MONTEURS en LEERLING-MONTEURS STAMPERS en LEERLING-STAMPERS CONTROLEURS (nakijkers) GEREEDSCHAPMAKERS HOOG LOON MEISJES ASSISTENTE c.v. technicus Onze centrale magazijnen te Roosendaal worden uitgebreid. Daarom vragen wij enkele actieve jongens en mannen van 18 tot 23 jaar. Gemeente Rotterdam MODELMAKERS TIMMERLIEDEN MEUBELMAKERS VLECHTERS aankomend sekretaresse N.V. MACHINEFABRIEK FRED. A. SCHUURINK Valkenswaard heeft een modern verpleeghuis: de werksfeer waar u naar zocht! verpleegster waarnemend hoofd twee gediplomeerde ziekenverzorgsters turbinemachinisten ketelhuismachinisten WEGENS UITBREIDING VAN ONS PRODUCTIEPROGRAMMA, VAN OVERVELD AVIOLANDA ENERGIEKE JONGELUI VROOM DREESMANN HOECHST-VLISSINGEN N.V. N.V. MACHINEFABRIEK "BREDA" DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 vragen wij voor spoedige indiensttreding produktiemedewerkers in de volgende afdelingen MONTAGE VAN GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATEN: ook ONGESCHOOLDEN komen in aanmerking STAMPERIJ (2-ploegendienst) CONTROLE AFDELINGEN GEREEDSCHAPMAKERIJ Leeftijd tussen 18 en 45 jaar. Geboden wordt: Goede secundaire arbeidsvoorwaarden prettige werkomgeving Onze personeelsdienst geeft U gaarne uitgebreide inlichtingen dagelijks van 8.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.30 uur. SPEELHUISLAAN 170 - BREDA - TELEFOON (01600) 32850. ir4"" s k-v* t N.V. INDOOR COMFORT COMPANY, Verwarmingsindustrie ■CC Tilburg is een actief geleide, snel groeiende organisatie. In het team van vooruitstrevende mensen wordt uitgezien naar een Qua theoretische ondergrond en praktijkerva ring moet hij de basis hebben verworven om projekten zelfstandig intern en extern te kunnen behartigen. Vanaf de beginfase tot en met de nazorg is hij verantwoordelijk voor de aan zijn zorg toevertrouwde opdrachten. Het betreft kleine tot middelgrote installaties in de particuliere zowel als in de utiliteitssector. Wie een vooropleiding heeft op middelbaar technisch niveau en in het bezit van een vak diploma is extra welkom. In elk geval is vereist dat de man van onze keuze reeds als C.V. technicus werkzaam is. De concrete condities plus perspectieven maken het interessant contact met ons op te nemen. Eigenhandig geschreven sollicitaties (liefst foto bijvoegen en op envelop aangeven VCT) worden verwacht en vertrouwelijk behan deld door het PERSONEELSKEUZEBUREAU EINDHOVEN POSTBUS 40 Een taak in een verpleeghuis vlakbij Eindhoven met een gezellig winkel- en uitgaanscentrum. Een ideale combinatie van werken en wonen. Verplegen in de sfeervolle rust van een modern tehuis. Externe huisvesting naar keuze, ook op 20 minuten afstand van Eindhoven. In ons verpleeghuis met 112 bedden is nog plaats voor een als in de rang van verplegende A. Verder voor Salariëring volgens de normen van het Centraal Bureau voor het Kath. Zieken huiswezen. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Uw sollicitaties zijn welkom bij het hoofd van de verpleging, Zr. Innocentia, Antwerpsebaan 3 Valkenswaard. Kemper Beton N.V. vraagt voor haar vestiging te TILBURGvoorvast werk in da modern geoutil leerde modelmakerij enige Aangezien in eigen bedrijf tot bovenvermelde functie kan worden opgeleid komen ook in aanmerking en Gedurende de opleiding geldt een volledige salariëring. Tevens kunnen worden geplaatst op de IJzer- vlecht-afdeling enige Flinke krachten die hiervoor in ons eigen bedrijf wensen te worden opgeleid komen ook in aan merking. ■A Gegadigden kunnen zich persoonlijk aanmelden op ons adres: Ledeboerstraat 40, Tilburg. KEMPER BETON N.V. Oostdijk 27 Rotterdam-27 In verband met nieuwe opdrachten voor onze electronische montage-afdeling zijn er weer plaatsingsmogelijkheden voor van 15 jaar en ouder, voor het verrichten van lichte montage-werkzaam heden in kleine series (geen lopende band of massawerk). Wij bieden u o.a.: een opleiding tot monteuse waarbij het normale Loon wordt doorbetaald. Schoon werk in een modern ingerichte afdeling Moderne bedrijfskleding Vervoer met eigen bussen naar en van het bedrijf. Uitstekende sociale voorzieningen en hoog loon, volgens C.A.O. in de Metaalindustrie. Vakantietoeslag 6 pet. van het jaarloon Winstdelingsregeling Extra jeugdvakantie met excursie Gelegenheid voor het volgen van een jongerencursus. Persoonlijke aanmelding op het bedrijf te Woensdrecht op alle werkdagen tussen 8 en 16 uur tel. 01646-451). Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kunt u zich dagelijks ook wenden tot de Gewestelijke arbeidsbureaus en des avonds tussen 19 en 20 uur bil de heren: C. J. DE WIT, Griegstraat 5 te HALSTEKEN, telef. 