Het nieuwe huis BONZO T» Evolutie: onderwerp van eindeloze studie Boerenleenbank OP 64 VELDEN Zeven generaties Hoeishet mogelijk, Ik wil schrijven met op PM j®L '1 /I rfT1 V Vlees W. J. MUHRING s - de bank voor iedereen Scheepsberich Tegen transpirati Spray's - rollers - stift< DROGISTERIJEN 22 DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 SSfe Pieter van Gageldonk uit Geertruidenberg heeft deze mooie tekening gemaakt. Pieter is "ier jaar oud. „Het is gelukt", zegt vader en hij gooit zijn hoed op de kapstok. „Wat vader vraagt zijn 10-jarig dochtertje nieuwsgierig. Meneer van Laren woont met zijn vrouw en dochter Liesbeth in 'n ge zellig huis aan 'n rivier. Maar meneer van Laren, die op een groot kantoor werkt, moet worden overgeplaatst. Dus moeten zij verhuizen. „Bah, wat kan die vader plagen", denkt Liesbeth. Want hij gaat rustig eerst aan tafel zitten en begint langzaam zijn soep op te lepelen, die moeder voor hem opgeschept heeft. Liesbeth wordt er werkelijk een beetje boos om. „We hebben 't huis", zegt vader glunderend tegen moeder. „Eindelijk", antwoordt de laatste, „me dunkt dat 't nu lang genoeg ge duurd heeft". „Mag ik nu eens weten, wat al die geheimzinnigheid te betekenen heeft?" brengt Liesbeth een beetje brutaal in 't midden. „Tut, tut, tut, jongedame", zegt moeder, „kleine kinderen hoeven niet altijd alles te weten", zegt ze streng. „Poeh, kleine kinderen," pruttelt Liesbeth nog wat tegen. „Ik zal het je vertellen," zegt va der. Maar kom eerst eens even zitten. ,.We gaan verhuizen". „Verhuizen?!" roept Liesbeth. Vader en moeder knikken. „Hoera Liesbeth staat op van haar plaats en begint rond de tafel te dansen. Vader en moeder laten haar eerst wat uitrazen. Maar dan zegt moeder opeens „Vindt je het dan wel zo fijn om al je vriendinnetjes in de steek te laten? En je moet natuurlijk naar 'n andere school". Ineens staat Liesbeth stil. Ja, daar heeft Liesbeth nog niet aan gedacht. De tranen springen haar in de ogen. Maar met geweld dringt ze de waterlanders terug. Ze wil niet kinderachtig zijn. „O, ik vind daar wel andere vrien dinnetjes hoor", zegt Liesbeth luch tig. Daar geeft vader haar gelijk in. „Waar gaan we eigenlijk naar toe?" wil Liesbeth nog weten. „Naar Amsterdam", antwoordt va der. .,'t Huis is vroeger een winkel geweest", zegt vader. Vader en moeder praten nog wat met elkaar. „Wanneer verhuizen we eigenlijk?" vraagt moeder. „Vanavond gaan we 't eens bekij ken en dan neem ik volgende week de hele week vrij en dan kunnen we verhuizen". Kitty Kersten, Houtmanstraat 64, Breda, wil graag corresponderen met een meisje of een jongen van 13 of 14 jaar. Ingrid de Been, Hussel 39, Den Hout wil corresponderen met een meisje dat 10 of 11 jaar oud is en dat het liefst dicht bij Den Hout woont. Ingrid zit zelf in de vierde klas. Ze heeft, zo schrijft ze, zwart haar en blauwe ogen en ze vraagt of degene die met haar wil schrijven ook een pasfoto op wil sturen. Yvette Bakker, Franz Liszstraat 17, Terneuzen wil graag een penvriendin hebben in de buurt van Waalwijk of Groningen. Dat vriendinnetje zon dan 10 of 11 jaar moeten zijn. Deze tekening is van Hennie van Dun uit Strijbeek. Zij is 12 jaar. „Mag ik mee vanavond?" roept Liesbeth. Vader knikt. Hij vindt dat Liesbeth ook haar mening moet zeggen. 