In v of h.t.s. SPOOKTREINEN BRACHTEN CHAMPAGNE IN SLUISKIL Carillon van Goes na twee eeuwen zonder gebreken 'electronica I0N1STE/ NiSTE Acht nieuwe thema's in pastorale gesprekken van bisdom Breda rpapier voor uw pen lenchauffeurs chauffeurs TE BREDA /erleidsters en irwijzeressen lONTENISSE |n De Meyer HONTENISSE kORT VOOR DE BEVRIJDING Bedrijfsvolleybal in Hulst start competitie boutique Reeds nu voor uw najaarskollektie I1H. Kiesvereniging Jorssele Nieuwe weg in Noord en De Meyer olan te femei izen en De Meyer 'crneuzen neemt (eel in stichting oagverblijf voor {yhandicapten Opruiming Waaghalzen Wat verving ivat na tijcl van het rijke Roomse Leven Kandidaten CHU voor gemeente Reimerswaal FEEST Najaarsexcursies van Brabants Landschap Betere resultaten voor kleine mosselbedrijven Bisdom Breda III Programma van Kriekeputte Dodelijk ongeluk DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 4 I Imaking pt en met 7 oktober 1969 emeente voor een ieder Jen uitgewerkt, voorlopig I onteigening, met uitvoe- •keningen en verdere be- I de gemeente Hontenisse, A het bestemmingsplan psteld door de raad der |p 29 augustus 1958 en Iputeerde Staten van Zee- I 1959. SCHRIFTELIJKE poor belanghebbenden ui- Ina verloop van bovenge- gemeentebestuur worden Ier 1969 het gemeentebestuur van lm Hootegem, wnd. Ire uitbreiding van ons wa- poor spoedige indiensttre- fchtwagens met aanhang- kers met opleggers) bldiensten (binnenland) VEGTRANSPORTEN N.V. Terneuzen. Tel. 01150-3451 ke technische avondschool (lessen per week geplaatst de akte N I; NIV; N IVw; likte met L.O. wiskunde; Ne; dien kan een ke moet beslist practische er- gave van referenties binnen Ihijnen van dit blad te rich- van de school, van Cooth- |ce kleuter- en lagere scholen behoefte aan te vallen bij ziekte van het [rsoneel, tijdelijke voorziening lures enz. belangstelling hebt en bereid Invalster dienst te doen, kruit het Bureau Onderwijs van lie, Lange Noordstraat 4, te- lENDMAKING im Hontenisse maakt bekend, Ier 1969 gedurende één maand een ieder ter inzage zal liggen besluit van 3 september 1969 lingsplan „Lamswaarde" met toelichting en voorschriften, ide termijn van één maand h tijdig met bezwaren tot de en gewend, bij Gedeputeerde bezwaren tegen dit bestem- ember 1969 )e burgemeester voornoemd, 1. J. van Hootegem, wnd. (Van een onzer verslaggevers) SLUISKIL „Grote brokken ijzer vlogen hier tot 300 m in het rond, |toen de Duitsers de treinen opbliezen. De ontzaglijke steekvlammen bij het ontploffen van de munitie werden zelfs aan de overkant van de Schelde Igezien". Aldus vertelt Maurice Lafort (68) uit de Landstraat in Sluiskil over Ide bange septemberdagen en -nachten van 1944 nu 25 jaar geleden 5 toen „de woningbouw", de wijk van Sluiskil waar het echtpaar Lafort nu nog woont, plotseling werd opgeschrikt door de komst van drie Duitse Irrachttreinen uit Frankrijk en België. Niemand mocht de straat op, het j was „spertijd", maar door het dak raam zag Lafort genoeg. Hakkepuf- fend kwamen de treinen, de voorste tot zelfs voor het ziekenhuis, tot stilstand. Het was op het spoor een drukte van belang. Men hoorde Duit se mannenstemmen en Belgische vrouwenstemmen. De consternatie werd veroorzaakt dat bleek later, door Duitse militai ren die vluchtend voor de opmarche rende geallieerden met hun „ge liefden" naar de Heimat probeerden te ontkomen. En passant hadden ze de wagons, het waren allemaal goe derenwagons, vertelt Maurice La fort, ook nog tot de nokken volge propt met in België en Frankrijk gestolen goederen. (Van onze volleybalmedewerker) HULST De bedrijfsvolleybal le Hulst start dinsdag met de nieuwe competitie. De belangstelling voor de ze competitie is zeer groot. Er heb ben niet minder dan 32 teams inge schreven. De damesteams zullen worden in gedeeld in twee afdelingen van 7 en 9 teams. De herenteams in een af