Saigon en YS voor moeilijke keuze Oorlogsmisdrijven verjaren niet CAiDure^mp? Nieuwe oost-west vluchtroutes CLAUS 43 JAAR >WAAL „EEN VERKEERD GEVA1LEN GRAPJE' VERDEDIGING WIJST OP BUITENEAND 3C Dimplex Nationaal havenbeleid is nodig UIZEN VOORSTEL MINISTER POLAK: Vrouwenartsen vragen «begeleiding" Stimezo caban autorijles-systeem Via satellietstaten J.t.W. berg IS N.V. Garage v. Dongen-Jonkers Datsun-dealer Honda-dealer Leiders Maagdenliuisproces Gevechten Amsterdamse K. v. K. Regering achter besluit EEG-ministers na devaluatie van frank DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 U it landelijke en. oarage voor abouwd uit otale kosten ;n. Om voor ïëist- m is. vrijdag 5 en legen en door GEN (4 km van it fraaie bomen ;t nieuwe bun- WING, GARAGE gevelsteen, bui talen draai- en net bergkast en lige living met nvenster, prak- ■apopgang, vier tenwand en een iet ligbad, was- berging. aagt 79.000,— eheven. BOUW GROND A AR DIJ N. V. 600 - 3 1112 fgewerkte 18.400,-, vrij otaris-, VI. [bij een OOO,-. ksbijdrage, iet eerste Nederland" rmatie over koop heeft - »t. Een brief- n u krijgt iding brochure ;en, kantooruren ).G. eg 44, Goes. <ed onderdak issingen VIETCONG KONDIGT NIEUW BESTAND AF (Van onze correspondent) UTRECHT Commissaris Maat van de surveillance van de Utrechtse politie is gisteren uit voerig ingegaan op het optreden van de 30-jarige Utrechtse hoofd agent A. C. Bruins-Slot bij de ope ning van een tentoonstelling van beeldende kunst de dag ervoor. De hoofdagent had toen tegenover enkele journalisten gezegd, dat hij ook beeldend kunstenaar was, drie werken exposeerde op deze ten toonstelling en W. C. A. M. van Voorst tot Voorst heette. Commissaris Maat, die onmid dellijk een onderzoek had inge steld naar het gebeuren, waarbij hij zowel de hoofdagent als jour nalisten had gehoord, gaf giste ren de feitelijke juiste lezing van het gebeurde. De agent had als grapje die naam opgegeven. „Een verkeerd gevallen grapje", aldus commissaris Maat. De hoofd agent zou in de mening hebben verkeerd dat iedereen wel kon zien dat hij geen kunstenaar was omdat hij een „net pak" droeg en niet zo schilderachtig gekleed was als de omstanders. Wat de hoofdagent niet als grap je bedoeld had, was het onbeheerst inslaan op enkele beeldende kun stenaars een paar minuten later, waarbij een van hen een bloe dende hoofdwond opliep. Of te gen de hoofdagent disciplinair zal worden opgetreden, vormt nog punt van bespreking. De kunste naars van de BBK overwegen wel een aanklacht wegens mishande ling tegen hem in te dienen. len geschikt (o.a. k winkel en ma- ;ijn is een fraaie N lid NBM 16. (Van onze redactie buitenland) HANOI De regering in Saigon en de Amerikanen zijn voor een moeilijke keus gesteld nu de Vietcong een bestand van 72 uur heeft aangekondigd ter gelegenheid van de begrafe nisplechtigheden voor president Ho Tsji Minh. Moeten zij ook een bestand in acht nemen, of moeten zij het bestand van de Vietcong negeren en de strijd voortzetten? In Amerikaanse kringen in Saigon meent men dat mogelijk geen formele aanvaarding van het bestand zal plaatshebben, maar dat gedurende die 72 uur de geallieerde acties tot louter defensieve zullen worden beperkt. Er is momenteel wél druk overleg gaande op hoog niveau. Voor vanmid dag kan geen commentaar, laat staan een beslissing verwacht worden. Als Zuid-Vietnam en zijn bondgenoten geen bestand in acht nemen zullen zij er ongetwijfeld van