Jubileumexpositie in Den Bosch Bakkerswereld verdeeld TYPISTE «win mR] <sy@s®nnH] RECEPTIONISTE/ I TELEFONISTE SPOOK BRACF CHAM IN SLl IGB BREDA Injecteerde Korsten zich voor overlijden? College in Goes doet mee aan protestactie f medisch secretaresse KOK MONTEURS HULP-MONTEURS A. ervaren vrachtwagenchauffeurs B. Chauffeurs C. Containerchauffeurs kleuterleidsters en onderwijzeressen IKORT VOOR leraar N V of H.T.S. electro/ELECTRONICA üe§>pimtF NEDERLANDS RUNDVEE 95 JAAR De samenwerking Gunstig advies na schot in tarwe Goede afstamming DEN BLEKER IN ETTEN-LEUR: BAKKERIJSTICHTING IS CONSERVATIEF Kritiek VOORSTEL OM CUM- LAUDEPR0M0TIES AF TE SCHAFFEN Toestand Belfast verslechterd Consumptiestaking tijdens vredesweek Buiten Den Haag geen klachten over huurkoop van onroerend goed Te koop PRACHTIG WOONHUIS Rectificatie i:> m, m J Voor zuiver wollen dekens, breiwol, breigoederen „DE NEDERLANDSE WOLFEDERATIE G.A." O. E. VERVAET EN ZN. GEMEENTE HONTENISSE Verbrugge en De Meyer GEMEENTE HONTENISSE Verbrugge en De Meyer Verbrugge en De Meyer GEMEENTE BREDA boutiqi Reeds nu voor u najaarskollekt .H. Kiesvereniging Jorssele ïeuwe weg in plan Noord e Terneuzen 'erneuzen neen ceel in stichtin dagverblijf voo gehandicapten DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 (Van een medewerker) DEN BOSCH Het 95-jarige Ne derlandse Rundvee Stamboek heeft in Den Bosch een tweedaagse jubi leum-tentoonstelling van de drie vee rassen waarover het de leiding heeft: zwartbond Fries-, Hollands-, rood bont Maas-Rijn-IJsel- en blaarkop Groeingsvee. Niet minder dan 1110 stieren en koeien zijn ter keuring aangemeld en ook vrijwel alle verschenen, geen kleinigheid om ze beoordeeld te krij en. De blaarkop-stieren maakten een formidabej bonte indruk, maar dit ras wordt praktisch alleen in Gronin gen en in de Zuid-Hollandse Rijn streek gefokt. Het roodbonte M.R.- IJ-vee wordt, zoals de naam al aan geeft vnl. langs de rivieren gefokt en het zwartbonte vee overal elders in het land, ook in Zuid-West-Neder- laind. De kernen der zwartbont fokkerij vinden we wel vooral in Noord-Hol land en Frieslad. De laatste jaren was Friesland nogal favoriet, maar het formaat der zwartbonten ging er wat op achteruit. Sinds enkele ja ren gaat de belangstelling meer uit naar de forsere en melkrijkere 'Noord-Hollandse runderen. We hebben onlangs de fokveedag van zwartbonten in Etten gehad voor West-Brabant en enkele van de daar aanwezige koeien waren ook in Den Bosch. Maar daar was de strijd zwaarder dan in Etten. Ook waren hier de k.i. stieren goed vertegenwoordigd en het was de bijna zesjarige Mieneke's Adema V. Adema 469 pref. van de k.i. ver eniging De Samenwerking in Etten DEN HAAG (ANP) Zoals verle den week in zijn toespraak in een bij eenkomst in Assen door de minister van Landbouw en Visserij, ir. P. J. Lardinois, werd aangekondigd, heeft de Nederlandse delegatie in het be heerscomité voor granen, op 4 sep tember in Brussel bijeen, namens de Nederlandse bewindsman verzocht de maximale denaturatienorm voor schot in tarwe aanmerkelijk te verruimen. Dit vanwege het feit, dat bij de tar we, die in ons land medio augus tus nog niet was geoogst ten gevol ge van overmatige regenval, op gro te schaal kieming van de korrel was opgetreden. De Europese commissie heeft voor het Nederlandse verzoek alle begrip getoond en ze heeft het beheersco mité een ontwerpverordening voorge legd, die inderdaad een aanmerke lijke verruiming van de denaturatie- mogelijkheden van deze tarwe in houdt. De ontwerpverordening opent de gelegenheid thans een denatura- tietoeslag te verstrekken op tarwe met ten hoogste 50 