Fotografisch op de bon JERAAD Raadslid kritiseert ambtenaar, die affiche wegnam MINIATUREN IN DRIEWEGEN "Oh, nee, niet van dat moderne!" MIDDELBURGSE POLITIE KRIJGT BESCHIKKING OVER FOTOTOESTEL Schoondijke moet typograaf bijstand verlenen Klacht over cokesfabriek Sluiskil In gesprek met Hoe is hei mogelijk. C. Neyssen VANDAAG MORGEN Meer nieuws uit stad en streek Ojp pag. 3-5 Snel klaar Foefjes Eenvoudig .wasserij Zonnig Gedeputeerde Staten: Rij vereniging Hulst lioudt cross-country UIT OPENBARE SCHOOL IN TERNEUZEN Bestuur K.v.K. Terneuzen sprak met PZEM- directie Prins Bern hard naar reünie oudstrijders Nieuw schoolhoofd in Terneuzen Schip aan de grond Protesterende kunstenaars noodgedwongen in ander gebouw DE STEM VAN VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1969 3 I. 01140-3084 rgen, zaterdag 6 sept.: iom 11.17 en Hasnsweert 10,si 3.14; Made-Drimmelen eJ Temeuzen 10.02 en 22.46; V!;;.| 9.39 en 22.16; Wemeldinj| en 23.51. tentoonstellingen 4nna ter muiden orm. Raadhuis: Schilderijen eldhouwwerk van Jos But ed iron R. de Meester de Betz ouck. delburg eeshal Stadhuis 1017 uur positie aquarellen vain de C.. es-Duitse kunstenaar Siegwaï rotte. DIVERSEN klinge lal „Op de Heide" 19.30 uur :h,ieting )osterzande KrokodUbar 21.30 uur m van Waterschoot ieel, film, concert es lneuzen uxor 20 uut e terugkeer van Dracula 18 stburg edel 20 uur •xy Carmen Baby 18 jaar LST ioscoopgebouw 20 uur halako 14 jaar tentoonstellingen -anna ter muiden 'oorm. Raadhuis: Schilderijen i eeldhouwwerk van Jos But i iaron R. de Meester de Betztij rouck. 1belburg leeshal Stadhuis 1017 uur xpositie aquarellen van de eee-Duitse kunstenaar Siegwaï] protfce. diversen endijke !afé de Lozanne 20 uur ongerens o ci ëteit klinge Op de Heide" 15 uur Schietinfi ndberg laai P. Leeraert 15 uur iexmisschieting .oosterzande Saai e. Morcus 14.30 uur rBC-schieting g. voor deze rubriek tel. 01111 8 of Postbus 116 in Middelt! MIDDELBURG De gemeentepolitie van Middelburg heeft de fotografie te hulp geroepen, om weggebruikers die de maxi- mum-snelheidsbepalingen overtreden, een proces-verbaal te bezorgen. Middelburg is daarmee één der eerste, misschien fcwel de allereerste gemeente in Nederland waar dit wordt in gevoerd. Gisteren heeft men er mee proef gedraaid op de Veerseweg. ten aan- schouwe van leden der zittende en staande magistratuur, die straks be halve de processen-verbaal wegens te l snel rijden in de bebouwde kom, ook een kleine foto zullen ontvan- f'tjen waarop de betrokken auto is afgebeeld. De foto levert niet het gehele bewijs, maar dient slechts ter ondersteuning. De tijd waarop de overtreding is geconstateerd en de F gemeten snelheid zijn namelijk niet r mee-gefotografeerd. Maar dat is ook I niet noodzakelijk. Het gaat er slechts I om dat een snelheidsovertreder niet maar zal kunnen zeggen: „Ik was die I dag niet op die bewuste plek!" Dat gebeurde namelijk de laatste tijd nog al eens, en in gevallen die iemand al eens, en in gevallen dat iemand I zich beriep op getuigen die hem een [waterdicht alibi bezorgden, kon de verbalisant niet veel anders doen dan te zeggen: „Ik heb me waarschijnlijk bij het opschrijven van het kenteken- nummer vergist". Voor het fotograferen van snel- ieidsovertreders beschikt de Middel- iurgse politie over één Polaroid-ca- era, die enkele seconden nadat de ipname is gemaakt, een kant en kla- ■e afdruk levert. De fotograferende igent zet achterop de foto hoe laat le overtreding werd geconstateerd