Washington en Saigon menen: Overlijden Ho zal in Vietnam niets wijzigen Frankrijk haalt buikriem aan om frank te redden Op Schiphol zitten al 2 dagen 250 jonge Amerikanen vast Wandaag in STOKVIS ONTSLAAT 20 MAN IN BREDA EN 6 IN ZEELAND DEVLIN WIJKT UIT NAAR IERLAND AND AMSTER DAMSE IPOLITIE- APEL INDER I CENSUUR HOGERE BELASTING, SP AARSTIMULANSEN Opmerkelijk nieuw voorstel in Parijs chorsing twee clieiclsrechters pgeheven Piet van der Kruk stopt JONGEREN: 8e MED. FACULTEIT IN BRABANT JAMIN A 3 SEPTEMBER WEERBERICHT OPMERKELIJK Loonstijging tot nu toe 8 procent Strijd KVP voorz.) en VVD De honing en zijn mannecfuins koffie- cognacbonbons Wiesenthal fonds tegen vrijlating drie van Breda" Koning Idris wil terug naar Libië eleboel mensen 314% rente ienken dat ze erdienen. n 'n salaris- ten hebben. 09e jaargang no. 26215 iDlTIE VOOR EELAND lirecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx loofdredacieur: L. Leijendekker loofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 elefoon 22341, Postgiro 1114111 donderdag 4 sept. 1969 Opklaringen Overdrijvende wolkenvelden met hier en daar een kleine kans op regen. Later opklaringen. Zwakke tot matige wind uit het noorden. ANTOREN ROOSENDAAL, MOl ENSTRAA1 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSfERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie buitenland) SAIGON/HONGKONG/PARIJS - President Ho Tsji Minh van Noord-Vietnam is overleden. Het bericht werd vannacht door radio-Hanoi verspreid en opge vangen door Amerikaanse luisterposten, nadat in de loop van de dag de Noordvietnamezen bulletins over de steeds ernstiger worden de ziekte van de communis tenleider de wereld in had den gestuurd. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Er komt streng toezicht op de Amster damse politiekapel. Dit populaire ensemble zal in binnen- en bui tenland niet meer mogen optre den zonder voorkennis van de I Amsterdamse hoofdcommissaris of diens vervanger. Slechts wan- I neer het om routinefestiviteiten gaat, mag de kapel ongecensu- I reerd te werk gaan. Dit bleek uit i mededelingen, gistermiddag in de Amsterdamse gemeenteraad I gedaan door loco-burgemeester II. Koets (burgemeester Samkal- fden is nog met vakantie). Hij |;werd van communistische zijde geïnterpelleerd over het feit, dat de Amsterdamse politiekapel tij- Ijdens een verkiezingsbijeenkomst 1van de CDU in Dortmund, waar- li hij Kiesinger en Strauss de po- I htieke coryfeeën waren, de mars r.iAlte Kameraden" had gespeeld, I die in Nederlandse oren niet be paald sympathiek klinkt. Aller- ■wegen betreurde de Amsterdam se gemeenteraad dit melodieuze K incident. Inmiddels heeft de l voorzitter van het 5 mei-comité te Amsterdam, de heer H. Wie- f i'i meesedee;d, geen prijs te I stellen op medewerking van de I Amsterdamse politiekapel aan de 119"0 Van de bevrijding in nrUVan onze sportredactie) "EN HAAG De schorsing van ,Ll lsrechters uit het betaalde trii' Bo°saerts en Van Gemert, 1 gisteren opgeheven. Beide arbiters erüen geschorst omdat zij minder ™'p opmerkingen hadden ge- v .1. w^ens een interview dat in -oetbal International" verscheen. eze opmerkingen waren gericht "et adres van de heer Martens, hrilan de aanstellingscommissie wAec-hiers betaald voetbal, die lde heren buitenspel zette. ten dinsdagavond in Zeist ge- ikVl ^esPreking tussen het dage- tellinn r van de KNVB- de aan- rijhfaommissie betaald voetbal en netrokken scheidsrechters is deze estie opgelost. w?'erd na att°°P een communiqué ,Ieven' waarin wordt gesteld dat r„ i„°rsin? van heide scheidsrech- s isi opgeheven. Van Gemert fluit ii,-t r. een- landschappelijke wed- n m»=i,Zl:l,niC0llega Bo°gaerts komt erderS J? weer in actie. (Zie aer sportpagma). In Washington zowel als in Saigon is men overigens van mening dat de militaire situatie in Vietnam door het overlijden van de 79-jarige commu nistenleider niet ingrijpend zal wor den gewijzigd. Zowel de militaire als de politieke deskundigen hebben de overtuiging, dat in feite de mogelijke opvolgers van Ho Tsji Minh reeds de politieke en militaire richtlijnen gaven en dat de president de laatste tijd nog slechts de algemene leiding had. De militaire deskundigen in Was hington en Saigon menen dat de voorstanders