Bezwaar tegen industriële bestemming landbouwgrond nkv-axel boos op dorpspolitici Raad van Hoofdplaat wil nieuwe kleuterschool (BOUWSCHAP IN ZEELAND: TERNEUZEN MIDDELBURG Muziekshow van militaire kapels CBTB -secties samengevoegd LUCKY LUKE: DE GROTE TREK „St-Niklaas adopteerde lons egiment" Wat en waar Hoogwater NV SLAVENBURG'S BANK Kermis Zandberg Orientatierit Zevac Pijplijn ./WALCHEREN Tentoonstelling Sigward Sprotte Zuid-Sloe GESCHENKEN Kerkdiensten Perencrisis ingetreden Medische diensten VANDAAG J. Dregmans „loco" in Schoondijke M. Jansen schoenmaker MORGEN MAANDAG WEST ZE* PROCENT PLAQUETTl mer War Graauw Vandaag, zondag en maandag a.s. zal Zandberg weer in een kermis- stemming verkeren. De draaimolen en de schiettent staan reeds gereed. Het buurtcomité heeft er voor ge zorgd dat er voor de jeugd zaterdag een heel stel volksspelen is, o.a. zaklopen in verschillende catego rieën, mastklimmen voor jong en oud, ringsteken met de fiets, hardlo pen over een afstand van 1500 me ter vanaf 12 jaar en ouder, en hard lopen over 750 meter voor kinderen beneden 12 jaar, bussen gooien voor jongens en meisjes, ringgooien en een evenwichtsbalk. Tevens is er tijdens de kermisda gen gelegenheid tot schieten op twee liggende wippen, 's Avonds is er ge legenheid tot dansen in zaal Juliana met het bekende mortierorgel. Hoek Raadsvergadering De raadsle den van Hoek zullen dinsdagavond beslissen of een bedrag van 10 gul den zal worden gestort als aandeel in het stichtingskapitaal van de stichting dagverblijf voor geestelijk gehan dicapten in Midden-Z.-Vlaanderen. De grondtransacties in bouw-actief Hoek vormen regelmatig een agen dapunt. 5.33.80 ha. in het bestem mingsplan 1966 zal moeten worden aangekocht om het plan te realise ren. Ook is er een voorstel om grond te verkopen aan het architectenbu reau Bakker te Dordrecht. De raads leden zullen verder hebben te beslis sen over de aankoop van een gedeel te van de kreek en de poldersloot in de Lovenpolder van het water schap De Verenigde Braakmanpol ders. De grond waarop het clubhuis van de „Hoekse Rakkers" staat wil len b. en w. onder bepaalde voor waarden verhuren aan de stichting club- en buurtwerk te Terneuzen. Verkopen kan niet omdat deze grond bestemd is voor industrieterrein. Het bestuur van de vereniging voor chris telijk onderwijs op de Knol vraagt de gemeente medewerking voor de aanschaf van enig lesmateriaal. Er is ook nog een voorstel tot het in stellen van eenzijdige parkeerverbo den in de Keijzerstraat, Willemstraat, Crocusstraat, Tulpstraat, Narcis straat en Julianastraat. Kloosterzande Brand In de hangar van de loondorser B. Menu brak vrijdagmid dag brand uit in een combine, (maai dorser). De machine brandde gedeel telijk uit. Het hydrolisch-electrisch systeem en de motijk werden zwaar beschadigd. Tevens werd het dak van de hangar door het vuur aangetast. De schade bedraagt ongeveer f 6.000. Als oorzaak wordt opgegeven vonk- werking van een slijpmachine. Hedenmiddag om twee uur begint een orientatierit, georganiseerd door de Zeeuwsch-Vlaamse Auto mobielclub de Zevac. De start vindt plaats bij café de Vriend schap in de Noordstraat te Terneu zen. De prijsuitreiking is om 8 uur. De te rijden afstand is 68 km. Vrouw gewond Gisternamiddag werd de 76-jairige mevrouw