Te weinig ruimte voor klassiek orkestconcert in Zuidlandtheater de DAGERAAi lg AXEL HULST OOSTBURG Vrije van Sluis stelt wegenplan 1970 vast LUCKY LUKE: DE GROTE TREK LIEFHEBBERS MENEN: Drs. Lockefeer opgenomen in kamer-commissie voor Zeeuwsch-Vlaanderen Pasfoto's klaar...: terwijl u wacht FOTOSTUDIO NEELEMANS Twee maanden voor handel in verdovende middelen MIDDELI BESCHIK Klacht ove] jcokesfabrie Sluiskil Accommodatie Grote weerklank 0 KH „Wie wenst het woord Het Nederlands Instituut voor spreekvaardigheid Examens VANDAAG MORGEN Meer nieuws ui stad en streek op pag. 3-5 middelburg Snel Fo .wassen [ter de stem van vrijdag 5 september 1969 (ADVERTENTIE) Drs. W. Albada: „Meer klassieke concerten in de nieuwe Terneuzense schouwburg". (ADVERTENTIE) interieurverzorging Fa. Van Dronkelaar, Zuidzande, tel. 01170-2161 Terneuzen, Zuidlandstraat 14, tel. 01150-3529 meubeu iedere vrijdag kijkavond tot 21 uur in Zuidzande (Van een onzer verslaggevers) HULST Op 16 september, een drietal dagen voordat de vaste Eerste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken Zeeuwsch-Vlaanderen bezoekt, zullen door de Eerste Kamer nog twee leden voor deze commissie worden benoemd. De leden De Loor en Van Eeten keren n.I. niet meer in de Kamer terug, zodat de commissie voorlopig bestaat uit de heren Teijssen, Niers, Troostwijk, Van de Vliet (voorzitter), Knotnerus, Van Pelt, de Groote en mevrouw van Ommeren. BAOBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie Zeeland ABONNEMENTSPRIJS f 14(10 per Kwartaal (excl no ceni incassokosten), t 4,75 p maand (excl 5 cent incassokosten KANTOREN Steenstraat 14. Huist tel. 01140-3751 Klokstraat 1 Goes tel. 0110U-8030 KLACHTE!" BEZORGING (na Kantooruren tel. 01150 1040 tel. 01180 5550 REDACTIE ZEELAND Chel Zeeuwse redactie A, Koopman (01180 7438) REDACTIE ZEEUWSCH VLAANDEREN G. zan Berkel (01150 4888) J Drieskens (1)1140 3H67) C. Schets (01180 - 7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHOCWEN ÜIIIVËI.AND J. Robesin (01140-3005) SPORTREDACTIE ZEELAND Th Klein (01150 4865) EXPLOITATIE ADV L. K M de Jong (inspecteur) Terneuzen, tel 01150-4281 Th de Bakker Terneuzen tel 01150-2601 M. Bogers Oostburg. tel 01170-2803 C. Menu Goes, tel 01100-8030 J. Schieman Axei. tel 01155-1224 Aan de commissie zal worden toe gevoegd Drs. W. Lockefeer, KVP- Eerste Kamerlid. Deze toevoeging ge beurt op verzoek van de heer Locke feer die in Zeeuwsch-Vlaanderen woont en volledig op de hoogte is van de problemen van herindeling van die streek. Een zaak, die - zoals bekend is- de commissie zal onder zoeken alvorens advies zal worden uitgebracht aan de Eerste Kamer. Vrijdagmiddag (19 september) arri veert de commissie om een uur in Breskens. Vanuit het westen zal de commissie van plaats tot plaats wer ken naar het oosten. Vrijdag om half tien wordt de laat ste deputatie van die dag ontvangen. Zaterdagmorgen houdt de commissie zitting in Hulst, een omstandigheid die het gemeentebestuur bijzonder slecht uitkwam omdat op diezelfde dag Prins Bernhard Hulst bezoekt. De leden van de commissie zullen de prins echter niet ontmoeten. Voor de middag zullen hun activiteiten be ëindigen. Hoeveel tijd de commissie aan de verschillende deputaties van de Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten zal toemeten is wel bekend, maar wordt nog niet gepubliceerd. i Voor wat betreft de goedkeuring van de herindeling wordt in Den Haag algemeen verwacht dat de Eerste Kamer niet voor 1 januari 1970 tot een beslissing zal komen. De eerstvolgende mogelijkheid om de regeling in werking te laten treden