In Zeeland nog „maar" 959 werkloze mannen UW 1 Derde verdachte van brandstichting Hulst herroept verklaring Veel meeleven met Bredaas gezin r. St.-Oelbert demo cratisch WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN PROCENTUEEL ACHTERGERLEVEN, ons regiment GETUIGE WEIGERT TE GETUIGEN PLAQUETTE VOOR DE POLEN I WKF i pn St-Niklaas adopteerde Hulster bad ontving 65.000ste Clitex Clinge viert feest Axel verkeert financieel zwaar in moeilijkheden BONTMANTELFABRIEK Moriaux-Verbrugghe p.v.b.a. In gesprek met L. Rezelman M. Jansen [schoenmaker MORGEN MAANDAG armer Chemie Herroepen Gebeten hond (ADVERTENTIE) iGedipl. orthopedisch othesebouw Ilays, steunzolen vertijd 3 a 4 weken. Iverancier van alle zieken- lidsen. kunt overdag, 's avonds zaterdags terechit |olgens afspraak) [}men bij u aan huis afgip. u niet bij ons kunt ko- |>pstraat 1, Raamsdonksveer 1)1621 2167 Inge |e Heide" 15 uur Schieting ERG P. Leeraert 15 uur lissehieting TERZANDE E. Morcus 14.30 uur kchieting iCHT Es Guchteneire 15 uur Schietir.j I NG- PANG PANG PANG PANG! KLIK.' ALS J'J OS HELE BS19 HAO ZITTEN BREIEN IN EEN VAN DIE HUIEVASHSN DAN WAS> 1 JU HST SCHISTSN OOK ONTWSND'! DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 il'IPilllllIHPölI'iliiilllllipip. yijuffljlj |]!(ppfl!Mi!i! ji n»i jjjüB11" 1 i'i" jmnui 1 ir;i: nMMiini.!:' FILM, CONCERT ENZ, 3ZEN 1 14.30 uur De huwelijksnacht, Il7 en 20 uur De terugkeer Vi® Va, 18 j. jrg 14 uur Commando's vallen I [14 j.; 16.30 en 20 uur Sexy |en Baby, 18 j. opgebouw 14.30, 18.30 en Rhalako, 14 j. erpen nder vandaag nder vandaag SLAAS [>nder vandaag ENTOONSTELLINGEN |INA TER MUIDEN m. Raadhuis: Schilderijen lihouwwerk van Jos But «i R. de Meester de Betzen.! bk. 1lburg |hal Stadhuis 1317 uur sitie aquarellen van de Chi.l I-Duitse kunstenaar Siegwarj j DIVERSEN J1IJKE de Lozanne 20 uur lerensociëteit enburg jskreek 14-17 uur Hengel- Itrijd Insteen ilgingsgebouw 19.30 uur jn 'ACHT A. de Bock 15 uur Schietto( I fIKAPELLE Stallaart 15 uur Schieting Ie Vilder 15 uur Schieting St.-1 Ëa Batavieren 15 uur Schieting 0IJKE Hofzichttheater 15 uur pting serg P. Leeraert 15 uur Kerrrui- ting Iel, film, concert enz. tüZEN Jor 20 uur huwelijksnacht, 14 j. t icoopgebouw 20 uur Shaiako herpen onder vandaag onder vandaag iklaas onder vandaag tentoonstellingen elburg ■shal Stadhuis 1017 uur ositie aquarellen van de Chi- i-Duitse kunstenaar Siegward itte nna TER muiden irm. Raadhuis: Schilderijen en dhouwwerk van Jos But en >n R. de Meester de Betzen- diversen «berg P. Leeraert 15 uur Kermis- eting voor deze rubriek tel. 01I8C- »f Postbus 116 in Middelbur.' c- NmmMSif i Deze plaquette wordt tijdens het feest in St.-Niklaas aan de Poolse be vrijders aangeboden. In het stadhuis hangt reeds een plaquette, die het eerste Poolse pantserregiment aan St.-Niklaas heeft aangeboden „uit dankbaarheid voor het gegeven vaandel". f(Van een onzer verslaggevers) BREDA-ST. NIKLAAS jVandaag beginnen in het Iïei* Igische St. Niklaas de bevrij dingsfeesten, maar zonder de [Poolse oud-strijders in Breda en omgeving. Zij zijn, ook na Ide verklaring van schepen A Vermaere van St. Niklaas in |De Stem van woensdag, diep (teleurgesteld in het hetsuur Van de stad die zij, ex-leden |van het eerste Poolse pantser- lïegiment, mede bevrijd heb- Iben. „Den Engelsen waren een paar uur eerder op de markt dan de Polen", heeft -ie heer Vermaere verklaard, en het ereburgerschap van St. Ni klaas is destijds dan ook aangeboden aan Engelse officieren. St. Niklaas is overigens altijd aardig geveest voor de Polen, voegde hij eraan toe, en ze zijn nok zondag tegen een kleine ver goeding van de onkosten welkom. Maar ons regiment is door de stad St. Niklaas geadopteerd, houden de Po,en in Breda en omgeving vol. Z - hebbiii de oorlcg uitgediend ro*t het embleem van de stad