Belgische frank onder zware psychologische druk king jyn SERVICES sportvlieger radio-telefonle UJESCON TEKENAARS/ CONSTRUCTEUR Yan G< mm Istafette- it Economie draait op volle toeren FILMLIGA IN TERNEUZEN START MET MAAGDEN BRON PIJPFITTERS PIJPLASSERS HIGGLES IN DE JUNGLE f machinerieënveiling Carrosserie ROSET RAIFFEISENBANK HÜLST vmF Waar vandaaan Bijspringen Muziekconcours van uitstekend gehalte in Yeere VeilingjiAileuïTi in Oudenbosch PAND Scheldekade 33 te Terneuzen DE RIDDER Schildersbedrijf Leo Franse erfr? Belangrijke publieke Bergen op Zoom Corn. De Vlaming L. Backer VLIEGVELD SEPPE iedere maandag tot en met vrijdag ge opend zijn van negen tot twaalf uur UW ADVERTENTIE in OE STEM is nieuws. BELANGRIJK NIEUWS nieuws waarop men daadwerkelijk reageert. Éf DE STEM VAN MAANDAG 1 SEPTEMBER 1969 (Van onze correspondent) BRUSSEL De Belgische frank beleeft op de internationale wisselmarkten zijn moeilijkste periode sedert de Kongolese crisis in 1969, toen er op de vrije wisselmarkten eveneens tot 55 Bfr moest worden neergeteld voor een US-dollar, hoewel de normale koers 50 Bfr beloopt. Belgische vakantiegangers in het buitenland moeten het met lede ogen aanzien, hoe hun munt tot de zwakke broertjes wordt gerekend zodat hun vakantie extra duur uitvalt. Opmerkelijk is, dat de speculatie ve argwaan in Nederland nog het sterkst tot uiting kwam. Er werd tot 18 Bfr. geëist voor een gulden, hoe wel de normale koers slechts 13,70 Bfr. is. De tijd dat de Belgische frank de „dollar van Europa" werd ge noemd de eerste jaren na de be vrijding is voorbij. Sommigen me nen het devaluatiespook aan de kim te herkennen. De officiële Belgische instanties regering en nationale bank span nen zich in om een eind te maken aan deze malaise. Met veel woorden betogen zij d.at de Belgische frank kerngezond is, zodat een devaluatie absurd zou zijn. Van technisch stand punt bekeken, hebben zij ongetwij feld gelijk. Weliswaar leeft de Bel gische staat sedert jaren boven zijn stand, zodat de begrotingstekorten moeten goedgemaakt worden met leningen in binnen- en buitenland, maar overigens ontwaart men nage noeg slechts gunstige facetten: de be lastinginkomsten bereiken een re cordhoogte, de Belgische economie draait op volle toeren, in geen enkel EEG-land is het stijgingspercentage van de uitvoer zo groot als in de Belgisch-Luxemburgse economie. In zulke omstandigheden zou het inderdaad onzinnig zijn de munt te ontwaarden. Door een devaluatie zouden de Belgische exportkansen nog toenemen, zodat het bedrijfsle ven, dat nu al enkele tekenen van oververhitting vertoont, de vraag niet zou kunnen bijhouden. Dat zou al heel vlug uitlopen op prijsstijgin gen waardoor het tijdelijke voordeel van de muntontwaarding ongedaan zou worden gemaakt. Waar komt de onbetwistbare ma laise rond de Belgische frank dan vandaan? Het is een feit dat sinds geruime tijd een kapitaalafvoer naar het buitenland aan de gang is. Ge deeltelijk wordt dit toegeschreven aan de fiscale voorheffing, die door de Belgische staat wordt toegepast op obligaties en leningen. Kapitaal bezitters werden erdoor aangezet om hun geld in het buitenland te beleg gen, te meer daar een gedeelte van dat geld „zwart" werd verworven. Anderdeels lag de discontovoet van de Belgische nationale nank tot voor kort beneden het disconto dat in tal van landen werd toegepast. Ook deze situatie gaf aanleiding tot verschui vingen. Rechtstreeks werd