Indo nesië vandaag A GESCHIEDENIS Sport; in twi die naar dit Buscli steeds Terneuzense binnenstad verjongt steeds meer t Burgemeester opent „stomerette" DRS. LOCKEFEIR: „ACHTSTE" PAST VOOR ZEEUWEN IN RRARANT fl. Krediet DE STEM HE STEM' IS KRACHTIG REIKT VER 14.95 IN HULST Bussen moeten in Axel weer op Szycllowskiplein parkeren Raadslid n.a.v. sex-shop-zaak: „Politie maakte Terneuzen belachelijk' Afwezig W. P. de Nooijer MES z Gevestigd Mr. E. H. A. Schute Mr. M. A. Terwoert CITROëN DEALER BUIJSSE BP OCCASIONS: HET MOLLERLYCEUM I Vakbekw. betontimmerliedei ijzervlechters hulparbeiders Gevraagd GEVORDERD KAPSTER WEEK-END KAPSTER Kapsalon „Maison Berty" Bij Stoppelman speciale stoffenverkoop met stunt prijzen. - Modestoffen - exclusieve kwaliteiten - GULDENS GOEDKOPER! GROOTSTE SPECIAALZAAK IN BRABANT GEOPEND Med 4 DE STEM VAN VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1969 (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De Noordstraat Terneuzens oudste en bekendste win kelcentrum, zet haar verjongingskuur gestaag voort. De laatste jaren heb ben tal van zaken blijk gegeven met hun tijd mee te willen gaan. Bejaarde ondoelmatige winkeltjes maakten plaats voor royale modern opgezette en ingerichte zakenpanden, zij het vaak ten koste van de intimiteit en gemoedelijkheid die kenmerkend is voor oude stadskernen. In navolging van reeds verscheide ne zaken heeft nu ook Terneuzens oudste schoenenwinkel, de firma Van der Sloot de stoute schoenen aan getrokken en een geheel nieuw pand op de hoek van de Noordstraat en Lange Kerkstraat betrokken. De in grijpende verbouwing - in feite is van de oorspronkelijke winkel niets over gebleven - nam een half jaar van hard werken in beslag. Voor de her opening donderdagmiddag bestond een aanzienlijke belangstelling. Onder meer bewonderden burge meester Aschoff en de heer Blok, hoofd van de planologische dienst, heit nieuwe pand dat door het aan nemingsbedrijf van Kerckhoven uit Kloosterzande is gerealiseerd. De na tuurstenen pui en de gevelbekleding van lichtkleurig sierbeton geven het geheel een rijk aanzien. Van de vroe gere, vooral bij oudere Terneuzena- ren bekende „paraipluhoekje" is niets overgebleven. Bijna honderd jaar geleden dreef Jan van der Sloot in de Brouwerij straat een schoen- en gareelmakerij. Aan hetb egin van deze eeuw werd in de Noordstraat naast het „para pluhoekje" een nieuwe schoenenzaak betrokken die op haar beurt na zes tig jaar het veld moest ruimen. Het winkelinterieur is smaakvol en ruim van opzet. Langs de wanden staan slechts enkele rekken met schoenen waaruit de klant een voer- keur kan maken. De stapels schoe nendozen zijn aan het gezicht ont trokken. Op de begane grond be vindt zich de afdeling dames- en kinderschoenen. Op de eerste etage In de oude Noordstraat van Ter- neuzen ondergaan verscheidene winkelpanden een verjongings kuur. kunnen de heren en jongens op h,un gemak hun keus bepalen. Door het grote venster heeft men hier een aardig kijkje op de gezellige drukte in de Noordstraat. De binnenhuisarchitectuur van het winkelpand werd verzorgd door de heren W. Voogt en A. J. van der Sloot junior. Zowel uiterlijk als inwendig betekent de vernieuwde winkel een fraaie aanwinst voor winkelend Ter- neuzen. (Van een onzer verslaggevers) HULST Naast cash-and-carry be drijven, verbruikersmarkten, zijn er nu ook witte stomerijen. In navolging van de zgn. wasserettes zijn er in Italië en Amerika ideeën ontwikkeld die een omwenteling kunnen veroor zaken op hetg ebied van chemisch reinigen. In de landen heeft