's.Avonds gaan ze naar Amsterdam. Hët huis bevalt hen wel. ,,'t Is wel wat groot," zegt moeder. „Liesbeth helpt je wel met het werk," zegt vader met een knip oogje naar moeder. Maar Liesbeth hoort het plagerijtje van haar vader niet, want ze is juist bezig in gedach ten, haar kamer in te richten. Eindelijk is alles in kannen en krui ken. Liesbeth heeft vrij van school gevraagd. De laatste dag op school heeft ze nog getrakteerd. En ze heeft haar vriendinnen be loofd iedere week 'n briefje te schrij ven. En nu woont de familie van Laren al 'n paar maanden in Amsterdam. Liesbeth heeft wel 5 vriendinnen. Ze zijn gelukkig in hun nieuwe huis en ze hopen er nog lang te blijven wo nen. Ans Snoeren, Dorst (13 jaar). ll 1II i?r (Van een onzer verslaggevers) De herkomst van de mens heeft al decennia lang vele natuurgeleer- den beziggehouden. Door talrijke on derzoekingen en ontdekkingen heeft men vooral de laatste jaren een aar dig inzicht gekregen in deze materie. Een belangrijke ontwikkeling is vooral de jongste ontdekking van Dr. Leakey in Kenya. Hij heeft mel ding gemaakt van de vondst van res ten van een menselijk wezen. Dr. Leakey vermoedt, dat ze ouder zijn, dan welke tot nu toe gevonden wa ren. Dr. Leakey is reeds eerder door opzienbarende ontdekkingen in het nieuws geweest. Tien jaar geleden vond hij het doodshoofd van een zo genaamde Nutcrackermens. Op dat moment was het het oudste mense lijk wezen, waarvan men iets wist. Andere ontwikkelingen hebben deze ontdekking inmiddels achterhaald. Daarbij hebben diverse natuurgeleer- den een belangrijke rol gespeeld. In 1959 vonden Dr. Louis Leakey en zijn echtgenote bij het Victoria- meer overblijfselen van de Nutcrac kermens (Australopithecus). Hij doop te hem Kengapithecus Africanus. Overigens waren niet alle natuurge- leerden het erover eens, dat het in derdaad een mens was en geen aap. Het doodshoofd, dat dr. Leakey on langs heeft gevonden is blijkens re cente onderzoekingen volgens nieu we methodes veel ouder dan de Nut cracker. Men vermoedt, dat deze fos siele resten zelfs 1.750.000 jaar oud zijn. Ze werden opgegraven in Ol- duvai Gorge in Noord-Tanzania. Het doodshoofd is nog tamelijk gaaf en compleet en levert daarom de na- tuurgeleerden een schat van gege vens op. Vooral voor wat de rela- sSatwj Homo sapiens De moderne mens De Cro-Magnonmens 7 ?"nuuHtj jf 35.00010.000 jaar geleden gevonden in Frankrijk, 1868 De Neanderthalmens 150.000—35.000 jaar. Gevonden in Duitsland in 1856 De Swanscombemens 250.000 jaar en gevonden in Engeland, 1935 De Homo erectus 650.000400.000 jaar en gevonden op Java, 1891 De Australopithecus (of Nutcrackermens) 2.000.000650.000 jaar en gevonden in Tanzania in 1959 1969: Amerikaanse natuurgeleerden vermoe den, dat ze in India de fossielen hebben gevonden, die van een mens zouden kunnen zijn van 8.000.000 jaar oud. tie tussen de zogenaamde Horna ha- bilis betreft en eerder gedane vond sten. Ook twee Amerikaanse natuurge leerden van de Yale-universiteit hebben eveneens bij hun onderzoe kingen positieve resultaten bereikt. Het zijn Elwyn Simmons en David Philbeam. Zij hebben melding ge maakt van de ontdekking van over blijfselen uit nog veel vroegere tijd. Een grondig onderzoek volgens het nieuwste systeem zou dat uitgewe zen hebben. De vondst is indertijd gedaan in Indië, ten tijde van het Britse heerschappij. De afgelopen jaren is er aanvankelijk geen acht op geslagen. Dat het inderdaad een mens betreft en geen aap is nog niet helemaal zeker. Deze kwestie duikt bij elke nieuwe ontdekking weer