worden beschul digd een gelegenheid te laten passe ren om de goede trouw van de Viet cong op de proef te stellen. Voorts Saigon en Washington weer isie beticht worden. Daarte- staat dat „wij moeilijk kun- temmen met een bestand ter ere van een man die sedert het begin van de oorlog vijand nummer één is geweest", aldus een woordvoerder. De bestanden in het verleden had- (ADVERTENTIE) voor BREDA: Koninginnestraat 63 Tel. 01600-36084 OOSTERHOUT: Bredaseweg 23 Tel. 01620-3880 ROOSENDAAL: Hoogstraat 71 Tel. 01650-35792 BERGEN OP ZOOM-: Guido Gezellelaan 40 Tel. 01640-69 18 DATSUN AUTO'S v.a. 5896,80 incl. B.T.W. voor BREDA: Tilburgseweg 139 Tel. 01600-38879 OOSTERHOUT: Bredaseweg 23 Tel. 01620-3880 ROOSENDAAL: Hoogstraat 71 Tel. 01650-35792 BERGEN OP ZOOM Guido Gezellelaan 40 Tel. 01640-69 18 HONDA AUTO'S v.a. ƒ4491,20 incl. B.T.W. den steeds plaats ter gelegenheid van godsdienstige herdenkingen, waar door zij voor beide partijen in het conflict aanvaardbaar waren. In de aankondiging van het bestand door de Vietcong staat onder meer dat evenals in Noord-Vietnam door het Bevrijdingsfront een rouw- periode van een week in acht geno men wordt. Er zullen herdenkings- plechtigheden worden gehouden in de gebieden waar de Voorlopige Re volutionaire Regering het voor het zeggen heeft. Zuidvietnamese rege ringsfunctionarissen, soldaten en po- litieii .«tien worden vrijgeleiden ge garandeerd als zij deze bijeenkomsten wensen bij te wonen. Een hoge dele gatie van de VVR zal naar Hanoi gaan om de begrafenis bij te wonen. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Op de tweede dag van de behandeling door het Amster damse gerechtshof van het hoger be roep, dat ruim 400 bezetters van het Maagdenhuis tegen hun vonnis van de politierechter hadden aangete kend, heeft de procureur-generaal tr. v. Dijken gisterochtend tegen de 22-jarige student J. W. C. van Lent bevestiging geëist tegen het vonnis van de politierechter: twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van f 200. I Hij stelde dat in Frankrijk, Enge land en Amerika bezetting van ge bouwen door studenten niet vervolgd W>rdt. Het doel van de maagdenhuis- I bezetting was niet een zich massaal verzetten tegen de openbare orde. Het gold slechts een demonstratie in universitair verband. Elementen van lokaalvredebreuk ontbreken hier. De studenten zijn binnen hun gemeen schap gebleven door een universitair Inbouw te bezetten, aldus mr. v. Schaik. In de Noordvietnamese hoofdstad Hanoi zijn de eerste leiders uit de communistische wereld aangekomen voor de begrafenis van premier Ho Tsji Minh, komende woensdag. Uit Moskou is de Russische premier Ko- sygin vertrokken. Hij maakte gebruik van de nieuwe luchtlijn Moskou-Ha- noi via Pakistan en India. De Russi sche delegatie vermijdt hierdoor via Peking te reizen, waarmee de bainden steeds slechter worden. Een Chinese delegatie, omedr leiding vain premier Tsjoe En Lai was al in Hanoi en hield daar besprekingen met de Noord- vietnamese regering. Tsjoe En Lai zou aangedrongen hebben op voort zetting van de strijd. Het afgelopen etmaal heeft de ge vechtsactiviteit van de Vietcong, met 74 arillerie-, mortier- en raketaanval- len op Amerikaanse militaire instal laties, een nieuw hoogtepunt bereikt. In Amerikaanse legerkringen wordt aangenomen dat de verhoogde activi teit eerder verband houdt met de herdenking van de proclamatie van de Democratische Republiek Vietnam, drie dagen