hierdoor de of ficiële pariteit van de Bfr. niet in het gedrang gebracht, want België beschikt over twee wisselmarkten: de officiële of gereglementeerde voor het internationale handelsverkeer, en een vrije voor het kapitaalverkeer. Deze tweeledige structuur werd op zettelijk gekozen om te beletten dat kapitaalexport zou aanleiding geven tot een vermindering van de offi ciële wisselkoers van de Belgische Nationale Bank. Wie in België vreemde munten wil kopen om ze in het buitenland te besteden of te beleggen, koopt dit geld op de vrije wisselmarkt waar de wet geldt van vraag en aanbod. Door de speling van deze wet verzwakt de Bfr. ieder jaar enigszins in de vakan tieperiode, aangezien de Belgische vakantiegangers veel meer geld uit voeren dan vreemde toeristen bin nenbrengen. Geruchten over een re valuatie van de Duitse mark tastten de waarde van de Bfr. op de vrije markt nog wat meer aan en het ge fluister over een mogelijke devalua tie van de frank na de ontwaarding van de Franse frank deden het ove rige. Opgemerkt wordt ook, dat de Amerikanen die in België vrij tal rijk zijn, (NAVO en industrievesti gingen), zich de jongste tijd haasten om hun Belgisch geld in dollars om te zetten. Door een en ander bereik te of overschreed de Bfr de laatste week herhaaldelijk het dieptepeil van 1960. Hoewel de positie van de Bfr. op de officiële wisselmarkt hierdoor* technisch niet wordt beroerd, is de psychologische weerslag toch zoda nig dat het feitelijke gevolg met kan worden ontkend. De Belgische Na tionale Bank is dan ook meermalen moeten bijspringen om op de officië le markt de wisselkoers van de Bfr. te stabiliseren op het alarmpeil van 50,375 Bfr. voor een US-dollar. Dat bijspringen heeft de beschikbare re serves van de nationale bank met ettelijke miljarden verminderd en het is duidelijk dat dit afvloeien op den duur echt de waarde van de Bfr. in gevaar kan brengen. In het buitenland^heerst nog vaak en hier komen we opnieuw op het psychologische terrein dat de Bfr. nauw verbonden is met de Fran se. Dit is natuurlijk niet waar. Sinds de bevrijding heeft de Ffr. acht de valuaties meegemaakt, zonder dat de Bfr. volgde. De Belgisch-Luxemburg se economische unie exporteert van zelfsprekend in belangrijke mate naar Frankrijk maar als klanten zijn Nederland en West-Duitsland aan zienlijk belangrijker. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Op 25 september start de Filmliga Terneuzen het sei zoen 1969-1970 met de Maagdenbron van Ingmar Bergman. Het nieuwe programma is samengesteld met in achtneming van de resultaten van de enquete die vorig seizoen onder de leden is gehouden. Alle voorstel lingen worden op donderdagavond gegeven in het Luxor Theater. Het programma vermeldt verder op 30 oktober „Morgan, a suitable cas of treatment" (Karl Reisz). op 13 november „Le Weekend" (Jean- Luc Godard), op 11 december „Re- pulsion" (Roman Polanski), op 22 januari „Joanna" (Mike Sarne) an op 26 februari „Les Enfants du pa radis" (Marcel Carne). Uit de gehouden enquete bleek dat vorig seizoen de film „Vrou w in het zand" het meest was gewaar deerd, daarna volgden „Lebonheur", „Wilde aardbeien", „The war ga me". Het minst werd .,La guerre est finie" gewaardeerd. Van de regisseurs kreeg Ingmar Bergman verreweg de meeste stem men, daarna kwamen Fellini, Go dard. Tati, Agnes Varda, Bunuel, Anto'nioni, Polanski, Haanstra en Mai Zetterling. (Van onze correspondent) MIDDELBURG