pet. schot en an dere onzuiverheden. (De tot dusver geldende regeling voorziet in een de- naturatietoeslag voor tarwe met een maximale van tien pet.) Als onder de nieuwe verordening dit percen tage hoger dan tien komt te liggen, wordt een korting van 0,36 gulden per 100 kg per vier pet. schot op de volledige toeslag toegepast, de vol ledige toeslag varieert al naar ge lang van de wijze van denaturatie van 6,34 tot 6,70 gld per 100 kg. Het beheerscomité voor granen heeft thans een gunstig advies over deze ontwerpverordening uitgebracht. De verordening behoeft nu nog de goedkeuring van de Europese Com missie, alvorens zij van kracht kan worden. De beslissing van de Eu ropese commissie over de verorde ning kan binnen enkele dagen wor den tegemoet gezien. gefokt door L. P. Brasser in Vrou wenpolder, die in zijn rubriek een eerste prijs wist te veroveren. De zelfde vereniging kreeg op haar Noord-Hollandse bijna 3-jarige stier Dageraad 33, v Jelsumer Gerard Wouter 6, ook een eerste prijs (resp. 1 E en 1 D). In de rubriek der driejarige melk koeien kreeg Janna 44, v. Janne 370 pref. fokker-eig. C. H. de Regt te Leur de 1 D prijs. De drachtige koeien zagen als 1 B de vijfj. goed produktieve Anna 64, v. Sudhoekster Willem Adema pref. f.e. Th. Aerts in Zundert en als 1 E de vierj. Janna 32, van dezelfde Sudh. Willem Ad., f.e C. H. de Regt te Leur, hoewel ook goede produktie. Van de dieren met een levenspro- duktie van meer dan 60.000 kilo melk werd 1 E de 14-jarige Jetje 48, V. Stoffel f-e- A. A. A. Bink te Waal wijk (in 8,5 periode 72.000 kg melk met plm. 4 pet. vet) en werd 2 A de elfj. Leuntje 15, V. Sylvanus 62, van fa. Tolenaars-v. Elderen te Nieu- wendijk, fokker H. Tolenaars aldaar Dit in een rubriek nog goed gave melkkoeien van goed melktype goe de afstamming. De vijfjarige melkkoeien zagen als 1 E Mieneke 22, v. Adema 469 pref. f.e. L. P. Brasser in Vrouwenpolder. Ze heeft twee goede melklijsten en ze is van heel goede afstamming. De zesjarige melkkoeien telden als 1 D de een jaar oudere Mieneke 18 dezelfde afstamming, dus volle zus ter van Mieneke 22, f.e. L. P. Bras ser. Bij de preferente stammoeders wa. ren geen koeien uit het Zuid-Wes ten; het merkwaardige was dat in beide rubrieken der preferenten die ren van de lichte -grond aan de spits stonden, daar ook gefokt, n.l. uit Saasvel-d (Twenthe) en Ruinerwold (Drenthe). Vooral de laatste is een prachtdochter van de preferente stier Succes. (Van een onzerve rslaggevers) GOES Het ziet er naar uit, dat het St.-Willibrorduscollege in Goes de enige middelbare school in Zeeland zal zijn, die meedoet aan de landelijke protestactie op vrijdag 12 september a.s., waarvoor alle havo- en wvo-scholen tijdens een vergadering in Utrecht werden op- geropen. Het Goese Willibrorduscollege heeft zijn protestplan uiteen-gezet in een gestencilde brief, waarvan aan alle middelbare scholen in Zeeland een exemplaar is toegestuurd. Het protst houdt in, dat op 12 september een gewone schooldag zal worden gehouden, niet wat het rooster, maar wat de inhoud be treft. Om te beginnen zal worden uiteengezet waarom de actie wordt gevoerd. Daarna zullen de leerlin gen een discussie houden over het voortgezet onderwijs voor en na de mammoetwet. Ze zullen ook hun wensen en grieven naar voren bren gen. Om het publiek duidelijk te maken, dat het Willibrorduscollege bezig is met een actie, zal op de protestdag in het schoolgebouw een informatiecentrum worden inge richt. (Van een onzer verslagggevers) BREDA De secretaris van de actiegroep van progressieve bak kers, J. den Bleker uit Etten-Leur, heeft de Nederlandse Bakkerij stichting