deling van 6 en van 10 teams. Tot de gereedkoming van de sportljal in Hulst zullen de wedstrijden voorlo pig gespeeld worden in de zalen van de lagere school en de Clemens ma vo. Het wedstrijdprogramma zal zo wel op dinsdag als op donderdaga vond worden afgewerkt. Zodra de sporthal beschikbaar is zal uitslui tend op donderdagavond worden ge speeld. Naast de competitie zal het traditionele bekertoernooi om de „Skol - international - cup" worden gespeeld. Restanten van de opgeblazen en uitgebrande wagons. Het slopen, na de bevrijding, van het zware spoorweggeschut. (ADVERTENTIE) Vliasingen, Aagje Dekenstraat 7 01184 - 3833, I Goes, Kreukelmarkt 3, telefoon 01100 - 8799 's-GR AVENPOLDER In het I orpshuis te Nisse werd opgericht de emeentelyke C. H. Kiesvereniging «rssele, welke vereniging de verbin- ing vormt met de plaatselijke ver- nigingen van Baarland, Borssele, Iriewegen-Ovezande, 's-Gravenpol- ier, 's-Heer Abtskerke, Heinkens- and, Nisse, Nieuwdorp en Oudelan- Het algemeen bestuur wordt ge tornd door 2 afgevaardigden van de plaatselijke kiesverenigingen. Stimu lator tot oprichting van deze nieuwe kiesvereniging is geweest de heer D. Lodder, burgemeester van Driewe gen, Ellewoutsdijk en Borssele, te vens secretaris van de C. H. Staten- 'ng Goes. i- Tijdens de oprichtingsvergadering is het huishoudelijk reglement vastge steld en is ook het dagelijks bestuur gekozen. Dit bestuur bestaat uit: oorzitter: D. Lodder te Driewegen; secretaris: W. F. Vogelaar te 's-Gra- ivenpolder, penningmeester P. D. Dekker te Borssele en leden H. Evers pijk te Heinkenszand en A. M. Jan- en te Nisse. Met de voorbereidingswerkzaam- heden voor de verkiezing van de raadsleden in de nieuwe gemeente Borssele is reeds een begin ge naakt. In het kader hiervan zullen enige vergaderingen worden be- 1, waarvan de eerste op maandag avond, 8 september a.s. om half acht i 't dorpshuis te Driewegen voor d'e nwoners van de dorpen Driewegen, pllewoutsdijk en Oudelande en de 'rade vergadering op donderdag avond, 11 september a.s., aanvang fcalf acht, in hotel Westerschelde te Hoedekenskerke voor de inwoners fran Baarland en Hoedekenskerke. Spreker op beide vergaderingen is de heer A. J. Kaland, lid vain Gede puteerde Staten van Zeeland. xxxxxxxxnxxxxxxxxxxx**^ ^transporten N.V. Terneuzen (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Tussen oktober en ecember van dit jaar wordt begon nen met de aanleg van een weg met wlering in het uitbreidingsplan- word. Deze weg komt langs de Zee- Jjk te liggen. Wethouder De Vos openbare werken) maakte dit be kend in de raadsvergadering. De aan- ïg van de weg en riolering staat in ferband met de flatbouw die in dit aeuwe stadsdeel geprojecteerd is. en prettige werkkring een salariëring overeenkomstig "e if gelijkwaardige opleiding e" typevaardigheid. •iënterende bespreking kunt U onisch kontakt opnemen voor gtransporten N.V. - Terneuzen. Tel. 01150-345' j .xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**** Van een otnzer verslaggevers liRNEXJZEN De gemeenteraad Terneuzen heeft besloten mee te £an oprichting van een 'erblijf voor geestelijk gehandi- >ten m Midden-Zeeuwsch-Vlaan- ren. rethouder M, de Vos werd be tid als vertegenwoordiger vain rA+l?UZ?n *n ket stichtingsbestuur, tnouder Berbers zal hem eventueel Ksvangen. Eerstvolgend doel van deze wei nig heroische militaire treinkolonne was Antwerpen, Edoch, soldaten van hetzelfde Duitse leger versperden in Sluiskil de weg. De brug bleek hier n.l. al met springstoffen te zijn ondermijnd en niet meer begaan baar. Er bleef voor hen niets an ders over dan te proberen treinen met inhoud zoveel mogelijk te ver nietigen. Lafort: „ook al hadden de Duitsers de brug nog kunnen passe ren dan waren ze toch niet ver meer gekomen. Daarvoor waren de Engel sen al te ver doorgestoten. Aanvan kelijk durfde niemand van de om