01646—182 en/of Q C. A. J. GOMMERS Zandstraat 187 te BERGEN OP ZOOM tel. 01640-6264 Wilt u inlichtingen 's avonds bij u aan huis? Ook dit is mogelijk Gaarne opgave van uw naam en adres en welke avonden u 't beste schikken. maatschappij voor vliegtuigbouw q.v. BEDRIJF WOENSDRECHT DEEL UITMAKEND VAN HET FUKKERUUN CERN Hun werkzaamheden zullen bestaan uit: de controle en administratie van aangekomen goederen, de opslag van deze goederen, de assistentie bij de controle op de voorraad en de verzending van de goederen naar onze winkels. die van aanpakken weten, bieden wij: prettig en afwisselend werk in een modern magazijn, ruime korting op alle aankopen bij Vroom Dreesmann, goede slariëring en vakantieregeling., zaterdags vrij, gunstige sociale voorzieningen, voor vervoer (evt. van en naar Breda) wordt gezorgd. Dit moet U doen: Voor nadere inlichtingen en sollicitaties kunt U terecht bij de personeelchef in Breda, Oosterhout, Roosendaal en Bergen op Zoom. U kunt onze personeelschefs ook bellen om inlichtingen of een afspraak: Breda 01600-24300 - Roosendaal 01650-36910 - Oosterhout 01620-4141 - Bergen op Zoom 01640-5900. Schriftelijk solliciteren is ook mogelijk. Richt Uw brief dan aan: De personeelschef, Vroom Dreesmann, Nieuwe Markt, Roosendaal. ROOSENDAAL In verband met huwelijk van de huidige funktionaresse komen wij, voor onze Kommerciële afdeling, gaarne in kontakt met een Zij zal zich in eerste instantie bezig houden met de korrespondentie en dokumentatie voor het Hoofd van de Kommerciële afdeling zelf. Daarnaast zal haar taak bestaan uit het verrichten van administratieve werk zaamheden ten behoeve van de sub-afdelingen. Het betreft hier een zelfstandige en afwisselende funktie waaraan wij de volgende eisen stellen: Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal. Gedegen kennis van de duitse taal in woord en geschrift. Diploma nederlands en duits typen/steno. Grote akkuratesse. Bij voorkeur een basisopleiding op MMS-niveau. Leeftijd van 18-25 jaar. Wij bieden een goede salariëring, waaronder een 13e maandsalaris en vrij vervoer van en naar het bedrijf. Brieven, vermeldende levensloop, opleiding en erva ring, vergezeld van een recente pasfoto, met in de linker bovenhoek de letters Sek., binnen 10 dagen te richten aan het Hoofd van de Personeelsdienst van Hoechst-Vlissingen N.V., Postbus 65 te Vlissingen. is een dochteronderneming van Farbwerke Hoechst A.G., een wereldomvattend concern met een perso neelsbezetting van ca. 82.000 man en een wereldomzet van 8 miljard DM in 1968. Het produktiepakket omvat een verscheidenheid aan chemicaliën, n.l. kunstmeststoffen en andere anorga- nica, oplosmiddelen, kleurstoffen, bestrijdingsmiddelen, kunststoffen en pharmaceutische artikelen. Zij bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds. De tweede fosforfabriek zal omstreeks de jaarwisseling gereed zijn. Een uitgebreid bouwprogramma is in voorbereiding. VOORHEEN BACKER EN RUEB Speelhuislaan 173 Breda LID VAN DE RIJN-SCHELDE GROEP vraagt voor de afdeling Personeelszaken en Sociale Dienst een die belast zal worden met het bijhouden van de per soneelsadministratie en type-werkzaamheden. Voor deze functie is diploma MULO, typen en enige administratieve ervaring vereist Leeftijd 18 tot 20 jaar. Sollicitaties, onder vermelding van nummer SD 1192, gelieve V te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken en Sociale Dienst van ons bedrijf, Speelhuislaan 173 te Breda. GEMEENTE-ENERGIEBEDRIJF In verband met belangrijke uitbreidingen van en vernieuwingen aan de elektriciteitsfabrieken Waalhaven en Galileistraat vraagt het Energie bedrijf voor de bediening van de machine- en ketelinstallaties en Vereist: diploma Scheepswerktuigkundige VD of Landmachinist A. Leeftijd tot 40 jaar. Het brutoloon voor 23-jarigen en ouderen varieert - afhankelijk van leeftijd en ervaring - van f. 722,91 tot f. 877,- per maand. De werkzaamheden worden in de volledige continudienst verricht, waarvoor een toeslag ad f. 211,22 per maand wordt genoten. Bovendien ontvangt men een ongeriefstoelage ad f. 54,17 per maand. Vakantietoeslag 6% per jaar •k Welvaartsvast pensioen Premie AOW/AWW is voor rekening van de Gemeente Uitstekende verzekering tegen ziektekosten Gunstige vakantie- en kinderbijslagregeling Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te zenden aan de chef van het Bureau Personeelvoorziening, stadhuis, Rotterdam, onder nr. 549/2049 J\ VALKENSWAARD

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 44