Het was bij zonder jammer, dat de muziekvere niging Veere's Genoegen zelf niet mee kon doen aan 't nationaal federa tief marsconcours, dat het zaterdag te Veere organiseerde. Dit omdat er op heel Walcheren kennelijk niemand is die tijd heeft om het lopen van het korps in te studeren. "Het tamboer en trompetterkorps Vlijt en Volharding uit Souburg won de eerste prijs staande mars met 73,5 punten en de beker van Veere. Ons Genoegen uit Vlissingen, kreeg in de afdeling uitmuntendheid Har monie, met 34 punten de eerste prijs en de beker van het erecomité en de wisselbeker voor muziekkorpsen. Volharding uit Rhoon en O.K.K. uit Westkapelle kregen in de afde ling Uitmuntendheid Tamboers de eerste prijzen. j Con Affezzione uit Kwadendamme won in de afdeling Fanfare met 33 punten. De juryleden, met als woord voerder M. Ogier, directeur van de muziekschool uit Den Bosch, deelde mee, dat dit concours van een uit stekend gehalte was. De kunstenaars, die tijdens dit evenement op het feestterrein expo seerden, waren niet in een jubelende stemming. Ondanks de vele bezoekers bleven de kopers uit- Van de zeven ingeschreven korps- sen moest Mozart uit Yerseke ver stek laten gaan. (Van een onzer verslaggevers) OUDENBOSCH De heer C. Marijnissen uit Oudenbosch, viert dinsdag, 2 september, zijn zilveren jubileum als veilingman. aan de Ou- denbossche veiling. Hij is momenteel kassier. Om half vier begint in De Roskam een officiële huldiging om vijf uur gevolgd door een receptie. Tot onze diepe droefheid heeft heden God tot Zich genomen in de leeftijd van 86 jaar, onze lieve moeder en oma ANTOINETTE THERESIA BOONMAN weduwe van Mathijs Koens Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Goes, 30 augustus 1969. Marijkestraat 17. De plechtige Eucharistieviering zal plaatsvin den in de parochiekerk van de H. Blasius te Heinkenszand op dinsdag 2 september a.s. om 10.00 uur, waarna de begrafenis op het parochie kerkhof aldaar. TE KOOP Direct te aanvaarden. Geschikt voor kantoor en bovenwoning. Te bevragen: Scheldekade 40 - Terneuzen - Tel. 01150-2356 of 3477. 's Heer-Hendrikskinderen- straat 35, Goes, Tel. 01100- 6473 vraagt Belcrumgarage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's vanaf 1966 te koop. Min. Kanstr. 16- 20, Breda. Tel. 01660-39900. Mercedes occasions 230 schuifdak enz. '67 Andere automobielen: Audy '65 - '67 Austin Seven '67 Opel Commodore '67 Opel Rekord '68 Diverse automobielen vanaf f 500,-. Gemakkelijke betaling. Verkoop, gehele weekend ge opend. NV Garage V. Dongen-Jon kers, Guido Gezellelaan 40, Bergen op Zoom. Tel. 01640- Personeel gevraagd Bijverdienste aangeboden door verkoop aan particulieren van nylons en panty's. Direct van groothandel. Ook textiel pak ketten. inlichtingen Postbus 225, Utrecht. Welk meisje wil graag seri eus werk verrichten? Kom tij dens de werkuren eens in on ze moderne elektronische mon tage-afdeling kijken en u zult enthousiast zijn over het soort werk dat hier uitsluitend door meisjes wordt vervaardigd. Avïolanda N.V. Woensdrecht. F.M. Ver Willi gen NV, zakken- handel, Kapellebrug, St Jan steen. Vraagd: mannelijk en- of vrouwelijk personeel. Kom rustig bij ons informeren wat u kunt verdienen. Ook gehuw de vrouwen kunnen wij plaat sen. Meisje, zoek je licht werk in een prettige omgeving tegen hoog loon? Ga dan eens kijken bij Coda N.V. te Halsteren, Jankenberg 35. Je zult er geen spijt van krijgen. Bijverdienste Bureau