J. H. van M. uit Terneuzen, toen zij op het aan de oostzijde van het rijwielpad van de Guido Gezellelaan liep, aangere den door een bestuurster van een bromfiets, mejuffrouw M. R. A., eveneens uit Terneuzen afkomstig. De oude vrouw werd aan been en hoofd gewond. Dokter Jiskoot ver leende de eerste hulp en liet het slachtoffer naar het Julianazieken- huis brengen. Westdorpe St. Tarcisiusgroep De verken- nersgroep St. Tarcisius bestaat deze maand 25 jaar. Hoewel de diverse festiviteiten rond dit gebeuren eerst begin volgend jaar zullen plaatsvin den, heeft de leiding van de groep enkele acties op touw gezet om de daaraan verbonden onkosten te kun nen dekken. Allereerst wordt een verloting ge houden, waaraan de trekking vastge steld is op zaterdag 20 september. Hoofdprijs is een transistorradio. Tentoonstelling De provinciale ten toonstelling van konijnen en pluim vee, van de vereniging van Konijnen en Pluimveehouders Westdorpe en Omstreken wordt dit jaar gehouden op zaterdag 29 en zondag 30 novem ber in de zalen van het verenigings gebouw Concordia. De jaarlijkse vereniging is dit jaar op zaterdag 13 september. Clinge Wandeltochten Voor de tweedie keer organiseert men in Clinge wan deltochten over 5, 10, 15 en 25 km. Op 13 september zullen vele wandelgroe pen naar Clinge trekken om uit te maken wie de beste is op de laatste grote tocht van dit seizoen. De wis selbeker is in het bezit van de wan delsportvereniging Beatrix uit Ter hole. DE GRIEKSE ambassade in Kopen hagen heeft laten weten dat verslag gevers die tijdens de Europese atle- teikkampioenschappen in Athene een politiek programma komen maken niet welkom zijn. (Van een onzer verslaggevers) GOES De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouw schap is van oordeel, dat de Quarlespolder en de Bljleveldpolder niet opgenomen mogen worden in het toekomstige industriegebied, zoals wordt aangegeven in het streekplan Midden-Zeeland. De raad heeft zijn bezwaren mee gedeeld aan het college van Ged. Staten. De raad stelt zich op het standpunt dat de landbouw positief wil meewerken aan de industriële ontwikkelingen langs de Wester- Schelde, maar dat een duidelijke grens dient te worden gelegd tus sen het industriegebied, het woonge bied en de recreatieve mogelijkhe den die de Oosterschelde biedt. Het industriegebied dient naar de mening van de raad in het noorden te worden begrensd door de dijk van de Quarlespolder. Het standpunt van de landbouw zal ook kenbaar wor den gemaakt aan de leden van de provinciale staten. Met instemming is kennis geno men van de resultaten, die het over leg heeft opgeleverd met de Delta dienst van de rijkswaterstaat. Ver wacht mag worden dat de schade, die aan verschillende gewassen is ontstaan door het onttrekken van grondwater, op bevredigende wijze zal worden geregeld. De raad heeft voorts wijzigings voorstellen ingediend voor een in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen te leg gen leiding door Shell-Nederiand, waarbij het standpunt werd ingeno men dat zo goed mogelijk aanslui ting dient te worden gezocht bij reeds bestaande leidingen. Het tracé voor een zuurstoflei ding van Terneuzen naar Gent werd goedgekeurd. Over de verdere voor waarden betreffende vergoedingen In De Vleeshal opende wethouder mr. J ,J. van de