SAFARI IN ARNHEM DE STEM LEVEN IS WEER IETS DUURDER OOSTERHOUTS GYM „DRAAIT" DEMOCRATISCH breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Brazilië zwicht voor eisen van guerrilla ontvoerders Voor 't eerst op Libanees gebied lÉrcindaag in KABINET BESPRAK 8e MED. FACULTEIT Order van 1.5 miljoen voor A.K.F. te Goes Verdachte buigt spijlen om en ontsnapt HAARWERK advocaatbowls JAMIN editie voor zeeland weerbericht Wolkenvelden Wk JÉP™"™" Hogere prijzen voeding kleding en Neemt Unilever Heineken over Maatregelen tegen knokploegen NPD Parochianen don Mazzi bij honderden voor rechter Experiment niet tevoren door leerlingen afgedwongen „Wie wenst het woord?" Het Nederlands Instituut voor spreekvaardigheid SPIJLEN IN CEL LARENSE POLITIEBUREAU VAN SLECHTE KWALITEIT Zf Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hootdredacleur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 Droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Zwakke wind uit het noorden. Dezelfde tempera turen. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOlENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSfERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie buitenland) KIO DE JANEIRO De Brazili aanse regering heeft besloten 15 po litieke gevangenen vrij te laten in ruil voor de ontvoerde Amerikaans? ambassadeur Charles Burke Elbrick. Minister van buitenlanse zaken Jos de Magathaes Pinto zei op een pers conferentie dat de regering voor de eisen van de ontvoerders is gezwicht „om het verlies van nog een men senleven te voorkomen". Het ulti matum van de ontvoerders liep op dat moment af. De ontvoerders hadden gisteroch tend in een brief geëist dat 15 poli tieke gevangenen, waarvan zij zelf de namen bekend zouden maken, zouden worden vrijgelaten. Mocht de Braziliaanse regering niet aan de eis willen voldoen, dan zou de am bassadeur die, zoals bekend donder dag werd ontvoerd, moord. worden ver- De tweede eis van de ontvoerders betrof het publiceren van de brief die zij in de wagen van de ambassa deur hadden achtergelaten. De brief was gegoten in de vorm van een politiek manifest. De revolutionai ren kondigden aan dat met de ont voering voor hen „de week van onafhankelijkheid" was aangebro ken. In tegenstelling tot de eerste eis, werd aan de tweede korte tijd nadat de brief was gevonden, gevolg gegeven. De meeste kranten in Bra zilië publiceerden de tekst van de brief terwijl ook de radio- en tele visiestations bij het bekendmaken werden ingeschakeld. Waarnemers zijn het erover eens dat de regering van Brazilië niet veel anders kan doen dan de eisen van de ontvoerders inwilligen met name vanwege het feit dat er een vertegenwoordiger van een vreemd land, n.b. de Ver. Staten, bij betrok ken is. Zij beschouwen de hele af faire als een dramatische overwin ning voor de guerrilla's. Inmiddels heeft een op grote schaal ingesteld onderzoek nog geen resultaat gehad. Wel is bekend ge worden dat de politie van Rio de Janeiro vlak vóór de ontvoering een tip heeft gehad van de vrouw van een kapitein bij de Braziliaanse ma rine. Deze had de politie verteld dat ze enige ongebruikelijke activiteiten in de straat, waar ze woont, had waar genomen. De politie stelde een on derzoek in en kwam tot de conclu sie dat twee wagens, die volgens de verklaring van de vrouw nog nooit in de straat geparkeerd hadden ge staan, niet waren gestolen. Later zou blijken dat de wagens waren ge bruikt voor de ontvoering van de Amerikaanse ambassadeur. In een briefje aan zijn echtgenote, dat in een offerbus in een kerk was gedeponeerd, schreef Elbrick, dat men het speuren naar zijn verblijf plaats beter kon staken. Het was te gevaarlijk. In de brief van de guerilla's-ont- voerders stond o.m.: de ontvoering van de ambassadeur is in feite