„Rotterdam gaat te ver" Toen wist ik het: mijn man komt niet thuis DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DIENST OVER ROTTERDAM geeft zich niet gewonnen PLAN 2000: ROUW OM HO TSJIMÏNH Vechtpartij tijdens opening expositie Coup Libië sprookje uit 1000 en een nacht andaag in IN '68ALLE 125.000 WONINGEN GEREED RIJKSPLA NOLOGISCHE Wie zei er ook weer dat alle verpakte brood hetzelfde was? JAMIN ditie voor eiland vrijdag 5 sept. 1969 weerbericht Wolkenvelden POLITIEMAN „HIELD VAN LOLLETJE —King Cbm m't enige datuwïggooit,is deverpakkiüg Verdachte Asia- overval meldt zich met Uzi en witte doek ENGELAND WEIGERDE INTERVENTIE TE SNEL IN SER00SKERKE Jongen (15) valt van melkauto: op slag gedood BREDASE BUSCHAUFFEUR NOG IN MINSK Poosje Bijstand kokosmacaroontjes 09e jaargang no. 26216 jiïecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx loofdredacteur: L. Leijendekker loofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 elefaon 22341, Postgiro 1114111 STEM Droog met overdrijvende wolken velden. Zwakke wind uit het noordwesten. Dezelfde tempera turen. [ANTOREN: ROOSENDAAL, MOl ENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSfERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 ROTTERDAM Het Rotterdam se bedrijfsleven geeft zich, provin ciaal bestuur en rijksplanologische dienst ten spijt, toch niet zo gauw gewonnen. Dat blijkt wel uit de strijdbare opmerkingen welke de voorzitter van de Rotterdamse Ka mer van Koophandel deze week bij liet begin van het nieuwe werksei- zoen heeft gemaakt. Hij constateer de „een emotioneel verzet" tegen Rotterdam. Daartegenover stelde de heer Fockema Andreae dat Rotterdam „de hoofdmotor is waardoor een wijd gespreid bewegend systeem draait. Als de hoofdmotor hakkelt, werkt het systeem niet meer". De bedenkingen daartegen noemde dr. Fockema Andreae: „gepraat dat on der de verbodsbepalingen van de hinderwet behoort te vallen". Het rumoer rond Rotterdam schreef de voorzitter toe aan het uitblijven van belangrijke beleids beslissingen. „Men baggert de vaar geul van de Nieuwe Waterweg waarvan de kosten inmiddels tot negentig miljoen gulden zijn geste gen (red.) toch niet om te bereiken dat het bedrijfsleven met de armen over elkaar gaat zitten? Regionaal spreidingsbeleid is mooi, zo zei mr. Fockema Andreae ongeveer, maar niet om de historisch bekrachtigde functie van Rotterdam terzijde te stellen. En verder: „Het is onaanvaard baar dat wij ons neerleggen bij he! begrip „uitverkocht", dat thans de Rotterdamse ontwikkeling blok keert. Om te besluiten met een be wogen: „Het honen van Rotterdam is het bevuilen van het eigen nest Wie het honen niet kan laten, vindt ons op zijn weg". UTRECHT (ANP) Bij de ope ning van de tentoonstelling Ne derlandse Beeldhouwkunst '64-'69 is het gistermiddag in de Nico- laikerk in Utrecht tot ernstige onregelmatigheden gekomen. Twee a drie mensen werden daarbij licht gewond. De moeilijkheden ontstonden na dat in de kerk al grote onrust was veroorzaakt, doordat de Was- senaarse kunstenaar Bonies op kwam voor zijn collega's die niet tot de kerk werden toegelaten, om dat zij de daarvoor vereiste kaart niet hadden. Het kwam tot een vechtpartij tussen een aantal kunstenaars. Aan de vechtpartij was een fel- discussie in het kerkportaal voorafgegaan tussen een tiental Kunstenaars en iemand die zich als Kunstenaar uitgaf. Deze man, die volgens zijn zeggen J. G. W. A. van Voorst tot Voorst heette en in Put ten woonde, zei dat hij beeldhou- ,r„Was' maar hij hield zijn „colle- ga s tegen toen zij de kerk binnen Wdden gaan. De rede die de directrice van