men machines gemaakt die bestemd zijn voor de detailhandel met capaciteiten van enkele kilo's. In Nederland worden deze witte stomerijen gepresenteerd als stomerettes. Winkels met een mi nimum aan accommodatie en service die stomen tegen een derde tot een vierde van de prijs van gewone sto merijen. Men hanteert het „klaar terwijl U wacht" systeem. In 27 minuten kan men zijn vuile kleding schoon en zonder vlekken terug krijgen. In Hulst wordt zaterdagmiddag door burgemeester Molthoff en zijn vrouw zo'n stomerette geopend aan de Zou- testraat (Van een onzer verslaggevers) AXEL De bussen (al of niet ge vuld met Belgen) die op marktdagen Axel bezoeken zullen zaterdag weer op hun vertrouwde plaats op het Szydlowskiplein staan. Het door het college van b. en w. bevolen experi ment de bussen te verplaatsen naar het Hofplein is niet geslaagd. Vooral verkeerstechnisch bleken er vele bezwaren aan deze oplossing om dat de bezoekersstroom op een zeer onoverzichtelijk punt de Oranjestraat placht over te steken naar bet koop centrum van AxeL Door deze beslissing van het col lege zijn de schriftelijke wagen die de raadsleden M. 't Gilde, P. Dekker en D. J. Oggel aan burgemeester en wethouders stelden, vroegtijdig be antwoord. Zij woegen het college: 1. Acht uw college het in verband1 met d'e verkeersveiligheid verant woord om de standplaats van de bussen die naar de zaterdagmarkt in Axel komen op het Hofplein te handhaven; 2. Is dit wel het geval, wil uw col lege dan in samenwerking met de politie maatregelen treffen dat de oversteekplaats in de Oranjestraat wordt beveiligd; 3. Is dit niet het geval, wil uw col lege dan bevorderen dat de bus sen hun oude standplaatsen weer innemen. Niet alleen raadsleden hadden be zwaren tegen de verhuizing van de bussen naar het Hofplein. Ook diver se middenstanders waren niet tevre den met de nieuwe standplaats. Zij vonden dat de Belgen die gewoon waren hun inkopen direct na de koop in autobussen te deponeren te ver moesten lopen. De winkeliers wees dien dat de klanten daardoor zouden wegblijven uit Axel. Burgemeester M. K. van Dijke ont kende gistermiddag dat de door het college getroffen maatregel in ver band staat met de door de raadsleden gestelde wagen. „Wij besloten" zo zegt hij, „voordat we de brief ont vingen". AMERIKA is bereid excuses aan te bieden voor de aanwezigheid van een helikopter boven Noord-Korea. Een woordvoerder heeft laten weten dat dit zal gebeuren tegelijk met de vrij lating van de drie bemanningsleden van de neergeschoten helikopter. (Van een medewerker) DJAKARTA ELK DEEL VAN de gewapende strijdkrachten in Indo nesië levert zijn bijdrage aan het ge luk van de Indonesische gemeenschap. Deze bijdragen worden civil mis sions' genoemd. Zo helpt het leger met de wegenbouw en de voedsel- produktie en de luchtmacht met het beschikbaar stellen van vliegtuigen en personeel voor de burgerlucht vaart de zogenaamde feeder lines' En wat doet de marineDie heeft in Djakarta een stad met ruim vier miljoen inwoners een noodkliniek voor tandheelkunde ingericht, waar burgers, die plotseling door hevige kiespijn overvallen worden, op elk uur van de dag en nacht, ook op feestdagen, gratis door tandartsen van de marine behandeld kunnen worden. EEN HOOGLERAAR van de ,Dipo- negoro' universiteit in Semarang heeft onlangs aangedrongen om het Neder lands op de juridische faculteit als leervak verplichtend te stellen. Niet, omdat het Nederlands een wereldtaal is, maar omdat het overgrote deel der studieboeken nog steeds in het Ne derlands geschreven is en zal blijven. Momenteel kent 95 pet. van de leer lingen van de middelbare scholen, die de universiteit gaan bezoeken, geen Nederlands, actief noch passief. IN BANDOENG WERD een dezer dagen een 34-jarige man gearresteerd, die zich voor vice-admiraal uitgaf. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Het Terneuzense raadslid P. J. Huijbrecht (P.v.d.A.) heeft in deg emeenteraad het optre den van de politie tegen de exploi tant van een „sex-shop" gekapitteld. Opmerkzaam gemaakt door bur gers had de politie een aantal boe ken en tijdschriften meteen erotische inhoud meegenomen om deze ter be oordeling voor te leggen aan de offi cier van justitie in Middelburg. In middels heeft deze geen aanleiding gevonden tegen de boekhandelaar een strafvervolging wegens de ver koop van pornografie in te stellen. De heer Huijbrecht zei het onaan vaardbaar te vinden dat de ene mens mag bepalen wat de ander mag lezen en zien. Hij achtte dat een aantasting van de persoonlijke vrijheid. „Deze lectuur wordt niemand opgedrongen. Het optreden van de politie betreur ik bijzonder. Laten b. en w. er alsje blieft in de toekomst tegen waken dat Terneuzen op deze manier be- lachlijk wordt gemaakt", aldus de heer Huijbrecht. De raadsvoorzitter, burgemeester J. C. Aschoff, zei in zijn antwoord dat de politie in overleg met de officier van justitie - b. en w. hebben daarin geen zeggenschap - de gewraakte lec tuur had meegenomen. De burge meester bevestigde dat egbleken is dat er geen strafbaar feit is gepleegd De heer Huijbrecht: „Laat de poli tie in het vervolg volstaan met het opschrijven van de titetls van de boeken en bladen". (Van een onzer verslaggevers) HULST „Als Zeeuw", zo zei gis termiddag het Eerste-Kamerlid drs. W. L. A. Lockefeer, „prefereer ik een 8e medische faculteit in Brabant bo ven een in Limburg. De afstand tus sen Zeeland en Brabant en Zeeland en Limburg speelt bij deze overwe gingen een belangrijke rol. Ik vind dat een universiteit centraal moet liggen". Umiversitas, vervolgt de heer Locke feer, wil zeggen algemeen. Uit alle lagen van de bevolking. Maar ook uit alle streken. Een universiteit in Maastricht zou volkomen met dit principe in strijd zijn. Als voorwaarde voor een Brabant se 8e medische faculteit vindt de heer Lockefeer, die o.a. hoofdbe stuurslid is van de diocesane midden standsbond in het bisdom Breda, en docent economie is in West-Brabant, een akkoord tussen Tilburg en Eind hoven noodzakelijk. Een argument vindt het Eerste- Kamerlid bovendien dat er reeds twee instituten van hoger onderwijs in Brabant zijn gevestigd. In Tilburg (theologie, rechten en economie) en in Eindhoven een technische pen dant. Een medische faculteit zou een bijzonder fraai complement zijn. Als een derde reden ziet de heer Locke feer de sterke bevolkingsgroei van Brabant. Drs. W. L. A. Lockefeer zou, zegt hij Limburg zelfs niet op de tweede plaats in aanmerking willen laten ko men voor de medische faculteit, maar Twente. „In Twente is al een techni sche hogeschool gevestigd. Een me dische faculteit zou daar prachtig bij passen." Hij bewoog zich door Bandoeng in het uniform van vice-admiraal, com pleet met commando-staf en een rij onderscheidingen op de borst. Voorts was hij vergezeld van een lijfwacht van 5 man, allen in het uniform van de marine. Met zijn indrukwekkend uiterlijk en entourage slaagde hij er in vele winkeliers op te lichten. Terwijl hij door de politie werd op gebracht, in zijn grandioze uniform, brachten onderweg passerende mili tairen het saluut, dat door de oplich ter correct