. Dan kunnen zij het duidelijkst de au toritaire houding van de hogeschool overheden ontmaskeren. Zij vragen, verzoeken, eisen, dwingen. En de enige reactie van de andere kant is het afhouden van de boot. En ten slotte - het gebruiken van dwangmid delen. Dan volgt de ontploffing! Door herhaling van de procedure zul len steeds meer studenten actief worden. De verbinding tussen de antiauto- ritaire universiteitsrevolten en de strijd voor een socialistische maat schappij moet zoveel mogelijk wor den blootgelegd. Daarom moeten de politieke aspecten van wetenschap en universiteiten steeds worden onder streept. In de herfst moet weer worden begonnen met bovengeschetste acties. Er moet geleidelijk op nieuw een studentenfront in Til burg worden opgebouwd. Binnen de faculteiten moet een conflictstrategie worden overgeno men. Daar dient men krachtig te age ren, tegen 't politiek en wetenschap- gepolitiseerde faculteiten moet de gepoliseerde faculteiten moet de agi- agitatie worden opgevoerd. Tot een grote groep studenten weigert zich nog langer bij de gang van zaken neer te leggen. Drie actie-eisen staan daarbij cen traal: 1. medebeslissingsrecht over het onderwijs; 2. kritiek op de be roepsgerichtheid van de opleiding; 3. kritiek op de wetenschappelijke me- ADVERTENTIE) lancfpqsfa Behoud van Uw tanden thode. De politieke banden van de ho geschool met de maatschappij moeten systematisch worden blootgelegd. Dit kan door „onderzoek voor kwa lijke zaken, hulp aan buitenlandse re actionaire regimes, politieke escapa des van proffen en curatoren, enz.". Er moeten voortdurende kleine ac ties worden gevoerd: „dicussies in colleges afdwingen, go-ins om de au toriteiten tot uitspraken te dwin gen. sit-ins voor medebeslissings recht". In het „geheime" stuk wordt er op gewezen dat in Tilburg is ge bleken dat de woongemeenschap - studentenflats voor revolutionaire studenten „een enorme verhoging van de activiteit mogelijk maken". De mobilisatie van de studenten is daardoor gemakkelijker. Monopolie van kleine groepen in deze gemeen schappen kunnen door de revolutio naire studenten doorbroken worden. De politiek linkse studentenvoorhoe de moet zich flexibel opstellen. Ze moet de rechtse studenten de moge lijkheid ontnemen verdeeldheid te zaaien. Na elke actie moet die link se voorhoede opnieuw op een con flict aansturen. De linksfronters moeten door hun eigen organisatie te versterken nieu we leden werven. Ze moeten contact onderhouden met de activisten die niet in de studentengemeenschap wo nen, met de bevolking, met de stu denten van niet-universitaire instel lingen en middelbare scholieren. Aldus het bestuur van de Algeme ne Tilburgse Studentenorganisatie. Spoedig werd duidelijk wat dit betekende: De Vietcong werd een goed georganiseerde beweging. Het Nationale Bevrijdingsfront werd op gericht. Sabotage heerste alom in Zuid-Vietnam. Toen richtte Ho zijn wapens op de Amerikaanse invloed in Laos en Zuid-Vietnam. De oorlog die zich hieruit ontpopte is inmiddels een van de ernstigste conflicten gewor den waarmee de Verenigde Staten en de gehele wereld zich zien ge confronteerd na de tweede wereld oorlog. Wat zal het eind zijn Ho heeft zijn gehele revolutionaire leven ge wijd aan de taak om Vietnam onder het communisme te verenigen. Ho, die alom gezien werd als een man in het centrum, die het evenwicht bewaarde tussen de pro-Chinese en pro-Russische vleugels van zijn com munistische Lao Dong Partij, zal een grote leemte achterlaten en zijn dood zou Noord-Vietnam in een leiderloze toestand van verwarring kunnen brengen. Ho Tsji Minh moet beschouwd worden als een van de belangrijkste Aziatische communistische leiders. In tegenstelling tot Mao heeft Ho zich steeds verzet tegen pogingen om hem te vergoddelijken. Hij bleef door de jaren heen angstvallig op de achtergrond, lan ceerde geen overrompelende theo rieën en maakte geen aanspraak op grootheid. In Hanoi leefde de vrij gezel Ho kalm en ascetisch. Zijn huis was een kleine bungalow in het park achter het presidentspa leis, waar hij zich af en toe ver toonde voor staatsfuncties. Hij was een bescheiden man, met een geïso leerd privé-levem. Ho Tsji Minh zal ongetwijfeld in de ogen van de communisten na zijn dood gelouterd worden als een heilige van de wereld- ADVERTENTIE) I 29,37 femuu'óuinrjvJI liiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiniiininiinnn;-: KING SIZE FILTERS E± LAURENS CONTINENTAL enEd. LAURENS maakt ze.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 7