Weel donderdag middag een expositie van de Duitse kunstenaar Sigward Sprotte. De in 1913 in Potsdam geboren kunstenaar is van Chinees-Duitse afkomst. Niet alleen als schilder maar ook als mens houdt hij zich intensief be zig met de vrij gecompliceerde ont moeting tussen oost en west. Wolken, zee en halmen zijn herhaaldelijk te rugkomende elementen op zijn aqua rellen. Er hangen 42 van zijn wer ken op deze tentoonstelling, die de hele maand september geopend zal zijn. Nutsspaarbank De Nutsspaar- bank Middelburg bereikte in één maand een toename van het saldo tegoed aan inleggers van ruim één miljoen gulden. Door een spaarover schot over de maand augustus 1969 van 1.003.855.79 (f 736.867.60 in '68) steeg bij de Nutsspaarbank te Mid delburg het saldo tegoed aan inleg gers tot een recordhoogte van f48.303.479.70 41.456.240.76 in '68). Nieuw- en St.-Joosland Afscheid Ter gelegenheid van het afscheid van meester Malipaard gaf de Oudercommissie van de O. L. v. RandwijckSchool te Nieuw- en Sint Joosland een afscheidsavond. Hiervoor bestond veel belangstelling zowel van de zijde van de ouders en oud-leerlingen, als van officiële zijde. Nadat de voorzitter van de ouder commissie, de heer Joosse, allen hartelijk welkom heette, richte hij als eerste het woord tot de meester. Als blijk van waardering bood de heer Joosse namens alle ouders twee delen aan van het boek: „Van Han- zebad tot Ganzestad" en aan me vrouw Malipaard bloemen. Hierna kreeg wethouder Van Bennekom, die met de heer Vien als vertegenwoor digers van de gemeente aanwezig waren, het woord. Nadat de wethou der namens het gemeentebestuur een boekenbon aanbood, richtte hij het woord tot het nieuwe hoofd, de heer P. de Nooyer. kapelle Operatie bamboes Onder het motto „operatie bamboes" gaat de jeugd van Kapelle-Blezelinge voor de derde keer een inzameling orga niseren van alle mogelijke en on mogelijke dingen die dan op zater dag 20 september vanaf half twee 's-middags in een openbare markt op het kerkplein verkocht zullen worden. Het ophalen van de spullen die de inwoners van Kapelle-Bieze- linge voor dit doel willen missen zal zaterdag 13 september gebeuren. Kandidatenlijst A.R. Onder voor zitterschap van de heer M. C. Duyn- houwer werd een algemene vergade ring gehouden van de A.R.-kiesver- eniging Kapelle-Biezelinge. Door de aanwezigen werd het bestuursvoor stel goedgekeurd om een fusie aan te gaan tussen de A.R. kiesverenigingen van Kapelle en Wemeldinge. Het uit komen met een gezamenlijke lijst van C.H.U. en A.R. ontmoette bij de aan wezigen geen enkel bezwaar. De kan didatenlijst: 1 Ir. P. J. Balkenende, Biezelinge, 2 Chr. Bras, Wemeldinge, 3 I. Slabbekoorn, Biezelinge, 4 M. C. Duynhouwer, Kapelle, 5 W. de Jager, Kapelle, 6 A. Florusse, Wemeldinge, 7 Jac. Kloosterman, Kapelle. en cultuurtechnisch herstel zal na der overleg met de betrokken maat schappijen volgen. In verband met de plannen tot aankoop van gronden voor industrie vestiging in de polders rond het Zuid-Sloe heeft de raad besloten alle grondeigenaren en pachters in dit gebied zo goed mogelijk te informe ren opdat teleurstellingen worden voorkomen. De raad heeft gemeend bezwaar te moeten maken tegen het ontwerp bestemmingsplan Vlissingen-Oost, omdat dit plan de richting uitgaat van het steeds