op hun uni form. Een van hen. S. Sobieski, haalt het tevoorschijn uit het kistje waarin hij zijn dierbaarste kostbaarheden be waard. Het eerste Poolse pantserregiment heeft van de bevolking van St. Ni klaas ook e«n vaandal gekregen (zie De Stem van donderdag 21 augustus). En de Polen hebben de stad een plaquette geschonken, die nog altijd in de hal van het Stadhuis hangt. Bij de bevrijdingsfeesten, die ge organiseerd zijn door zes Vlaamse steden, worden de Polen overigens niet helemaal vergeten. De comman dant van de eerste P'oolse pantser divisie, generaal Maczek, is onder de ere-gasten en zal er een prachtige plaquette ontvangen. Maar voor de Polen in Breda blijft het een onbe grijpelijke en verdrietige geschiede nis. „Wij hebben er gevochten, wij hebben er onze gevallen kameraden begraven", zeggen ze. Vooruitzichten voor zondag en I maandag, opge steld door het I K.N.M.I. op I vrijdag om 18.00 uur: droog-, zonnige f Perioden en iets hogere middag je temperaturen. i TV,^y^e1rsvooruitzichten in cijfers ge- imiddeld over Nederland. Voor zondag, aantal uren zon: 4 tot min. temp.: 1 tot 5 graden onder normaal. Max. temp.: omstreeks nor- I K"ans °P een droge periode van Iminstens 12 uur: 95 procent kans op leen geheel droog etmaal: 90 procent Voor maandag: [n™ta] "ren zon: 4 tot 11. Min. temp.: u tot 4 gr. onder normaal, max temp. van ongeveer normaal tot 3 graden T,QVelj nr>rmaal- Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 pro- i Lent, s °P een geheel droog et maal: 80 procent. (Van een onzer verslaggevers) HULST Het gemeentelijk zwem bad te Hulst ontving gistermiddag zijn 65000ste bezoeker. Het was de 14-jarige Paul Cornells uit Hulst. Paul kreeg van de wethouder van sportzaken van Hulst, de heer Stoolte, een zwemabonnement aangeboden gel dig voor het seizoen 1970. Het vorig jaar kwam het bezoekers aantal van het zwembad niet boven de 63.000, In dat jaar werd de 50 en de 60.000ste bezoeker feestelijk ont vangen. Het gemeentebestuur besloot dit jaar op de 65.000ste te wachten omdat het de afgelopen maanden zo'n moSi weer was. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Voor het eerst sinds 1966 is het totaal aantal ingeschreven werkloze mannen in Zeeland weer tot beneden de 1000 gedaald (959). Daar van dit al geringe aantal nog eens 570 als minder geschikt te boek staan, is thans de vraag naar personeel in Zeeland (bijna 1600) ruim driemaal zo groot als het aanbod. Bij de vrouwelijke arbeids krachten slaat de balans nog ver der door naar de vraag. Wanneer men ook bij deze groep de minder geschikten meerekent, dan wor den zelfs tienmaal meer vrouwen (eind augustus 1142) gevraag dan op de arbeidsbureaus als werk zoekend staan ingeschreven. Dit betekent, gelet op het feit dat in de afgelopen 3 jaar de Zeeuwse bevolking duidelijk is gegroeid, dat ook het aantal arbeidsplaatsen in de provincie belangrijk toeneemt. Deze gunstige ontwikkeling doet zich overigens lang niet overal in Zeeland voor. Zo valt West-Zeeuwsch Vlaanderen de twijfelachtige eer te beurt procentueel tweemaal zoveel werklozen te tellen dan het provin ciale en 't landelijke gemiddelde, die vrijwel gelijk zijn. Oostburg met 3,1 pet. wordt op de voet gevolgd door het gebied van Hulst met 2,9 pet. Deze minder gunstige cijfers vloeien rechtstreeks voort uit het sterk agra risch karakter van deze streken en het ontbreken van een behoorlijke vervangende werkgelegenheid in de directe omgeving. Een opvallende stijging in de vraag naar arbeidskrachten heeft zich in de loop van de vorige maand voorge daan in het rayon Sas van Gent (van 35 naar 191). Deze plotselinge groei als gevolg van het begin van de bie tencampagne is echter van tijdelijke aard. Een even opvallende daling in de vraag naar mannelijke arbeids krachten deed zich in deze periode voor