KL UWER NEEMT UITGEVERIJ TEN HAGEN OVER Kon. Olie veel gevraagd amsterdamse effectenbeurs EMS wil twee Duitse leningen Scheepsberichten Samenwerking van weten schappelijke uitgevers Grote chemische fusie: Ciba en Geigy A.G. Omzet Elsevier met ruim 11 pet. gestegen Ogem en N.V. Damm gaan samenwerken „OliegeuF' valt duurder uit Waterstanden DE STEM VAN VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1969 25 ALCHIBA 4 te Bremen ANNENKERK 3 vn Kaapstad 5 Pt Elizabeth verw ARCHIMEDES 2 vn Valparaiso nr Guyaquil ARES 3 nm vn Laguau-a nr Europa ASMIDISKE p 3 Davis Eil nr pt Churchill BLITAR 4 te Genua ALLIA 4 vn Lavera nr Lashara EEMLAND 3 vn Cabadiello nr Amsterdam OSINA 4 vn Sydney nr Geelong ERCULES 3 vn Acajutla nr Champerico ATENDRECHT 3 vn Bremen nr Hamburg -REBSIA 4 te Pt Fortm ADON 3 vn Pto Ordaz nr Georgetown 'ARNELLOYD 3 vn Coosbaai nr S Francisco UNTTOREN 4 te Guyacan ALAMEDES 3 vn Georgetown nr Paramaribo (PARTHENON 3 vn Paramaribo nr Amsterdam OTTERDAM 3 vn New York nr Cobh AANLAND 3 vn Hamburg nr Amsterdam TTIS p 3 Algiers nr Valeria HEVRON AMSTERDAM 3 vn New York nr Pt de Palmas RANIA 3 vn Pta Cardon nr Kingston EMHAVEN p 3 Rio de Janeiro nr Santos SSO AMSTERDAM 4 te Pembroke ULFHANSA 3 vn Isle of Grain nr Bantrybay TELDRECHT 3 vn Hamburg nr Rotterdam IBERIAKUST p 3 Las Palmas nr pgfrar 'EDON 4 te Pto la Cruz 'ERCURIUS 3 vn Barbados nr Pt of i Spain OSTKERK 3 vn Antwerpen nr Rotterdam RINSES MARGRIET 4 te New York IJNDAM 3 vn Bermudas nr New York TRAAT FLORIDA 3 te Durban TRAAT FRAZER 3 vn Monrovia nr Freetown DONIS 3 vn Lissabon nr Amster- 1 dam STEROPE 4 te Baltimore ASTILLA 3 t a Armuelles CHO p 3 Belle Isle nr Le Havre :ORREDIJK 3 te Bremen HOUTMAN 3 te Santos RMIA 3 te Singapore ORENDIJK 3 vn Hamburg nr Amsterdam AASLLOYD 4 te Assab TNOS 3 vn Haifa nr Thessaloniki NDINA 3 vn Pt Landmaine nr 1 Pto Miranda ERVAASKERK 3 vn Antwerpen nr Amsterdam STATENDAM 3 vn Southampton nr Rotterdam TRAAT COLOMBO 4 te Singapore TRAAT FREETOWN 3 vn Durban 1 nr Hongkong TJILUWAH 4 te Yokohama 1ANA 3 rede Pta Cardon ASTIAAN BROERE 6 te Lavrion verw DILIGENTIA 2 te Dublin IZABETH BROERE 3 te R'dam LANCIUS 3 te Antwerpen 1LLITON 2 393 no vn St Helena nr Barcelona DAHOMEYKUST 3 60 z vn Port BEtienne nr Freetown DIADEMA 2 255 z vn Socotra nr Tenerife DINTELDIJK 2 te Cristobal DOSINA 2 te Sydney verw KOUDEKERK 3 te Rotterdam MERWELLOYD 2 1200 nw vn Hawaii nr San Francisco IJKERK 2 vn Takoradi nr Freetown HILINE 2 105 nno vn Finesterre nr La Spezia ILIPPIA 2 115 wzw vn Port Eliza beth nr Mena RINS PHILIPS WILLEM 3 te Rotterdam QUEEN OF SHEEBA 3 te London TEENKERK 2 105 o vn Grand Ca nada nr Barcelona TRAAT TOWA verm 3 vn Hong- kong nr Yokohama TJIKAMPEK 2 te Mombasa UK IIAAR p 4 Kp Leeuwin nr Westerport 1STELHOEK 4 te Kuwait EVGKALIS 5 Phuket verw ®APHNE 5 Umms aid verw AASTERKERK 4 op Elbe nr Hamburg RIMUN 4 vn Pt Swettenham nr Penang ~EUW AMSTERDAM 4 te Southampton JAN RIEBEECK 5 te Dar es Salaam HARIS 3 vn Rotterdam nr Piraeus HEVRON DELFZIJL 3 te Rotter dam OMBURGH 3 te Rotterdam IAS 4 te Rotterdam ^OROVINA 3 te Rotterdam RSEYLLOYD 4 te Amsterdam OI\TFERLAND 4 vn Amsterdam nr Maceio OSTKERK 4 te Rotterdam jpRICLES 3 te Rotterdam ERVAASKERK 4 te Amsterdam fATENDAM 4 te Rotterdam TRAAT AGULHAS 3 te Rotterdam gANKERK 4 te Rotterdam PNNEKERK 3 te Amsterdam LNITAK 4 vn Kuwait nr Khorramshahr f^TTIS 5 te Valletta verw AND a 4 te Buena Ventura EMHAVEN 4 te Santos ATELY3IA 4 vn Singapore nr Kobe AARDERKERK 4 ta rede Abudhabi .AINLLOYD pass 4 Dakar nr Rotterdam EDERWAAL pass 4 Port Elisabeth OT?r Otterdam ^PAARNEKERK 4 pass Sabang nr km gr pore EEN KERK 4 te Barcelona verw TRAAT AUCKLAND 4 vn Mel bourne nr Sydney RAAT LUANDA pass 4 Flares nr [Singapore "RAAT VAN DIEMEN 5 te Dakar verw @JANUK 5 te Hongkong verw ioSEKERK 4 rede Port Elisabeth E HEER H. ISAAC die tot dusver naive als lid vain de raad van be- ,_uur van Bijenkorf Beheer n.v. ook 3 algemeen directeur van N.V. ma- Mijn „De Bijenkorf" is opgetreden, ;B1 Per 1 oktober aanstaande zijn aatst genoemde functie neerleggen. 