in hoe hoog de gemeten snelheid was. Deze snelheid wordt op de orfho- .oxe manier, met behulp van de gat- lometer opgenomen. Als de opspo ringsambtenaar heeft vastgesteld dat •en auto met te hoge snelheid over befaamde twee draadjes is gere- :n, dan drukt hij meteen op de ont- anner van de camera en hij heeft :e zondaar in beeld. Op de foto is et kentekennummer duidelijk lees- iaar. De politie dacht een ogenblik dat imand die met superhoge snelheid reed, met de nodige bewegingson- icherpte op de foto zou komen. Maar "at is onjuist gebleken. Een politie- agen stormde met 130 km snelheid op de fotograaf af; de opsporingsamb- maar drukte bevend af en ziedaar: nummer van de experimentele lelheidsovertreder was haarscherp op de foto te zien! ven wij wel een polarisatiefilter op de camera". Met nadruk werd ons door het hoofd van de verkeersgroep, inspec teur J. H. van Geldere, verzekerd dat de Polaroid er niet bij gesleept is om het gemiddeld aantal proces sen-verbaal op te voeren. „Het gaat ons erom, de verkeersveiligheid te vergroten. Als de weggebruiker wéét dat hem dan hier, dan daar een procesverbaal wegens het rijden met te hoge snelheid kan wachten, dan zal hij over het algemeen proberen, zich aan de snelheidsvoorschriften te houden. De proeven die de afgelopen dagen zijn gehouden toonden aan, dat het werken met de camera zeer eenvou dig is. Men hoopt bij de politie dat er nog eens een niet al te dure in stallatie komt, die automatisch een snelheidsovertreder fotografeert, met tijd en gemeten snelheid op dezelfde foto. De opsporingsambtenaar die wij gisteren op de Veerseweg aan het werk zagen had een wens: een hand doek, om zijn vingers die steeds vui ler werden van de ontwikkelvloei- stof van tijd tot tijd te kunnen rei nigen. Eu het verbaliseren ,.op nummer" neer en meer gewoonte wordt, en pen als overtreder dus niet langer naar de parkeerstrook wordt gediri- èeerd om ter plaatste een sermoen met of zonder procesverbaal te krij gen. doen er verhalen de ronde over iTPcfjes die men zou kunnen toepassen de nummerplaat van de auto on lesbaar te maken. Ken zegt dat een flink ingevette, of Pet haarlak bespoten nummerplaat pveel hinderlijke schittering geeft, jat betrouwbare aflezing niet goed hogelijk is. „Sprookjes", zegt men bij lp politie. „Mocht er ooit iets gevon den worden waardoor nummerplaten sterk gaan spiegelen, dan schroe- - ULST (Zld.) TELEFOON (01140) 281! CV an een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De heer J. Hame ik (PvdA) maakte in de raad van irneuzen melding van toenemende lacliten over hinderlijk stof dat uit de cokesfabriek in Sluiskil op de lenbare weg terecht komt. Een levensgevaarlijke toestand TOor weggebruikers die dit stof in net oog krijgen." De heer Hamelink teg of b. en w. op grond van de oer wet tegen deze stofversprei- ig zouden kunnen optreden, [burgemeester Aschoff zegde toe Iff ambtenaar voor de hinderwet te ■rzoeken naar deze kwestie een ■dei-zoek in te stellen. ■Mevrouw Doppegieter KVP) ong er met het oog op de komende •grmis m Terneuzen op aan dat een gedegen controle op de toestellen zal worden verricht uit veiligheids- wenvegingen. Burgemeester Aschoff oeioofde speciaal toezicht door de Politie te laten uitoefenen. Vooruitzichten voor zaterdag en fndag, opgesteld «oor het KNMI °P donderdag 18.00 uur: ™og, zonnige Perioden en om streeks normale temperaturen pdag. Weersvooruitzichten in cijfers ge adeld over Nederland. „Voor zaterdag. Aantal