geleden, dan met de dood van Ho Tsji Minh. Ook de Amerikaanse luchtmacht heeft de afgelopen 24 uur haar activi teit opgevoerd: de grensprovincies Tay Ninh en Birih Long, waar de zwaarste gevechten hebben gewoed, zijn dertien maal door B-52 bommen werpers aangevallen. (ADVERTENTIE) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Polak (justitie) lieeft bij de Tweede Ka mer een wetsontwerp ingediend, dat de opheffing van de verjarings termijn voor oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de mensheid beoogt. Daartoe worden in het wetsvoor stel de bepalingen over de verjaring van het recht van strafvervolgingen en het recht van tenuitvoerlegging van opgelegde straffen niet op ge noemde misdrijven van toepassing verklaard. Het gaat daarbij niet al leen om misdrijven die in het verle den zijn begaan, maar ook om die welke in de toekomst nog zouden worden gepleegd. In concreto gaat het om de volgen de misdrijven: 1. Oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid zoals omschre ven in het handvest van de interna tionale militaire rechtbank te Neu renberg, waarop in het „Besluit bui tengewoon strafrecht" de doodstraf is gesteld. Onder oorlogsmisdrijven wordt verstaan schendingen van de wetten of gebruiken van de oorlog, zoals: moord, mishandeling, deportatie van de burgerbevolking van of in bezet Uit de Russische hoofdstad is gis termorgen een Sovjetdelegatie ver trokken om in Hanoi de begrafenis van president Ho Tsji Minh bij te wonen, bij het vertrek op de voor grond van rechts naar links, D. Po- lansky, A. Kosygin, K. Mazurov en M Yashov. Van onze correspondent) ROTTERDAM Zeventien vrou- I !'wj'rtsen uit Rotterdam hebben in si brief aan de hoofdinspecteur voor TO volksgezondheid in Leidschendam de ontwikkeling en de be- diifi van He Stichting voor Me- rwï "erantwoorde Zwangerschaps- rereking nauwlettend te willen I .De stichting onderzoekt ®13 wii reeds meldden de mo- «Ikheid om te komen tot oprichting v een kliniek speciaal bestemd r het onderbreken van ongewen- zwangerschappen. (ADVERTENTIE) pT'ear het door TWEE GRATIS "«LESSEN en beslis daarna CABAN-RIJSCHOOL D LEO VAN GILS "oolseweg 131 - Breda Tel. 40940 Met de veilige elektrische radiatoren van Dimplex (thermo- statisch geregeld en met olie gevuld) bouwt u kamer voor kamer uw eigen C.V. Zonder hoge installatiekosten. Gelijkmatige warmte en dusminimaal stroom verbruik. Dokumentatie bij Nerim N.V., Korte Kalkhaven 9, Dordrecht. Tel.: 01850-4 23 11 grondgebied, moord of mishande ling van krijgsgevangenen of van personen op zee, het doden van gij zelaars, plundering van openbare of particuliere eigendom, willekeu rige vernietiging van steden, plaat sen of dorpen, of verwoesting die niet door militaire noodzaak gerecht vaardigd was. Onder misdrijven tegen de mense lijkheid verstaat men moord, uitroei ing, het in slavernij voeren, depor tatie en andere onmenselijke han delingen die voor of gedurende de oor log bedreven zijn tegen burgerbe volking, of vervolging op grond van politiek, ras of godsdienst. 2. Enkele misdrijven, genoemd in de wet oorlogsstrafrecht. 