noorderlijker projec teren van industrieterreinen, waar mee de landbouw zich niet kan vere nigen. Het ontwerpbestemmings- plan Oost 2 van de gemeente Hulst ontmoette geen bezwaren. (ADVERTENTIE) KORTE NIEUWSTRAAT 21 Hulst, tel. 2478-3558 b.g.g. 2209 (Van een onzer verslaggevers) AXEL Het raadslid van Axel, de heer E. A. Maas, die voorzitter is van het vandaag 40-jarige N.K.V. is bijzonder boos op de Koewachtse en Zuiddorpse politici, Koewachtenaren en inwoners van Zuiddorpe die plan nen maken na de herindeling in de gemeente Axel uit te komen met een katholieke lijst voor alle bij Axel ge voegde dorpen. Zij willen, zo zeiden ze onlangs in De Stem niet met de Axelse KVP in zee. Waarom niet, zo vroeg de jubi- naris zich gisteren in zijn woning aan de de Ruyterstraat af. Wat verwach ten ze eigenlijk als ze zonder de Axelse KVP-ers gaan werken? Ze krjjgen niet meer, beantwoordde de heer Maas zijn eigen vraag, dan twee zeteltjes. Daarmee is het op. Als we samen zouden werken dan zitten er beslist 5 zetels in. (Van onze correspondent) HOOFDPLAAT In de raads vergadering van Hoofdplaat is de eventuele bouw van een nieuwe jkleuterschool ter sprake gebracht. Men is algemeen van oordeel, dat de huidige school aan de Oost- langeweg niet meer aan de eisen van het huidige onderwijs vot doet. Besloten werd, om het advies van een stedebouwkundige in te win nen. Hierna zal de vergadering zich nader over de te nemen stappen beraden. De raad besloot voorts fi nanciële steun te verlenen aan de St.-Josephschool. In de eerste plaats zal een bedrag van f 112.450 be schikbaar worden gesteld, voor de aanleg van een centrale verwar ming, daarnaast wordt een krediet van f 1420,90 verleend om de kos ten van andere werkzaamheden zo als schilderwerk te dekken. Aan het Oecumenisch Vormingscentrum He- denesse te Cadzand wordt een sub sidie van f 128 gegeven, t.w. f 2 per dag voor een 14-dagen durende cursus. De heren C. de RuysScher, E. Styaert en L. Scherrebijn werden benoemd in een commissie, die be- (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Militaire tradi tie en landelijke folklore zijn de twee elementen, die de muzikale show van de kapel van de troepenmacht Suriname en de Steelband van de mariniers van de Nederlandse Antil len maandagavond op de Markt in Middelburg tot eein bijzonder evene ment zullen maken. Dat inderdaad kan worden gespro ken van een traditie in de „militaire Wesrtindische muziek" blijkt wel uit het feit dat er reeds meer dan 140 jaar geleden (1825) sprake was van een muziekkorps bestaande uit in Su. riname gelegerde militairen. Dit korps leidde, door gebrek aan geldmiddelen, een zeer wankel be staan tot in 1841 officieel het Korps muzikanten West-Indië werd opge richt. Dit gezelschap bleef muzikaal ac tief tot 1940 toen de leden die een opleiding tot mltraillist hadden ge volgd, werden ingedeeld bij een mi trailleurcompagnie, die de monding van de Surinamerivier moest hel pen verdedigen. Het niet ter beschikking hebben van het muziekkorps werd echter als een onhoudbare toestand aangevoeld (een officiersbeëdiging in Parama ribo moest in de oorlog worden op geluisterd met een grammofoon die haperend het Wilhelmus ten gehore bracht). Eind 1942 kwam de kapel weer letterlijk tot leven. Het korps, dat nu onder leiding