in het gebied van Terneuzen (van 402 naar 274). Oorzaak daar van is in hoofdzaak het intrekken van de aanvragen om personeel door de chemische industrie, die in deze be hoefte met eigen wervingscampag nes heeft voorzien. Dat betekent overigens niet dat daarmee in deze sector de vraag naar nieuw personeel zou zijn verdwe nen. Door de nieuwe uitbreidingen van de chemische bedrijven in Zee land blijft ook hier het aantal ar beidsplaatsen stijgen. Naar beroepsgroep gerekend is het aanbod aan arbeidskrachten vooral in de bouwvak (29) en de metaal (45) in Zeeland tot een minimum ge daald. Naar verwacht zal het nu ook nog minieme aanbod in de horeca- sector (14) in de loop van septem ber door geleidelijke beëindiging van het vakantieseizoen weer toene men. Het gewestelijke arbeidsbureau voor de arbeidsvoorziening in Mid delburg verwacht voor de overige be roepsgroepen in september nog geen stijging van werkloosheid. (Van onze correspondent) CLINGE Over vijf jaar is het weer groot feest, zei de heer Ti- berghien uit Tourcoing, directeur van de n.v. Clitex bij de huldigingsplech tigheid van een aantal werknemers in 1964. Het was toen nog niet be kend, of het fabriekscomplex zou worden uitgebreid met een opper vlakte van ca. 1800 vierkante meter. Maar zowel het feest als de uitbrei ding zullen op 13 september hun be slag krijgen. De heer Pierre Tiber- ghien uit Mauveaux stichtte 13 april 1934 naast het fabriekje in Frankrijk ook het bedrijf in Clinge. Met deze vestiging bracht hij welvaart in het dorp met zijn zeer geringe bestaans mogelijkheden. Met interesse volgde hij die groei van de Clingese fabriek. Pastoor J- Fick zal t.g.v. de inge bruikneming van de hal een plechti ge eucharistieviering houden in de hal. „Moeilijke dingen blijven hangen als ze niet worden uitgepraat. Maar wanneer de band tussen schoollei ding en leerlingen hechter wordt, zal dat eenvoudiger gaan. Wanneer iedereen echt het gevoel krijgt, dat hij tot en gemeenschap behoort, die een reëel beroep doet op zijn verantwoordelijkheid voor het ge heel, dan hoef je je ook als leerling niet langer een „puntenhalertje" te voelen, maar dan ben je gewoon een waardevol mens". „Er zijn natuurlijk bepaalde din gen die gewoon vast staan: aan het budget valt weinig te doen, evenmin als aan kwesties als leer inhoud en ook vrije dagen zijn ge woon door het rijk vastgesteld. Maar er blijft nog heel wat over. Het lesrooster bijvoorbeeld. Waar om zouden leerlingen daarin niet kunnen meebeslissen? En ook als we samen met dat college foute be slissingen nemen, waarvan je als oudere vaak al gedacht bad: „dat móét verkeerd uitlopen", dan voel ik er nog niets voor om mijn wijze hoofd te schudden en te zeggen: „Heb ik het jullie niet gezegd"! Nee, dan verknoei je de zaak. De jongens en meisjes moeten de kans krijgen, zelf de regels van de demo cratie te leren en dat is in de eer ste plaa-ts: binnen een gemeenschap verantwoordelijkheid leren dragen voor elkaar". „M.aar bedenk wel: ik juich nog niet! De leerlingen hebben nu hun vertegenwoordigers gekozen; nu komt straks de eerste bijeenkomst en daarin zullen we samen moeten gaan vaststellen hoe we aan het werk zullen gaan. En dan over zo'n half jaartje maar dan moet u het ze zelf maar vragen". JAN HüSKEN (Van een onzer verslaggevers) AXEL Evenals zoveel andere ge meenten is in Axel de financiële toe stand precair. Burgemeester en wet houders vestigen in een begroting van 1970 in een begeleidend schrij ven nog eens de aandacht van de raadsleden op deze nood. Als gevolg van de gestegen uitga ven, zo klaagt het college, en de ge ringe verhoging van de algemene uit kering uit het gemeentefonds hebben we voor het sluitend maken van de gewone dienst der gemeentebegro ting de aanwezige reserve-uitkerin gen gemeente-fonds (17.760,53) moe ten