onvoldoende begrip voor de moeilijkheden van de Neder landse hakkers verweten. De hoogste top van dit overkoepelen de orgaan laat zich, naar zijn me ning, te veel leiden door conser vatieve inzichten en eigenbelang. Bovendien heeft de stichting vol gens de bakkersvoorman in het verleden veel te weinig gedaan om de consumenten voor te lich ten. Hoewel de Nederlandse Bakkerij stichting en de progressieve bakkers- groep dezelfde idealen zouden moe ten nastreven, zijn de verhoudingen in de praktijk niet zo vriendschap pelijk. In kringen van de Bakkerij- stichting weigert men hardnekkig de progressieve groep te erkennen of er zelfs over te praten. De lei ders van de progressieve bakkers- groep hebben op hun beurt geen goed woord over voor het, zoals de heer Den Bleker het noemt, „corrupte be leid" van het officiële bakkersor gaan. De moeilijkheden dateren van vier jaar geleden. De Nederlandse Bak kerijstichting heeft toen bij het mi nisterie van Economische Zaken aan gedrongen op een broodprijsverho ging van anderhalve cent. Naar de mening van de heer Den Bleker zou de stichting daar zelf niet hebben ach tergestaan. Het verzoek werd afge wezen. Een groep bakkers uit Zee land heeft naar aanleiding daarvan een onderhoud met het bestuur van de stichting aangevraagd. Dat werd afgewezen. Naar aanleiding daarvan is de progressieve bakkersgroep ge vormd, aldus de woordvoerder. De groep heeft zich toen achter deze zaak gesteld. Het resultaat was al dus de progressieve bakkers dat la ter een prijsverhoging van drie cent werd afgekondigd. De Nederlandse Bakkerijstichting ontkent ten stellig ste dat de progressieve bakkersgroep enige invloed gehad kan hebben op de ontwikkelingen in de broodwereld. Verder onthoudt men zich van elk commentaar. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Het centrale staf- bestuur van de Universiteit van Am sterdam heeft een rapport uitgebracht waarin het voorstelt het predikaat „cum laude" bij promoties af te schaf fen. Het rapport bevat bovendien een voorstel om deskundigen van buiten de universiteit aan te trekken bij de beoordeling van proefschriften. (Van onze redactie buitenland) BELFAST De toestand in de Noordierse hoofdstad Belfast is weer verslechterd nadat gisternacht protes tantse extremisten opnieuw enige hoofdwegen blokkeerden met grote balladen. Britse troepen, die enkele uren te voren nog pas de barricaden hadden opgeruimd, kwamen opnieuw in actie. Ze werden door honderden mensen met hoongelach ontvangen. Het kwam eéhter niet tot botsingen. UTRECHT Een groep jongeren gaat tijdens de door het interker kelijk beraad georganiseerde vredes week van 20 tot 27 september in ..consumptiestaking". Op het Vredenburg in Utrecht zul len zij een stand inrichten waar zij zich op water en brood zullen op houden. Daarnaast zullen ze elke dag een demonstratieve hoeveelheid riet suiker „consumeren". De stand is te vens bedoeld als discussiecentrum, waar iedereen die over de kloof tus sen arm en rijk wil praten terecht kan. De progressieve bakkers op hun beurt hebben nogal kritiek op het beleid van het officiële orgaan. „Hoe kan de Nederlandse Bakkerijstich ting opkomen voor de belangen van de Nederlandse kleinbedrijven als be stuursleden als commissaris belang hebben bij grootbedrijven", vraagt de groep zich af. Volgens secreta ris Den Bleker is dit de reden, dat de stichting daar zelf niet hebben ach- tot prijsverhoging kan staan. „Laat de man maar tobben", is de reactie van de voorzitter van de stich ting, de heer Hurkmans. Hij is niet bereid om op welke beschuldiging van de progressieve groep ook te rea geren. De Nederlandse