op. Het blijkt steeds weer erg moeilijk om uit te maken of opgegraven over blijfselen uit vroegere tijden die van een aap of een mens zijn. De schei dingslijn is vooral in de beginperio de erg moeilijk te trekken. Als de jongste ontdekking van de Yale-medewerkers inderdaad tot de menselijke wezens gerekend kan wor den dan moet het de voorganger van de Nutcrackermens geweest zijn. Hij heeft geleefd in tropisch Azië en Afrika en vermoedt wordt, dat hij acht miljoen jaar geleden uitgestor ven is. De Yale-mensen hebben goe de hoop, dat het overblijfselen van een mens zijn. Hij zou vlees gecon sumeerd moeten hebben in tegenstel ling tot de apen, die vegetariërs zijn. Verder heeft hij zich ontwikkeld op een manier, die het meest op die van de mensen lijkt. Dezelfde geleerden zijn het er ove rigens niet van overtuigd, dat de door dr. Leakey en zijn echtgenote gevonden Nutcracker inderdaad een menselijk wezen geweest is. R (ADVERTENTIE) Wat is die Spar vandaag tveer voordelig. Voor de tweede maal is de uitdy ster Alla Kuschnir er niet in geslai de wereldkampioene Nona G: daschwili te onttronen. In 1965 de tweekamp uitgevochten te Riga Nona won overtuigend met 81^— Ditmaal konden de dames het i eens worden over de plaats, waar, speeld zou worden in merkwaar: tegenstelling tot Spassky en Petri jan, die er geen probleem van mm ten. Het presidium van de wereldse!® bond besliste daarop, dat de een 8 partijen in Tiflis verspeeld zot» worden en de resterende 8 partr in Moskou. Na een teleurstellend gin Kuschnir had na 2 partijen leiding met 1%-% kwam dei reldkampioene weer op dreef en hield de titel met dezelfde score in 1965. Onderstaand volgt de den partij uit deze tweekamp, een fj overwinning van Gaprindaschwili Wit: Zm A. Kuschnir N. Gaprindascti Gespeeld in de tweekamp om dameswereldkampioenschap te Til 1969. Engels 1. c2-c4, c7-c5 2. Pgl-f3, Pg8-f6 3. g3, b7-b6 4. Lfl-g2, Lc8-b7 5. O-O, e6 6. b2-b3, Lf8-e7 7. Lcl-b2, 8. e2-e3, d7-d5 9. Ddl-e2. Pb8-c6 Tfl-dl, Ta8-c8 11. Pbl-c3, d5xc4 b3xc4, Tc8-c7 13. Tal-cl, Ddt 14. d2-d4, Pc6-a5 15. Pc3-b5, Tel 16. d4xc5, Le7xc5 17. Lb2xf6, 18. Pf3-h4, Lb7xg2 19. De2-g4+, Kf h8 20. Ph4xg2, Tc8-d8 21. Dg4-f4,Ii e7 22. Tdl-d4 (De juiste voortzetting was 22.1) Na de tekstzet komt wit in moei! heden) 22Pa5-c6 23. Td4xd8, Tfli 24. Df4-c7, Da8-c8 25. Dc7-f4, 26. Pb5-c3, Pc6-e5 (Dreigt Pd3 en slaan op c4) 27. Df4-h6 Dc8-xc4 28. Pg2-f4, Pi S6 29. Pf4-e2, Le7-a3 30. Tcl-el,bt! 31. f2-f3, La3-f8 32. Dh6-h5, Dek (Energieker was 32. Td2) 33. Dis c5, Lf8xc5 (Het eindspel is uiteraard voorns gewonnen) 34. Pe2-cl, Pg6-e5 35. Kgl-f2, M (Sterker was 35 Td2+ bijvra beeld 36. Te2. Pc4 37. Td2:, Lel 36. Tel-dl. Td8-c8 37. Pc3-e2, Tel (Beslissend1). Stelling na 37Tc8-c2 Nutcrackermens 38. Tdl-d8+, Kh8-g7 39. h2-h3, a3 40. f3-f4, Pe5-c4 en wit gaf z gewonnen. (ADVERTENTIE) Kies rente voor uw geld! Spaargelden geplaatst voor 24 maanden vast, minimum inleg f 5.000,-. Spaargelden met een op zegtermijn van 12 maan den, minimum eerste in leg f 1.000,-. verdere stor tingen minimum f 100,-. Over het gehele tegoed kan steeds direkt worden beschikt voor de aankoop of de bouw van een eigen woning, voor de aankoop van ettekten en voor de aanschaf van een huwelijksuitzet. Spaargelden met een op zegtermijn van 6 maan den, minimum eerste in leg f 1 .000,-, verdere stor tingen minimum t 100,-. Over het gehele tegoed kan steeds direkt worden beschikt voor