01 aan zijn pensioengerechtigde «tijd (medio 1971) zal hij als lid an de raad van bestuur blijven ngeren. DEN HAAG (ANP) N.V. Uitge versmaatschappij E. Kluwer te De venter en de uitgeverij Ten Hagen N. V. te Den Haag hebben besloten tot een volledige samenwerking. Dit zal worden gerealiseerd door toetreding van Ten Hagen N.V. tot de Itluwer- groep. Ten Hagen N.V. zal binnen het Kluwer-eoncern als zelfstandige een heid opereren op dezelfde wijze als andere dochterondernemingen. Door deze samenbundeling verwach ten de directies versterkte groeikan sen waardoor voor het personeel bin nen het concern een grotere ontplooi ingsmogelijkheid ontstaat. De heer mr. M. C. G. M. Ten Hagen zal als groepsdirecteur in de leiding van het Kluwer-concern worden op genomen. De concentratie zal worden geëffec tueerd door omwisseling van aande len Ten Hagen N.V. in aandelen Klu wer. Overeenstemming is bereikt over AMSTERDAM (ANP) Else- vier's Wetenschappelijke Uitgeverij, behorend tot de Elsevier-groep, en de Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, beide gevestigd te Amsterdam, zijn voornemens tot nau we samenwerking over te gaan. Bei de zijn uitgevers van wetenschap pelijke boeken en tijdschriften, na genoeg uitsluitend in de Engelse taal. Zij treden naar buiten op onder hun Engelse uitgeversnamen, res pectievelijk „Elsevier Publishing Company" en „North-Hol'lamd Pu blishing Company". De uitgeversmaatschappijen zyn na 1946 tot grote ontplooiing geko men, hoewel zij incidenteel ook voor 1940 boeken in de Engelse taal uit gaven. De boekproduktie omvat bij elk tussen 50 en 15 titels per jaar. Daarnaast zijn het vooral hun initia tieven die geleid hebben tot het uit geven van tijdschriften op het ter rein der natuurwetenschappen, die beide bedrijven tot grote bloei heb ben gebracht. Hoewel de positie van elk bedrijf afzonderlijk zeer sterk is, menen de directies, dat het juist nu goed is hun krachten te bundelen. Door een volledige samenwerking zal een der grootste uitgeverijen van wetenschap pelijke publikaties in Europa ont staan, die zich kan meten met de grootste Amerikaanse uitgevers op dat gebied. voorzieningen die beogen een koers- drukkende werking op de aandelen Kluwer te voorkomen. De uitgeverij Ten Hagen N.V. opge richt in 1882, bewoog zich aanvanke lijk op het gebied van het uitgeven van boeken, later is zij zich meer gaan toeleggen op het uitgeven van vaktijdschriften. Het meest bekend op dit ogenblik is het dagblad voor de bouwwereld „Cobouw". Ten Ha gen heeft ongeveer 70 man personeel. BAZEL (AP) De twee grootste Zwitserse chemische concerns na F. G, Hoffmann-La Roche en Co heb ben bekendgemaakt dat zij willen sa mengaan hetgeen de grootste fusie in Zwitserland zo" worden. Jr. Geigy A.G. en Ciba A.G., beide gevestigd te Bazel, lieten in een ge zamenlijk communiqué aan aandeel houders weten dat werd overeenge komen dat „integratie van de twee maatschappijen op lange duur econo, mische voordelen biedt". AMSTERDAM (ANP) De direc tie van de Uitgeversmaatschappij El sevier deelt mede, dat de eerste ze ven maanden van het jaar de omzet van de groep van ondernemingen is gestegen met meer dan 11 pet. Boven dit percentage van groei lagen de groepen Nederlandstalige publieks bladen en die Engelstalige weten schappelijke tijdschriften. De toename van de kosten is ach tergebleven bij die van de omzet zo dat het lopende boekjaar, onvoorzie ne omstandigheden voorbehouden, met vertrouwen kan worden tege moet gezien. HET BELGISCHE AUTOPARK telde eind vorig jaar 1.800.000 personenau to's, 270.000 vrachtwagens en circa. 