staat van de heer A. van Hoek, heeft inmiddels overzee een zeer goede re putatie verworven. De Steelband, die wordt gevormd door een tiental An tilliaanse mariniers, is specifiek An- tilliaans. De muziekinstrumenten zijn olievaten van verschillende grootte waarmee een geheel aparte „sound" wordt verkregen. (Van onze correspondent) GOES Met ingang van maandag is er in ons land sprake van een pe rencrisis ingevolge de EEG interven tie regeling. De fruitveilingen mogen vanaf maandag peren uit de markt nemen tegen prijzen die in EEG overleg zijn vastgesteld. De minister van Land- i>ouw heeft bepaald, dat de inter ventie voor de kwaliteitsklassen ex tra en 1 zal plaats vinden op basis van de prijzen voor de kwaliteits klasse II. Hoe lang de interventie periode voor peren zal duren is niet bekend. Dat hangt af van de verdere prijsontwikkeling. last is met het nazien van de ge meenterekening van ontvangsten en uitgaven over 1967. Bij de rond vraag vestigde het KVP-raadslid de heer Styaert er de aandacht op, dat het wenselijk zou zijn in de Prinses Marijkestraat aan één zijde een parkeerstrook aan te leggen, omdat de huidige toestand volgens hem niet is te handhaven. Het is voor het verkeer in deze straat on mogelijk, volgens het raadslid, met een auto door deze betrekkelijk nauwe straat te rijden, indien er wagens aan beide zijden gepar keerd staan. De voorzitter, burge meester J. Eekhout, antwoordde de heer Styaert dat de situatie nader bekeken zal worden en dat, inrien nodig, maatregelen getroffen zullen worden. Voorts was de heer Styaert van mening, dat het geen overbodi ge luxe zou zijn indien er bij de zijstraten van de weg van Breskens naar Nummer Een stopborden wer den aangebracht. HUISARTSEN Kloosterzande dokter Buwalda, tel. 01148-277 Aardenburg en Oostburg dokter De Bruyckere te Öostburg, tel. 01170- 2323 Driewegen, Ovezande, Lewedorp, 's-Hecrenhoek, Borssele, Nieuwdorp De praktijk van dokter Geldof wordt waargenomen door dokter Van Opdorp, tel. 01105-280; de praktijk van dokter Kiviet wordt waargenomen door dokter Gelder blom, tel. 01196-327 Ovezande, Hoedekenskerke, Kwaden- damme dokter Wösitmamn, tel. 01195-450 Wolphaartsdijk, 's-Heer Arendskerke, Heinkenszand dokter Van Maanen, Heinkenszand, tel. 01106-1234 Hansweert, Krabbendijke, Kruinin- gen, Rllland-Bath dokter De Bey, Hansweert, tel. 01130-1344 Goes dokter Bruynzeel, tel. 5462 Vlissingen dokter De Greef, tel. 2121 (zaterdag) en dokter Kant, tel. 3987 (zondag) Hulst dokter Van Lierop Axel dokter Boor Terneuzen dokter Van Herk, tel. 4000 Sluis, Cadzand, Retranchement, Zuid- zande dokter De Meijer, Sluis, tel, 01178-366 Middelburg dokter De la Hayze, tel. 4305 (zaterdag) en dokter Delfos, tel. 2637 (zondag) IJzendijke, Hoofdplaat, Biervliet dok ter Lockefeer te IJzendijke, tel. 01176-366 Breskens en Groede dokter Van Endt te Breskens, tel. 01172-1566 WIJKVERPLEGING Clinge, St. Jansteen, Nieuw-Namen zr. Ma-tina te St. Jansteen, tel. 01140-3223 Vogelwaarde, Hontenisse, Graauw zr, De Waal-Cambeen, tel. 01148-402 Hoek, Philippine, Sluiskil zr. Bou- wens te Hoek, tel. 01154-274 Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Schoondijke, Breskens zr. Adriaan- se, tel. 01171-367 b.g.g. 00S Oostburg, Cadzand, Sluis, Aardenburg zr. Buysse te Oostburg, tel. 01170- 2973 APOTHEKEN Goes Goese apotheek, tel. 7104 Middelburg Apotheek W. K, Huinme- len, Markt 69, tel. 2134 Terneuzen Apotheek Klaassen, tel. 2090 Vlissingen Apotheek J. van de Sande, Badhuisstraat 22-24-tel. 2066 TANDARTSEN O.