aanwenden. Bovendien willen b. en w. om tot een sluitende begroting te komen, de reinigingsrechten aanpassen aan de gestegen kosten en de normen voor de heffing van wegenbelasting in overeenstemming brengen met de vorig jaar door de minister van Binnenlandse Zaken verstrekte richtlijnen. Het totaal van de uitgaven van de gewone dienst wordt voor het jaar 1970 geraamd op f 5.092.097,08. Dit betekent een verhoging van de uit gaven t.o.v. 1969 met ruim f 363.500 of 7,7 procent van het budget. Door de zeer grote beperkingen die de gemeente worden opgelegd door middel van de wet kapitaaluitgave publiekrechtelijke lichamen heeft de gemeente Axel slechts een gering deel van een veel groter aantal nood zakelijke projecten kunnen uitvoeren (de aanleg van een weg naar de sportterreinen, de aanleg van een parkeerterrein of plein, en een aan tal kleine investeringen). (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DEN HAAG Verschil lende personen en instanties hebben zich het lot van het gezin Balemans uit Breda aangetrokken, nu duidelijk is geworden dat toerwagenchauffeur Cor Balemans (44) Rusland nog niet mag verlaten van de politie-autoritei- ten. Zoals bekend heeft hij in de buurt van Minsk na een slippartij een ernstig ongeval gehad met een bus van de firma Muijs uit St.-Wil- lebrord, waarbij drie doden en tien tallen gewonden waren te betreuren. Het gezin is inmiddels al langer dan een maand van vader en man ge scheiden. Gistermiddag is bekend geworden dat de derde secretaris van de Ne derlandse ambassade in Moskou, mr. H. V. baron Bentinck van Schoon- heten naar Minsk is gereisd om dc heer Balemans, waar nodig, met raad en daad terzijde te staan. Over het verdere lot van de heer Balemans is nog steeds weinig met zekerheid te zeggen. De heer W. C. Muijs, directeur van het touringcarbedrijf, heeft gister avond een telefoongesprek aange vraagd met het Intouristhotel te Minsk, waar de heer Balemans ver blijft, in de hoop contact met de chauffeur te krijgen. Mevrouw Ba lemans zou haar man dan kunnen spreken. Burgemeester ir. W. Merkx van Breda heeft gisteren een bezoek ge bracht aan mevrouw Balemans. Hij heeft laten nagaan waar en hoe hij zijn invloed zou kunnen aanwenden om de zaak in positieve zin te beïn vloeden of de afwikkeling te ver snellen. „Ik heb echter nog geen op lossing gevonden", aldus burgemees ter Merkx. „Ik wou graag dat ik h vir kon helpen, maar voorlopig kan ik het niet". Mevrouw Balemans weet intussen dat zij, altijd een beroep op de burgemeester kan doen. Het Tweede Kamerlid mej. Annie Kessel (ppr) uit Breda heeft zich ook voor het zeven kinderen tellen de gezin ingezet. Zij heeft in de loop van de vrijdag „achter de schermen" getracht zoveel mogelijk vaart achter de zaak te krijgen. „Ik merkte dat de vrouw hard aan een gesprekje met haar man toe was, daarom heb ik ge suggereerd, dat er mondeling contact tussen de beide echtelieden moest komen". Inhakend op deze zaak, waarin het nogal schort aan goede communicatie, kondigde mej. Kessel aan, dat zij van plan is tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken de minister vragen te stellen over de toeristische contacten met de landen achter het ijzeren gordijn. Mej. Kessel: „De Russen, Joegosla- ven, Tsjechen, enz. willen graag een ruimere uitwisseling maar als Neder landers onverhoopt bij een ongeval betrokken raken, zoals de heer Ba lemans, blijkt toch wel dat er betere afspraken gemaakt moeten worden. De risico's die chauffeurs lopen zou den wel eens zo groot kunnen zijn, dat velen zullen zeggen daar trap ik niet meer in. De gang van zaken be lemmert de verdere toeristische ont wikkelingen". Op het punt van de rechtszekerheid en rechtsbijstand moet snel iets ver anderen. In Rusland zijn alleen in Moskou ambassades, nergens anders in dat grote land