van de „harde" en van de gematigde lijn in Noord-Vietnam het eens zijn over de in de afgelopen maanden in Zuid-Vietnam gevolgde tactiek van korte krachtige aanvallen op doelen, waarna snel het contact met de geallieerde troepen verbro ken wordt. Sedert 't bloedige „TET"- offensief van vorig jaar hebben de Noordvietnamezen en de Vietcong vrijwel geen geregelde slagen meer geleverd. Wat betreft de vredesonderhande lingen in Parijs is opmerkelijk dat enkele uren voor het eerste bulletin in Parijs de Noordvietnamese onder handelaar Xoean Thoey te kennen had gegeven dat de impasse in de vredesonderhandelingen wellicht doorbroken zou kunnen worden, als de Amerikanen aanzienlijke aantal len militairen uit Vietnam zouden terugtrekken. Tot nu toe hadden de Noordveitnamezen en het bevrijdings front steeds een volledige Ameri kaanse terugtrekking geëist. Vietnam-kenners zijn van oordeel dat het verdwijnen van de grote lei der van Noord-Vietnam vooral op binnenlands gebied gevolgen zal heb ben, waar een strijd om de opvolging mogelijk en zelfs waarschijnlijk wordt geacht. Deskundigen in Saigon geloven dat drie figuren zullen strijden om Ho Tsji Minh op te volgens als president en als secretaris-generaal van de par tij. Het zijn: 1. Le Doean, eerste partij-secretaris, voorstander van een harde politiek die, volgens de deskundigen de meeste kans heeft ondanks zijn zui delijke afkomst. 2. Troeong Tsjinh, voorzitter van het permanente comité van de natio nale vergadering, zijn gezondheid laat echter te wensen over. 3. Pham Van Dong. derde in de hi ërarchie en premier, een vriend van Ho Tsji Minh en een voorstan der van de Moskou-politiek. Tenslotte houdt men ook rekening met de vorming van een triumviraat door het driemanschap. UTRECHT (ANP) Tot nu toe z(jn dit jaar collectieve arbeidsover eenkomsten voor bijna 2 miljoen werknemers afgesloten. Op 27 augus tus waren de CAO's voor 26.463 werknemers nog niet goedgekeurd. De gemiddelde loonstijging in de goedgekeurde CAO's bedraagt 8 pro cent, zo heeft het Christelijk Natio naal Vakverbond berekend. (Van onze redactie buitenland) PARIJS De Franse minister van financiën Valery Giscard d'Estaing, heeft gisteren het begin aangekondigd van een korte periode waarin krachtige maatregelen zullen worden genomen om verdere inflatie tegen te gaan en de frank een gezonde basis terug te geven. Hiermee zou een basis worden gelegd voor maatregelen op lange termijn om van Frankrijk een modern industrieel land te maken. Op een persconferentie kondigde Giscard d'Estaing een groot aantal maatregelen aan die woensdagochtend door het Franse kabinet zijn goedge keurd. De maatregelen houden onder meer in Een sterke vermindering van de binnenlandse consumptie, vooral op het gebied van automobielen, om de producenten tot exporteren te dwingen. Een rigoureuze verlaging van de overheidsuitgaven. Het verhogen van de rentepercen tages om het sparen te stimule ren. Een verhoging van belasting op Ondernemingswinsten, maar een verlaging voor alle individuele belastingbetalers, met de bedoe ling om vooral de lagere inko mensgroepen en de bejaarden enige verlichting te geven. Het opheffn van de prijsstop, die sinds de devaluatie van de frank op 8 augustus van kracht was. Men wil een beleidt voeren dat leidt tot „permanente stabili teit in de prijzen". De maatregelen gelden voor de rest van dit jaar en voor 1970. Het resul taat van een en ander zal zijn dat het tekort op de Franse begroting voor 1969 onmiddellijk zal worden ver minderd van ongeveer 7 miljard tot 4 miljard frank. Giscard d'Estaing zei dat de begroting voor 1970 strikt in evenwicht zal worden gehouden. Naar de minister zei, is Frankrijk ge wikkeld in een strijd om de frank. „Deze strijd zal gewonnen worden", zo zei hij, „daar het lot van de rege ring en dat van de bevolking er aan verbonden zal zijn". (VERVOLG OP PAGINA 9) (Van onze sportredactie) DELFT Piet van der Kruk, Nederlands kampioen gewicht heffen en nationaal recordhouder kogelstoten, zal voortaan niet meer aan grote wedstrijden deel nemen. Hij is gisteren benoemd tot bedrijfsleider van de vol gende maand te openen nieuwe sporthal in de wijk Buitenhof van Delft. SCHIPHOL (ANP) Een groep van 250 merendeels