-Z.-Vlaanderen L. W. Nooteboom te Terneuzen, praktijk: Axelsestr. 186, privé: Bellemystr. 65, tel. 3780. Spreekuur zaterdag 10-10.30 en zon dag 12-12.30 uur Walcheren A. H. Oort te Vlissingen, Tobagolaan 6, tel. 01184-4390. Spreekuur zaterdag 9-10 uur en zondag 11-12 uur DIERENARTSEN N.- en Z.-Beveland A. Noorden-bos te Heinkenszand, tel. 01106-1290 W.-Z.-Vlaanderen W. v. Veen te Oost- burg, tel. 01170-2693 Axel en Zaamslag dokter Cysouw te Axel, tel. 01155-1488 Hulst en Nieuw-Namen dokter Borm te Nieuw-Namen, tel. 01144-227 ROOMS-KATHOLIEKE KERK Aardenburg, O.L.V. Tenhemelopne ming, zaterdag 19, zondag 7, 8.30. 10 uur. Axel, H. Gregorius de Grote, tel, 01155-1532. Zaterdag 19 uur; zon dag 8.15. 9.30 en 11 uur. Biervliet, ti Maria Onbevl. Ontv., tel. 01152-382 Zaterdag 19 uur; zondag 7.30 en 10.30 uur Breskens, H Barbara, tel. 01172-1578. Zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur. Clinge, H. Henricus, zaterdag 19, zondag 7. 8.30 en 10 uur Ëede, Dorpsplein, zaterdag 19. zon dag 10 uur Goes, H. Maria Magd., tel. 011UU- 6754. Zaterdag 19 uur: zondag 9 10.30 uur. K.K. h.b.s„ Fruitlaan zondag 10.30 u Groede, H, Bavo, tel. 01171-207. Za terdag 1.9 uur, zondag 9 en 10.30 uur Groenendijk, H Martmus. tel 01148- 382. Zaterdag 18.31) uur; zondag 7.30. 9. 10.30 en 17 jur Hansweert, O.L.V. Onbevl. Ontv, tel. 01130-1363 Zaterdag 19 uur; zondag 8. 10 en 11.15 uur (Krui en 10 30 uur. Hoofdplaat H Eligius. zaterdag 19 uur; zondag 7.30 en 10 uur. Hulst, H. Willibrordus, tel. 01140- 2130 Zaterdag 19 uur; zondag 8.30, 10. 11.30 en 17 uur. Koewacht, H.H Philippus en Jaco bus, tel. 01146-360 Zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur. Kwadendamme, H. Bonifatius, tel. 01194-219 Zaterdag 19 uur: zon dag 8 en 10 30 uur Lewedorp, H. Eligiu», tel. 01196-336 Zaterdag 19 uur; zondag 7.30 en 10 uur Middelburg, H. Petrus en Paulus, tel. 01180-2860 Zaterdag 19 uur; zon dag 10, 12 en 19 uur. Het „Zuiderbaken: zorjdag 11.30 u. Stromenwiik. zondag 8.30 uur. Oostburg, H. Eligius, tel. 01170-2003. Zaterdag 19 uur: zondag 8.30 en 10.30 uur. Ovezande: O.L.V. Hemelv., tel. 01195- 214. Zondag 8 en 10 uur. Killand, Gereformeerde kerk, zater dag 19 uur en zondag 9 uur. Sas van Gent. H. Maria Hemelv, tel. 01158-1661. Zaterdag 19.15 uur; zondag 9.30 en 11 uur Redoute zondag 9 uur Schoondijke. Dorpsplein, zaterdag 19. zondag 10 uur. Slijkplaat, Hulpkerk, zaterdag 17, zondag 9 uur. Slnis, St.-Jan de Doper, tel. 01178- 208 Zaterdag 19 uur; zondag 8. 10 's-Heerenhoek, Sint-Willibrordus. tel. 01105-264. Zaterdag 19 uur; zon dag 7.30. 9 10 en 10.30 uur. Heinkenszand H. Blasius, tel. 01106- 9 en 20.45 uur. (Ziekenhuis: elke avond 18 uur avondmis). en T9 uur Sluiskil, H. Ant v. Padua, tel. 01157- 418 Zaterdag 19 uur: zondag 7.30, Sonbnrg: Martinuskerk. zaterdag 19 uur, zondag 7.30 en 9.30 uur. Tementen: H, Willibrordus, tel. 01150-2327. Binnenstad: zaterdag 19 uur; zondag 8 en 11.30 uur. Triniteitskerk, zaterdag 19.15 uur; zondag 9 10.30 en 17 uur. Kruiskerk (Hoek), zaterdag 19 uur, zondag 10 uur. Par. „De verrezen Christus" (R.