het ventraal Museum (waar de ten- tffnstelling wordt gehouden), mej. nr.. M. E. Houtzager, voor ruim honderd genodigden hield, werd onderbroken toen de driftige klu wen uit het portaal de kerk in rol de. Tijdens de knokpartij werd her en der geslagen en getrapt, ter wijl ook buiten mensen aan het vechten sloegen. Op een bepaald ogenblik werd Van Voorst tot Voorst twintig meter wegge sleurd. Hij werd „ontzet" door ad judant P. Schouten, adjudant van de gemeente-politie in Utrecht. De heer Schouten ontkende, toen hem daarnaar werd gevraagd, dat Van Voorst tot Voorst ook een politie man was. De aanwezige kunste naars hadden echter ook nog nooit van Van Voorst tot Voorst ge hoord. Later verklaarde adjudant Schou ten, dat „Van Voorst tot Voorst" toch een politieman is. „Ik vind het niet verstandig, dat hij zich als kunstenaar heeft voorgedaan, maar onze mensen houden ook wel eens van een lolletje". De Utrechtse schrijver H. Anten, een der aanwezige kunstenaars heeft meegedeeld, dat hij een straf klacht wil indienen tegen „Van Voorst tot Voorst", omdat hij in het portaal door hem zou zijn geslagen. Het nieuws van het overlijden van Ho Tsji Minh stond gisteren ook met vette koppen op de voor pagina's van de Zuidvietnamese kranten. Hier een groepje lezende traptaxichauffeurs in Saigon. Noord-Vietnam rouwt, aldus Ra dio-Hanoi, diep om de dood van zijn president. Maar ook de hele communistische wereld rouwt. Door de Noordvietnamese commu nistische partij is een commissie van 26 man benoemd om de be grafenis van de overleden presi dent te regelen. Aan het hoofd van deze commissie staat de 61- jarige Le Doean, een van de groot ste kanshebbers voor de opvol ging. De 81-jarige Ton Doec Thang leidt voorlopig de staat ais vice- president. (Zie voor verder nieuws pagina 9) (ADVERTENTIE) Waarschijnlijk niet die meneer die laatst z'n lunchpakketje aan de eendjes voerde, omdat z'n vrouw hem voor de verandering eens géén King Com had meegegeven. King Corn wordt overal in Nederland elke nacht vers gebakken. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Ook de 43-jarige be roepskorporaal F. M. van de lucht machtbasis Giize-Rijen, die ervan wordt verdacht samen met zijn 20- jarige neef, de dienstplichtige soldaat F. D. uit Etten-Leur, afgelopen zater- dachtnacht een gewapende overval te hebben gepleegd op het restaurant Asia aan de Grote Markt in Breda, zit nu achter slot en grendel. Hij heeft een volledige bekentenis afge legd. De 4000 gulden en de 1000 Bel gische franks, die bij de overval wer den buit gemaakt, zijn nog spoorloos. De korporaal, die een overspannen indruk maakte, heeft zichzelf gemeld bij de marechause-kazerne aan de Dr. Batenburglaan in Breda. Hfj deed dat op een nogal spectaculaire manier. In de ene hand droeg hij de Uzi-pistool mitrailleur, waarmee hij de overval kracht had bijgezet, en in de andere hand een witte doek, die blijkbaar zijn overgave moest symboliseren. Hij heeft inmiddels toegegeven het Uzi pistool, dat in april op de vliegbasis werd vermist, sindsdien onder zich te hebben gehouden. M. geeft voor sinds de overval te hebben rondgezworven en niet meer te weten waar het geld is gebleven. HET CGT, het communistische Franse vakverbond, heeft de werk nemers opgeroepen tot een tegen aanval op de plannen van de rege ring Pompidou ter ondersteuning van de Franse economie. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De rijksplanologische dienst, die doorslag gevende adviezen geeft aan de regering, heeft een duidelijke waarschuwing laten horen tegen het Rotterdamse Plan 2000+, dat een geweldige uitbreiding van de Maasstad in vooral zui delijke richting voorziet. De rijksplanologische dienst blijkt volgens zijn jaarverslag over 1968 tegen deze uitbreiding te zijn. Volgens de R.P.D. mag geen te grote druk op het groene longgebied tussen Rotterdam en het toekomstige industrie terrein hij Moerdijk worden gelegd. De R.P.D. heeft zich hiermee gevoegd in het koor van stemmen dat eerder bezwaar heeft aange tekend tegen de ambitieuze plan nen van Rotterdam. Zoals bekend heeft het provinciaal bestuur van Zuid-Holland zich onlangs tegen de verregaande konsekwenties van het Plan 2000-I- uitgesproken. Het overlegorgaan zeehavenontwik keling zuidwest-Nederland, waarin Rotterdam vertegenwoordigd is, heeft in het zogenaamde „groene boekje" plannen ontvouwd, die botsen met die uit het Plan 2000+. In de zee havenclub. zoals het overlegorgaan ook wel wordt genoemd, heeft het Plan 2000+ reeds de nodige tegen stellingen opgeroepen. Insiders be weren zelfs al dat bet overleg in de zeehavenclub, vooral door wat het eigenzinnige gedrag van Rotterdam wordt genoemd, volledig is verzand. De rijksplanologische dienst is vol gens het jaarverslag bang dat de ves tiging van Shell bij Moerdijk, die op zich verantwoord wordt geacht als versterking van de structurele werk gelegenheid in Brabant, zal leiden tot een opvullende zeehavenontwikkeling in de groene zone tussen Rotterdam en Moerdijk. Dit ondanks de mede deling van de minister dat er op Voorne en Futten geen zeehavenont wikkeling zal komen en dat er geen zeevaartkanaal door de Hoeksche Waard zal worden gegraven. (Van onze correspondent) LONDEN De coup van de zogenaamde „revolutionaire raad" in Libië begint een beetje te lijken op een sprookje uit duizend en een nacht. Ver tegenwoordigers van buitenlandse ambassades in Libië worden nog steeds volkomen in het onzekere gehouden over wie de leiders van de revolutie zijn en er worden verklaringen afgelegd door mensen, die weigeren zichzelf bekend te maken. Gedurende de afgelopen dagen hebben de buitenlandse ambassades te Tripoli tweemaal inlichtingen over de toestand gekregen van totaal onbekende mannen, waarschijnlijk kapiteins van het Libische leger. Geen van hen maakte zich bekend. De ambassades kregen ook een circulaire uit hoofde van de revolutionaire raad. De aanstichters van de machtsgroep schijnen vastbesloten om de gehele zaak geheimzinnig te houden, waarschijnlijk totdat ze er zeker van zijn, dat ze stevig in het zadel zitten en dat er geen gevaar meer bestaat voor een tegenzet van de aanhangers van konioig Idris, die gedurende zijn afwezigheid in Turkije werd afgezet. De Britse regering heeft het revolutionair bewind in Libië onofficieel mee gedeeld dat zij geweigerd heeft in te gaan op een veTzoek van de afgezette konmg Idris door middel van militaire interventie de monarchie in Libië te herstellen. Volgens zegslieden is dit duidelijk gemaakt dat verontwaardigde reacties van het revolutionaire bewind op het feit dat minister van buitenlandse zaken Michael Stewart dinsdag een persoonlijk afgezant van de koning, Omar el Shelhi, heeft ontvangen, die minister heeft volgens hen niet meer gedaan dan Shelhi aanhoren. De zegslieden herinnerden eraan dat het defensieverdrag tussen Libië en Engeland slechts tot bescherming dwingt als Libië door een vijand wordt aangevallen van buitenaf. Een regeringswoordvoerder noemde de voorstel ling van radio Tripoli, dat de weigering was ingegeven met het oog op de sterke Russische vlooteenheden in de Middellandse Zee, „volkomen nonsens". In de Britse hoofdstad wordt verwacht dat de regermg-Wilson uiterlijk binnen 