uren zon: *w>t 11. Min. temp. 0 tot 5 graden nftJ? n,0rS3aa^ Max. temp. omstreeks Kans op een droge periode Hi minstens 12 uur: 95 procent. Kans cent geheel dr00g etmaal 90 Pro" J??rUondag- Aantal "ren zon; 4 ^Iln- temp. 0 tot 5 graden on- nnm,n<>1imS. Max' temP- omstreeks var, Kans op een droge periode van minstens 12 uur 95 procent. Kans cent™ geheel droog etmaal 90 pro- MIDDELBURG De 2e kamer uit gedeputeerde staten v. Zeeland heeft gisteren beschikt op een beroepschrift van a. M. G. uit Schoondijke, tegen een besluit van b. en w. uit Schoon dijke. De inzet hierbij was een aan vrage om leenbijstand door G., die sedert geruime tijd en met toenemend succes een klein grafisch bedrijf in Schoondijke opbouwt. B. en w. had den de leenbijstand ten bedrage van f 14.133,56 geweigerd. G., die tegen dat besluit in beroep ging, is door de 2e kamer uit GS in gelijk gesteld. Bij de beschikking van GS is wel de voorwaarde gevoegd, dat G. zal moeten voldoen aan de vestigingsei sen, dan wel de benodigde ontheffing moet zien te krijgen. Het was een on gewone zaak, omdat het hier ging om een man, die hoewel een goed vak man en beslist niet lui het bij geen enkele werkgever langer dan een paar maanden kon uithouden. Hij had zich in Zeeland gevestigd met de vas te bedoeling zich een nieuw bestaan op te bouwen. Zowel zijn huisarts als de controlerend geneesheer van de bedrijfsgroep stelden tenslotte vast, dat G. alleen maar geholpen zou kun nen worden indien hem zelfstandig werk werd gegeven. Met behulp van leenbijstand van de gemeente en met een banklening kocht hij een zetmachine en enkele andere grafische apparaten, maar nu wilde hij het bedrijf uitbreiden met o.a. een offsetpers en hiervoor wend de hij zich, met een beroep op de bij standswet, opnieuw tot de gemeente. B. en w. zeiden echter: neen. Zij waren, nog afgezien van hun twijfel aan de mogelijkheden die G. heeft om een eigen zaak te runnen en zijn af betalingsverplichtingen na te komen, vooral bang voor het scheppen van een precedent. Er zijn wel meer men sen, meenden b. en w„ die in dezelfde omstandigheden als G. zouden ko men te verkeren, indien zij niet in loondienst waren. De 2e kamer uit GS dacht er ech ter anders over. G. heeft diverse vak diploma's, de markt voor offset-druk werk is gunstig, er is ontheffing mo gelijk op het punt van de vestigings eisen en tenslotte, zo vond de kamer, kan men niet voorbijzien aan de psy chische instelling en het karakter van de appellant. Een individuele benade ring van de kwestie, zoals de bij standswet bedoelt, impliceert, al dus de kamer, dat de bijstand moet worden verleend met inachtneming van de omstandigheden waarin de aanvrager verkeert. (Van een onzer verslaggevers) HULST Op 25 oktober dit jaar zal de rijvereniging Hulst dit jaar waarschijnlijk een cross-contry voor pony's organiseren. Deze cross die ook vorig jaar werd gehouden op het terrein aan de Zoutstraat, zal worden uitgebreid tot een zgn. „military". Het is een samengestelde wedstrijd. Onderdelen zijn cross-country, dres suur en springen. De military is be doeld om de veelzijdigheid van paard en ruiter te testen. Gereden zal wor den in de categorieën a, b, c en d. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN In de raadsvergadering van Terneuzen heeft de heer J. Hamelink (P.v.d.A.) kritiek geuit op het verwijderen van een raambiljet, dat voor openbaar onderwijs pleit, uit een openbare school door een ambte naar van de afdeling onderwijs. In De Stem van donderdag hebben wij hierover bericht. De heer Hame link informeerde eerst bij b. en w. of het aanbrengen van dit soort af fiches binnen het schoolgebouw ver boden is. Hij wilde ook weten in wiens opdracht het biljet was ver wijderd. „Dit is een pijnlijke zaak", vond de heer Hamelink. Wethouder Berbers (Onderwijs) zei dat er geen verbod tot het aan plakken van propaigandabiljetten binnen de school bestaat. Er was ech ter een afspraak gemaakt dat wan neer; openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs in een schoolgebouw ge huisvest zijn, niet openlijk propagan da gevoerd zou worden voor een be paalde onderwijsvorm teneinde de schoolstrijd niet te doen oplaaien. De betrokken ambtenaar was de mening toegedaan dat deze afspraak nog gold ook al betrof het hier een gebouw waarin alleen openbaar on derwijs wordt gegeven. „Deze amb tenaar heeft toegegeven dat hij iets te ver is gegaan met het weghalen van het raambiljet", zei wethouder Berbers, dei nog verklaarde dat de kwestie intussen met het hoofd der school en de oudercommissie van de (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Gisteren zijn er in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Terneuzen besprekin gen gevoerd tussen vertegenwoordi gers van het bestuur van deze kamer en de adjunct-directeur van de N.V. PZEM, drs. J. K. de Jong, die verge zeld van de chef van de tariefafdeling van de PZEM kwam luisteren naar de bezwaren die men in midden standskringen tegen de z.g. piekme- ters van de PZEM heeft. Bjj het gesprek werden argumen ten aangevoerd die aantoonden dat het vastrechttarief in bepaalde geval len sterk is gestegen, nadat de piek- of maximummeters in bedrijfspan den annex woningen zijn geïnstal leerd. Het gesprek dat 2,5 uur heeft geduurd, verliep prettig, zo werd ons door een der gesprekspartners me degedeeld. Een beslissing over de piekmeting kon uiteraard gisteren nog niet worden genomen. De bezwa ren van de middenstand zullen in Middelburg nader worden beoor deeld. betrokken openbare school (de Wiek slag in Terneuzen-zuid) was bespro ken en als afgedaan kon worden be schouwd. De heer Huijbrecht (P.v.d.A.) merkte op dat de handelswijze van de betrokken ambtenaar juist aan leiding kon zijn de schoolstrijd weer te doen herleven. „Ik dacht dat we in 1969 allang over dit soort kinder achtigheden heen waren. Ik hoop dat men in het vervolg deze onbesuisde stappen achterwege laat". (ADVERTENTIE) Wal is die Spar vandaag weer voordelig. (Van een onzer verslaggevers) HULST -r- Prins Bernhard woont zaterdag 20 september in Hulst de reünie van het voormalig bataljon Rudolph Fassaert (later 1-14 R.I.) bij. De prins heeft op 29 september 1944 in St.-Niklaas verzocht het ba taljon op te richten. Het was het eerste onderdeel van de na-oorlogse Koninklijke Landmacht. Het bataljon bestond voornamelijk uit Zeeuwsch-Vlaamse verzetsstrij ders en onderduikers. Na de oprich ting is het nog drie keer aangevuld: in november '44 met Westbraban- ders, in januari 1945 met mannen die naar Zwitserland waren uitge weken, en in april 1945 met Oost brabanders. Het bataljon was gelegerd in Zeeuwsch-VTaanderen, België, Roo sendaal, Noord-Beveland, "West-Bra bant, Duitsland, Hilversum en Hars kamp. In september 1945 2ijn twee compagnieën van I - 14 - R.I. toege voegd aan H - 14 - R.i. en als het bataljon Zeeland naar het voorma lige Nederlatids-Indië vertrokken. De reünie wordt gehouden in café restaurant De Koning van Engeland