slechts een daad in het kader van de revolutionaire oorlog, die elke dag vorderingen maakt en die dit jaar de fase van de plattelandsoorlog be reikt. Met de ontvoering van de am bassadeur willen wij aantonen, dat het mogelijk is de dictatur en de uit buiting te overwinnen. Als wij ons wapenen en als wij georganiseerd zijn, zullen wij daar opdagen waar de vijand ons het minst verwacht, zodat wij de dictatuur ontmoedigen en angst zaaien onder de uitbuiters, maar hoop op de overwinning geven aan de uitgebuitenen. Burke Elbrick vertegenwoordigt in dit land de belangen van het im perialisme, dat verbonden is met de grote werkgevers, landeigenaars, de grote nationale banken, kortom met het onderdrukkings- en uitbuitings bewind, dat zich verrijkt en honger lonen geeft, en onrechtvaardige landbouworganisaties heeft gescha pen en de onderdrukking heeft ge organiseerd. De ontvoering van de Amerikaan se ambassadeur is ook een duide lijke waarschuwing, dat het Brazili aanse volk niet stil blijft zitten". In het Arnhemse wildpark vertoeven twee Ugandanezen om daar „in le vende lijve" propaganda te maken voor de vier maal per jaar te houden foto-safari's naar Uganda. Zij doen dit in opdracht van het Uganda Wild Lite Development, dat in samenwerking met het Wereldnatuurfonds streeft naar het behoud van de natuurbeschermingsgebieden in Uganda. Hier zien we de gasten/propagandisten in hun passende omgeving in Arnhem. ISRAEL SLAAT FELLER TERUG (Van onze redactie buitenland) BEIROET/TEL AVIV De laatste aanvallen van Israëlische luchtmacht en troepen op Arabi sche guerrilla-bases in Libanon heeft Libanon weer helemaal in de oorlogssfeer getrokken. De kranten in Beiroet schrijven dat er meer aanvallen voor de deur staan en dat de Israëli's op het ogenblik in het noorden van hun land, dus in de nabijheid van Li banon, al strijdkrachten tot een sterkte van 6.000 man zouden hebben samengetrokken. Een Israëlische legereenheid heeft gisteren twaalf huizen opgeblazen in het Libanese dorpje Ilasla. De huizen deden dienst als basis voor Arabische sabo teurs. Aan Libanese zijde vielen vijf dwden, t irwijl vier Israëlische militairen werden gewond. Dit heeft een militaire woordvoerder in Tel Aviv be kendgemaakt. Volgens de mededeling zouden de Israëlische militairen zich perfect aan hun opdracht hebben gehouden geen slachtoffers te maken onder de Libanese burgerbevolking. St.-Niklaas viert zijn bevrijding toch zonder de Bredase Polen. Pagina 3. Spooktreinen brachten in de laatste dagen van de oorlog champagne in Sluiskil. Pag. 5. Zuster Brechtje Folkerts, uitge stuurd door de hervormde ge meenten in West-Brabant: „Er móét te helpen zijn in Biafra." Pagina 7. Het volk over Eddy Merckx. Pagina 7. Oost-Europeanen proberen nu via Ruslands satellietlanden naar het westen te vluchten. Pagina 9. Glimlach van drie Beatle-film. minuten op RTV-pagina. De Kleine Stem op pagina 22. Effectenbeurs gaf een verder herstel te zien. Pagina 23. Voor zwarte mannequins ligt de reclamewereld open. Pagina 13. Wat Frans Schlooz in de slums van Madras doet is vechten te gen de bierkaai. De eerste re portage over deze „poel van ellende op pagina 15. Voor de gouden K.L.M. is de pionierstijd definitief achter de rug. Computers gaan ook daar de dienst uitmaken. Pag. 19. De grote happenings van deze zomer betekenen meer dan al leen maar muziek maken. Pagina 25. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Van half juli tot half augustus is liet leven weer iets duurder geworden. Nadat het prijsin dexcijfer van half juni tot half juli met bijna een percent was gedaald, is het van half juli tot half augustus gestegen van 126.0 tot 126.1. Enkele dagen geleden heeft min. De Block (ec. zaken) de algemene prijsstop nog gewijzigd in een „soepe ler prijsbeleid". Vakcentrales en con sumentenorganisaties vrezen weer hogere prijzen. De stijging van het prijsindexcijfer is voor een deel het gevolg van het verdwijnen der uitverkoopeffecten, die vooral tot uitdrukking kwamen in het indexcijfer van half juli. Voor kleding en schoeisel steeg het index cijfer daardoor van 120.9 tot 125.1. Ook voor woningtextiel moest meer betaald worden. Het prijsindexcijfer voor voeding gaf een stijging van 121.6 tot 122.0 te zien. Aardappelen, groenten en fruit lieten een vrij sterke stijging van de kosten zien. Daartegenover stonden prijsdalin gen voor suiker, margarine en niet- alcoholhoudende dranken. Prijsdalin gen werden ook genoteerd voor bloe men en tweede liands auto's. De kap perstarieven werden iets hoger. AMSTERDAM (ANP) Op de Amsterdamse effectenbeurs gingen gisteren hardnekkige geruchten dat liet Unilever-concern voornemens zou zijn Heineken's bierbrouwerij over te nemen. De koers van aandelen Heineken steeg op deze geruchten in de twee de beursperiode van f 168 tot f 175.50. De reacties der directies van beide ondernemingen luidden desgevraagd als volgt: van de zijde van Unilever: „Bij de directie van Unilever te Rot terdam is hiervan niets bekend". Van de zijde van Heineken: „We begrijpen niet waar het verhaal van daan komt, zo onjuist is het". (Van onze parlementaire red.) DEN HAAG - De ministerraad, die gisteren de gehele dag bijeen was, is gisteravond begonnen met de bespre king van de nota van minister Verin- ga (onderwijs en wetenschappen) over de vestigingsplaats van de acht ste medische faculteit. Indien de mi nisterraad al tot een defintieve beslis sing mocht komen zou officiële be kendmaking daarvan dit weekend nog niet te verwachten zijn. Bij het af sluiten van deze editie was in ieder geval nog geen beslissing genomen. Politiek Den Haag bleef er zoals bericht, van overtuigd dat minister Veringa de ministerraad voor vesti ging van „de achtste" in Maastricht zou weten te winnen. De ministerraad moest zich giste ren met prinjesdag in zicht door een bijzonder volle agenda heen- werken. Van een aantal begrotings hoofdstukken moesten door de minis ters de memories van toelichting nog eens doorgenomen worden. De achtste medische faculteit zat in de achter hoede van de agenda. De actie vond plaats nadat de afge lopen dagen verscheidene geuirilla- aanvallen vanaf Libanees grondge bied waren uitgevoerd op Israëlische steden en dorpen. Het was de eerste keer dat Israëlische troepen op Liba nees grondgebied doordrongen. Israëlische straaljagers hebben gis teren later op de dag een aanval ge daan op de uitlopers van de berg Hermon in Libanon. Een militaire woordvoerder in Libanon heeft mee gedeeld dat een Israëlisch toestel door luchtdoelartillerie is neerge haald en vernietigd. Inmiddels beeft de Israëlische ver tegenwoordiger bij de Verenigde Na ties, Joseph Tekoah, in een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsraad scherp geprotesteerd tegen de „voort durende aanvallen vanaf Libanees grondgebied op burgerdoelen in Is raël". De Israëlische vertegenwoordiger vraagt niet om -een bijeenkomst van de Veiligheidsraad, maar hij ver klaart dat „de Israëlische regering in deze omstandigheden verplicht is maatregelen te nemen die het leven en het goed van haar burgers be schermen". (Van onze redactie buitenland) BONN De ministers van de ver schillende deelstaten in West-Duits- land hebben gisteren het dragen van uniformen en wapens verboden aan leden van ordediensten van politieke partijen, met name van de extreem rechtse NPD-partij. Overtreding van het verbod zal worden bestraft „met alle middelen die de politie ten dien ste staan". Dennis Michael Rohen, die ervan verdacht wordt de hand te heb ben gehad in de brandstichting in de Al Aksa-moskee te