3. De feiten, strafbaar gesteld in de uitvoeringswet genocideverdrag. In een toelichting op zijn voorstel len zegt minister Polak, dat zij steu nen op de internationale rechtsover tuiging, dat ernstige oorlogsmisdrij ven en misdrijven tegen de mense lijkheid aan de werking van de ver jaring onttrokken behoren te zijn. „Deze rechtsovertuiging is geble ken uit de behandeling van de V.N. conventie van 26 november j.l. al hebben vele staten waaronder Ne derland zich van stemming onthou den" Het bovengenoemde wetsontwerp heeft in de eerste plaats ten doel te voorkomen, dat nog niet gearres teerde oorlogsmisdadigers hun straf zouden ontlopen doordat hun mis drijf is verjaard. Het wetsontwerp heeft niets van doen met de vraag of een regeling moet worden getrof fen, waardoor het mogelijk wordt dat de „beruchte drie van Breda" in vrij heid worden gesteld. Dit zou via een andere wetswijziging moeten worden geregeld. Het is echter zeer de vraag of mi nister Polak met een dergelijke wets wijziging in de kamer zal komen, want de weerstand tegen het vrijla ten van „de drie" is ook in het parle ment groot en minister Polak wil slechts dan met een wetswijziging ko men als hij zekerheid heeft dat ze wordt aanvaard. FRANKRIJK zal de komende zo mer in de Stille Oceaan een reeks proeven met waterstofbommen ne men ondanks de drastische besnoeiing van de defensiebegroting voor 1970 etn de protesten van de oppositie. IN EEN LEEGSTAANDE WONING in de Grote Wktenburgerstraat in Amsterdam zijn zes jeugdige buiten landers vier Engelsen een Argen tijn en een Deen aangehouden. Zij bleken in het bezit van naar schatting een pond marihuana. PARIJS heeft niet alleen ruimte te kort voor de levenden maar ook voor de doden. De Franse hoofdstad zal naar berekening 1600 extra hec taren nodig hebben om voor de ko mende 15 jaar in de behoefte aan graven'te kunnen voorzien. BIJ DE BRAND op de met geleide projectielen uitgeruste Amerikaanse onderzeebootjager „Dewey" bij Tou lon, is één Amerikaanse matroos om het leven gekomen en zijn er zes ge wond. EEN ACHTMOTORIGE B-52 bom menwerper van de Amerikaanse le- gerluchtmacht is op enkele kilome ters van de luchtmachtbasis Loring in de Amerikaanse staat verongelukt. Vier bemanningsleden zijn omgeko men en drie worden nog vermist. MEER DAN HONDERD mensen hebben de dood gevonden bij plotse linge overstromingen, die veroorzaakt werden door de orkaan „Francelia" in het oostelijke deel van de repu bliek El Salvador. DE BRAZILIAANSE president Ar thur da Costa e Silva herstelt voor spoedig van de hersenbloeding die' hij afgelopen zondag heeft gehad. Een door vier medische specialisten on dertekend bulletin zegt dat de 66 jaar oude president een radiologisch on derzoek heeft ondergaan en dat de resultaten normaal waren. IDRIS, de ex-koning van Libië, zal deze week nog een gesprek hebben, met een niet-officiële woordvoerder van het revolutionaire bewind, al dus berichten uit Athene waar de verbannen koning verblijft. MINISTER Udink zal op 8 en 9 sep tember een officieel bezoek aan Bel grado brengen. (Van onze correspondent) BONN Nu de Berlijnse muur en de zonegrens tussen Oost- en West-Duitsland steeds scherper be waakt wordt trachten veel bewo ners der oostzone via de satelliet staten naar het westen te vluchten. Maar over Rusland had tot dus ver nog geen vluchteling zijn weg durven kiezen. Dezer dagen hoor de men voor het eerst van een po ging via het hol van de leeuw. Twee jongens uit Oost-Berlijn heb ben zich een tijd geleden verstopt in een spoorwagon, die van Ber lijn naar Leningrad werd gereden. Een Russische grenswacht ontdek te hen en twee dagen later zaten zij in een Oostduitse gevangenis. Zij werden in Oost-Berlijn veroor deeld tot twee jaar gevangenis. Een van de vluchtelingen werd een deel