9.000 autobussen, zo blijkt uit de jong ste gegevens van de Belgische auto mobielhandel. De gemiddelde leeftijd van de perso nenauto's in België was in 1968 5 jaar en 4 maanden, en die van vrachtwagens en autobussen 7 jaar en 6 maanden. ROTTERDAM (ANP) Het be stuur van de n.v. Overzeese Gas- en Elektriciteitmaatschappij te Rotter dam (OGEM) heeft meegedeeld, dat overeenstemming werd bereikt met directie en aandeelhouders van n.v. Damm en Zoon te Apeldoorn, over de toetreding van deze besloten ven nootschap tot het concern. In het be drijf zijn ruim 200 personen werk zaam. Het ligt in de bedoeling om het pro- duktiebedrijf van W.C. 't Hart en Zoon Instrumenten- en Apparatenfa- briek n.v. te Rotterdam, welke n.v. in 1967 in het concern werd opgeno men en de n.v. Damm in hoge ma te te doen samenwerken. In verband daarmee zal een nieuwe fabriek van 10.000 m2 worden gebouwd in Apel doorn. DEN HAAG (ANP) De Exploi tatie Maatschappij Scheveningen (E. M.S.) staat op het punt een lening te sluiten van 63,5 miljoen Duitse marken tegen 8,5 pet. waarschijnlijk a pari. Het is een I2-jarige lening, waarvoor de eerste twee jaar geen aflossing verschuld'gd zal zijn. Dit heeft de president-commissa ris van de EMS, de heer R. Zwols- man meegedeeld op de jaarvergade ring van aandeelhouders, die giste ren in de vernieuwde Kurzaal in Scheveningen plaatsvond. Tevens zei de heer Zwolsman, dat de mogelijk heid aanwezig is om in 1970 nog maals een lening te sluiten en wel van 90 miljoen mark. (ADVERTENTIE) HET DIVIDEND van de met AKU gelieerde American Enka Corpora tion zal over het derde kwartaal van 1969 25 dollarcent per aandeel bedra gen, hetgeen overeenkomt met het over het eerste en tweede kwartaal van 1969 uitgekeerde dividend. (ADVERTENTIE) Planten brengen gezelligheid in huis. Met hun kleuren. Hun vele, aparte vormen. Dus: een plantje hier. En een plantje daar. 't Staat leuk. En 't geeft uw kamer een persoonlijk tintje. AMSTERDAM (ANP) De stemming voor de internationale waarden is gisteren bij de opening gemakkelijker geweest ten opzichte van het voor gaande slotniveau. De handel was zeer gering en de kopers bleven terug houdend. Het aanbod had de overhand waardoor alle internationals begin beurs terrein moesten prijsgeven. Zo opende AKU op 121,80 (122,60). Voor Hoogovens werd bijna 1,- minder betaald op 103. Philips zakte in tot 62,70 (63). Unilever daalde bijna een gulden tot 108,40, terwijl men voor Kon. Olie niet meer neertelde dan 172,60 (173,40). Later liep dit fonds op tot 174,10. De overige internationals gaven weinig verandering meer te zien. De cultures waren voor beide fondsen, Amsterdam Rubber en HVA gemakkelijker. Ook in de scheepvaartsector viel weinig te beleven. De koersverschillen bleven in deze afdeling binnen zeer nauwe grenzen. Holland Amerika Lijn en Scheepvaart-Unie moesten ieder circa 1 punt prijsgeven. Ook in de staatsfondsenmarkt viel bitter weinig te oeleven. De stemming in deze afdeling kan als prijshoudend zonder meer worden gekwalificeerd. Deli Mij was 80 cent lager op 59,20, KZ-Orgamon ging bijna 1,- omlaag tot 145,60, terwijl Heineken goed prijshoudend was op 167,70. Gedurende de verdere beursduur moest Kon. Olie toch weer iets prijs geven om op 173.60 te sluiten. AKU verliet de markt op circa 122, Hoogovens 103,10, Philips 62,70 en Unilever op 108. In de eerste periode Waren de koerswinsten van de lokale waarden in de meerderheid. Nierstrasz en Hoeks machines stegen ieder 5 punten. Inventum ging 7, evenals Vihamij, Nederhorst 6 en Bergoss eveneens 7 punten omhoog. 