jeugdige on derwijzers, leraren en studenten uit New York. die in de vroege och tend van dinsdag van Schiphol had moeten terugkeren naar bet va derland, heeft zich gisteren tever geefs tot de Amerikaanse consul in Amsterdam gewend en is gis termiddag in de vertrekhal van Schiphol als vorm van protest tegen de vertraging van ruim lVa etmaal aan een soort sit-down staking be gonnen. Het vliegtuig van de zeer kleine Amerikaanse chartermaat schappij Saturn Airways (vloot van 4 DC-8 machines) liet n.l. verstek gaan. De Amerikanen waren in twee groepen begin juli naar Europa ge komen en gingen daar ieder huns weegs. De chartervlucht was ge organiseerd door een instelling die zich „special service school tea cher's group" noemt en op die wij ze de retourvlucht kon aanbieden voor 255 dollar per persoon. Maanden van tevoren was vast gesteld, dat alle reizigers moesten zorgen op 2 september 's ochtends om 7 uur op Schiphol te zijn, ten einde om 8.30 gezamenlijk per Sa- turn Airways terug te keren naar New York. „Dat vroege tijdstip was voor ve len erg ongunstig", aldus een zegs man van de gedupeerde onderwij zers. „Het hield in, dat we de avond tevoren al naar Nederland moesten komen en omdat de meesten van ons weinig of geen geld meer over hadden, hebben we de nacht van maandag op dinsdag hier in de ver trekhal doorgebracht, denkend dat we 's ochtends vroeg toch zouden instappen. Nu twee dagen later hangen we hier nog rond". Op die dinsdagochtend deelde de vertegenwoordiger van Saturn, die uit Engeland was gekomen, mede bericht te hebben ontvangen, dat het toestel was vertraagd. Het zou enkele uren later komen. De machi ne kwam echter de hele dinsdag niet opdagen en tenslotte laadde de vertegenwoordiger zijn passa giers in bussen en bracht ze netjes naar hotels, waar ze gingen loge ren op kosten van Saturn. Ongelukkigerwijze was de baga ge van de groep al doorgestuurd naar de vrachtafdeling, zodat de meeste leden van het gezelschap niet over toiletgerei beschikten en evenmin over schone kleding. De volgende ochtend (woensdag) werden ze weer naar Schiphol ge bracht met de mededeling dat de machine thans in aantocht was. Toen het toestel toch de hele dag uitbleef, werd de groep werke lijk ongerust en ontevreden. Velen van hen hadden zich gisteren reeds op school moeten melden. De Britse vertegenwoordiger maakte zulke moeilijke ogenblikken mete, dat hij tenslotte lijkbleek afdroop en zich sinds gistermiddag niet meer in de vertrekhal heeft durven vertonen. ■Bk De schepen van St. Niklaas is de (boze) Polen niet vergeten. Pagina 3 Is melk eigenlijk wel goed voor elk? Pagina 7 Nog deze week valt de be slissing over het politieke lot van Alexander Dubcek. Pagina 9 Tijdens de synode in Rome staat de „machtsstrijd" tussen paus en bisschoppen centraal. Pagina 15 L.P. voor Corry Konings. RTV-pagina Volgens de voorzitter van het Landbouwschap brengt de EEG- ministerraad de Nederlandse landbouw in gevaar- Pagina 17 (Van een onzer verslaggevers) BREDA De voorzitter van de KVF-jongeren, ir. J. Stienen, is per soonlijk van mening dat de achtste medische faculteit in Brabant geves tigd moet worden om het hoger on derwijs in deze provincie uit te hou wen tot een volledige universiteit. De heer Stienen vindt dat de KVP- Kamerfractie een uitspraak in deze controversiële kwestie moet doen, hoe moeilijk het voor de KVP, die ook in Limburg een grote aanhang heeft, ook is. „Dan is er tenminste een mogelijkheid tot open discussie' zei hij. Het hoofdbestuur van de KVP-jon- geren heeft overigens ook nog geen standpunt bepaald. Het hoofdbestuur van de onafhan kelijke jongerenorganisatie van de WD heeft zich gisteren in een ver klaring uitgesproken voor vestiging van de achtste medische faculteit in Tilburg-Eindhoven. Voor deze keuze pleiten onderwijskundige, medische en planologische argumenten, aldus de verklaring. Het hoofdbestuur van de WD-jon- geren zou het betreuren, aldus de verklaring die ondertekend is door vice-voorzitter D. Dees (Breda) als de keuze op Maastricht zou vallen, omdat door de noodzakelijk geachte contacten met sociale en technische wetenschappen niet mogelijk zijn. Bovendien zou vestiging in Tilburg- Eindhoven goedkoper zijn, omdat daar al hogescholen