Jeru- alem. FLORENCE (KNP) Ruim honderd leden van de parochies van Isolotto en La Casella in Flo rence hebben van de politierech ter in Florence een briefje gekre gen, waarin zij worden opgeroe pen voor een verhoor. Het gaat om mensen, die eerst later schrif telijk hun solidariteit hebben be tuigd met de verstoring van een godsdienstoefening door 5 pries ters, w.c. don Mazzi en 12 leken van beide parochies. De geschiedenis, die in de Ita liaanse pers als een tragi-kome- flie wordt behandeld, begon zoals bekend is op 5 januari, toen kardinaal Florit een pries ter zond om in de Isolotto-paro- chie van don Mazzi een h. mis te lezen. Met het oog op de bestaan de spanningen vanwege het ont slag aan pastoor don Mazzi en andere priesters vroeg de betrok ken priester of d-; parochie wel een mis wilde. Met handopsteken gaven de 3000 aanwezige paro chianen toen te kennen, dat zij tegen een mis door deze priester waren. (Van een, onzer verslaggevers) OOSTERHOUT Wie de heili ge Oelbert ook geweest moge zijn, het zou hem vast wel verheugen te horen, dat op het Oosterhoutse gymnasium dat zijn naam draagt, de democratie is ingevoerd. „Is „democratie" niet een te groot woord?" vraagt breed glimlachend pater mr. H. E. van de Weijer, die al sinds 1948 (toen het nog het klein seminarie van de capucijnen was en nog gevestigd in Voorscho ten) er rector van is. „Vraag dat over een half jaar 'ns aan de leer lingen; misschien kunnen we dan zeggen: inderdaad, op Sint-Oel- bert gaat het er democratisch aan toe". Het heeft zich allemaal deze week afgespeeld. In overleg met de 25 leraren, die er allemaal vol ledig mee instemden, kwam de rector met een plan de campagne. „Als we nu eens de leerlingen zelf hun klasleraar lieten kiezen en hun eigen klassevertegenwoordiger en als we die dan eens een col lege lieten vormen, dat een reële medezeggenschap krijgt in het schoolbeleid". Zoals gezegd: alle 25 docenten, van wie drie leraressen en elf pa ters capucijnen gingen volledig akkoord. En de leerlingen heel duidelijk ook. „Het fijne vind ik", zegt de rector, „dat het helemaal niet door de leerlingen is afge dwongen of zoiets. Want ik mag gerust zeggen: de sfeer op de school is nooit gespannen geweest. De afstand tussen Ieraar en leer ling (we hebben dan ook maar een kleine school, 250 leerlingen en allemaal gymnasiasten) is nooit al te groot geweest. Maar toch: je zit nu eenmaal met die verhouding van autoriteit en onderdaan en ik geloof dat het echt nodig is, die „onderdaad" te laten delen in het gezag". „Communicatie tussen leerlingen en. leraren onderling en met elk aar, dat is voor mij zó waardevol, dat ik van harte hoop dat we dit nu met deze „democratische aan pak" echt zullen bevorderen. Weet u, ik geloof dat het hier ook echt kan. We hebben een stel geweldig redelijke jongens en meisjes op onze school. Nu kunt u natuurlijk denken dat ik dat zeg, omdat ze mij altijd gelijk ge ven of zo. Nee. ze zijn wel rede lijk, maar dat wil niet zeggen: minder kritisch. Allerminst. Wij, ouderen, zijn echter teveel geneigd, juist die dingen goed te vinden die wij vroeger als goed erva ren hebben. En zü komen vaak in eens aandragen met dingen waar je nooit aan gedacht hebt en die toch best 'ns waardevol zouden kunnen zijn". Zo'n „leerlingenparlement", zo als het nieuwe Oelbertse leraren- leerlingen-college genoemd zou kunnen worden, ziet de rector „als een correctief op onze eigen in zichten. Al deze jongens en meis jes kunnen een eigen inbreng heb ben, maar dan moet ie beginnen met hen volledig ernstig te nemen en ze hun waardevolle inbreng ook te laten inbrengen binnen het beleid. Vooral kritische zaken moe ten zii naar voren brengen. An- rtei*Tiiijs 0ns inzicht in alle fei- teliike uroblemen van een school- eemeenschan aan de leerlingen