10 dagen het nieuwe bewind in Libië zal erkennen. De beslissing over de vestiging van Shell bij Moerdijk heeft volgens de R.P.D. het nationaal planologisch be leid verzwaard. „In de bijzonder heftige discussies over de toekomstige zeehavenont wikkeling richtte de aandacht zich vooral op het zuidwesten en in het bijzonder op de diverse Rotterdamse plannen. De projecten werden zo snel op stapel gezet en in de publiciteit ge bracht, dat een rustige afweging van de betrokken belangen soms in het gedrang kwam", aldus het verslag. De R.P.D. maakt zich daarover zor gen. De rijksplanologische dienst heeft overigens gezegd dat de zeehavenont wikkeling geen al te zwaar stempel mag drukken op de gehele nationaal- economische ontwikkling van ons land. Zeehavenontwikkeling, olie-in dustrie en petrochemische nijverheid vormen weliswaar een zeer belang rijk element voor de groei van het nationaal inkomen, maar voortdu rende grote investeringen in deze sec tor kunnen ertoe leiden dat belang rijke projecten in andere sectoren te kampen krijgen met een tekort aan kapitaal zodat ze ontijdig ingekrom pen of afgelast zouden moeten wor den. „Voor een verstandig beleid", al dus het jaarverslag van de rijkspla nologische dienst „lijkt het niet aanbe velenswaard teveel eieren in één mand te doen, namelijk in de mand van de zeehavenactiviteiten". (Vain oanze correspondent) SEROOSKERKE -De 15-jarige (uit Oostkapelle afkomstige) J. Vos is van een rijdende melkauto geval len en hierdoor op slag gedood. Hij moet op de laadbak van de rijdende auto hebben gezeten en is tot op heden op onverklaarbare wijze - van de laadbak gevallen. De rijkspolitie te Serooskerke verzoekt eventuele getuigen zich te melden. (Tel. 01189 1236). (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DEN HAAG „Om kwart voor negen belde de kapelaan aan. Ik ren naar de deur en wil gelijk mijn excuus maken. Tenslotte had ik hem beloofd, dat ik hem zou la ten weten wanneer mijn man thuis zou komen. In alle opgeluchte druk te was ik dat vergeten. Maar het was niet nodig, dat ik mijn excuus maak te, zei de kapelaan: „Ga even mee naar binnen", zei hij; en „Ga even zitten". Toen wist ik het: mijn man komt niet thuis, schoot het door mijn hoofd". Met dappere verbetenheid vecht me vrouw Balemans uit de Bredase Karbouwstraat tegen haar zenuwen. Na iedere zin haait ze heel diep adem. Ze slaat zich er nu de dokter een moedgevend medicijntje heeft achtergelaten goed door. In de woonkamer staan veel fleuri ge bloemen; de bijpassende kinder gezichten ontbreken echter. De oudere dochters staren gelaten voor zich uit; de jongste spruiten spelen onzeker hun spelletjes; mevrouw Balemans zit op het uiterste puntje van haar stoel. Haar man, toerwagenchauffeur Cor Balemans (44), die enkele weken geleden in Rusland een ongeval kreeg met zijn bus, waarbij drie doden en enkele tientallen gewon den waren te betreuren, is gisteren in tegenstelling tot eerdere berich ten niet naar huis gekomen. De kapelaan bracht de jobstijding na mens het ministerie van Buiten landse Zaken. Op een haastig uit zijn agenda gescheurd velletje staat de tekst van een telegram: „Bale mans telegrafeerde uit Intourist- hotel, Minsk; Op het laatste moment is de politie tussenbeide gekomen en heeft het vertrek naar Neder land verhinderd. De politie heeft medegedeeld dat Balemans de Sov jet-Unie niet mag verlaten en hier moet blijven tot het proces over het busongeluk achter de rug is". Mevrouw Balemans met een van haar kinderen, enkele dagen geleden, toen iedereen dacht dat haar man in de trein naar huis zat. zichten van de