is 1 juli 1970. Verwacht mag echter worden - omdat aan de overschake ling op de helft van een jaar veel technische bezwaren kleven - dat de herindeling per 1-1-70 toestand komt als de Eerste Kamer het wetsontwerp goedkeurt. (Van onze verslaggever) TERNEUZEN Liefhebbers van het klassieke orkestconcert in Terneuzen zijn van mening dat voor deze muziek te weinig ruim te is gelaten in het komende sei zoenprogramma van de nieuwe schouwburg, het Zuidlandtheater. Ze zijn met name teleurgesteld over het ontbreken van een fees telijk openingsconcert in de reeks van theatermanifestaties, waar mee de schouwburg aan het eind van deze maand zal worde in gewijd. Een pleister op de won de is het als feestconcert aange kondigde muzikaal gebeuren, dat op zaterdagavond 8 november in het Zuidlandtheater zal plaats hebben. Medewerking zal geven het Kunstmaandorkest en de vooral in Zeeland alom bekende pianiste Janine Dacosta. De wens van de Terneuzense con- certminnenden zal door een comité uit de burgerij in ieder geval dus op 8 november worden vervuld. Het or ganiserende comité vleit zich uiter aard met de hoop, dat een grote op komst van het publiek op die avond een beloftevolle prelude voor een grotere frequentie van klassieke con certen in de nieuwe schouwburg zal inhouden. „We hebben er zeker ver trouwen in dat de zaal voor orkest concerten goed bezet zal zijn. Dat de opkomst voor deze concerten in het huidige, sterk verouderde con certgebouw weinig opwekkend is ge weest in de laatste jaren, is volgens mij geen voldoende maatstaf voor de belangstelling in de nieuwe schouwburg. We baseren dat op het feit, dat mensen, die niet naar een concert in het oude Terneuzense con certgebouw gingen, wel naar de Hal le in Axel en het Ledeltheater in Oostburg trokken, om daar een con cert bij te wonen". Dat zegt drs. M. Albada, de voorzitster van het co mité uit de burgerij, dat het feest concert op 8 november organiseert. „We hebben met dit feestconcert de muziekliefhebbers ter wille wil len zijn. De nieuwe schouwburg is volgens deskundigen bijzonder ge schikt voor orkestconcerten. De Hal le in Axel las tijdens het optreden van het kunstmaandorkest enige tijd geleden meer dan uitverkocht. Waar om zou dit in de Terneuzense schouwburg niet kunnen? De groot ste belemmering voor het concert bezoek in het oude concertgebouw was de zeer onvoldoende accommo datie van de zaal. Nu we een nieu we concertzaal hebben met een uit stekende akoestiek, moet daar ook het volste profijt van worden getrok ken". Drs. Albada, die natuurkunde doceert aan de rijksscholengemeen schap Petrus Hondius in Terneuzen, betreurt het, dat het reeds lang voor de officiële opening geopperde idee van een klassiek feestconcert als on derdeel van het openingsprogramma „niet serieus" is genomen door de programmeringscommissie. „In het jaarprogramma van de schouwburg zijn zegge en schrijve maar twee klassieke orkestconcerten opgeno men. Dat is toch wel heel erg aan de magere kant". De acte van het feestconcertco- mité heeft bij tal van particulie ren en bedrijven goede weerklank gevonden. Velen hebben het niet bij morel stun gelaten, maar hun adhesie ook in klinkende munt omgezet. „De kosten van het feestconcert zijn echter nog hij lange na niet gedekt. Daarom zou ik het toejuichen als we op nog meer financiële steun zouden kun nen rekenen". „Dit feestconcert moet slagen. Ik vind dat de Terneuzense bevolking dat in de eerste plaats aan Janine Dacosta verplicht is, die zovelen in het oude concertgebouw van haar prachtige pianospel heeft laten ge nieten. Laat men