Bakkerijstichting De Nederlandse Bakkerijstichting heeft zich trouwens de afgelopen jaren in de strijd voor positieverbe tering van de bakkers, naar buiten maar weinig laten horen. „Als we iets te zeggen hebben, doen we dat wel via onze eigen vakbladen", ver telde de heer Hurkmans desge vraagd. De progressieve bakkers daarentegen laten geen gelegenheid voorbijgaan om de verbruikers op de hoogte te brengen. „Het eerste dat we als aktiepunt aanvaard heb ben is de consumenten met duide lijke argumenten proberen te over tuigen, dat een bakkerij geen goud mijn is", zegt hij. Een belangrijk deel van de bakkers in Zeeland en Brabant zou volgens de groep niet meer achter de Ne derlandse Bakkerijstichting staan. De ze laatste twijfelt op haar beurt aan de omvang van de achterban, waar op de progressieve bakkersgroep kan rekenen. „We hebben 50 tot 60 pro cent van de Zeeuwse bakkers ach ter ons", aldus de heer Den Bleker. DEN HAAG In de kwestie rond de overleden Ben Korsten doet thans het gerucht de ronde, dat de public relationsadviseur kort voor zijn over lijden nog kans heeft gezien om zich te injecteren met verdovende midde len. Een personeelslid van de Wasse- naarse St. Ursulakliniek zou door een open raam een pakje van een chauffeur hebben gekregen en dat aan de heer Korsten hebben over handigd. In het pakje zouden enkele ampullen verdovende middelen hebben geze ten. Volgens niet te bevestigen be richten zijn er bij de sectie op het stoffelijk overschot sporen van recen- - te injecties gevonden, die niet waren toegediend door de behandelende ge neesheer. DEN HAAG (ANP) Minister mr. C.H.F. Polak, van Justitie, be schikt nog niet over concrete gege vens waaruit zou blijken dat ook klachten bestaan over huurkoop van onroerend goed buiten Den Haag. De bewindsman heeft dit gisteren geantwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid ir. Corne- lissen (KVP). De minister heeft met verschillende organisaties con tact opgenomen ten einde zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Toezending aan zijn departement van materiaal, in dit verband van belang, zou minister Polak zeer op prijs stellen. Na een langdurige en zeer moedig gedragen ziek te overleed tot onze diepe droefheid, gesterkt door het Sacrament der Zieken, mijn lieve man, onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader JACOBUS TRAAS echtgenoot van Catharina van der Made in de leeftijd van 63 jaar. Heinkenszand: C. Traas C. M. Traas-Sinac en kinderen Goes: C. Janse C. C. S. Janse-Traas en kind Breskens: H. E. de Krijger C. M. de Krijger-Traas en kinderen 's-Heerenhoek: J. Boonman S. J. Boonman-Traas en kinderen Stekene (België): M. J. Traas R. P. A. H. Traas-v. Cleemput 's-Heer Arendskerke: A. J. Traas M. C. Traas-de Regt en kinderen Heinkenszand: A. Traas en verloofde Familie Traas Familie Van der Made Heinkenszand, 5 september 1969. Westdijk 12. De plechtige uitvaartdienst zal geschieden op dinsdag a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Blasius te Heinkenszand, waarna begrafe nis op het R.K. kerkhof aldaar. Zij die door omstandigheden geen bericht heb ben ontvangen, gelieven deze kennisgeving als zodanig te beschouwen. ONDERTROUWD B1RGIT ROTTIER Mr. J. A. NOLLEN De huwelijksinzegening is 26 septem ber om 12.00 uur in de parochiekerk van St.-Jansteen (Z.-Vl.). St.-Jansteen, Hemelstraat 10. Raamsdonksveer, Wilhelminalaan 5. Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling, kaarten, ca deaus en bloemen, die wij mochten ontvangen van familie, vrienden en be kenden hij gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest, betuigen wij onze hartelij ke dank. René van Acker- van Hoecke kinderen en kleinkind Westdorpe, Dorpsstraat B 56. Dankbetuiging Hiermede betuigen wij on ze oprechte dank aan allen die tijdens ziekte en het overlijden van mijn man en onze vader, met ons hebben meegeleefd. Ook dank aan H.H. Geestelij ken, doktoren en verple gend personeel van het St.- Liduinaziekenhuis te Hulst, dokter Terburg voor de goede verzorging. Fam. v. d. Veen- v. d. Meijden Boschkapelle, Bossestraat 121. Dankbetuiging Daar het ons niet mogelijk is om eenieder persoonlijk te danken voor de blijken van deelneming, die wij mochten ondervinden bij het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader JOSEPH VERSCHELDEN betuigen wij langs deze weg onze welgemeende en hartelijke dank. Familie Verschelden Familie Vermeire Familie Temmerman Koewacht, september 1969. Vlasstraat 17. GEHEEL GEMODERNISEERD MET GARAGE Burgem. v. Loonstraat te Steenbergen. Inl, A. de Jong Tel. 01670-3416 Dankbetuiging Voor de vele blijken van medeleven bij het ziekbed en overlijden van onze lie ve moeder en oma CAROLINA HELENA NEVE-AARSSEN betuigen wij onze oprechte dank aan H.H. Doktoren, verplegend personeel en allen die hebben meege leefd met het voor ons zo droevig verlies. Kinderen Neve. Kloosterzande, september 1969, De Griffier der Arrondis sementsrechtbank te Bre da brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het rapport van de heren des kundigen in de onteige ningsprocedure van Mr. dr. Constantinus Nico- laas Maria Kortmann, wo nende te 's-Hertogenbosch, in zijn hoedanigheid van Commissaris der Koningin in de provincie Noord- Brabant tegen: Adrianus Ludovicus van der Kloot, wonende te Et ten-Leur, Roosendaalse- weg 123, ter griffie van ge melde rechtbank is gede poneerd op 2 september 1969, om aldaar gedurende 14 dagen ter inzage van partijen en eventuele der de belanghebbenden te lig gen. Breda, 2 september 1969. De Griffier der rechtbank voornoemd, Mr. R. P. E. Dahmen. GEVESTIGD Psychologisch Instituut drs. Klijnhout N.V. Pettelaarseweg 567, tel. 04100 - 36588, 's-HERTOGENBOSCH De Provinciale Afzetcom- missie voor Zeeland en West-Brabant maakt aan haar fruittelers bekend, dat op de veilingen kun nen worden aangevoerd en geveild vanaf: DINSDAG 9 SEPTEMBER 1969 Triomphe de Vienne, alle maten, 3/4 kist 20 kg, 10 mm sorteren, II D sorteren in 55-60, 50-55. Pitmaston Duchesse, alle maten, 3/4 kist 20 kg 10 mm sortering. Beurré Hardy alle maten, 3/4 kist 20 kg, sortering 60-65, 65-70, 70-80, 80 en op, II D sorteren in 55-60, 50-55. DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1969 Cox's Orange Pippin, bo ven 60 mm, 5 mm sorte ring, 3/4 kist 16 kg per kist. Seigneur d'Esperen, alle maten, 3/4 kist 20 kg, 10 mm sortering. Bramley's Seedling, alle maten, sortering 10 mm, standaardkist 20 kg. AttentieCox's Orange Pippin vanaf 11 septem ber a.s. 16 kg per 3/4 kist. Voor ons direktie-secretariaat vragen wij voor zo spoedig mogelijke indiensttreding welke tevens algemene secretariaats- en ar chiefwerkzaamheden zal verrichten. Onze gedachten gaan uit naar een meisje van omstreeks 17 jaar met ULO opleiding en een typediploma. Geboden wordt een afwisselende werkkring een goed salaris en opname in het dames spaarfonds van de onderneming. Sollicitaties te richten aan de direktie-secre- taris van de N.V. Internationale Gewapend- beton-Bouw, Willemstraat 28 te Breda. de groep '6 construct' bestaat uit: internationale gewapendbeton-bouw n.v., breda société belge des betons s.a., brussel auxeltra béton s.a., brussel auxeltra génie civil s.a., brussel société nord-france s.a., parijs sociedad ibérica de