zijn consulaten. Als de oostblok-landen oprecht menen, dat ze een groter toeristisch verkeer willen ontvangen, dan zullen ze hier aan toch eens moeten gaan denken. De onvolkomenheden zijn naar mijn mening te groot", aldus mej. Kessel. Mevrouw Balemans toonde zich verbaasd over de uitlating van één der buurtbewoonsters, die ons ver telde, dat mevrouw Balemans bloe men had weggegeven: „Ik heb ze nog allemaal. We krijgen nog steeds blij ken van medeleven. Dat stel ik erg op prijs; ook al wenste ik dat mijn man de bloemen zelf in ontvangst had kunnen nemen". (Van onze rechtbankverslaggever) MIDDELBURG „Kan er geen beslissing genomen worden? Ik zit on schuldig in de gevangenis!" Dit waren de woorden waarmee B. L. B. uit Den Haag voorlopig afscheid nam van de Middelburgse rechtbank. B. de derde verdachte in de zgn. brandstichtingszaak in Hulst, die zich afspeelde tijdens het paasweekeinde, vernam gisteren uit de mond van officier van justitie mr. T. Lebret geen riquisitoir. De zaak tegen hem is aangehouden tot maandag 15 september. De reden van het uitstel was tweeledig. Een van de drie mammen die tijdens het paasweekeinde een inbraak pleegden in het warenhuis van de fa. Wilking in Hulist en bij het werken met de snijbrander een fatale brand veroor zaakten, die twee mensen het leven heeft gekost, weigerde tegen B. te getuigen. Een andere belangrijke ge tuige bevond zich in het buitenland. Bij de drie overblijvende getuigen was er dan bovendien nog één, wiens verklaring de president, mr. P. van Empel, onvoldoende houvast bood om de ontkennende B. door de mand te laten vallen. Twee van de drie verdachten in de zaak van de paasbrand zijn reeds tot langdurige vrijheidsstraffen veroor deeld. B.'s zaak werd vertraagd door dat deze Hagenaar zijn tegenover de politie afgelegde verklaringen had herroepen. „Ik werd gek gemaakt door die langdurige opsluiting en daarom heb ik de verklaring die de politie mij voorlas tenslotte maar ondertekend7" zei B. „Het was de bekentenis van een van de anderen en daar heb ik me gewoon bij neergelegd". De re chercheur die B. destijds had ver hoord kwam uitleggen dat het anders in elkaar zat. B. had na aanvankelijk alle schuld te hebben ontkend, stukje bij beetje een bekentenis afgelegd waarin details voorkwamen die de recherche op dat moment nog niet kende, doch die bij het verhoren van de andere verdachten door dezen werden bevestigd. B. gaf ook tegenover de rechtbank een aantal bezwarende feiten toe. Hij was er bij geweest, zei hij, toen de Hagenaars enkele dagen voor de be wuste paasnacht in Hulst op verken ning gingen, in het gezelschap van de bijna legendarische Willy V. Ver dachte B. bevond zich als deskundig adviseur in inbraakzaken bij het groepje, zo gaf hij toe. Maar in de nacht dat de inbraak met zijn fatale gevolgen plaatsvond was hij er niet bij.... Zijn verklaringen aam de politie gingen verder. Daarin stond zelfs dat B. met behulp vam twee fluitketels bezig was geweest om de vonken die van de snijbrander vuaarmee zijn maats bezig waren de brandkast te openen, afspatten, te blussen. Maar nu, voor de rechtbank her riep B, dat. „Ik was op de bewuste zaterdag helemaal niet in Hulst", zei hij. Een personeelslid van de boot- dienst Kruindngen-Perkpolder her innerde zich echter met stelligheid dat hij B. en de anderen in een Ja guar op de laatste boot had gezien. Een taxi-chauffeur uit Bergen op (ADVERTENTIE) Wij vragen MEISJES v.a. 15 jaar voor onze BEESTENMARKT 14- HULST (Zld.) TELEFOON (01140) 2813 I Zoom, die het drietal naar Den Haag had vervoerd toen het pech met de Jaguar had gekregen, herkende B. echter niet. De enige die bij dit sta ken der stemmen de beslissing kon brengen, was een lid van de kleine bende, de glazenwasser E„ eigenaar van de Jaguar, intussen zelf - veroor deeld wegens