van zijn straftijd kwijtge scholden en... de Westduitse grens overgezet. In de laatste zeven jaar heeft men in West-Duitsland 446 pogin gen tot vlucht van bewoners van de satellietstaten geregistreerd, waarvan 119 in 1968. De meesten schijnen hun weg gekozen te heb ben via Tsjechoslowakije, Honga rije en Bulgarije. Vermoedelijk is het werkelijke getal vluchtelingen en helpers veel groter, want vol gens een officieel bericht uit Praag zijn in het eerste half jaar van 1968 in Tsjechoslowakije meer dan tweehonderd Oostduitsers gearres teerd tijdens een vluchtpoging naar het westen. Enkelen van hen werden in Tsjechoslowakije ver oordeeld, maar de meesten werden aan Oost-Duitsland uitgeleverd. Bij deze pogingen tot ontvluchting werden tot heden drie incidenten met dodelijke afloop geregistreerd: twee aan de Bulgaars-Griekse grens en één aan de grens tussen Oostenrijk en Tsjechoslowakije. In de staten van het oostelijk blok zijn bovendien tot dusver minstens 191 helpers van vluchte lingen gearresteerd, waarvan 24 buitenlanders. In Oost-Duitsiand pleegt men zwaardere straffen uit te spreken dan in Tsjechoslowa kije. In dit land straft men vooral sinds 1967 minder streng. In aprii van het vorig jaar werd een der tigjarige inwoner varn West-Ber- lijn, die bij een vluchtpoging ge holpen had, in Tsjechoslowakije het land uit gezet, maar tijdens zijn reis naar West-Berlijn nam de Oostduitse politie hem gevangen en prompt werd hij door een Oost duitse rechtbank tot acht jaar ver oordeeld. Ook pogingen tot vlucht over Joegoslavië zijn heel vaak mislukt. Negen vluchtelingen werden aan Oost-Berlijn uitgeleverd en drie helpers kregen lichte vrijheids straffen. De laatste drie jaar schij nen er trouwens geen straffen meer te zijn uitgesproken. Vluchte lingen uit Oost-Duitsland worden in Joegoslavië dikwijls weer naar de landen van herkomst (Bulga rije en Hongarije) teruggezonden. De Oostduitsers vluchtten tot dusver vaak via Roemenië. Maar de regering te Pankow heeft deze weg versperd, door geen visa meer te verstrekken voor een reis naar dit socialistisch broederland. AMSTERDAM (ANP) In een vergadering van de Amsterdamse Kamer van Koophandel heeft waar nemend voorzitter J. G. van Marie er voor gepleit het vraagstuk van de havenontwikkeling niet meer te pre senteren als een probleem van de ruimtelijke ordening in Zuid-west Nederland alleen. Aanleiding voor zijn pleidooi waren uitspraken van G S van Zuid-Holland waarbij er van uit werd gegaan dat een ongebreidelde expansie van de Rotterdamse haven ongewenst moest worden geacht. Hem was echter op gevallen, dat G S alternatieve expan siemogelijkheden uitsluitend zochten in Zuid-west Nederland Volgens hem is inmiddels het inzicht gegroeid, dat het bij het zeehavenspreidingsbeleid gaat om een vraagstuk, dat tenmin ste het gehele Nederlandse territoir omvat. Er liggen ook grote mogelijkheden in het Noordzeekanaalgebied .en bin nen enkele jaren in de westelijke IJsselmeerpolders, aldus de kamer voorzitter. Hij zei dat wat de over slagfunctie betreft er naast het nieu we Waterweggebied in Nederland slechts één havengebied is met een breed assortiment van faciliteiten, n.l. het Noordzeekanaalgebied. Het had zijn bestuur bovendien be vreemd, dat G S van Zuid-Holland bij de bespreking van de expansie van de containeroverslag uitsluitend volstonden met een verwijzing naar de mogelijkheden in Vlissingen of eventueel Antwerpen. Daarbij ziet men, aldus de heer Van Marle, de reeds bestaande gunstige mogelijkhe den voor deze containeroverslag in het Amsterdamse havengebied een voudig over het hoofd. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar die Engelsen krijgen toch ge lijk. Natuurlijk alleen wat die weers- verwacnt'ig („Een ?.»aie rustige na zomer' betreft, rntar toch Het zal die Britten wel goed doen, eindelijk eens een keer gelijk te krijgen, war.t dat gfebeurt de lamste jaren nie: meer zoveel. Zelfs Manchester United doet het niet meer zo goed en van die club zeiden de Engelsen dat-ie kam pioen zou worden, dus dat wil wel wat zeggen over hoezeer ze gelijk hebben. Wij Nederlanders willen trouwens ook altijd gelijk hebben. En vooral de regering. Neem nu De Block eens. U weet wel, die bewindsman van Economische Zaken. Spreekt zelf vo.n een „soepeler prijsbeleiddat vooral soepel is ten opzichte van de onder nemers in de ruimste zin van het woord. DEN HAAG (ANP) De rege ring kan de grondslag van de recen te beslissing van de EEG-minister- raad over de gevolgen van de deva luatie van de Franse frank voor het gemeenschappelijk landbouwbe leid, zowel vanuit een oogpunt van Europees recht als vanuit de ver plichting tot handhaving van de be voegdheden van de Europese instel lingen, voor haar verantwoording nemen. Dit heeft minister-presi dent P. de Jong geantwoord op vra gen van het Tweede-Kamerlid Vre- deling (PvdA), die o.m. had ge vraagd op welke bepalingen van het EEG-verdrag deze beslissing rust. D. NOORDEWIER, heeft het partij bestuur van de PSP meegedeeld dat hij zijn eerste kamer zetel niet aan vaardt. De betekenis is duidelijk: de prijzen zullen weer gaan stijgen. Kijk maar naar het prijsindexcijfer, zoals dat gisteren luttele dagen na de be kendmaking van De Block, die de cij fers niet wilde afwachten is be kendgemaakt. Een niet schrikbaren de, maar toch, een stijging. De Block wil altijd gelijk hebben hij heeft het zelden „Het is nooit de bedoeling geweest de bedrijven door de prijsstop in grote moeilijkheden te brengen". (Min. Öe Block) Maar door het opheffen daarvan ko men de consumenten het wei Voor die Tsj echoslowaken, daar heb ik toch wel eerbied voor. Laten we eerlijk zijn, dat is een fraai volk. En ze zijn bepaald niet zachtzinnig in hun uitdrukkingen. Er bestaat daar een wrang soort humor sinds de in val van de Warschau-pact-landen. Enkele van deze grollen zal ik u verhalen „Dit volk kun je momenteel opdelen in optimisten en pessimisten. De op timisten geloven dat de Russen ons allemaal op transport zullen stellen naar Siberië. De pessimisten nemen aan dat we te voet moeten gaan". Diep in de nacht houdt een westerse toerist een taxichauffeur aan. „Bent u vrij?" „Nee", antwoordt de chauf feur bedrukt, „ik ben Tsjech". Mijn hart weent. (Merijn). Onze jongens van oranje (tenslotte is Claus vandaag voor de 43e keer jarig) moeten het morgen tegen die furieuze Polen toch maar weer ma ken. George Kessler maakt de op stelling pas laat bekend, maar ik zal u toch al vast de elf namen van de spelers geven: Van Beveren, Romeyn, Eykenbroék, Israël, Strik, Rijnders, Veenstra, Moulijn, Cruyff, Suurbier en Van Dijk. Let maar op! Hup, Holland, Hup. De beste groeten en wensen voor het doorkomen van dit fraaie weekend, sport, en andere liefhebbers. Adieu. MERIJN Ter gelegenheid van de 43ste verjaardag van rrms Claus maakte Max Koot deze foto.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 27