kinderen en mijn eigen blije gevoel waren te veel van het goeie, dacht ik". De buschauffeur heeft de Neder landse ambassade in Moskou zelf van de mededeling van de Russische politie op de hoogte gebracht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf ons de verzekering dat de am bassade de heer Balemans „op de gebruikelijke manier" alle bijstand zal verlenen. De ambassade in Mos kou staat in nauw contact met de onfortuinlijke Bredanaar. Gister avond vertelde een zegsman van Buitenlandse Zaken, dat het bijna zeker was, dat iemand van de am bassade naar Baranowice zal reizen om waar nodig hij te staan. Heel prettig, maar in Breda staan de ge zichten in het gezin Balemans wei nig zonnig. „Woensdagmiddag op weg naar de kapper had ik even een beetje het gevoel van hij komt niet. Eventjes maar hoor. Ik heb het onmiddellijk weer uit mijn hoofd gezet. Maar al die journalisten en opgetogen ge- Alle leden van het kinderrijke ge zin hadden gisteren vrij genomen van school en van het werk. De oudste dochters trokken hun nieuw ste spulletjes aan ter gelegenheid van vaders thuiskomst en togen naar de kapper. De kleinsten waren vroeger dan ooit uit bed, want papa zou komen. Gistermiddag zegt een vierjarig mannetje: „We moeten een poosje wachten voordat papa komt; maar hoe lang is nou een poosje!" Vele van de bloemstukken, die niets vermoedends kennissen, familie en vrienden gistermorgen lieten bezor gen, heeft mevrouw Balemans weg gegeven. Kort nadat de kapelaan was binnengestapt heerst eer grote consternatie in het in een feestroes verkerende gezin. Niemand wilde het geloven. Op het ministerie hadden ze toch duidelijk gezegd, dat vader uit Rusland was wegge gaan en met de trein van zeven mi nuten over 10 In Utrecht zou aan komen. Woensdagmorgen was dat nog eens bevestigd". „Nou zie ik er geen gat meer in", zegt mevrouw Balemans. Onze fo tograaf mag niet binnenkomen. „Nee meneer, uk kunt foto's maken als we weer vrolijke gezichten kun nen laten zien. Nu niet". (VERVOLG OP PAGINA 5) Politie in Middelburg fotogra feert snelheidsovertreders. Pagina 3. Raadslid in Terneuzen: „Politie maakte onze stad belachelijk." Pagina 3. Ho Tsji Minh: „Ik ben slechts iets dat voorbij gaat. Alleen de toekomst telt." Pagina 7. Maagdenhuisprocessen hervat. Pagina 9. Alles of niets-duel in Polen. Sportpagina. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG In 1968 heeft de woningbouw het gestelde doel van 125.000 woningen bereikt. Een be langrijk resultaat, mede gezien de hoge rentestand die in de loop van het jaar nog verder steeg. Dit zegt de directeur-generaal van de volkshuisvesting en de bouwnij verheid, mr. W. A. Schouten, in het jaarverslag over 1968 van zijn dienst. Het jaarverslag zegt verder o.m.: De aarzeling in de conjunctuur en het geleidelijk inhalen van het kwan titatieve woningtekort in grote delen van het land hebben ertoe geleid, dat in sommige gebieden de in grote aan tallen beschikbaar komende nieuwe woningen niet altijd even vlot wer den verhuurd. Dit leidde tot een ze kere terughoudendheid in het opzet ten van nieuwe projecten voor parti culiere huurwoningen in die gebie den. In dichtbevolkte provincies ech ter zoals Zuid-Holland en Noord- Brabant overtrof het aantal aanvra gen voor de bouw van particuliere woningen in belangrijke mate de be schikbare budgettaire ruimte. Het aandeel van de eigen woningen in de totale woningvoorraad is toe genomen van 28 procent in 1947 tot 32 procent in 1967. (ADVERTENTIES) vandaag 250 gram van 94 voor 84 niet te geloven voor die prijst I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1