wonenden dichterbij te komen. Daar voor zag het met al die Duitse uni formen er te onheilspellend uit. De Duitse treinreizigers met hun da mes verdwenen echter al spoedig, op zoek naar veiliger oorden. Slechts een kleine Duitse opruimingsploeg toog aan het werk om het transport materiaal en de kostbare ladingen niet in handen van de tegenstanders te laten vallen". Maurice Lafort vrouw en kinde ren waren naar de veilige polder ge gaan waagde zich toen tot bij de wagons. Hij kon zijn ogen niet gelo ven. De wagens puilden uit van voed sel, kleding, gereedschappen, meubi lair en zelfs paarden. De bevolking die zelf al zoveel jaren aan alles zo veel tekort had gehad probeerde van al deze spullen zoveel mogelijk dat was begrijpelijk in de wacht te slepen. Maurice Lafort herinnert zich dat sommigen zelfs met whis ky en champagne aan de haal gin gen. Een feest werd daarmee ech ter niet gemaakt. Daar was de tijd niet naar. In de daarna volgende dagen pro beerden de Duitsers alles zo „gründ- lich" mogelijk te vernietigen. Dat zij daar zo'n ernst mee maakten was niet zo verwonderlijk, want tot het transport behoorde ook het zwaarste type spoorweggeschut (42 cm) met alle toebehoren. De ene ex plosie volgde op de andere. Ook de huizen werden daardoor beschadigd er was geen ruit meer heel. Er vie len gelukkig geen slachtoffers, of schoon het dikwijls weinig scheelde. Maurice Lafort„we waren met enkele mannen op weg naar een wa gon om daar fietsen uit te halen. Toen we tot op ongeveer 25 m wa ren genaderd vloog die plotseling in de lucht, dat scheelde voor ons niks". Na de bevrijding zijn de restanten van deze „spooktreinen" gesloopt. Een enkele keer treft men in Sluis kil echter toch nog een onverwacht souvenir aan. Nog dit jaar, bij het vredig boomplanten in de speeltuin in Sluiskil stootte men plotseling op patronen. En dat een kwart eeuw later. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Acht thema's komen aan de orde in de pastorale ge sprekken van het bisdom Breda. Het laatste nummer van „Onder weg", het informatieblad van het bisdom, staat in het teken van de gespreksgroepen. Geleidelijk aan zijn deze gespreksgroepen van karakter veranderd. Waren het vroeger gesprekken van informa tieve aard, nu zjjn ze veel meer een mogelijkheid om van gedach ten te wisselen en om elkaar te helpen hij het verwerken van het nieuwe, dat op de mensen afkomt. Een aantal zinnige vragen wordt voorgelegd aan de deelnemers: „Was vroeger alles verkeerd?" Vaak worden beschuldigende vragen geuit: Hebben ze ons vroeger voor de gek gehouden? Weten de geeste lijken het tegenwoordig zelf nog wel? Het oude verdwijnt wel, maar wat komt er voor in de plaats? Te genover deze crisisvragen staat een andere: wat is er de laatste jaren verbeterd in het geloof? „Blijft er nog plaats in voor het gevoel? „Het rijke Roomse leven" van vroeger bood ons zalige ge- voelstoestanden: processies, solem nele hoogmissen met wierook, H. Hartdevotie en priesterfeesten. Was het verantwoord om dit helemaal af te schaffen? Staat daar iets nieuws tegenover? „Moeten er vaste lijnen zijn?" Vroeger wist ieder wat hij te doen, te laten en te geloven had. Alles was secuur uitgestippeld, ook het re sultaat daarvan: de hemel. Momen teel is het geloof een avontuur ge worden, zonder uitgestippelde wegen en uniforme regels. „Voelen we ons nog zondig, schul dig?" Het aangeprate schuldgevoel heeft plaats gemaakt voor een psy chologisch inzicht. Een jongen, die een moord bedrijft, is niet meer de afschuwelijke zondaar van vroeger, maar hij is iemand met een voorge schiedenis, die zijn daad begrijpelijk maakt. Het woordje „zonde" nemen we niet meer zo gemakkelijk in de mond, maar is daarom de persoon lijke schuld helemaal zoek? „Kunnen we nog blij zijn met God?" Het woordje „God" is ge vaarlijk veel misbruikt. Kruistochten werden