construcciones y obras publicas s.a., madrid. [construct")^ WESTEINDE 132 POSTBUS 432 'S-GRAVENHAGE Voor de afdeling RADIO THERAPIE (hoofden Dr. G. Kok en Tan T.T.) vragen wij een Voor deze funktie moet men een middelbare schoolopleiding hebben gevolgd en de diplo ma's steno en typ enbezitten. Leeftijd 23 jaar of ouder. Greboden wordt een afwisselende en zelf standige werkkring. Gunstige salariëring. Sollicitaties gelieve men te zenden aan de afde ling Personeelszaken van het ziekenhuis. Wij vragen, voor zo spoedig mogelijke indiensttreding, een voor de centrale keuken, waar da gelijks ongeveer 550 maaltijden worden bereid. Gedacht wordt aan een vakkundige kracht van ongeveer 25-30 jaar, eventueel met inrichtingservaring. Het betreft hier een funktie in een 5-daagse werkweek, met 1 x per 14 dagen zaterdag en zondag vrij. Naast het salaris zal voor de onre gelmatige werktijden een toeslag worden gegeven. Zij die interesse hebben voor deze funktie kun nen zich wenden tot het hoofd Civiele Dienst, Leuvenaarstraat 91, Breda (tel. 01600-23800). VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIS BREDA De winkelauto komt op: WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1969 bij: Arn. Vercraeije, Aardenburg van 8.45 9.30 uur P J. Lourens, Aardenburg van 10.15 10.45 uur Bij de kerk, Eede van 11.30 12.15 uur G. M Paridaen, St.-Kruis van 1.00 1.30 uur P. J. Risseeuw, Rijksweg 66, Breskens van 2.15 3.00 uur Verschillende aanbiedingen o.a.: NYLONS, le keuze, naadloos, nu 3 paar voor 2,70 ZUIVER WOLLEN DEKENS, prima kwaliteit, 190 x 230 cm, vanaf 78,50 KOOPT NU LIT ONZE NIEUWE COLLECTIE WINTERTRUIEN ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU vraagt en voor werken in de kanaalzone en West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Inlichtingen Fa. O. E. Vervaet en Zn. Westkade 96, Sas van Gent. Tel. 01158-1595 BEKENDMAKING Van 8 september 1969 tot en met 7 oktober 1969 is ter sekretarie der gemeente voor een ieder bar inzage neergelegd een uitgewerkt, voorlopig goedgekeurd, plan van onteigening, met uitvoe- rige kaarten en grondtekeningen en verdere be scheiden, ten name van de gemeente Hontenisse, voor de uitvoering van het bestemmingsplan „Kloosterzande", vastgesteld door de raad der gemeente Hontenisse op 29 augustus 1958 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zee land op 20 januari 1959. SCHRIFTELIJKE BEZWAREN kunnen door belanghebbenden ui- terlijk veertien dagen na verloop van bovenge noemde termijn bij het gemeentebestuur worden opgegeven. Hontenisse, 3 september 1969 Het hoofd van het gemeentebestuur van Hontenisse, C. J. van Hootegem, wnd. In verband met verdere uitbreiding van ons wa genpark vragen wij voor spoedige indiensttre ding: (zowel voor vrachtwagens met aanhang wagens als trekkers met opleggers) voor vaste pendeldiensten (binnenland) Sollicitaties te richten aan: INTERNATIONALE WEGTRANSPORTEN N.V.I Industrieweg 37 - Terneuzen. Tel. 01150-34511 6 lijnen. Aan de gemeentelijke kleuter- en lagere scholen j, bestaat regelmatig behoefte aan om in te vallen bij ziekte van hel; vaste personeel, tijdelijke voorziening in vakatures enz. Indien u hiervoor belangstelling hebt en bereid bent nu en dan als invalster dienst te doen, kunt u zich aanmelden op het Bureau Onderwijs van] de gemeentesecretarie, Lange Noordstraat 4, lef. 01180-6251. BEKENDMAKING De burgemeester van Hointenisse maakt beken! 