haar straks op 8 november met een uitverkochte nieu we schouwburg de eer geven, die zij verdient". „En dan kan men ook in de nieu we Terneuzense concertzaal de eer ste openbare uitvoering beieven van het scherzo, dat onze stadgenoot Ru- dolf Perdeck heeft gecomponeerd. Hij is een componist, die meermalen in de pers een goede beoordeling heeft gekregen". „Ook om deze reden verdient ons feestconcert een brede belangstel ling van het Terneuzense publiek", aldus mejuffrouw Albada. Op 8 no vember speelt het Kunstmaandor kest onder leiding van Anton Kers jes voor de pauze de ouverture „Orpheus in de Onderwereld" van J. Offenbach. Daarna vertolkt Jani ne Dacosta het pianoconcert van W. A. Mozart KV 488 in A grote terts, Na de pauze brengt Janine Dacosta met orkestbegeleiding het scherzo van Rudolf Perdeck ten gehore en wordt het programma besloten met „Uit de Nieuwe Wereld" van Dvo rak. geeft nu ook in Zeeland de cursus „Spreken in het openbaar", met lessen over o.m. het overwinnen van spreekangst, vergadertechnieken, gedachtenwisseling en debat, voorzitterschap, vrij spreken, het houden van lezingen, gelegenheidstoespraken, enz. WEGENS GROTE BELANGSTELLING VOOR DE CURSUS AXEL wordt deze gesplitst in twee lesavonden, n.I. op maandag en op don derdag. De lessen worden beide avonden gegeven in het cultureel centrum „De Halle", te 20.00 uur. Er is nog gelegenheid tot inschrijving. VOOR DE CURSUS OOSTBURG kan men zich nog opgeven. De lessen worden hier op elke dinsdag avond gegeven in hotel „De Eenhoorn", te 20.00 uur. DE EERSTE LES KAN VRIJBLIJVEND WORDEN BIJGEWOOND. Voor verdere inlichtingen: N.I.S., Postbus 67 te Hulst. (ADVERTENTIE) Jubileum Op zaterdag 6 septem ber bestaan NKV en de Vakbond voor Werknemers in de Industriële Bedrij ven St.-Willibrordus afd. Axel veer tig jaar. Dit jubileum zal zaterdag feestelijk worden gevierd. Het feest zal om tien uur beginnen met een eucharistieviering, waarna tussen twee en vier uur de besturen van de beide verenigingen in het gezellen- huis zullen recipiëren. 's Avonds om zev enuur zal een feestavond worden georganiseerd. Tij dens deze avond zullen o.a. het woord voeren G. Jacobs, hoofdbe stuurslid van het NKV en de heer J. Jansen, hoofdbestuurslid St.-Willi brordus. Ook zullen jubilarissen wor den gehuldigd. Koor Vanmiddag zal het Hulster Gemengd Koor ove-r de radio te ho ren zijn. Het koor zin-gt onder leiding van Jo Ivens 25 minuten lang op Hil versum 2. Van vijf over half vier tot vier uur. Kleuterschool Op vrijdag 12 sep tember zal in Hulst de nieuwe twee- klassige kleuterschool Lentevreugd aan de Sportlaan worden geopend. Na de opening zal in het restaurant De Graanbeurs aan de Grote Markt een receptie warden gehouden. Postzegelclub In hotel Du Com merce hield de postzegelclub „Het Land Van Cadzand" haar maande lijkse bijeenkomst. De opkomst was voor de tijd van het jaar bijzonder groot. Er waren dan ook zeer aan trekkelijke kavels postzegels te koop, die voor een groot gedeelte vlot van de hand gingen. Na de vei ling was er zoals gewoonlijk weer een verloting. Graauw Geen viswedstrijd De viswed strijd van zaterdag 6 september, die door de hengelvereniging De Weel op de Vlaamse Kreek gehouden zou worden, zal niet doorgaan. Vanwege de hoge waterstand en de daarmee gepaard gaande slechte vangsten, werd besloten deze wedstrijd tot la tere datum te verschuiven. IJzendijke „De Luchtpost" Door de P.V. „De Luchtpost" werd met 71 duiven deelgenomen aan een concours- vlucht vanuit Moeseroen. De uitslag was: 1 en 3 J. v.d. Plasse, 2 H. v. Es, 4, 5 en 8 mevr. Minnaard, 6 