voor opi nieonderzoek vraagt: Dames en heren (met veel vrije tijd) voor het houden van vraagge sprekken met huisvrouwen. Br. no. 73 Bur. v. d. Blad. Grote Fordshow in de Belcrum Garage. Ford Taunus 17 M. '69. Ford Taunus 17 M. 1968. Ford Taunus 17 M. 1967, Ford Tau nus 17 M. 1966. Ford Zodiac 1966. Ford Corsair 1966. Ford Taunus 12 M. 1969, Ford Tau nus 12 M. 1968, Ford Taunus 12 M. 1967, Ford Taunus 12 M. Combi 1966, Ford Taunus 12 M. Bestel 1966 Ford Taunus Transit 1967, Ford Cortina 1967, Ford Cortina 1966, Ford Cor tina 1965, Ford Taunus 15 M., Verder nog in voorr. Opel Re kord 1900 1967. Opel Kadett, 1967, V.W. 1968, V.W. 1967, V. W. 1966, V.W. Combi 1967, B. M.W. 2000 1967, BMW 1600 3, Fiat 850 Coupé 1967, Fiat 850 1967, Fiat 850 1966, Fiat 1500 Confort 1967, Fiat 1500 Confort 1966, Fiat 124 1967, Fiat 125 1968, Renault R10 Major 1967, Simca 1501 1967, Simca 1500 GLS 1966, Simca 1500 1965, Daf 44 1968, enzovoort. Alle wa gens van le eigenaar aanrij- dingvrij en worden met 10.000 km. en-of 3 mnd garantie ver kocht. Voor een betrouwbare gebruikte auto naar een be trouwbaar adres, het adres met de grootste voorraad, de grootste omzet en met de aller grootste service. Belcrum Ga rage, Min. Kanstraat 16-20 Breda. Tel. 01600-39900. Geo pend van 8 uur v.m. tot 10 uur n.m. Zondags van 1 tot 5 uur. Te Loop aangeboden Te koop een uitstekende overnaadse spiegelsloep, prijs fl 600,-. L. Hage, Stavenisse, tel. 01663-371. Grote sortering tapijttegels in 7 kleuren 40 x 40 cm. f 1,55 per stuk. Alleen bij 't Tapijt- centrum in Roosendaal. Mo lenstraat 97, tel. 01650-33179 b.g.g. 33372. Super nylontegels in div. kleu ren 37 x 37 cm f 1,75 per stuk Levering met 3 jaar slijtgaran- tie. Alleen bij 't Tapijtcen trum in Roosendaal, Molen straat 97 tel. 01650-33179 b.g.g. 33372. Grijp de winst! 20 pet. 30 pet. 40 pet. korting. Nu zomerprij- zen. Nu 'kopen en in de winter- betalen. Duizenden korte en lange bontmantels. Bont kopen is een zaak van vertrouwen. Een 3-jarig garantiebewijs is dat vertrouwen waard. Meer waarborg voor bont. Desge wenst zeer soepele krediet-ser vice. De grootste en goedkoop ste bontzaak van Nederland. De Bontkoning, Hoogstr. 97 R'dam. Bij koop 2 treinretours vergoed 5 Viola heeft mooie mini panty nylons voor f 1.98. Viola Goes (naast kunsthandel Florence). Te huur aangeboden Gemeubileerde zit-sl. kamer. met pension, c.v. en bad. be slist net persoon. Hobokenstr. 35, Breda, (Wisselaar) Buslijn 1. Huizen Breda, Marialaan, vrij uit zicht, c.v. gas, 5 slaapkamers, koopprijs f 57.500,k.k., tel. 01600-47282. Ginneken. Degl. nieuwbouw, gas-c.v. f 55.000, garage f 5000 V. d. Berg en Co., Makel i.o.g. Nwe G inneken straat 43 Breda Tel. 01600-24421. Goes en omgeving te koop wo ningen en bedrijfspanden zo nodig met uitgebreide hypoth. Makelaarskantoor L. A. van Opstal Zoon, Jac. van Bei- erenstraat 1, Goes. Tel. 01100- 5405. Auto's Motoren T.k.a. Opel Rekord station car '69, Opel Kadett 1967 4- deurs, Opel Kadett de Luxe 1966 2-deurs, Opel Kadett. 