3/9 4/9 Actieve obligaties Staatsleningen Ned. 1969-7%% 99.30* 99.20 Ned. 1966-1 7% 93.50* 93.60 Ned 1966-2 7% 92.60 92.70 Ned 1969-7 92.40 92.30 Ned 1968-6%% 88.10 88.10 Ned '68 2-6%% 88.10 88.10 Ned 1968-3 88 88.10 Ned 1968-4 88.10 88 Ned 1966-614% 88.10 88.30 Ned. 1967-614% 85.50 85.60 Ned 1967-6 83.70 83.70 Ned 1965-1 85.30 85.30 Ned '65 2-53,4 85.10 85.10 Ned 1964-514 83.30 83.35 Ned *64 2-514 83 83 Ned 1964-5 79.70 79.60 Ned 1958-4% 83.20 83.20 Ned 1959-4% 79.40 79.20 Ned. '60 1-4% 81.90 82.10 Ned. '60 2-4% 78.20 78.10 Ned 1963-4% 76.90 77 Ned 1964-4% 94 94.20 Ned 1959-414 80.70 80.70 Ned 1960-414 76.60 76.50 Ned 1961-4J4 76.30 76.10 Ned '63 1-414 75.10* 75.10 Ned. '63 2-414 74.90* 74.70 Ned. 1981-4 77.50 77.50 Ned 1962-4 74.20 74.30 Ned. 1953-33/4% 72.10 72.10 Ned. Staff '47-3% 68 67.90 Net, 1951-3% 89 89b Ned 1953 1 2-3% 78.90 79 Ned 1956-3% 75.80 75.80 Ned 1948-314 66 66 Ned 1950 1 2-3J4 66.30 66.30 Nee 1954 1 2-314 68.10 68 Ne 1955 1-314 67.90 67.60 N< 1955 2-314 76.50b 77b N =>ro«it,b.obl. 3 40.70 40.90 Mo 1937-3 88.10 80 Neu Ur.D Ned Doll Indlë 37 a 1946-8 1947-8 80.90 87.50* 90.20 Bank en kredietwezen B Ned Gein 57 t> ld 30 1 '58/'59 4V2 ld 25 J. '59/1-3 41/2 ld 25 i '60/3-5 4% 90.70 79.30 81.80 80.90 80.80 87.25 90.20 90.70 79.30 81.80 81.IC 3/9 4/9 Bred. v.b. '66 7% Bred. v.b. 5 Brit. Petr. '66 VA Brit. Petr. '65 6 Bijenkorf beh 6 Co-op Ned. agb 7 Co-op Ned. r.sp. Co. m.ctr. '66 7% Co. m.ctr. '67 6% Hoogovens '66 6% K. Zout/K. '65 6 M.N. Bak '46 3y2 N. Gr.bez. '56 5 N. Gasun, *69 7%. N. Gasunie '66 714 N. Gasunie '66 6% Ned. Gasunie 5% Nyma 4 Overz, Gas 5% Philpis dir. '514 Philips dir. '48 3% Pegem 1-2 '57 6 Pegem '58 5% Pegem '58 5 Pegem 1-3 52 4% Pegus 1-2 '57 6 Rott.-Rijn 514 Rott-Rijn 4% Schiphol 6 Scholten-H '65 5% Scholten-H 514 Scholten-H 4% Scholten-H 4% Scholten H 63 4% Unilever Ver. Glas 5 Actieve aandelen Handel, industrie Petr.-oleum) A dam Rubber HVA MUen ver AKI' De 1 Mi) t.eeri Henek beJ en beb Hemekens Bier H M>guv hj.v.a, Kon Zout/Org. Philips Gem Bez Unilever c.v.a Dortsche Pfcr. Dortsche Ptr. 7% Kon Petr 51.9 68.6 122.60 59.60 167.20 167.60 104 146.40 62.60§ 108.90 924.30 920.30 172.30 50.5 68.5 122.20§ 59.20 167.20 167.90 103.20 145.90 63 108.60 928 923 174.10 Sc - pvaart en Luchtvaart HAL Java-China Pakk. KLM t.cert. KNSM h.b Stv Mil Ned. v Ommeren v.a Rotterd Lluyd Soheeov -Unie 96.5 133 201.50 108 106.7 208 126.6 118 95.8 132 200 108§ 106.8 207 126 117.7 Handel, industrie en diversen A. Heyu w.o. '55 4 AKU f 1000 Blauwhoed 66 7% 93.50b Blauwh 67 6% Blauwhoed 514 Blauwhoed 4% Blt1denst.-W '63 5 Rredero v.g "65 fi 85.60 83 84b 78x 84.80 94b 85.10 83 83.60 77x Ver. M J. Ver. M.f. '58 5 '62 5 94.50b 87.20 94.50 89.10 96b 101 99x 89x 89.80 89.50 91.25b 96.50 96.90 90.10 89.20 52.50 95b 93 88 84 81x 95b 98.10 91.50 82.80 82.40 86.20 94b 94b 88.50 82.50 86.20 84.50 84 95b 94.30 89.30 96 101 97.50 89x 89.80 89.50 91.25b 87 97 96.70 90.10 89.30 52.50 94.70 88 84.50 81x 95b 98 91.50b 82.50 82.40 86.20 94b 95.50b 88.50 82.50 86 83.50 89 83 Luchtv., spoorw. prem.-obl. 91x 90.50X 91.50 92.50 KLM '68 7 KLM 15-Jarlg 5 KLM 20-jarig 43/4 Idem '62 4\4 Ned. S. '57-1-2 43/4 Alkmaar '56 2% A'dam '33 3 ld. pr.-obi. '51 2% 87.40 87,40 95 95 85.20 85.40 62.15 62.10 ld td. W. ld. Breda Dordrecht Eindhoven Enschede 's-Gravh. ld. '56-1 2% '56-2 2% '56-3 2% *59 2% '54 2% '56 2% 54 2% '54 2% '52-1 2% 52-2 2% Ned. Rü. '67 2% R'daro '52-12% td. 52-2 2% ld. '57 2% Utrecht '52 2% Z-Hollano '57 2% Z.-HolJand '59 2% 68.90 63 71.70 68 64.30 74.80 61.10 63.50 61 71.95 71.95 68 73.50 71.20 73.40 96.80 72.69 70.20 4% 53/4 5% 43/4 53/4 7% 3/9 4/9 83.50 83.50 92.75 86 85.60 103 104 107x 82.50 83 89 89 82.50 90.05 91 85.25 85.20 90.50 90.20 99,50 80.80 81 81.90 79 Koudrjs K.Z./Organon M.N. Bak. 'f Meteoor bet v. Ommeren Philips G1.L Pont Houth Rijn-Schelde Stokvis en Zn 4% Th.-Dr.-Ver. 4% Tilburg water 5% Ver. Mach. F. 6% VettewinkeJ Vihamii 6 Wyenr Niet-aetieve aandelen Banken Alg, Bank Ned. AMEV N.R.-cert. Amfasgroep AMRO-bank Cultuurbank Delta vers. eert. le Ned. Nillmi). Gron. Ind- Cr.b, Kasassoclatie Nat. Ned. cert. Ned. Crediet B. Ned. Lloyd Ned. Midd.st. B. Slavenburg's B. Handel, industrie en diversen 268.50 269 160 159 105.70 105 55 54.50 78 80 407 405 130 129 270 270 118.5 119.5 93.50 94.50 170.5 170.5 162.80 162 101.50 102.50 207 208.5 67 64.50 70.50 68.70 64.20 74.80 61.45 63.50 61 71 71.20 68 73.50 71.90 71.10 94 73.50 71.90 Converteerbare obligaties AKU ABN AMRO 4% 5 Berh pap.t Berkel patent Gelder Zn., v Grass kjni. 53/4 Hoek's mjz 594 Hoogovens Indola 5%-5 Inventum 5 KLM 5^4 94.75 94.80 - 133 133 69 5% 99.25 99 84.50 84.50 85.20 85.10 101.60 101 92 92 78 77 74x 74 98 98.25 Aib. He«n Alg. Hmij. Onr.G A'dam Droog. Mij A'dam Rijtuig ANIEM nat bez Ball Nedam Gr Beers en Zn Begemann Bensdorp tntern Bergh-Jurg. f 2%0 Bergh-Jurg 5'/.