zijn. De Franse modekoning Jacques Esterel heeft gisteren op het dek van de „Nieuw-Amsterdam" in Rotterdam zijn nieuwe collectie getoond. V.l.n.r. de mannequins Eliane, Christian, Bibelot, Jacques Esterel zelf en Marie Do. (Van onze correspondenten) ROTTERDAM/BREDA/TERNEU- ZEN Het aantal mensen dat bij R.S. Stokvis en Zonen N.V. zal wor den ontslagen, bedraagt volgens de directie nog meer dan wij gisteren reeds meldden, namelijk 500. Bij de vestiging in Breda zullen twintig van de vierentachtig daar werkzame personeelsleden worden ontslagen, bij de vestiging Middelburg/Terneu- zen worden zes man ontslagen. Het kantoor te Terneuzen zal bovendien worden opgeheven. De mogelijkheid bestaat echter dat het aantal personeelsleden dat R. S. in verband met reorganisaties moe ten verlaten, geen 500 zal zijn, maar mogelijk toch in de buurt van de 400 komt te liggen. De kans bestaat namelijk, dat de ongeveer 100 personeelsleden tellen de afdeling ijzer en staal van Stok vis zal worden „overgedaan" aan een ander bedrijf. Hierover vinden thans onderhandelingen plaats. De vestiging van Stokvis in Ter- neuzen is zeer beperkt en in feite een onderdeel van het Middelburgse filiaal. Er werken twee tot drie man, die voornamelijk zijn belast met de doorlevering van sanitaire en elek trotechnische installaties en auto-on derdelen. In Middelburg had gisteravond een bespreking tussen de directie en het personeel plaats, waar de reorgani- satiemaatregelen werden besproken. (ADVERTENTIE) vandaag 15,0 gram van 95 voor 85 niet te geloven voor die prijst (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het bestuur van de stichting Wiesenthalfonds heeft zich in een brief aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer uitgespro ken tegen voorwaardelijke invrij heidstelling van de drie te Breda verblijvende Duitse oorlogsmisdadi gers. Aan minister Polak (justitie) wordt gevraagd geen gevolg te geven aan het eventuele voornemen om die voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk te maken. In het door voorzitter mr. A. Stem pels en secretaris S. Speijer onder tekende schrijven wordt o.m. gesteld, dat een eventuele wets wijziging om de vrijlating te bewerkstelligen „ge legenheidswetgeving" zou zijn, die reeds op zichzelf verwerpelijk is. KAMENA (Reuter) De afgezette koning Idris van Libië is in Grieken land aangekomen. De Libische am bassadeur, Taher Caramanli, heeft meegedeeld dat koning Idris van plan is naar zijn land terug te keren. Libische aanhangers van het nieu we bewind hebben ambassades in Athene, Cairo en Rome bezet als blijk van steun aan de revolutionaire raad. (Van onze red. buitenland) SHANNON-BELFAST De tem peramentvolle 22-jarige vrouwelijke Noordierse politicus Bernadette De vlin heeft haar reis door de Ver enigde Staten om geld bijeen te brengen voor de slachtoffers van de recente onlusten in Ulster, afge broken en is in Ierland terugge keerd. Zjj zei gisteren bij aankomst op het vliegveld van Shannon dat zij „heel wat geld bijeen had gebracht", maar wilde niet zeggen hoe groot het bedrag is dat zij verzameld heeft. Zij zei ook, dat het geld over gemaakt zal worden op een Ierse bank, maar wilde niet meedelen of dit een bank in het (katholieke) zuiden of het (protestantse) noor den zal zijn. „Het is niet zo, dat ik de Noordierse regering niet ver trouw, maar ik denk dat het beter is deze zaak geheim te houden, tot de tijd gekomen is", aldus het Noordierse parlementslid. Zij weigerde ook te zeggen hoe en wanneer zij zal terugkeren naar Noord-Ierland. „Het gevaar blijft altijd bestaan, dat ze mij om de een of andere reden zullen arres teren in Belfast en daarom zal ik pas als ik terug ben laten weten dat ik er ben". Intussen hebben militante pro testanten in Noord-Ierland een deel van de hoofdverkeersweg door Bel fast gebarricadeerd uit protest te gen de weigering van de rooms- katholieken de vorige maand opge richte barricades te slechten. Met 10 vrachtwagens werd de m-1- verkeersweg afgesloten, nadat de predikant Ian Paisley in de pro testantse wijk een gebedsbijeen komst had gehouden. Britse militai ren hebben een kordon om het ge bied getrokken en het verkeer om- gleid.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1