1966 4-deurs met schuifdak, Opel Kadett 1966 2-deurs, Opel Ka dett station-car '67, Opel Di plomaat '65, Opel Rekord 1966 2-deurs met schuifdak, Opel Rekord 1700 1966, Opel Rekord 1964 4-deurs, Opel Rekord 1964 2-deurs, V.W. TL 1966, V.W. bestelwagen 1967, Simca 1000 1966 Simca 1000 1963, Merce des 190 1963, Mercedes 220S 1963. Taunus 17 M 1966, Tau nus 17 M 1964, V.W. de Luxe 1964, Opel Kapitan 1963 NSU 1000 '64, Citroen AMI 1964, BMW Coupé 1960, BMW 1600 '66. Deze automobielen wor den onder garantie verkocht. Zaterdags en zondags geopend De Jong's Garagebedrijf, Dorpsstraat 22, Nispen, tel. 0165G-245. Gijzens' Automobielbedrijf bie den u te koop aan Opel Com modore 1967 als nieuw Opel 1 700 1968. Opel 1900 L 1967 Opel Kapitan 1965, Opel Cara van 1967, Mercedes Diesel 1966 200 D, Cortina GT 1967, Cor tina 1500 1967, Cortina 1200 1965, Fiat Confort 1965, Tau nus 15 M. Caravan 1967. Mer cedes 300 1966, Dodge Dart 1965, Simca Tourist 1967, Sim ca 1100 1968, Simca 1000 GLS 1966 1967, Simca 1000 1966, Fiat Coupé 1966, Fiat 850 1967. Fiat 600 1966, V.W. 1500 kever 1967, V.W. 1600 TL 1967, Fiat 124 3 maal 1967, N.S.U. Prinz 1967, V.W. bus 1967, Jalta 1966 Dit is een kleine greep uit on ze voorraad. Keuze uit 60 tot 70 automobielen. Al deze wa gens worden in onze eigen werkplaats getest en van nieu we onderdelen voorzien. Ga rantie op onderdelen en ar beidsloon. Financiering en in ruil mogelijk. Gevestigd Aca demiesingel 34a, recht tegen over KMA. ingang langs de poort, ook ingang Spoorstraat 32, vlak bij station. Geopend 8 uur tot 's avonds 8 uur. Zon- gs 1 uur tot 6 uur. Tel. 39870. Privé 43593. Te koop Renault 4 L '68 4 ver snellingen 35.000 km. inl. 01640 4169. Huisdieren T.k. zwart bruine Duitse her ders, 6 w. oud, met prima stamboom. J. v. Loon, Mo lenstraat 134, Kruisland. T.k. nest Duitse herders, met stamboom en Duitse dog, 2 j. C. v. d. Maden, Molenstraat 18, Kruisland, tel. 497. Vakantie Te koop: caravan, type Thomp son in goede staat, met inge bouwde verwarming. Te bevr. Camping de Veerhoeve, Wol- phaartsdijk. Te koop caravans, nieuwe en gebruikte caravans, spotprij zen, alles moet weg. Antwerp sestraatweg 210, Bergen op Zoom, Fabrieksnieuwe Adria tourca ravans nw. model 1969 4-pers. met torsievering en schokbre- kers, nu slechts f 2.969,-. f 750,- contant, rest op lange termijn. Tevens m onze show room mod. Engelse tour_ en stacaravans merk Belmont en Minster. Nu v.a. f 6.995, Knuppe's Automobiel, en Gara- vanbedrijf, Baarleseweg 34a-b Chaam (N.-Br.), Tel. 01619- Lessen 10 autorljlesseo voor t 47,50 Vervolg- en losse lessen f 7,50 fonkelnieuwe V.W 's Voor ge slaagde leerlingen anti-slipcur sus tegen speciaal tarief Au torijschool „De Centrale" Aan meldingsadressen: Bergen op Zoom- Lekstraat 9, tel 6504 b.g.g 6132, Breda: Stations plein 5. tel. 38718, Roosendaal Boulevard 113, Tel 34097. Ter neuzen Dijkstraat 54 tel 3394 Huwelijken Kennismaking, event, huw. Jonge man zoekt kennisma king met sympathieke vrouw tot 30 jaar, of wed. kind geen bezwaar. Brieven ond. 44. King for flying BERGEN OP ZOOM 1969, 1769e VEILING van alle machines, installaties, gereedschappen en materialen bij de te houden op donderdag 18 september 1969 des morgens 10 u. 15 precies in de grote zaal van DE KORENBEURS, Potterstraat 50, t.o.v. de NOTARIS TH. B. FIKKERS. Korte omschr.: guillotineschaar WILA 2500 x 4 mm, idem TITAN 1250 x 3 mm, 4 pijpenafkort- machines EISELE, div. kleinere scharen en fi- guurschaar; kantpers DUTRANNOIT 2000 mm, div. zetbanken tot 1000 x 3 mm, carrosserie-pla- tenrol- en klopmachines, 2 el. FOKKER-ECKOLD plaatvervormers m. toeb., hydr. pers. 125 ton en garagepers 25 ton; puntlasmachine SMIT PT 35 en lasunit HENZE 50-100 kVA met puntlas- tang, 21 lastransformatoren (SMIT) 300 en 140 A. HOBART MICRO WIRE lasmachine MC 150, 6 'sets gasflessen-wagens m. autogeen