% Bergoss Berkel's Patent Bltjdenst. Will. Bols. Lucas BorsumH Weary Braat Bouwstof!. Bredero vastgoed Bredero Ver.bedt Buhrmann Tettei Bijenkorf beheer Calve Calvé cum. prei Carps Garenfabr. Centr. Suiker Mij Cindy Key K Crane Nederland Cur Handel Mil Uagra •<"Sf taphtenfabï Dikkere en Co D.R.Ü. •My emaille Emba Enkes Erdal M1J. Flgee maeh.fabr. Fokker Ford Gazelle rljw.fabr. Gelder-Paplei Gelderl. Helena Gero fab» Cert Geveke en Co 171.50 129.2 72 131 54 82.30 243 120 159 185 73 471 160.5 57 179.50 139 237 410 555 528 703 121.5 81.5 387 97.80 128.5 148 150 105.8 432 67 129 185 721 173.5 142.50 95 172.50 130 72.3 131 53.5 82 239 120 159 190 b 75 479 160.5 57 181 140 408 557 530 693 122 80.1 388 94.50 74.5 128 148 153.50 102 432.5 69 128.5 188 721 b 170.1 432 890 137 140 96 85.50 3/9 4/9 Gist en Brocades Grasso mach.tabr Grinten, v.d. Gruyter en Zn 5% Hagemeijer en Co Halberg m.fabr. v. Hattum Bl v Hero-cons Hoek's macn.Iabi Holl Beton Mij. Holl Melksuiker Homburg Hoogenboscb sen Hooimeyer en Zn I.H.C Holland Industriële mij. rBB/Kondorgr. Internatlo Int. Coating M. Int gew betonb Inventum Jongeneel houth Kemo Kempen Begeer Key houthandel Kiene Sulkerw Kluwer Kon. fabr. vh Alex Kon Papierfabr. K.N Tex Unle Korenschoof Koudys voed, Krasnapolsky Kon. Ver. Tapijt Kwatta choc L./Ghnderman Leldse Wolsp, Llndeleves Lips en Gispen Him en gelatine Macintosh Meel Ned, Bakk Mees bouwmat B Meteoor Beton Mosa Mulder's fabr Mulder-Vogem Muller en Co. M tin bouw werk Naarden ChrJabi Nedap Ned Dagbi. Unle N exp. Pap fabr Ned Kabelfabr Ned. Springstof Nelle wed v Netaro Norit Nutrlcia Nttverdal Cate Overzeese Gas Ovlng Rakh hold cert. Paiemb tod. Mil Pal the Philips g. 0. 6% Pletersen auto's Reesink en Co. Reineveld Mach Rlva Rubaak en Co. Ri1n-Schelde Schev, expi. Mb Schok beton Schol ten Karton Scholten Honig Simon de Wit emh faht 120.50 123 140 272 86 272.70 84 116.50 115.10 44.5 45.5 83 83 215 217 485 b 490 82.50 82 209.7 166 166.1 204 206 91.5 91 175.5 157.5 212 213 216.50 215 281 300 229.50 231 367 365 143.2 150 250 250 224 219 101.5 102 241 240 191.3 189 238 239 74.5 72 167.5 167.5 49.2 492 102 101 103.5 105 56.50 56.50 212.5 226 93 125 125.5 205 200 144 142 129.9 129.7 105 106 467 x 467 x 156 156 102 100 183 302 99 101 322.5 321 307 b 307 b 663 667 134 136.5 255 97 97 285 286 130 130 401 400.5 118 119 92 92 333 330 80 79.8 83.80 84 91.50 91.50 61 61 74 74 21 20.90 89.7 89.7 142.5 142.5 93 93.5 215 211 172 141.2 116 116 29.10 29 180 180 193 191 59.80 59.50 250 249.5 98 99 Smit Nijmegen Stokvis Zn. Stoomsp Twen the Synres Chem. Tabak Phil. o.v. Tech. Unle Texoprint Texoprint 5% pr Thom-Dr-VeTblifa Unilever 7% Idem 6% Idem 4% 1 itermöhlen Veneco Ver Glasbr. n.b. Ver. h.ond. Schev Ver Mach,fabr. Ver NL.uitg.bedr Ver Touwfabr. Vezel verw. Vihamij. Vredestein Vulcaansoord Wereldhaven Wernlk's Beton Wessanen Wyers Ind. H Zaalberg 3/9 4/9 104 84 69.5 134 330 225 99.5 66.50 94 79 54 247 144 131.4 53 90.50 240 129 83.5 115 150.5 48.2 505 109.3 80 143 82 Mijnbouw en petroleum Biliiton le rubi. Billiton 2e rubr. 152.80 Moeara Enim 2360 Id. cert. opr. 1/10 3800 b Id. 1 wlnstbew, 4175 ld. 4 winstbew. 