werd beantwoord. De politie had een hele dag nodig om aan te tonen, dat de gearresteerde man geen echte vice-admiraal was. In Indonesië, met honderden gene raals en admiraals, is dat niet zo een voudig. XXX AFPERSING van chauffeurs van vrachtauto's en autobussen door mi litaire of politieposten langs de openbare wegen komt nog steeds voor In Zuid-Celebes, niet ver van Ma kassar, werd een vrachtauto aange houden. De beide politieagenten van de post beweerden, dat de auto te zwaa~ beladen was en daarom niet verder mocht rijden. Waar is je rij bewijs? vroeg een der agenten nors. Terwijl de chauffeur zijn rijbewijs overhandigde, vroeg hij onderdanig hoe het nu moest. Gewoon, je betaalt 500 rupidh, een politieagent moet ook leven,' antwoordde de agent brutaal. Dan springt de agent plotseling in de houding, salueerde stram en vroeg om vergiffenis. Het rijbewijs bleek van zijn hoogste chef te zijn. De chauffeur' had inmiddels zijn jasje uitgetrokken en voor de agent stond zijn commissaris, in vol uniform. De beide agenten werden op de vracht auto geladen en bij aankomst in Ma kassar in hechtenis gesteld. GOUVERNEMENTSWONINGEN in Djakarta worden door de rechtmatige bewoners ambtenaren dikwijls aan buitenlanders verhuurd. Van de ze huur kopen of huren zij een een voudige woning in de kampong. De huur, die de ambtenaar van zijn bui tenlandse huurder ontvangt, is een veelvoud van zijn salaris, terwijl de huur, welke hij zelf aan de overheid verschuldigd is, slechts een fractie van zijn salaris bedraagt. Dit is een van de middelen voor de ambtenaren om met hun geringe salaris de maand door te komen. DE INSPECTEUR-GENERAAL van politie in Indonesië, dr. Awaluddin Djamin, zei onlangs in een lezing, dat Indonesië over niet minder dan 13 computers beschikt, welke of niet voldoende of helemaal niet benut worden. Daaronder behoort de mo dernste computer van Zuidoost-Azië, eigendom van de politie. De computer functioneert niet, schrijfmachines zijn stuk, de uitrusting is onvoldoende of verouderd gegevens over de werk krachten kloppen niet... dat is Indo nesië. Aldus de inspecteur-generaal van politie. XXX EEN FUNCTIONARIS van het mi nisterie van voorlichting deelde offi cieel mede, dat de Indonesische rege ring met het uijf-jaren ontwikke lingsplan streeft naar het bereiken van een situatie, welke voor het uit breken van de 2e wereldoorlog in Indonesië bestond. DE BEWERINGEN van de ,oude orde' Soekarno en zijn kornuiten als zou Indonesië vrij van analfa betisme zijn, waren niet meer dan een sprookje. De feiten tonen aan, dat 50 pet. van de bevolking niet lezen of schrijven kan. Aldus Ki. Moch. Tauhid, een auto riteit op het gebied van onderwijs. Elk jaar kunnen miljoenen kinderen door gebrek aan scholen niet opge vangen worden. Voorts hebben vele kinderen slechts drie of vier jaar lagere school genoten, velen van hen vallen in het analfabetisme terug. XXX IN BANDOENG WORDEN tegen woordig een soort stierengevechten gehouden, waarbij evenwel wilde varkens met hun vervaarlijke hoek tanden in plaats van stieren worden gebruikt. De matador' is met een lans uitgerust. Met dit vermaak wordt gehoopt het toerisme te bevorderen. In Djakarta worden reeds echte stierengevechten gehouden, waarbij Indonesiërs als matador optraden. De belangstelling was enorm. XXX IN PALEMBANG daalde het in dexcijfer voor levensonderhoud van 1.174.962 tot 1.174.943, op basis van 100 voor de periode februari 1957- maart 1958. In Indonesië wordt de inflatie met groot succes bestreden. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de inflatie iets meer dan 1 pet., een cijfer dat gunstig afsteekt bij een ontwik keld land als Nederland. KORPORAAL Ie KL. SO ELI van het keurkorps der commando's stond langs de weg, op de driesprong van Salatiga. Het was vroeg in de mor gen, nog nauwelijks dag. Het regende. De korporaal was op terugreis van verlof. Hij moest naar Kartasoera, dat dicht bij Solo ligt. Korporaal Soeli was in een slechte stemming. Hij be sloot de eerste de beste auto, die in de richting Solo reed, tot stoppen te dwingen en mee te liften. Daar voor hield hij zijn geweer gereed. In het nog halfduister naderde een jeep. De korporaal van het keurkorps hief zijn geweer op. De jeep leek door te zullen rijden, de korporaal schoot. De jeep slingerde en kwam in de berm van de weg tot stilstand. De bestuur der een officier van justitie was door het schot, op 10 meter af stand afgevuurd, zwaar gewond. In een ziekenhuis kon zijn leven worden gered. Maar hij zal zijn leven lang invalide blijven. Korporaal Soeli werd tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld en uit de militaire dienst verwijderd. BIJ DE INSTALLATIE van de nieuwe burgemeester van Medan sprak de waarnemend burgemeester zijn opvolger toe. De laatste bedankte. Beide functionarissen waren een en dezelfde persoon: de waarnemend burgemeester was definitief tot bur gemeester gekozen. In Indonesië moet het decorum onder alle omstandig heden bewaard blijven. Heden overleed tot onze diepe droefheid plot seling, onze broeaer, behuwdbroeder en oom, de heer FIDELIUS FRANCISCUS DE SOOMER kunstschilder weduwnaar van Anna Seraphina Yerest in de ouderdom van ruim 80 jaar. Goes, 3 september 1969 Lange Vorststraat 29. Uit aller naam: C- Deurloo ex. test. De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 6 sep tember a.s. te ll.0Cu.ir in de kerk van de H. Maria Magdalena te Goes, waarna de teraardebestelling op de r.-k. begraafplaats aldaar. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig en ge duldig gedragen lijden en voorzien van de H. Sacramenten der Zie ken, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoe der mevrouw ELISABETH EMERENTIA PIETERNEL VAN APEREN weduwe van Guillaume Frederic Alphonse Maria de Leeuw in de leeftijd van 95 jaar. Halsteren: G. F. C. M. de Leeuw- Leys Goes: L. C. G. M. de Leeuw- Nefs klein- en achterkleinkinderen Hansweert, 4 september 1969. Pension Maria-Oord De Eucharistieviering zal worden gehouden in de kapel van Maria- Oord op zaterdag 6 sep tember a.s. te 10.30 uur. De teraardebestelling zal daarna plaatsvinden op het R.K. Kerkhof te Hansweert. De Avondmis zal plaats vinden op vrijdagavond om 19.00 uur in de ka pel van Maria-Oord. Dankbetuiging Onze hartelijke dank aan RIJSCHOOL „LEEWA" voor het behalen van ons rijbewijs op het EERSTE EXAMEN. A. Verstraeten, Graauw R. d'Hondt, Clinge C. Bleyenberg-Verleij, N.-Namen F. Robbrecht, N.-Namen L. Tijssens, Hulst. van 6 SEPTEMBER t.m. 27 EPTEMBER ORTHOPEDISCH CHIRURG Alleen dringende gevallen worden waargenomen, na telefonisch overleg, liefst tussen 3 en 4 uur, door H. Steenhuis, orthopedisch chirurg te Goes. Tel. 01100- 8558. BIJ INSCHRIJVING TE KOOP NOTARIS te HEINKENSZAND zal ten verzoeke van de heer J. G. Harthoorn, te s-Heer-Arendskerke bij inschrijving verkopen: HET WOONHUIS MET WINKEL, werkplaats, magazijn en grote garage te 's-Heer- Arendskerke, Dorpsstraat 35. groot 5 aren 36 centia ren. Op deze verkoop zijn van toepassing de voorschriften vastgesteld door het Sane ringsfonds. Bezichtiging zaterdag 6 september van 3-6 uur. Te aanvaarden bij de beta ling der kooppenningen, doch niet voor 15 oktober 1969. Briefjes in te leveren tot en met 10 september 1969 ten kantore van genoemde notaris, alwaar nadere in lichtingen te bekomen zijn. 1968 AUSTIN A 60 SR»! 