9 dat vanaf 8 september 1969 gedurende één maand I ter sekretarie voor een ieder ter inzage zal liggen I het door de raad bij besluit van 3 september 1961 j vastgestelde bestemmingsplan „Lamswaarde" i de daarbij behorende toelichting en voorschriften I Gedurende genoemde termijn van één maand] kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot i gemeenteraad hebben gewend, bij Gedeputeerd! I Staten van Zeeland bezwaren tegen dit bestem-J mingsplan indienen. Hontenisse, 3 september 1969 De burgemeester voornoemd, C. J. van Hootegem, wnd. Internationale Wegtransporten N.V, Terneuzw- E vraagt Wij bieden naast een prettige werkkring een goede salariëring overeenkomstig d funktie. Wij vragen Mulo of gelijkwaardige opleiding e goede typevaardigheid. Voor een nadere oriënterende bespreking kuntL'l schriftelijk of telefonisch kontakt opnemen voor I 15 september a.s. a Internationale Wegtransporten N.V. Industrieweg 37 - Terneuzen. Tel. 0X150-3451 1 6 lijnen. (Van ee SLUISKIL „Grote brokk Itoen de Duitsers de treinen oj [ontploffen van de munitie wt gezien". Aldus vertelt Maurice [de bange septemberdagen en |toen „de woningbouw", de wi i nog woont, plotseling werd 1 nrachttreinen uit Frankrijk en (ADVERTENTIE) Aan de gemeentelijke technische avondschool] kunnen voor enige lessen per week geplaatst] worden leraren in het bezit van de akte N I; NIV; N IVw; f N V; N XXHI; hoofdakte met L.O- wiskunde; Ne; Nh; Nu; N w. Bovendien kan een geplaatst worden. Deze moet beslist practische er varing hebben. Sollicitaties met opgave van referenties binnen I 8 dagen na het verschijnen van dit blad te rich-j ten aan de directeur van de school, van Cooth-f plein 39. Vlissingen, Aagje Dekenstraat 01184-3833, Goes, Kreukelmarkt 3, telefoon 01100- 8799 's-GRA VENPOLDER lm orpshuis te Nisse werd opgeric emeentelijke C. H. Kiesverer rssele, welke vereniging de ve ling vormt met de plaatselijke ^nigingen van Baarland, Bor Jriewegen-Ovezande, 's-Grave lier, 's-Heer Abtskerke, Hein tand, Nisse, Nieuwdorp en Ouc Be. Het algemeen bestuur word /ormd door 2 afgevaardigden v plaatselijke kiesverenigingen. S ator tot oprichting van deze ni iesvereniging is geweest de hei Lodder, burgemeester van Dri j;en, Ellewoutsdijk en Borssele /ens secretaris van de C. H. Sti tig Goes. Tijdens de oprichtingsvergad is het huishoudelijk reglement - iteld en is ook het dagelijks be gekozen. Dit bestuur bestaat Dorzitter: D. Lodder te Driew ecretaris: W. F. Vogelaar te 's- /enpolder, penningmeester r pekker te Borssele en leden H. 1 jiijk te Heinkenszand en A. M. en te Nisse. Met de voorbereidingswerkz lieden voor de verkiezing va Raadsleden in de nieuwe gem borssele is reeds een begir aaakt. In het kader hiervan og enige vergaderingen worde egd, waarvan de eerste op maar pond, 8 september a.s. om half 't dorpshuis te Driewegen vo nwoners van de dorpen Driew Ellewoutsdijk en Oudelande e: veede vergadering op donde avond, 11 september a.s., aan half acht, in hotel Westerschei- o edekenskerke voor de inw /an Baarland en Hoedekenske Spreker op heide vergadering a heer A. J. Kaland, lid vam uteerde Staten vam Zeeland. (Vain een onzer verslaggever: TERNEUZEN Tussen oktobf Lecember van dit jaar wordt be pen met de aanleg van een weg P-Olering in het uitbreidings] Koord. Deze weg komt langs de pyk te liggen. Wethouder De [openbare werken) maakte dit *end in de raadsvergadering. De van de weg en riolering sta« |*erband met de flatbouw die aeuwe stadsdeel geprojecteerd Van een onzer verslaggever TERNEUZEN De gemeent T Terneuzen heeft besloten £ken aan de oprichting v gVerblijf voor geestelijk g Pten in Midden-Zeeuwsch- pen. Wethouder de Vos were Jttid als vertegenwoordiger - neuzen in het stichtim-gsbe: J^nouder Berbers zal hem '^vangen. van geh l even

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 22