gepropageerd met: God wil het. En het was Gods wil, als men 'n gezin van vijftien kinderen moest onderhouden. Wie is God eigenlijk? Heeft hij een plaats in het gewone leven of hoort hij thuis binnen de kerkmuren? „Wordt in onze gezinnen nog ge- heden?" Vroeger werd in de gezin nen veel gebeden en alleen formule gebeden werden gebruikt. Wat te denken over het persoonlijke gebed, dat in de katholieke kerk bijna niet aan zijn trekken kwam? „Is er nog leven na de dood?" Het eeuwig leven was voor de gelo vige vroeger een bijna vanzelfspre kende zaak. Hieromtrent zijn zoveel vragen gerezen, dat er nu niet veel meer overblijft, dan de „hoop". „De gewone man". Door de theo logie en de liturgie is het Christen dom een moeilijke en ingewikkelde zaak geworden. Veel is de laatste jaren vereenvoudigd: het Latijn is b.v. vervangen door de landstaal. Maar de vraag blijft bestaan: mag het Christendom niet nog eenvoudi ger gemaakt worden, zodat de ge wone man op gemakkelijke en direc te wijze met het geloof in aanraking gebracht kan worden? (Van een onzer verslaggevers) GOES Voor het eerst sinds twee eeuwen zal Goes eind november van dit jaar een carillon hebben zonder mankementen. De beiaard zal be staan uit 47 goedgestemde deels ver nieuwde klokken, opgehangen in de toren van de Grote Kerk. In de stad huistoren zullen bovendien nog 11 ou de klokjes, waarvan 9 uit 1766 een plaats krijgen. Ze zullen de voorslag geven, waarop het grote carillon be gint te spelen. Inclusief de restauratie van de to ren en de speelapparatuur zijn de kos ten berekend op 125.000, De Stichting Goese Beiaard, die alles in het werk heeft gesteld om het ca rillon van de Grote Kerk op een goed peil te brengen, zou graag zien dat de klokken door de bevolking van Goes zouden worden -geschonken. Er is nog een bedrag nodig van 15.000,Als men er belangstel- (Van onze correspondent) KRUININGEN De C.H.U.-kandida- ten uit de kiesverenigingen van Krui- ningen, Krabbendijke, Rilland, Waar de en Yerseke kwamen bijeen in Ons Dorpshuis te Kruiningen. Besloten werd in deze vergadering te komen tot oprichting van een gemeentelijke kiesvereniging Reimerswaal. Verder werd de definitieve kandi datenlijst voor de a.s. gemeente raadsverkiezingen voor de gemeente Reimerswaal als volgt samenge steld 1. C. J. van de Velde, Yerse ke; 2. J. Lako, Kruiningen; 3. M. van der Marei Rilland4. J. Mallekote, Krabbendijke; 5. J. F. Goud, Waarde; 6. J. van Schaik, Yerseke; 7. W. J. Pouwer, Hans- weert; 8. H. P. Meeuwsen, Rilland; 9. J. Schouten, Krabbendijke; 10. K. van Houte, Waarde; 11. M. Scheel, Yerseke; 12. J. van Iwaarden, Krui ningen; 13. J. van den Boomgaard, Rilland; 14. J, Waterman, Krabben dijke; 15. C. Sunke, Waarde; 16. L. Blom. Yerseke; 17. J. C. Hamelink, Hansweert; 18. C. M. van den Boom gaard, Rilland-Bath; 19. H. M. de Looff, Krabbendijke; 20. G. J. Dees, Waarde. ling voor heeft, kan de klok worden gekocht, compleet met opschrift vol gens wens. Voor milde gevers is zelfs een bankgironummer openge- gesteld op de Algemene Bank Neder land in Goes (nr. 91666). Aan het carillon wordt momenteel nog hard gewerkt door Eijsbouts Ij zergieterijen te Asten. Zodra de klok ken compleet zijn, zullen ze in de to ren worden opgehangen. Daarna wordt het carillon op feestelijke wijze in gebruik gesteld. De Goese beiaard heeft in de loop der tijd al heel wat meegemaakt. Zoveel zelfs, dat de heer A. Lehr, adjunct directeur van Eijsbouts Ijzergieterij en hieraan in zijn boek over speel klokken, dat binnenkort zal worden uitgegeven, enkele pagina's wijdt. In 1762 kreeg klokkengieter Alexius Pe tit opdracht van de gemeente Goes om het carillon te vervaardigen. Hij faalde in deze opdracht, want de on derlinge stemming van de klokken bleef onder de maat. Er volgden di verse herstemmingen. Het leverde al lemaal niet veel goeds op. In de Tweede Wereldoorlog werd het klokkenspel gestolen door de be zetter. Een klok werd in Groningen teruggevonden de rest in gezonken schepen op de bodem van het IJs- selmeer. In 1948 kwamen de klokken weer in de kerktoren van Goes te hangen, nadat ze allemaal waren her- (Van een onzer verslaggevers) HELVOIRT Brabants Landschap organiseert vier excursies: 1. Op 11 en 12 okto ber 1969 in samenwerking met het Limburgs Landschap naar landgoed „De Hamert" en „Raven Vennen", (eigendom van het Limburgs Land schap) in de omgeving van Areen. 