4175 103.8 80.5 68.5 133.5 68.8 330 225 99.5 67.80 94 79 57 250.5 145 134.5 53 90.50 245 125 82 125 b 160 48.2 504 111 79.50 143 183.5 151.60 2400 3850 b 4200 4200 Scheepvaart Oostzee 103 Participatie-bewijzen Alg Fondsen bezit Converto l-l bp HBBbeldepJ 1-2 bp toterbonds 1 bp Intergas 5 part Beleggingsfondsen A'dam. belmlj 50 Dutch tot. IK A belegg Nefo Robeco Rolinco Unltas Utillco Concentia 10 pet. Europaf 1-10 pb mii. t 50 90 ƒ50 1130 890 825 614 395 148 204 89.10 243.30 219.40 519.50 120.60 328 530 103 1135 885 830 614 392.50 147.50 166.50 204 89 242.00 218.90 519.80 121 325 530 Buitenlandse fondsen Union Mlnlère 1 1200 1200 DollaxfondseD Anaconda Bethlehem Steel General Electric General Motors Prot and Gamble Republic Steel Shell OU us Steel 10 ceri Etna-Daalderop 29.25 28.70 29.70 29.35 87.30 87.75 73 97 73 97 37.30 37.20 56.30 57 38.10 53.50 53 m gedaan en bieden x laten ea gedaan en laten b bieden s et claim d n es dividend FIJNAART, 3 sept. James grieve I 65-70 16—22, 70-75 16—29, 75-80 23—35, 80-85 22—32, 85-90 18—24, II 65-70 15—17, 70-75 17—24, 75-80 16— 26, 80-85 15—26, 85-90 14—18; tijde- mam's e.w. I 60-65 15—22, 65-70 25 36, 70-75 35—45, 75-80 38—49, 80-85 3445, 85 en op 3436; benoni I 55-60 27, 60-65 22—42, 65-70 49—58, 70-75 68—72, 75-80 73—75, 80 en op 65—68, II 55-60 12, 60-65 21—17, 65-70 3742, 70-75 40—53, 75-80 41—52; triomphe de vienne I 55-60 3748, 60-65 42—52, 65-70 47—61, 70-75 52— 64, 75-80 47—53, 80 en op 48. GOES, 4 sept. Bramen (2 kg per krat) I 251, III 70. Bramen (4 kg per krat) I en II 168-237, III 70. Ja mes Grieve kl. I 85-90 18, 80-85 18- 19, 75-80 22, 70-75 24,10-25,40, 65-70 21, D 60-65 16 Kl. II 85-90 16, 80-85 16, 75-80 19-20, 70-75 20,35-21,60, 65- 70 17, D 6. Cox's Orange Pippin kl. I 85-90 33, 80-85 36, 75-80 38-39, 70-75 34,50-34,90. Tr de Vienne kl. I 80-90 39, 70-80 47,30-48,80, 60-70 47,40-48,80, B. Chr. Williams kl. I 75-80 14, 70- 75 20, 65-70 23, 60-65 21,50-22,20, 55- 60 19,30-19,40. Clapp's Favourite kl. I 75-80 23, 70-75 26, 65-70 26, 60-65 26, 55-60 19, D 3. Kl. II 70-75 25, 65- 70 25, 60-65 23, 55-60 14-15. Gewone veiling: James Grieve kl. I 75-80 16- 21, 70-75 16-24, 65-70 15-22, 60-65 6, II D 6. Kl. II 80-85 6-19, 75-80 6-24, 70-75 6-27, 65-70 6-17, 60-65 6, grof 6-15, fijn 6. James Grieve Lired kl. I 85-90 17-18, 80-85 10-27, 75-80 12-31, 70-75 12-32, 65-70 6-12. Kl. II 85-90 14-17, 80-85 15-19, 70-75 10-20, 65-70 6-14. James Grieve Neuman kl. II 80-85 11, 75-80 16, 70-75 15, 65-70 10, 60-65 6. Benoni kl. I 80-90 55, 70-75 60-68 65-70 52-57, 60-65 48-57, 55-60 26-30. Kl. II 65-70 56, 60-65 46. Tyde- man's kl. I 85-90 27-29, 80-85 27-30, 75-80 31-35, 70-75 30-35, 65-70 21-36, 60-65 6-26, D 6. Kl. II 85-90 26, 80-85 26, 75-80 22-33, 70-75 19-31, 65-70 15- 27, 60-65 6-10, grof 10-17. Mank's Codlin kl. I 80-90 20, 70-80 22-63, 60- 65 17-18. Kl. II 70-80 9-17, 60-70 6-15. Cox's Orange Pippin kl. I 80-85 29, 75-80 36, 70-75 34. Kl. II 80-85 30, 75- 80 23-28, 70-75 25-26. Zigeunerin kl. II 85-95 6-10, 75-80 6-11, 65-75 6-11. Tr. de Croneels kl. I 85-95 16, 75-85 17, 65-75 6-16. Kl. II 85-95 15, 75-85 8-16, 65-75 6-15, grof 6. Ellison's Orange kl. I 75-80 16, 70-75 18, 65-70 10-14, 60-65 10. Jutten kl. I 55-60 60, 50-55 37, D 3 Kl. II 55-60 52, 50-55 36, 45-50 12-13. Beurre de Merode k.l I 65-70 26, 60-65 21-22, grof 26, fijn 10. Tr. de Vienne kl. I 75-80 44- 46, 70-75 47-53, 65-70 38-52, 60-65 20- 48, 55-60 35. Kl. II 80-90 37, 70-80 43, 60-70 45, grof 7-27. Tr. de Vienne (brons) kl. I 75-80 50, 70-75 55, 65- 70 55, 60-65 51. Beurre Lebrun kl. I 65-70 18, 60-65 15, 55-60 13, fijn 9-10. Clapp's Favourite kl. I 70-75 28, 65- 70 23-26, 60-65 18-23, 55-60 14, D 3. Kl. II 70-75 14, 65-70 17-22, 60-65 18 20, 55-60 8-13, grof 3-9, fijn 3-7. Beurre d'Amanlis kl. I 70-75 25, 65- 70 23, 60-65 17-23, 55-60 17. Rode B. Chr. Williams kl. I 70-75 18, 65-70 18, 60-65 20, 55-60 15. Totale aanvoer hard fruit 15 850 kisten. Czarpruimen grof 39-64, fabriek 23. Belle de Lou- vain I 82-89, II 32-47, grof 44-92, fa briek 21-47. Reine Victoria I 24-96, II 10-53, grof 9-81, fabriek 6-36, ge scheurd 15. Reine Claude d'Althan I 78-114, II 34-56, grof 60-89, fabriek 17-50, gescheurd 6-38. Jefferson I 61-66, II 29, grof 42-61, fabriek 17 en D. Kirkus I 100. Reine Claude Verte II 52-53. Abrikoospruimen I 40-49, II 17, grof 27-39. Rode bessen per doos I 27. 