de aankoop of de bouw van een eigen woning, voor de aankoop van effekten en voor de aanschaf van een huwelijksuitzet. AVi% Spaargelden met een op zegtermijn van 3 maan den, minimum eerste in leg f 500,-, verdere stor tingen minimum f 100,- Over het gehele tegoed kan steeds direkt worden beschikt voor de aankoop of de bouw van een eigen woning, voor de aankoop van effekten en voor de aanschaf van een huwelijksuitzet. Spaargelden waarop een maal per kalendermaand tot f 2.000,- direkt kan worden opgenomen, mini mum eerste inleg f 100,-. 5% voor Bedrijls-, Ambtenaren- en Zilvervlootsparen, 3!/a% op privé-rekeningen en geheel vrije spaarrekeningen. 11100 vestigingen AEGIS 5 te Haimburg aSMIDISKE 5 te Port Chur CRANIA 5 te KINGSTON DOSINA 6 te Geelong verw FORESTTOWN 4 vn Bajogi Marcushoek GIESSENKERK 5 te Tema IASON 5 vn Willemstad i, KERKEDIJK 5 te Rotterdam KHASIELLA 4 vn Curasao New York KINDERDIJK 4 vn Charlesti Vera Cruz MEDON 5 te Port of Spajn MUNTTOREN 5 te Chanaral OSIRIS 5 te Famagusta rOTTE 5 te Sacramento SINON 4 te Savannah SOCRATES 5 te St Thomas STRAAT AUCKLAND 6 te verw STRAAT LUZON 6 te Frem: verw TARA 4 vn Recife nr Rio de VLIST 5 te Anto Fagasta WESTERKERK 5 vn Amtwe Kaapstad ATTIS 5 te Valetta CHARIS p 4 Casquets nr Piri EEMSTROÖM p -4 Straat Be nr Quebec FOREST LAKE 5 te Elpalito GAROET 5 te Abidjan ISIS 4 vn Puntarneas nr Corii KREON 5 te Pontadelgada LADON 4 te Georgetown SCHERPENDRECHT 5 te D THERON 4 vn Barbados nr TOGOKUST 5 te Luanda AMSTELHOEK 5 rede Kuwa LIBERIAKUST 6 Dakar verw PRINS PHILIPS WILLEM 5 Le Havre SCHIEKERK 7 Hongkong w SIMONSKERK 5 nra te Kaapi STRAAT LOMBOK 6 Durba STRAAT LUANDA p 5 Sum! Singapore TJ1BODAS 7 Hongkong verw ZUIDERKERK 5 te Marseille ALIOTH 4 vn Antwerpen nr dam DIOGENES 4 vn Antwerpen Rotterdam GANYMEDES 5 te Ariea KORENDIJK 4 te Antwerpen LIBERIAKUST p 4 Kp Blant Dakar MAASLLOYD 4 vn Assab nr I PRINSES EMILIA 4 te Chics SEROOSKERK 4 vn Kaapstat Antwerpen SCHOUWEN 5 te Belfast STRAAT ACCRA 5 te Durban STRAAT BANKA 5 te Beira STRAAT FUTAMI p 4 Kaaps Durban STRAAT HONSHU 5 te Kaaps; TOGOKUST 5 te Luanda ALIOTH 5 te Rotterdam CERES 4 vn Amsterdam nr Ha: CHEVRON DELFZIJL 4 vn I dam nr Noaresundby DIOGENES 5 te Rotterdam DOMBURGH 4 vn Rotterdam Harwich ILIAS 4 vn Rotterdam nr Livo; KERKEDIJK 5 te Rotterdam KIELDRECHT 4 te Rotterdam KOROVINA 5 vn Rotterdam Kopenhagen KOUDEKERK 5 vn Rotterdam Hamburg LANGKOEAS 5 vn Rotterdam Hamburg EVERITA 4 vn Rotterdam nr Zuetina PERICLES 5 te Amsterdam SCHELDELLOYD 4 vn Rotterd nr Penang SCHIELLOYD 5 te Rotterdam SOLON 5 vn Amsterdam nr Har STAD VLAARDINGEN 4 te R dam YRO 5 te Rotterdam AANLAND 4 te Amsterdam IALCHIBA 5 vn Bremen rar Har AICOR 5 te Colombo 1MSTELSTAD 5 vn Singapore Chinwangtao -BENGKALIS 6 te Penan'g ICAPISTERIA paisr 5 Ousstant Fredericia -CERES 5 te Hamburg j DAHOMEYKUST 6 te Freetown GULF SWEDE 5 te Bantrybay IHOLLAND SDREEF 5 vn Geelo Singapore SENNEMERLAND 4 vn Santa nr Rio de Janeiro - Konstanz 406 (—2), Rheiirf 302 (+2), Straatsburg 340 (+8) Jtersdorf 493 (+8), Maxau 536 l'ochingen 140 3), Maranheii KT27). Steinbach 131 (—19), K™ (—13), Bingen 264 (—11), Iïqq (T17)' Trier 243 2)- Kc ■298 (_i8)> Keulen 296 495 (—29). Lobith loTo Niim«gen 929 (—34), Ar If. (—31). Eefde IJssel 498 lanter 384 (—26), Monsin Jl—10), Borgharen 3893 (—27), Ff 1190 (+31), Grave benede ■sluis 504 (+3). (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 40