2. Op 4, 5, 11 en 12 oktober 1969 naar het Landgoed „Het Brest- bosch" en „Sassekamp" (nieuwe aankoop Brabants Landschap) in omgeving van Boxmeer, Oploo en Wanroy. 3. Op 4, 5, 11 en 12 oktober 1969 naar de „Sassekamp" en het Landgoed „Het Brestbosch". 4. Op 4 en 5 oktober naar het „Land van het Levende Water", de „Brabantse Biesbosc'h". stemd. De verbetering was nog niet voldoende. Alleen de meest opvallen de euvels konden worden weggeno men. Drie maanden geleden werd het ca rillon opnieuw uit de toren gehaald. Het gemeentebestuur bepaalde op een gegeven moment, dat de beiaard die in feite niets waard was, hele maal in orde moest worden gebracht. De gemeentelijke beiaardier werd <>P wachtgeld gesteld. Intussen was de Stichting Goese Beiaard ontstaan, die zich tot taak stelde geld bijeen te brengen voor het herstel van de klokken. Het Stich tingsbestuur doet een dringend be roep op de inwoners van Goes om sa men het geld bijeen to brengen, dat nu nog op tafel gebracht moet wor den voor de klokken, die straks de sfeer in de stad zullen moeten verho gen. Binnen een maand zal het geld binnen moeten zijn. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De aanvoer van mosselen was in het seizoen 1967-68 iets minder vergelijken met het voor gaande seizoen. Dan zij hogere prij zen steeg de opbrengst met 3 mil joen gulden tot 13 miljoen. De be drijfsresultaten van de kleinere be drijven in Zeeland waren hoger dan in 1966-67, van de grotere iets lager. De resultaten in de garnalenvisse rij waren ongunstig: zowel de vangst als de aanvoerwaarde daalde. De laatste met één miljoen gulden tot 16 miljoen. De bedrijfsresultaten per vaartuig waren in 1968 voor de gar- nalenschepen aanzienlijk ongunsti ger. De totale aanvoer van visserijpro- dukten, die sinds 1964 regelmatig verminderde, is vorig jaar weer ge stegen (met ruim 12 miljoen kilo tot 287 miljoen). De investeringen in nieuwe vissersboten bleven op het zelfde peil Deze gegevens zijn uit een rapport dat de afdeling Visserij van het Landbouw-Economisch Instituur heeft gepubliceerd over de eonomi- ontwikkeling vain de Nederlandse visserij. (ADVERTENTIE) Wij hebben er U al eerder op attent gemaakt dat wij deze winter met NOG UIT GEBREIDERE BONTKOLLEK- T1ES zouden komen. NU IS HET ZOVER! Er zijn vele soorten prij zen, kwaliteiten, en U wilt toch ook een modieuze jas! Het is de moeite waard eens vrijblijvend te komen kijken. Aardig om te weten dat wij sinds de B.T.W. onze calculaties hebben kunnen verlagen. TILBURG Heavelstrjat 4-4 T-ricfoon 3t620 BREDA D6N BOSCH Hmdstraat "H SGHAPtMmapta Tetefbo**3W06 Tetefoo«**3S*K In „De Stem" van 25 a-u-g. las ik het artikel „Kritiek op de zielzorg", waarin wordt betoogd, dat reorgani satie van de fielzorg in de binnen stad van Breda tot stand gekomen is zonder brede inspraak van de ge lovigen. Er wordt veel geschermd met die zogenaamde inspraak, doch vele ge lovigen (en zeker niet alleen de ou deren) vragen zich af waaruit toch die inspraak bestaat, hoe en waar ze tot uitdrukking kan worden ge bracht, of buiten de jongeren ook de ouderen en bejaarden een woordje mogen meespreken en of men alles maar moest slikken wat door de ul tra-progressieve geestelijkheid wordt onderwezen, afgebroken en geëxpe rimenteerd. Er zijn heel wat gelovigen die met problemen zitten en niet weten tot