's-HERTOGENBOSCH, 3 sept. Op de markt werden aangevoerd 6489 stuks vee, zijnde: 2149 runderen, 306 graskadveren, 424 vette kalveren, 2129 nuchtere kalveren, 645 schapen, 16 fokzeugen, 617 slachtvarkens, 203 big gen. De prijzen waren, behoudens uit zonderingen voor dieren van buiten gewone kwaliteit of eigenschappen, als volgt: melk- en kalfkoeien 1175- 1825, guste koeien 900-1350, kalfvaar- zen rood bont 1300-1800, zwart bont 1175-1575, klamvaa-'zen 1200-1435, guste vaarzen 1000-1275, pinken 775- 975, graskalveren 500-725, nucht. kal veren voor fok of mesterij 285-440, weideschapen 80-120, lammeren 60- 95, drachtige zeugen 525-650, biggen 83-94, alles per stuk; siaehtrumderen: aanvoer 781 stuks extra kw. 5,05-5 40 le kw. 4,45-5,00, 2e kw. 3,85-4,35,'3e kw. 3,50-3,80, vette stieren 4,75-5,20, worstkoeien 3,40-3,60, alles p. kg gesl. gew.; vette kalveren le kw. 4,00-4,20' 2e kw. 3,75-3,95, 3e kw. 3,55-3,70' nucht. slaehtkalveren 1,35-1,75 slachtzeugen le kw. 2,10-2,20, 2e kw! 2,02-2,08, slachtvarkens 2,45-2,55, al les p. kg lev. gew.; vette schapen 105- 140, vette lammeren 100-125, nucht ROTTERDAM (ANP) Het bag geren van de oliegeul in de Noordzee voor Hoek van Holland zal aanzien lijk meer gaan kosten dan aanvan kelijk was geraamd. De minister vam Verkeer en Water staat heeft het gemeentebestuur van Rotterdam onlangs meegedeeld, dat met het graven van de geul een be drag van 90 miljoen gulden zal zijn gemoeid, in plaats van de 75 miljoen gulden, waarop aanvankelijk werd gerekend. De minister kon Rotterdam verder meedelen dat. de werkzaamhe den aan die geul zo vlot verlopen, dat nog dit jaar schepen met een diep gang van 62 voet de Rotterdamse ha ven via de geul kunnen binnenvaren. N.V. BETONFABRIEK De Meteoor in De Steeg heeft een licentiecon tract afgesloten voor de fabricage en de verkoop van stelconpiaten in Japan, met Shinko Shoji Kaisha Ltd. te Osaka, een dochteronderneming van Kobe Steel, een Japans staalbe drijf met vele dochterondernemingen o.a. in de bouwindustrie, met een jaarlijkse omzet van 663 miljoen dol lar en zevenentwintigduizend em ployees. slaehtkalveren 55-90, alles p. stuk. Mededelingen: Minder aanbod vam rundvee. Melk- en kalfkoeien bij even ruimer vraag, prijshoudend ver handeld. Normale aanvoer van guste koeien en weidevee, handel een tikje levendiger, prijzen gehandhaafd. Gro ter aanbod van jongvee, handel rede lijk, prijzen vrijwel stabiel. De han- del in vette kalveren verliep bij een gewone aanvoer rustig, echter wel stijfduurder. Ruimer aanbod van nuchtere kalveren met een behoor lijke en prijshoudende handel. Een re delijke aanvoer van schapen en lam meren, handel matig', prijzen niet minder. Minder aanbod van fokzeu gen, handel stroef en weinig veran dering in de prijzen. De aanvoer van biggen was matig, handel tamelijk vlot, prijzen constant. Het aanbod van slachtvee kwaim overeen met vo rige week, handel iets wilhger maar niet duurder. Normale aanvoer vaar slachtzeugen, handel iets vlotter, prij zen even hoger. KAPELLE, 4 september Bra men industrie I—II 168-237, in doos jes I 57-84, II 33-70. Pruimen bloc: R. Victoria II 27, fabriek 15, gesch. 7. Tomaten p. krat van 6 kg: IA 435, IB 335-353, IC 292, ICC door- dr. IIA en IIB 2.60. Kroetappelen wit 8 5. Appelen en Peren: James Grieve I 80 17-18, I 75 22-23, l 70 23-24, X 65 19, II 80 15, II 75 15-17. II 70 15- 18, II 65 6-17, II 55 6, grof 6-15, fijn 6, Tydeman E.W. I 85 28, 1 75 31-33, I 65 30, I 60 22, II 75 26, II 65 24-25, II 60 15, grof 6-15, fijn 6. Manks Cod lin I 70 19, I 60 18, II 70 15, II 60 9- 15 Grieve Lired I 80 16, I 75 18, I 70 19„ I 65 16, II 80 6-15, II 75 15, II 70 16, II 65 15, lid, grof en fijn 6. Grie ve Neumann: I 80 29, I 75 26, I 70 23, I 65 19, lid en grof 6. Cox's Orange P. I 80 29-32, I 75 32-34 I 70 33-36, II 