zijn aandeel1 in de branidstióhtimgszaak. „B. heeft iedereen er tegenover de politie bijgelapt", riep hij, „zal ik dan nu tegen hem gaan getuigen? Dan ben ik de gebeten hond!" Zowel de rechtbank-president als de offi cier slaagde er niet in hem aan het spreken te krijgen. Hij herhaalde steeds: „B. heeft doorgeslagen. Ik getuig niet." De president zei: „U bent verplicht voor de wet om te getuigen, weet u dat niet?" De getuige: „Dat kan wel zijn maar ik leg geen getuigenis af." De verdachte hielp hem een handje: „Hij hoeft alleen de waarheid maar te zeggen". Hier liep de zaak op dood spoor. De weerbarstige getuige werd tussen twee zwaargebouwde bewa kers in burger afgevoerd naar Den Haag. B.'s verdediger, wiens bijdrage aan de procedure beperkt was ge bleven zei nog: „Ik wil u even laten weten dat ik geen vrijspraak zal pleiten", maar ook dit kon voortzet ting van de zaak niet rechtvaardi gen. Na een korte pendeldienst van de magistratuur tussen raadskamer en zittingzaal viel het bestuit: „aan houden". (ADVERTENTIE) Frankrijklei 142 Antwerpen Tel. 32.27.91 RECHTSTREEKSE VERKOOP AAN PARTIKULIEREN Moderne methode: Verkoop aan GROOTHANDELSPRIJZEN van enorme keus pelsmantels van eerste kwaliteit en allernieuwste modellen. Onze 30-jarige ervaring is Uw waarborg en vertrouwen. Open doorlopend van 9 tot 19 uur. Zondag tot 13 uur. Ingang vrij. „DE aard van de Zeeuwse bevolking vind ik veelzijdig cn boeiend". Dit zegt mej. L. G. Rezelman, zelf geen Zeeuwse, van beroep landbouwhuis- houdlerares, in dienst van de stich ting huishoudelijke voorlichting op het platteland, afdeling Zeeland. „Je hoeft nergens lid van te zijn, wil je inlichtingen bij ons inwinnen. Iedere dinsdag houd ik in Goes en mijn col lega elke donderdag in Middelburg spreekuur van 's morgens tot 's mid dags voor de Zeeuwse vrouwen. We staan dan klaar met onze informaties over prijzen van o.m. wasmachines, vaatwasmachines, vrieskisten en alle apparatuur bestemd voor de huishou ding." ,HOE dikwijls weet een vrouw niet van tevoren wat er te koop is op dit terrein. Immers, de markt is zo over vol van aanbiedingen. Het is voor de consument niet bij te benen. Daarom kunnen wij, die de gang van zaken in het oog houden veel goede raad gevingen verschaffen, aan iedereen die de moeite neemt ons te bellen, zelf te komen of te schrijven. Graag geven we persoonlijke adviezen. Daarom is een bezoek tijdens het spreekuur wel het beste." OP de spreekuren komt men met over het algemeen doelgerichte vragen. Meestal kan ik ze zelf wel behande len. Zo niet, dan verwijs ik naar in stanties, of ik informeer daar zelf. De bedoeling van ons werk is de markt als het ware voor de consu ment doorzichtiger te maken. Het is bijzonder fijn de mensen te kunnen helpen met goede voorlichting. Vier jaar zijn we in Zeeland bezig met dit werk. Ik moet zeggen, dat het alle maal met grote toewijding wordt ge daan. De voorlichting is helemaal gratis. Onze instelling is landelijk. Het hoofdbureau is gevestigd in Den Haag. Alle provincies hebben hun afdelingen met verschillende com missies. NAAST het houden van spreekuren bestaat m'n werk ook uit het geven van cursussen. Er worden twintig verschillende cursussen georgani seerd. Men kan bovendien aanvragen doen voor lezingen, demonstraties en tentoonstellingen. Ér is ook een pro gramma hiervan verkrijgbaar. „Wat m'n ontspanning betreft kan ik zeg gen, dat ik zeer graag lees. Mijn be roep brengt met zich mee, dat ik alle nieuwtjes graag wil weten en bestu deren. Moderne schrijvers hebben mijn voorkeur en goede muziek weet ik erg te waarderen. Maar boven aU les gaat toch mijn werk. Ik heb et 4,5 jaar voor gestudeerd. De grootstê voldoening geeft mij de omgang met de mensen en het voor iedereen klaai staan."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 21