wie zich hiermede te wenden. Tot een moderne „pastor", b.v. die bij godsdienstonderwijs rustig beweert, dat je 's zondags niet naar de kerk (eucharistieviering) behoeft te -gaan „als je geen zin hebt?". Deze en andere moderne opvat tingen brengen vaak grote onenig heid in tal van gezinnen, zaaien twij fel en onrust en zijn redenen tot pro test van de zijde der gelovigen, die het goed met de kerk menen en het niet kunnen verkroppen, dat deze kerk door bepaalde hollende herders wordt ondergraven en uitgehold, evenals het gezag van de paus. Zeer opvallend is, dat in de zoge naamde katholieke pers in Nederland de modernisten het meest aan het woord komen en dat de gelovigen, die het op bepaalde punten niet of slechts ten dele met hen eens zijn en vaak ernstige en behoorlijk gefun deerde bezwaren hebben, min of meer worden doodgezwegen dan wel worden afgekraakt, dit laatste dan op grond van de moderne theologie. Door de onderlinge verdeeldheid in opvattingen en uitleg die is ontstaan (blijkbaar ook onder het episcopaat) worden steeds meer rooms-katholie- ken van de kerk verwijderd. Hoe is het anders te verklaren, dat, zoals uit tal van verslagen blijkt, meer dan vijftig procent der gedoopten zich niet meer in de kerk vertoont. Dit kan toch niet een gevolg zijn van de welvaart, waaraan de gerin ge interesse steeds wordt toegeschre ven. Waar de eenheid zoek is, worden ook op geestelijk terrein de macht en kracht gebroken. Met jammeren in parochieblaadjes en vanaf de preekstoel, niet het minst over de helaas slechte financiële toestand van vele parochies en bisdommen, komt men er niet. Zolang een vas te lijn ontbreekt en het kerkvolk niet meer weet waaraan het zich op ge loofsgebied te houden heeft en wel ke verplichtingen het heeft na te ko men zullen de moeilijkheden en zor gen zich blijven opstapelen. Zolang de herders verdeeld zijn, niet meer aan de hun toevertrouwde gelovigen dui delijk durven zeggen welke plichten zij als lidmaten van de kerk hebben te vervullen, zal de verstrooiing steeds meer toenemen. Gelukkig zijn er tekenen, die er op wijzen, dat zeer vee; katholieken de onduidelijkheid en het geëxperi- menteer meer dan beu zijn en besef fen dat het zó niet verder mag gaan en in verzet komen tegen de reeds veel te ver gegane nieuwlichterij in de kerk. Ook zij zouden gaarne „enige in spraak" hebben in zaken die hen als r.-k. gelovigen raken doch die hun, waarschijnlijk uit vrees voor hun minder vergaande progressiviteit, dui delijk worden onthouden. BREDA J. MERTENS HULST Het poppentheater De Kriekeputte uit Hulst heeft zijn pro gramma voor het seizoen 1969-1970 bekendgemaakt. Op woensdag 17 september speelt het theater in de stadsschouwburg te St.-Niklaas i.v. m. het door het Vlaams Verbond van Poppenspel georganiseerd pop pentheaterfestival. Zaterdagmid dag 20 september is er een doorlo pende voorstelling op de Kunst markt te Axel ter gelegenheid van de Poolse feesten. Op zondag 14 en 28 september zijn er voorstellingen van het stuk „De prinses die alles vergat"; op zondag 5 en zondag 19 oktober wordt er ge speeld „Waar is de kat van opoe", op zondag 2, zondag 16 en zondag 30 november speelt men „De ondeugen de plumeau". Op zondag 14 en zon dag 28 december speelt men „Jan Kla assen en de leugenaars" en op zondag 11 en zondag 25 januari kun nen de kinderen genieten van „Het nieuwsgierige prinsesje". Nog dit seizoen hoopt het theater het spel „Reinaert de Vos" te bren gen. Het is een satirisch stuk waar in geen der dieren een blad voor de mond neemt, als men „de mens" uitbeeldt. In ons bericht van zaterdag over het ongeluk waarbij de heer M. Mul- derij uit Westdorpe om het leven kwam is een fout geslopen. De heer M. Mulderij bestuurde namelijk zelf de auto. In ons bericht stond, dat hij naast de chauffeur zat.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 23