80 20, II 75 23, II 70 29, grof 8-15. Zigeunerin I 65, 11, I 75 11, II 75, IX 65, lid en grof 6. Early Victoria II. 60 6. Jac. Lebel I 85 20, I 75 22, I 65 15, grof 9. Ellisons Oranje I 75 17, I 65 15, II 60, II 55 en grof 6. Benoni I 60 42, I 55 22, IX 70 43, II 60 45, II 55 31. Triomphe de Vienne I 80 39, I 70 46, I 60 45-47, II 80 35, II 70 40, II 60 37, grof 23, fijn 8, kroet 3. IA 80 44, IA 70 50, IA 60 52. Clapp's Fav. I 70 24-25, I 65 23, I 60 20, I 55 16, II 70 19, II 65 20, II 60 15, II 55 12, lid 3, grof 3-6, fijn en kroet 3, NOZ I 70 22, I 65 21, I 60 21, I 55 17. Bon Chretien Williams I 70 18, I 65 24-25, I 60 23-26, I 55 20-21, II 70 12, kroet 3. Br. Lebrun I 70 19-21, I 65 21-24, I 60 18-19, I 55 13-15, II 70 15. II 65 14, II 60 14, kroet 3. Precoce de Trev. I 65 18, I 60 20, I 55 19, I 50 7, grof en fijn 3. Br. de Merode I 70 48, I 60 29, II 70 22, II 60 22, lid 15-17, grof 6, fijn en kroet 3. Menton Pride I 70 15, I 65 16, I 60 15, I 55 9, II 6. Pruimen: R. Victoria I 58-90, II 16-40. grof 25-56, B. de Louvain I 56-86, II 35-33, grof 15-62. R. Cl. d'Althan I 63-105, II 20-31, grof 66-73. Jefferson I 47-63, II 9-23, grof 19-40. Abrikoos- pruimen I 36. II 11. Aardbeien p. doos II 38-72, Rode bessen p. doos I 30. MIDDELBURG, 3 sept. James grieve 80-85 26, 75-80 24—30, 70-75 28—31, 65-70 19—31, 60-65 15—19, 3 grof 15; juttepeer 55-60 57; tomaten Al 353 Bl 356 Cl 262 CC1 doordr., A2 doordr., B2 260-dd, C2 doordr 3; aard appelen: bintje bonken 22-25 grote 20-26 driel. 4-11, koopm.bl. gr. 26-30 dr. 10-14; manks oodiin 70-80 1516, 65-70 15—18, 60-65 15, 60-70 19—21; benoni 30-85 57, 75-80 56, 70-75 55—57, 70-80 62, 65-70 53—58, 60-65 37—55; meloenen: net 30-130, ananas 59-117, bramen 26-47, aardbeien 53-57, drui ven 189-256, perziken p. st. 17-23; clapps favourite 70-75 2226, 65-70 15—26, 60-65 15—23, 60-70 18, 55-60 610, 3 grof 610; triomphe de vien ne 3 grof 39; tijdemans e. w. 80-85 58—59, 75-80 61—62, 70-75 55, 65-70 47; pruimen: czar 5-55, Washington 9-50. reine cl. d'ouiltins 7-67, reine cl. d'Althann 16-106, -eine victoria 12- 98, reine cl, hoefer 75. Groenten: sla 5-35, andijvie 76-100, spinazie 92-123, postelein 71-128, kassnijbonen 115-178, stoksmij bomen 130-203, dubb. bonen 105-208, prins.bonen 138-174, pronk- bonen 122-142, bospeen 18-29, was- peen 29-42, breekpeen 11-15, boskro- ten 18-24, kroten 5-31, rode kool 12- 21, witte kool 5-7, spitskool 5-15, uien 6-26, wijnpeen 25, komkommers groen 76 30—34, 61-76 19—31, 51-61 16—26, 41-51 15—20, blomkool 4 p. kist 99- 158, 6 p. kist 68-132, 8 p. kist 45-83, 10 p. kist 24-33, s-nijselderij p. kistje 59-125, peterselie p. kistje 40-91, augurken 6-116, knolselderij p. st. 7- 19, komkommers wit 15, sav.kool 12- 36, prei 5-27, stokprins.boruen 11-151, radijs 18. ZWIJNDRECHT, 4 sept. Andij vie 66-86, postelein 100-111, rode kool 19-24, gele kool 14-25, spitskool 30-41, groene kool 18-23, witte kool 22, snij bonen 117-223, stokprins. 130-180, stambonen 113-139, pronkbenen 128, kroten 28, prei 20-33, uien 14-28, aard appelen 20-24, spruiten A 104-120 B 105-112 DD 111-128, knolselderij 33, bloemkool AA 156-169 A 131-159 B 120-141 C 63-98, sla Al 41-66, II 10- 43, paprika 14-19, komk. 90+ 60-62 75+ 58-60, 60+ 49-54, 50+ 44-45, 40+ 32-33, 35+ 24-26, krom 68-70, stek 15, tomaten A 4,10-4,15 B 3,95-4,10 C 3,25-3.40 CC 2,60, selderij 6-7, peter selie 6-7, james grieve 15-28. Konstanz 408 2), Rheinfelden 300 9), Straatsburg 332 26), Plittersdorf 485 21), Maxau 547 23), Plochingen 143 1), Mann heim 421 16), Steinbach 150 (+6), Maimz 373 12), Binigen 275 16), Kaub 311 (—20), Trier 245 (—13), Koblenz 316 16), Keulen 317 34), Ruhrort 524 46), Lobith 1168 42), Nijmegen 963 39), Arnhem 949 33), Eefde IJssel 528 22), Deventer 410 (—18), Monsin 5470 (—12), Borgharen 3920 (+39), Belfeld 1069 43), Grave beneden de sluis 501 1).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 15