1967 DAF 33 3360,1 1968 FIAT FAM. ST.CAR 6384,1 1967 FIAT 1500 4032,1 1967 FIAT 1100 m. nieuwe motor 31441 1967 MERCEDES 250S 14.00(1 1966 N.S.U.-PRINZ 302(1 1967 OPEL KADETT F.B. 59! SIMCA 1000L 1968 3Q2oJ 1967 TRABANT a. d. RIJKSWEG! DORDT-R'DAM f 01850-26755 WIJNDRECHT advocaat en procureur die de praktijk zal uitoefenen met: aan het Hofplein no. 3 te Middelburg tel. (01180) - 2574. een reclame medium waar uw zaak beslist niet buiten kan KLOOSTERZANDE Tel. 01148-383 CITROëNS FIAT 1100 '62 V.W. 1500 VAL. '67 TE BERGEN OP ZOOM vraagt zo spoedig mogelijk ter vervanging wegens ziekte een DOCENT(E) 8 uu* Sollicitaties te richten aan het dagelijks beste van „Ons Middelbaar Onderwijs", Prof. Donden- straat 46, Tilburg. Afschrift hiervan gelieve rechtstreeks te zenden aan de rector van school, de heer Drs. S. P. Groen, die nadere in lichtingen verstrekt. Tel. school01640-5775 Privé rector: 01640-319"! DE FIRMA GERHARD SCHRIEV£S| vraagt voor haar bouwwerken in West-Duitsland Hoog loon, 6 DM per uur 3 uur. Goede sociale voorzieningen. Nijmegen. Tel. 08800 - 50295. (moet kunnen permanenten en watergolven) en een (volslagen kracht, event, gehuwd) voor vrijdag of vrijdag en zaterdag! Lange Kerkstraat 40 Goes Tel. 01100-7988 Mousseline crêpe imprimé 90 cm STUNTPRIJS exclusieve „tuniek" dessins 3.49 Diolen Loft Wevenit 160 cm, syntetische wasbare STUNTPRIJS kwaliteit, 10 modekleuren, 1 m f\f\ Trevira 2000 jacquard wevenit 150 cm STUNTPRIJS fraaie kwaliteit, aparte kleu- t m Wol/Terlenka ruitstoffen 150 cm STUNTPRIJS originele „Schotse" Tartans »y Af\ Prima voor „Tuniek" SPANDON MANTELSTOFFEN BETER BESTAAT ER NIET Stoppelman kocht 1000 meter „Couture" kwaliteiten, o.a. Camel-Cashmere-Tweed STUNTPRIJS van beroemde confectiefabriek die failliet is, normaal kosten deze kostbare r\r\ nn kwaliteiten boven de f 50,per meter 150 cm /V öU Wollen „Chanel" tailleurstoffen 150 cm STUNTPRIJS Beeldschoon voor broek/pak 13.90 Wollen Krijt'-streepjes 150 cm STUNTPRIJS de hippe mode voor jong en -y f\f\ iets ouder, div. kleuren ,jf\J Uiteraard, goedgeklede vrou Ditcharman in tien modieuze ti altijd wei bij is. Bovendien is wol. Dat valt soep gracieus accentje er in vier variaties. De prijzen zij 39,50 (dit modél Breda, Gr< (VERVOLG VAN PAC Iedereen is het er over e. belangrijk is, dat vader Bal de ambassade heeft gebeli niet voor hem gedaan is. i' nog nooit zoiets me "gemal mans is al vijftien jaar t chauffeur. Het was zijn tv door Rusland. Een driewi vanuit Oostende in Belgii len, Rusland en Scandin; terug. Het gezelschap best namelijk uit Engelsen en A Donderdag is de bus van bedrijf Muijs uit St.-Willet vrijgegeven door de Russisc autoriteiten. Iedereen in de gezellige h heeft genoeg met zichzelf u,Hij is daar helemaal alle ben bang dat hij eenzaa hebben het hiér veel bet hem daar maar zo alleen mevrouw Balemans. Eén van de dochters bek haar vader plotseling vee gaan waarderen. Het zevei meisje belijdt: „Nou hij w je dat hij meer gelijk he dan je anders ooit zou w ben toegeven". Het medeleven met he groot. De hele straat de smart; alle buurvrouwen weer. Wildvreemde men; bemoedigende adviezen. Buitenlandse Zaken heefi dat ieder bericht direct z doorgegeven. Het zal nad< tingen trachten in te wintu reden van het vasthouden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 4