aan de Houtmarkt. (Van onze correspondent) uit de molen is opgetrokken, heb ik in een oven in die tijd was ik DRIEWEGEN „Het trekt voor- bakker gebakken. Ja, en verder al veel bekijks van vreemdelingen was het een kwestie van hier wat die door Driewegen trekken", zegt vandaan halen en daar iets versie- de heer R. van Langeraad, terwijl ren". hij over zijn miniatuurhuisje en „Met het huisje mee, heeft het molen praat, die hij zo'n acht jaar hele zaakje me nou, pakweg, 25,- geleden heeft gemaakt. Vooral in gekost en dat is toch voor niets, als de zomer komen er heel wat men- je bedenkt dat je er een heel jaar sen bij ons naar binnen stappen, om er het een en ander over te vra gen". „Elk onderdeeltje heb ik zelf ge maakt, zoals b.v. de steentjes waar aan werkt. Wie ziet er tegenwoordig nog kans om zich voor vijfentwin tig gulden een heel jaar te verma ken?" „Het is ook mogelijk om de wie ken te laten draaien. Onder deze wieken, die met plastic bedekt zijn, heb ik n.l. waterslangen aangelegd. Als ik nu de kraan opendraai, spuit het water tegen het plastic, zodat de wieken gaan draaien, eigenlijk een verkapte vorm van witte steenkool. Jammer, dat u niet bij avond bent gekomen, dan is het nog veel leu ker. Ik heb n.l. drie gekleurde schijnwerpers op de molen gericht. U kunt zich wel voorstellen dat het een verdraaid leuk gezicht is als die in het omhoog spuitende water schijnen". (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De Temeuzense gemeenteraad beeft met algemene stemmen tot hoofd van de openbare lagere school aan de Tamarindestraat benoemd de heer H. Roodenburg. Hij volgt de heer H, H. Kole op die be noemd is tot hoofd van de rijksleer- schooil te Middelburg. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Donderdagmorgen rond negen uur is bij boei 69 nabij het Nauw van Bath op de Wester- schelde het Indiase vrachtschip „Ra- ma Jayanti" aan de grond gelopen, Ofschoon de sleepboten waaronder de „Seahorse" vanuit VTissingen ter assistentie uitvoeren, gelukte het de bemanning het schip tegen het mid daguur op eigen kracht weer vlot te brengen. De „Rama Jayanti" was op weg van Antwerpen naar zee. Op de Rede van Vlissingen zou gis teravond een onderzoek naar mo gelijke schade worden ingesteld. (ADVERTENTIE) Mevrouw Carels (58): "Nu de kinderen de deur uit zijn, wilde ik we! eens wat nieuwe meubelen. Een mooie fauteuil, een lage salontafel en zo'n handige mimiset. Toen zei m'n oudste zoon, ga kijken bij débé in Breda. Nou heeft hij daar van die hele moderne meubels gekocht, dus ik zeg, da's niks voor mij. Maar hij zegt, moeder débé is de grootste meubeltoonzaal van heel Zuid-Nederland. Daar hebben ze alles. Ook zulke meubels als u zoekt. En gelijk had-ie!" meubelen breda Débé's drive-in meubelshow is vèruit de grootste meubeltoonzaal van Zuid-Nederland. U kunt er gratis en zonder enige verplichting ronddwalen tussen honderden meubels voor alle smaken en portemonnees. En daarna rustig uitblazen in een gratis coffée-corner! Néém dat verstandige besluit: Eerst bij débé kijken... dan pas beslissen! Drive-in meubelshow, Teteringsedijk 89 bis, Breda. Geopend: weekdagen 8.30 tot 21 uur; zaterdag tot 17 u. Levering via uw meubeldetaillist en catalogus op aanvraag. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het bestuur van de stichting Zeeland heeft bij monde van adjunct-directeur A. Borst het aktie-comité van de Bond van Beel dende Kunstenaars afd. Zeeland la ten weten geen toestemming te kun nen verlenen voor het houden van een „open vergadering met het ka rakter van een protestactie" in het gebouw van de stichting. Zoals gemeld had de leiding van de stichting aanvankelijk wél de verga derzaal van het gebouw aan de Dam te Middelburg ter beschikking van de kunstenaars gesteld in de veronder stelling dat het hier om een normale besloten vergadering ging. De kunstenaars willen de openbare vergadering houden om een aantal eisen die zij o.m. ook hebben gefor muleerd in een telegram aan Gedofc puteerde Staten van Zeeland (zie ook De Stem van 3 september) kracht bij te zetten. De eisen hebben o.a. betrekking op meer inspraak van de zijde van de kunstenaars in het cultuurbeleid, ver betering van expositiemogelijkhe- den enz. De directeur van de stichting Zee land, dr. G. Smallegange, zei des gevraagd, dat het bestuur het ge noemde besluit heeft genomen om dat men zich op het standpunt stelt dat een semi-overheidsgebouw, zoals dat van de stichting, zich minder goed leent voor dergelijke activitei ten. Naar de mening van het bestuur zijn daarvoor andere te huren ruimten meer aangewezen. De actiegroep van de B.B.K. Zee land heeft nu besloten de bijeenkomst te houden in het gebouw „De Scha kel" te Middelburg op het reeds vastgestelde tijdstip, n.l. dinsdag middag om twee uur. ,JA inderdaad, ik ben een van de vier leden van de schuttersvereniging Kunst en Genot uit IJzendij ke, die meer dan vijftig jaar schutter zijn", vertelt de heer C. Neyssen, een van de mensen voor wie op zaterdag 20 september een schieting ujordt ge houden. Momenteel zijn er vier men sen in mijn woonplaats, die vijftig jaar of langer actief zijn in deze sport. Onze vereniging, waarvan ik trouwens voorzitter ben geweest, heeft het nu eens aardig gevonden om ons in de vorm van een schieting een hulde te brengen. Natuurlijk vind ik dit een ontzettend leuk idee, te meer daar ik mij van jongsaf met deze sport heb beziggehouden." ,0P mijn veertiende jaar werd ik lid van een vereniging, maar voor die tijd heeft dit spel mij ook altijd bijzonder aangetrokken. Ik weet b.v. nog erg goed dat ik met mijn vriendjes in die tijd zelf een wip in elkaar heb ge knutseld om ons in dit van oorsprong Belgische spel te bekwamen. En dat is mij geloof ik ook wel gelukt. Ik ben er tuieemaal in geslaagd om de koningstitel te bemachtigen. Wat de toekomst van dit zo fijne spel betreft, ben ik echter niet zo optitnistisch. Momenteel hebben we in lJzendijke zo'n kleine dertig leden en voor zo'n betrekkelijk kleine gemeente is dit zeker niet slecht. Alleen de jeugd toont hoe langer hoe minder belang stelling en dat is toch wel jammer, want u kent het gezegde „wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" toch wel." ,DAT ik zo aan het schieten verknocht ben, merkte ik eigenlijk pas goed toen ik voor de tijd van drie jaar in Rot terdam woonde, waar men deze tak van sport totaal niet kent. Ik heb er tijdens mijn verblijf dikwijls naar verlangd om mijn boog weer eens op te pakken en op de vogels te schie ten. Nu kun je wel zeggen, doe dat dan ook, maar gelooft u maar niet dat het lukt de mensen daar warm voor te maken." ,DE mensen staan er een beetje scep tisch tegenover, zodat ze helemaal niet te porren zijn om het zelf eent te proberen. Het is en blijft een echte sport voor de Belgen en Zeeuwen. Ik hoop echter niet, dat het, zoals het er momenteel voor staat, gedoemd is om te verdwijnen."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 3