-k. school „De Zeemeeuw"): zaterdag 19 uur; zondag 9, 10, 11 uur. Vlissingen, Parochiekerk, Singel, za terdag 19 u zondag 8.30, 10.30, 12 19 uur. Emmanuelkerk, Paauwen- burg: zaterdag 19 u. zondag: 10.15 en 11.30 uur. Militair tehuis: 9.30 uur. St.-Josephziekenhuis: zondag 9.30 uur. Westdorpe, H Maria Vis., tel. 01158- 327. Zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur. IJzendijke: O.L.V. Tenhemelopne ming, tel. 01176-284, zaterdag 19 uur. zondag 8 30 en 10.30 uur. Terseke, H. Anna, tel. 01131-1464. Zaterdag 19.10, zondag 7.30 en 10 uur. Zandstraat; H, Past. v. Ars, zaterdag 19 uur: zondag 10 uur. Zandstraat, H. Pastoor van Ars. Za terdag 19 uur; zondag 10 uur TONEEL, FILM, CONCERT ENZ. TERNEUZEN I.uxor 20 uur De terugkeer van Dracula 18 jaar OOSTBURG Ledel 20 uur Sexy Carmen Baby 18 jaar HULST Bioscoopgebouw 20 uur Shalako 14 jaar ANTWERPEN Astrid Het noodlot van een keizerin alle leeft. Quellin Drie stuivers geluk, a.l. Rubens Arenden vallen a-an, 18 j Ambassades Moord met kleine dosissen, 18 j. Odeon De duivel bij de staart, 18 J Savoy Zweden hel en para-dijs, 18 j, GENT Metro De schoenen van de visser, 14 jaar Scaldis Romeo en Julia, 14 j. Century Ringo met de gouden re volver, 18 j. Majestic De opstand, 18 j. Plaza Het commando der vervloek ten, 18 j. ST. NIKLAAS Century De getatoueerde, a.l. Select Het brein, a.l. Scala De getemdie feeks, a.1. Eden Buigen of barsten, 14 j. TENTOONSTELLINGEN ST.-ANNA TER MUIDEN Voorm. Raadhuis: Schilderijen en beeldhouwwerk var Jos But en Baron R. de Meester de Betzen- brouck. MIDDELBURG Vleeshal Stadhuis 10—17 uur Expositie aquarellen van de Chi nees-Duitse kunstenaar Siegward Sprotte. DIVERSEN IJZENDIJKE Café de Lozanne 20 uur Jongerensociëteit (Van een onzer verslaggevers) GOES Hollandse, Brabantse en Zeeuwse afdelingen van de C.B.T.B. hebben besloten tot een volledige fusie onder de naam C.B. T.B. West-Nederland. Tijdens een vergadering in Goes heeft de Zeeuwse C.B.T.B. dit be sluit bekrachtigd. Voorzitter G. J. de Jager wekte iedereen op ook in de ze nieuwe vorm achter de organisa tie te staan en hij wees erop dat voor het gewone lid maar weinig verandert. Het kantoor in Goes zal voor de sectie Zuid het punt blijven van waaruit de dienstverlening zo mogelijk nog intensiever tot de leden wordt gericht. (Van een onzer verslaggevers) SCHOONDIJKE De commissa ris der koningin in Zeeland, heeft met ingang van 8 september 1969 tot waarnemend burgemeester van Schoondijke benoemd de heer J. Dregmans, oud-gemeentesecretaris van Hoek. De heer Dregmans neemt de plaats in van de heer J. de Feij- ter, die als waarnemend burgemees ter onlangs zijn functie heeft neer gelegd. Morgen, zondag 7 september. Ber gen op Zoom: 0.01 en 12.50 uur, Hansweert 11.46 uur, Made en Drim- melen 2,59 en 15.35 uur, Terneuzen: 11.16 uur, Vlissingen: 10.53 en 23.30 uur, Wemeldinge: 12.40 uur. Maandag 8 september. Bergen op Zoom: 1.24 en 13.55 uur, Hansweert: 0.29 en 12.54 uur, Made en Drimme- len: 4.18 en 16.33 uur, Terneuzen: 0.00 en 12.24 uur, Vlissingen: 11.59 uur, Wemeldinge: 1.14 en 13.35 uur. (ADVERTENTIE) Vraagt naar onze concurrerende rentetarieven HULST: Houtmarkt 6 tel. 01140 - 3456 TERNEUZEN: Kerkstraat 13 tel. 01150 - 3553 (ADVERTENTIE) Gedipl. orthopedisch PROTHESEBOUW