Fr. v. Hijfte, 7 en 10 M. Moerland, 9 J. Philipse. Vanuit Emmeloord was de uitslag: 1 H. v. Es, 2, 5 en 6 Ph. v. Es, 3 en 7 gebr. Oele, 4 Fr. v. Hijfte. Ere-schieting: Op zaterdag 20 september zal in het Hofzichttheater (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het waterschap „Het vrije van Sluis" zal in zijn vergadering van maandag a.s„ die in Oostburg wordt gehouden, het wegenplan-1970 vaststellen. Verder komt er een groot aantal agenda punten ter sprake, verband houdend met grondaankopen, verkopen en ruilingen. Een van de transacties heeft be trekking op een project dat bedoeld is voor kleiwinning met het oog op de Deltawerken. Een gedeelte van de Statendijk zal voor deze kleiwin ning worden afgegraven. Volgens het voorstel zal de openbare weg, die op de kruin van de Statendijk gelegen is, na afgraving van de dijk worden vervangen door een nieuwe weg, die iets ten noordwesten van het dijktracé wordt aangelegd. De klei, die voor dijkbouw zeer geschikt is bevonden, wordt ge bruikt voor het dijkvak Hoofdplaat oost. Om één en ander te kunnen realiseren moet het waterschap een transactie sluiten met de heer J. I. de Hullu te IJzendijke. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen ten laste van de Deltawerken. Er komt ook een voorstel aan de orde om de bezoldiging van het per soneel in dienst van het waterschap, aan te passen aan hetgeen voor het burgerlijk rijkspersoneel geldt. Dat betekent, dat er vooruitlopende op de nacalculatie van de trend in de loonontwikkeling in 1969, een uitke ring ineens van 2 procent zal wor den gegeven, waarbij het salaris per 1 mei de basis voor de bereke ning vormt. De reeds per 1 januari toegekende salarisverhoging van 5 procent wordt per 1 juli op 7 pro cent gebracht. aan de Koninginnestraat te IJzendij ke een ere-schieting worden gehou den. Op deze schieting zal hulde ge bracht worden aan vier leden van de schuttersvereniging Kunst en Genot die vijftig jaar of langer schutter zijn (zie ook: In gesprek met..). Kapeüebrug Schuur afgebrand Door onbeken de oorzaak brak brand uit in een schuur, staande aan de Roskam- straat, eigendom van de familie v. D. De schuur, die aan een woning was gebouwd, werd geheel ver nield terwijl de woning eveneens brandschade opliep. Alle meubelen uit de woning waren voorzichtig heidshalve op straat gezet. Zowel de brandweer van St. Jansteen als die van Clinge waren ter hulpverlening opgeroepen. De schade beloopt 6 7 duizend gulden en wordt door de verzekering gedekt. Sluis De Oranjebloem De Rederij kerskamer De Oranjebloem gaat een contactavond organiseren met de bedoeling bij de jeugd animo te kweken voor het toneelspel. Men wil starten met een jeugdgroep van 12 tot 16 jaar en met een dubbele groep van 16 tot 40 jaar. Voorzitter W. Blaeke zei, dat het bestuur er naar wil streven, de toneelliefhebbe rij bij de mensen van Sluis aan te moedigen en zodoende re ontspan ningsmogelijkheden te vergroten. Westdorpe Handboogsport De handboog maatschappij „St.-Sebastiaan" te Westdorpe, organiseerde sehietingen op 2 staande wippen, waarvoor een zeer goede belangstelling bestond. Uitslag wip 1: le hoofdvogel, A. Hoogstrate te Axel, 2e hoofdvogel, Willems te Sleydinghe (B.), zijvogels J. Vereecken te Kloosterzande en A. van Haelst te Zuiddorpe. Beiden kal len, Ph. van Acker te Westdorpe. Uitslag wip 2: le hoofdvogel, R. Begheijn, te Terneuzen, 2e hoogvo gel J. Fopma te Sluiskil, zijvogels, G. Mattheeuws- te Axel en P. van Es- broek te Sluiskil. Kallen, A. Herman en Jos Misseghers, beiden te Axel. Zuiddorpe Bejaardenschieting Uitslag