mogelük weer benaalde beslissin gen van de schoolleiding verdui- rteliiken. Want dit staat bij mii vooron: de 'eerlineen hebben recht on een zo breed mogelijke infor matie over a"= zaken". (Vervolg on pag. 3) Van een onzer verslaggevers GOES De Apparaten- en Ketel- fabriek A.K.F. in Goes heeft een mil- joen-enorder gekregen. Voor een nieu we vmylchloridefabriek van de Ko ninklijke Zout Organon (K.Z.O.) in het Botlekgebied bij Rotterdam moe ten twee reactoren worden gebouwd. Het zijn de grootste apparaten, die tot nog toe bij A.K.F. in Goes zijn gebouwd. Er is een bedrag mee ge moeid van circa 1,5 miljoen gulden. Voor de uitvoering van de opdracht hoeft het personeelsbestand niet te worden uitgebreid. BIAFRA ZAL geen hulpvluchten van het Rode Kruis aanvaarden die wor den ondernomen vanaf Nigeriaans grondgebied, zo heeft een woordvoer der gisteren in Genève meegedeeld. HOOFDREDACTEUR van het al gemeen Nederlands persbureau ANP de heer J. W. M. Martinot zal de heer S. de Vrij opvolgen als chef van de public relations bij de N.V. Phi lips in Eindhoven. (ADVERTENTIES) vandaag -<? 150 gram van 99 voor 89 niet te geloven voor die prijs! De grootste kollektie dames- en herenhaarwerk vindt V ih deshowrooms van PELATTt telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper, vraag hem een inlroduktie. geeft nu ook in Zeeland de cursus „Spreken in het openbaar", met lessen over o.m. het overwinnen van spreekangst, vergadertechnieken, gedachtenwisseling en debat, voorzitterschap, vrij spreken, het houden van lezingen, gelegenheidstoespraken, enz. WEGENS GROTE BELANGSTELLING VOOR DE CURSUS AXEL wordt deze gesplitst in twee lesavonden, n.l. op maandag en op donder dag. De lessen worden beide avonden gegeven in het cultureel centrum „De Halle te 20-00 uur. Er is nog gelegenheid tot inschrijving, VOOR DE CURSUS OOSTBURG kan men zich nog opgeven. De lessen worden hier op elke dinsdag avond gegeven in Hotel .,De Eenhoorn", te 20.00 uur. DE EERSTE LES KAN VRIJBLIJVEND WORDEN BIJGEWOOND. Voor verdere inlichtingen: N.I.S., Postbus 67 te Hulst. UTRECHT (APN) Een van de verdachten in de zaak van de ontvreemding van schilderijen uit het Sin- ger-museum in Laren, de 33-jarige Amsterdamse monteur S. is gistermiddag uit de cel in het Larense po litiebureau ontsnapt. De rijkspolitie heeft alle mobie le posten op de voortvluch tige S. geattendeerd en zijn signalement verspreid. Zoals bekend zijn de acht schilde rijen die vorige week uit het Singer-museum werden weggenomen, op 3 septem ber in het Amsterdamse bos teruggevonden. S. heeft met een latje kans gezien de spijlen los ser te maken. De ontvluchte man, een atletisch figuur, die in dwangsituaties zeer agressief kan optreden, heeft ten slotte vier van de zes spijlen omgebogen en is via het raam in de gang ge sprongen. In het politiebu reau was de normale bezet ting aanwezig. Niemand van de politiemensen hebben S. de zeven meter die hem van de cel tot de buitendeur scheidden, zien afleggen. Via de buitendeur van het politiebureau is S. verdwe nen in de bosrijke omgeving. De inspecteur-korpschef van de Larense politie, de heer J. C. van den Berg, heeft verklaard dat het houtwerk, waarin de spijlen gevat zijn, van slechte kwaliteit was. „Onder de goede verf bleek het hout slecht te zijn". Volgens inspecteur Van den Berg is S. meermalen verhoord en moet hij zijn vlucht in kunst- en vlieg werk hebben volbracht. Een half uur voor de ontdekking waren nog twee agenten bij S. in de cel geweest. „We wisten dat we met een nor se vent te maken hadden, die bovendien sterk was. Ik beschouw hem als een zwa re jongen, die gekke spron gen kan maken", aldus de inspecteur, die zich er niet over of de politie S. al op het spoor is.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 19