INLAYS, STEUNZOLEN Levertijd 3 a 4 weken. Leverancier van alle zieken-1| fondsen. U kunt overdag, 's avonds en zaterdags terechit. (volgens afspraak) Wij komen bij u aan huis afgip. sen als u niet bij ons kunt ko- Klimopstraat 1, Raamsdonksveer Tel. 01621-2167 DE KLINGE „Op de Heide" 15 uur Schietint i ZANDBERG Zaal P. Leeraert 15 uur Kermisschieting KLOOSTERZANDE Zaal E. Morcus 14.30 uur TBC-schieting KOEWACHT Kermis J. de Guchteneire 15 uur Schiet/ TONEEL, FILM, CONCERT EX; TERNEUZEN Luxor 14.30 uur De huweiijksn 14 j.; 17 en 20 uur De terugkeerv Dracula, 18 j. OOSTBURG Ledel 14 uur Commando's valli aan, 14 j.; 16.30 en 20 uur Carmen Baby, 18 j. HULST Bioscoopgebouw 14.30, 18.30 en |j uur Shalako, 14 j. ANTWERPEN Als onder vandaag GENT Als onder vandaag ST. NIKLAAS Als onder vandaag TENTOONSTELLINGEN ST.-ANNA TER MUIDEN Voorm. Raadhuis: Schilderijen i beeldhouwwerk van Jos But i Baron R. de Meester de Beta brouck. MIDDELBURG Vleeshal Stadhuis 1317 uur Expositie aquarellen van de nees-Duitse kunstenaar Siegwaij Sprotte. DIVERSEN IJZENDIJKE Café de Lozanne 20 uur Jongerensociëteit AARDENBURG Stierskreek 14-17 uur Hengel- wedstrijd ST. JANSTEEN Verenigingsgebouw 19.30 uur Dansen KOEWACHT Zaal A. de Bock 15 uur Schiej BOSCHKAPELLE Zaal Stallaart 15 uur Schieting CLINGE J. de Vilder 15 uur Schieting I Cecilia HULST Zaal Batavieren 15 uur SchietinJ IJZENDIJKE Zaal Hofzichttheater 15 uur Schieting ZANDBERG Zaal P. Leeraert 15 uur Ke: Bchieting TONEEL, FILM, CONCERT EM TERNEUZEN Luxor 20 uur De huwelijksnacht, 14 j. HULST Bioscoopgebouw 20 uur Shalako ANTWERPEN Als onder vandaag GENT Als onder vandaag ST. NIKLAAS Als onder vandaag TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG Vleeshal Stadhuis 1017 uur Expositie aquarellen van de ChJ nees-Duitse kunstenaar Si© Sprotte ST.-ANNA TER MUIDEN Voorm. Raadhuis: Schilderijen beeldhouwwerk van Jos But i Baron R. de Meester de BetzaJ brouck. DIVERSEN ZANDBERG Zaal P. Leeraert 15 uur Ken schietmg Opg. voor deze rubriek tel. Oll^ 7438 of Postbus 116 In Middelhui In 959 llli j jp iliili |i|l'|i|i|ii'i|lillillllÜlillillil|i|'ll!llNllllHIH| ■- i 5€J .5 - ii lI .,f I c L'S pilOp. tv' 1 A V Deze plaquette wordt tijde vrijders aangeboden. In hc eerste Poolse pantserregii dankbaarheid voor het ge [(Van een onzer verslagge BREDA-ST. NIKLA.' Vandaag beginnen in he gische St. Niklaas de b iingsfeesten, maar zond Poolse oud-strijders in en omgeving. Zij zijn, o de verklaring van st hep Vcrmaere van St. Nikla Je Stem van woensdag, [teleurgesteld in het be van de stad die zij, ex- van het eerste Poolse pai regiment, mede bevrijd ben. Vooruitzichten I voor zondag en I maandag, opge- ■steld door het I K.N.M.I. op Ivrijdag om I 18.00 uur: J droog, zonnige I Perioden en iets I hogere middag- temperaturen. Weersvooruitzichten in cjjfi -iiddeld over Nederland, voor zondag, aantal uren zou mm. temp.: 1 tot 5 graden normaal. Max. temp.: omstree! maal. Kans op een droge perio minstens 12 uur: 95 procent k een geheel droog etmaal: 90 Voor maandag: ^ntal uren zon: 4 tot 11. Min. u tot 4 gr. onder normaal, ma; van ongeveer normaal tot 3 boven normaal. Kans op een Periode van minstens 12 uur: ?®nt, kans op een geheel drc maal: 80 procent.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 20