be jaairdenschieting bij A. Block, waar aan 39 schutters deelnamen: eersite hoogvogel: A. de Block uit Zuiddorpe tweede hoogvogel: R. Apers uit Zuid dorpe; eerste zijvogel: L. vain Damme uit Koewacht; tweede zijvogel: C. de Meij uit Zuiddorpe; meeste kleine vogels: E. de Meij uit Overslag. Morgen, zaterdag 6 sept.: op Zoom 11.17 en Hainsweert 1„ en 23.14; Made-Drimmelen 14.08; Terneuzen 10.02 en 22.46; sinigen 9.39 en 22.16; Wemelt 11.07 en 23.51. - .'a V v:.. Bierkaalstraat lO - Hulst. Tel. 01140-3084 (Van onze correspondent) MIDDELBURG C. J. B. uit Vlis- singen had gezondigd tegen de opium wet. Mr. van Empel zei: als je die rommel gaat verhandelen ben,je dub bel in strijd met de wet". G. K. uit Vlissingen had de hasjiesj ontvangen uit een sigarendoosje dat op de slaap kamer van B. stond. Getuige B. uit Vlissingen kon dat bevestigen. C. J. B. moest - zo werd gezegd - nu maar eens voelen dat handel in verdoven de middelen zeer strafbaar is. Hij kreeg twee maanden, waarvan 1 on voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaair. De in Terneuzen werkzaam zijnde J. S. stond voor de politierechter te recht omdat hij in kennelijke staat zijn voertuig bestuurde. De getuigen G. L. G. en M. A. B. uit Terneuzen zeiden dat zo iets met de hoeveelheid die S. .genutigd had toch eigenlijk on mogelijk was. De officier van justitie mr. G. Z. Andreae, eiste twee weken gevangenis en onvolwaaTdelijke ont zegging van de rijbevoegdheid. Mr. Lebret kon zich daar niet helemaal mee verenigen. Hij sprak S. vrij en omdat zijn rijbewijs toch al ongel dig verklaard was zag hij van de rest af. T. V. L. uit 's-Gravenpolder was volgens de aanklacht ook niet hele maal nuchter achter het stuur gaan zitten. Zijn raadsman mr. F. K. Adriaansen pleitte dat een alcohol promillage van 0,93 anderhalf jaar terug nog niet zo ernstig werd ge nomen. En dat in een soortgelijk pro ces vrijspraak was verkregen. Toch kreeg L. drie dagen onvoorwaarde lijk. En in amunerking nemende dat autorijden eigenlijk de grootste lust van zijn leven is, vier maanden ont zegging van de rijbevoegdheid. 's-Heerenhoek Viswedstrijd Door de vereni ging „Vogel en natuurvrienden" te 's-Heerenhoek werd wederom een viswedstrijd voor de schooljeug'd ge organiseerd. In dit visrijke water legden ongeveer 19 jeugdige henge laars hun aas'" „in"'. Desondanks werden in het totaal maar 2 vissen gevangen door René Witkam en Bert Tempelaars. Voor deze wed strijd werden door een winkelier 16 prijsjes beschikbaar gesteld die door de heren P. Faas en S. Bor- dui onder de deelnemers werden verloot. TILBURG Geslaagd voor het di ploma vakbekwaamheid dameskap ster mej. Annie Calle te St. Jansteen Fotc TENTOONSTELLINGEN ST.-ANNA TER MUIDEN Voorm. Raadhuis: Schilderijen, beeldhouwwerk van Jos But j Baron R. de Meester de Bet brouck. MIDDELBURG Vleeshal Stadhuis 1017 uur Expositie aquarellen van de nees-Duitse kunstenaar SiegnJ Sprofte. DIVERSEN DE KLINGE Zaal „Op de Heide" 19.30 uur Schietimg KLOOSTERZANDE De Krokodilbar 21.30 uur Jam vam Waterschoot TONEEL, FILM, CONCERT TERNEUZEN Luxor 20 uur De terugkeer van Dracula 18 j OOSTBURG Ledel 20 uur Sexy Carmen Baby 18 jaar HULST Bioscoopgebouw 20 uur Sha-lako 14 jaar TENTOONSTELLINGEN ST.