lasger.; ko lom- en tafelboormachines VSF, div. afbraam- en slijpmotoren, zeer veel pneum. en el. hand gereedschap, 2 frequentie-omvormers, veel pneum. nietapparaten, el. HOOG'S stoffenschaar, industrie-stikmachines (PFAFF, SINGER); veel stalen werkbanken en schragen, 20 al. montage- trappen, veel meubelmakerswerkb., lastafels; 2 viercil. tweetraps compressoren ALUP m. 2 BAUKNECHT-motoren 11 kW op één drukvat; gr. partijen restanten plaatstaal, strippen en pro fielstaai, pijpen en assen, aluminium-strip en geelkoper, restanten roodk. pijp, plasticpijp, perspex en glas, Tempex en Isoverbel, bekl.-stof- fen, rubberstrips, bev.-materiaal en accessoires, zomede compl. set houtbewerkingsmachines. BEZICHTIGING: Wassenaarstraat 55, Bergen op Zoom, op ma. 15 t/m wo. 17 sept. 10-17 u., op de verkoopdag 18 sept. 8-9.45 uur. KATALOGUS s.v.p. aanvragen bij makelaars, beëd. taxateurs machines en techn. installaties, Amstel 177, Amsterdam, tel. 020-52298 en 232257. Woensdag 3 september start een nieuwe opleiding voor theoretische en praktische lessen door ervaren docenten en bekwame instructeurs. KOM EENS KENNIS MAKEN EN NEEM EEN PROEFLES WIE VLIEGT KRIJGT EEN ANDERE KIJK OP DE WERELD dinsdag 2 september begint een nieuwe cursus voor opleiding tot het examen. Nadere inlichtingen tel. 01652-3377 Het bijkantoor aan de Julianalaan no. 33 zal met ingang van 1 sept#" ber weer Tevens wordt er iedere vrijdag een avondzitting gehouden van ha^ seven tot half acht. WEsJcJo N 27.000 deel uitmakend medewerkers. van Nederlands VMF/Stork- grootste Werkspoor fabrikant en exporteur van zware kapitaal goederen heeft plaats voor: In ons scholingscentrum in het Botlekgebied kunnen BANKWERKERS LOODGIETERS C.V. MONTF""S e.d. worden opgelet iot PIJPFITTER, Electrisch lassers met ervaring kunnen worden I opgeleid tot PIJPLASSERS. Afhankelijk van reeds opgedane ervaring duren bovengenoemde opleidingen 3-8 weken. Na een succesvolle opleiding wordt u geplaatst op een van onze bouwplaatsen welke zich in hoofdzaak in het Botlekgebied bevinden. Plaatsing elders in Nederland is ook mogelijk. Nadere inl. kunnen verkregen worden op dinsdag 2 sept. a.s. tussen 19.00 en 20.00 u. bij de Gew. Arb.bureaus te ETTEN, Vine, v. Goghplein 37 en te ZEVENBERGEN. Noordhaven 20, alwaar een Wescon-verte- genwoordiger aanwezig zal zijn. Evt. gemaakte reiskosten worden vergoed. 2*2 Op de tekenkamer van onze technische dienst is plaats voor enige HUN TAAK: hef o.l.v. een groepsleider-constructeur, be rekenen en tekenen van machines, installaties of onder delen hiervoor. WIJ VRAGEN minstens mts (voorheen uts) opleiding, afd. werktuigbouw, met ervaring in soortgelijke werkzaam heden. WIJ BIEDEN: een goed gesalarieerde betrekking, goede so ciale voorzieningen en een prettige werkkring. Zij die belangstelling hebben voor deze functie, wordt verzocht eigenhandig geschreven brieven te richten aan de personeelsdienst van ons bedrijf, postbus 230 te Breda, onder vermelding van het nummer 255 in de linker bovenhoek van de brief. KONINKLIJKE IJZERGIETERIJEN EN EMAILLEERFABRIEKEN "DE ETNA" N.V. BREDA. DEN HAAG De Nederlar en nieuw Nederlands record!. Ioeg van Sagitta onder slecli tel op de 4 x 100 meter ging (eter kwam terecht bij AD./ terk, op de foto boven tijdel erder de derde sportpagina) feïiV V ^JtiGERDuiDTDtPmmrNCmuMRSdim mti ERRETEEHMP HEEN. m KNAU-vertegenwoordiger Jan

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 4