-ANNA TER MUIDEN Voorm. Raadhuis: Schilderijen! beeldhouwwerk var Jos But f Baron R. de Meester de Bet: brouck. MIDDELBURG Vleeshal Stadhuis 1017 uur Expositie aquarellen van de nees-Duitse kunstenaar Sieg Sprötte. DIVERSEN IJZENDIJKE Café de Lozanne 20 uur Jongerensooiëteit DE KLINGE „Op de Heide" 15 uur Schietinj ZANDBERG Zaal P. Leeraert 15 uur Kermis-schietinig KLOOSTERZANDE Zaal E. Morcus 14.30 uur TBC-schieting Opg. voor deze rubriek tel. 011 7438 of Postbus 116 in Middel) Wij vragen MEISJES v.a. 15 jaar voor onze de fotografie te hulp g mum-snelheidsbepalin bezorgen. Middelburg £wel de allereerste ger gevoerd. Gisteren heeft men er gedraaid op de Veerseweg schouwe van leden der zi staande magistratuur, die J halve de processen-verbaal L snel rijden in de bebout I ook een kleine foto zulle f gen waarop de betrokkei ['afgebeeld. De foto levert i gehele bewijs, maar dient j ondersteuning. De tijd v overtreding is geconstatee [gemeten snelheid zijn nan: r mee-gefotografeerd. Maar d J niet noodzakelijk. Het gaat I om, dat een snelheidsoverti I maar zal kunnen zeggen: „I I dag niet op die bewuste p I gebeurde namelijk de laatste lal eens, en in gevallen di I al eens, en in gevallen da Izich beriep op getuigen die 1 waterdicht alibi bezorgden, ■verbalisant niet veel anders Ite zeggen: „Ik heb me waar |bij het opschrijven van het nummer vergist". Voor het fotograferen ieidsovertreders beschikt de Durgse politie over één Pol nera, die enkele seconden opname is gemaakt, een kan re afdruk levert. De fotogr agent zet achterop de foto le overtreding werd gecor en hoe hoog de gemeten snelh Deze snelheid wordt op d loxe manier, met behulp var tometer opgenomen. Als de ringsambtenaar heeft vastges Een auto met te hoge snelh< befaamde twee draadjes i, dan drukt hii meteen op oanner van de camera en I Je zondaar in beeld. Op de iet kentekennummer dui-del: faar. De politie dacht een ogen smand die met superhoge [eed, met de nodige bewej cherpte op de foto zou kome at is onjuist gebleken. Een ragen stormde met 130 km p de fotograaf af; de opsporii maar drukte bevend af en ftet nummer van de experi snelheidsovertreder was haa op de foto te zien! Nu het verbaliseren „op ni teer en meer gewoonte wo rlen sis overtreder dus niet jaar de parkeerstrook wordt „eerd om ter plaatste een s met of zonder procesverbaal gen doen er verhalen de ron !?s men zou kunnen to» om de nummerplaat van de ■ees baar te maken. Wen [e£t dat een flink ingev ■piet haarlak bespoten numn Y6!1 kinderlijke schitterint betrouwbare aflezing nie ogelijk is. „Sprookjes", zegt politie. „Mocht er ooit iets ;n worden waardoor numme slenk gaan spiegelen, dan BEESTENMARKT 14-HULST (Zld.) TELEFOON (0114Q)2j to Koiur (Van een onzer verslaggeve /NEUZEN De heer J. (PvdA) maakte in de ra: leuzen melding van toene hten over hinderlijk stof cokesfabriek in Sluiskil (enbare weg terecht komt. .en levensgevaarlijke t K.'T weggebruikers die dit K^°£.iFljgen'" De heer Ha? ot b. en w. op grond vt tegen deze st°fve: «=ng zouden kunnen optreden. ■Burgemeester Aschoff zegt aar voor de hinden ■rzoeken naar deze kwesti Kr 0ek ln te stellen. Mevrouw Doppegieter er met het oog op de koi mis in Terneuzen op aan d: zal ®®,™trole op de toes ■1 worden verricht uit veilig >l^fjgmgen' Burgomeester Joofde speciaal toezicht te laten uitoefenen. A dot Vooruitzichten voor zaterdag en «•"dag, opgesteld door het KNMI °P donderdag ®m 18.00 uur: zonnige Perioden en om- JJ*eeks normale temperaturen Oferdag. ittmSV°0ruitzichten hl oyfer r eld over Nederland, ^zatei-tlag. Aantal uren ln' temP- 0 tot 5 gr Brmaa?rï?aal- Max' temP- omst Kn,wKans op een droge pe B stef 12 uur: 95 procent, cent Seheel droog etmaal 90 tot^ii>rM°n(lag' Aantal uren zt der temp- 0 tot 5 gradei normaaTfc Max' temp' omstl Van *vf- ans op een droge pe ^e?nnSfftennSn12Juur 95 pr« een geheel droog etmaal 90

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2