BREJMRÏ Paniek na ontploffingen Nationaal plan nodig om water veilig te stellen Vier doden bij frontale botsing Nieuwe premier in Ghana Italiaanse steun voor Suenens )verwegend droog GARAGEBRAND IN ST. WILLEBRORD J ZEELAND ERT ACTIE GR MEER RMING NKV DENKT OVER GEZONDHEID 150.000 FANS VAN BOB DYLAN Vragen over ultra- centrifuge-project Brits beleefdheidsbezoek begon in Duitse cel morgen In 't kort Ontvoerde kleuter spoedig terug Hoeishet mogelijk. Vergadering NPD verboden SPORT VERENIGINGEN Huisartsenkritiek op J. Hendriks DONORS De Achtste' PvdA-Brabant teleurgesteld over standpunt fractie N W estduitse soldaat vlucht in jeep vol wapens TIJD DRINGT NIEUWE OPBOUW wasautomaten 3 DE STEM VAN MAANDAG 1 SEPTEMBER 1969 3 (Van onze correspondenten) OOSTERWOLDE Zaterdag nacht heeft zich op de weg tussen Drachten en Smiide onder Ooster- wolde een frontale botsing voorge daan, waarbij vier personen om het leven kwamen. De 19-jarige be stuurder van de auto uit de rich ting Smiide, A.C. van Dijk, werd op slag gedood, evenals de naast hem zittende 25-jarige H. van Ernst, bei den uit Oosterwolde afkomstig. De bestuurder van de tegenligger, de 58-jarige H. Penninga uit Assen moest uit het brandende wrak van zijn auto bevrijd worden. Hij over leed in een ziekenhuis te Assen. Zijn echtgenote, mevr. G. Penninga- Rozema, overleed ter plaatse. De toedracht van het ongeval staat nog niet vast. Een achter Van Dijk rij dende automobilist heeft getuigd dat deze herhaaldelijk zonder aan wijsbare redenen op de linkerhelft gereden had. De botsing vond ook op die weghelft plaats. VORDEN In Vorden vloog een auto uit de bocht. J. Sanders en H. Wenitink uit Vorden kwamen om het leven. De bestuurder werd licht ge wond. Twee andere personen wer den zwaar gewond. BRUMMEN In Voorstonden is de 39-jarige mevrouw E. van der Beek-Hoffman uit Zuitphen dodelijk verongelukt. De auto, die door haar man bestuurd werd, kwam in een slip en botste tegen een boom. HEESCH In Heesch is de 17- jarige A. van Loon uit Nistelrode met zijn bromfiets tegen een links van de weg staande boom gereden. Hij was op slag dood. UTRECHT In Utrecht verleen de de 18-jarige leidekker H. .van Woudenberg met zijn bromfiets geen voorrang. Hij kwam in botsing met een auto. De jongen overleed in een ziekenhuis. GRAMSBERGEN De 50-jarige mevrouw Van Engen uit Den Velde kreeg op een kruising geen voor rang. Haar wagen kwam in een weiland terecht. Zij overleed in een ziekenhuis aan zware inwendige kneuzingen. VEENENDAAL Het 7-jarige dochtertje van de familie Veldhui zen uit Veenendaal is in een zieken huis overleden aan de verwondingen die het opliep toen ze bij het over steken door een auto werd gegre pen. HEERENVEEN De 21-jarige W. Strampel uit Heerenveen is bij een inhaalmanoeuvre geslipt en te gen een lichtmast gebotst, waarna zijn wagen in een sloot terecht kwam. De jongeman was op slag dood. ACCRA (RTR - AFP) Dr. Kofi Busia zal de eerste burgerlijke rege ring in Ghana vormen na de om verwerping van het bewind van pre sident Kwame Nkroemah in februa ri 1966. Zaterdag werd bekend dat Busia's partij de partij van dé vooruit gang bij de verkiezingen in Gha na al 74 van de 140 parlementsze tels had veroverd. Krachtens de nieuwe Ghanese grondwet wordt de leider van de partij met de meeste zetels in het parlement premier. Ghana is na de staatsgreep tegen het bewind van Nkroemah gere geerd door de door het leger ge steunde „nationale bevrijdingsraad". Dr. Kofi Busia is een felle tegen stander van Kwame Nkroemah. BLARICUM (ANP) In de boerderij van de heer B. de J. te Blaricum is ingebroken, waarbij echter ook het 2,5-jarig dochtertje Mieke werd ontvoerd. De inbrekers hadden het kind vermoedelijk mee genomen omdat het wakker was ge worden en ging huilen. Het meisje werd tegen zeven uur gistermogen ongedeerd langs de weg in Laren gevonden. De vader bemerkte omstreeks zes uur gister morgen, toen hij beneden kwam, dat een raam was opgeschoven en dat in de kamers alle kasten over hoop waren gehaald. Geld en waar devolle voorwerpen werden niet ver mist, maar bij nader onderzoek kwam hij tot de ontstellende ont dekking dat zijn dochtertje was ver dwenen. De Blaricumse politie be gon onmiddellijk op volle toeren met het onderzoek. Reeds om zeven uur kwam evenwel bericht van een mevrouw uit Laren dat zij het kind huilend op de weg had aangetrof fen. Van de inbrekers ontbreekt overigens nog elk spoor- ASSISI (KNP) Kardinaal aartsbisschop Pellegrjno van Turijn heeft in Assisi verklaard het in be ginsel eens te zijn met de kritische eisen, die kardinaal Suenens van Bel gië in zijn geruchtmakende interview heeft gesteld ten aanzien van de col legaliteit in de kerk, het functioneren van de curie en de positie der pau selijke diplomaten. (ADVERTENTIE) Wat is die Spar vandaag weer voordelig. DARMSTADT (AFP) De politie van Darmstadt (Hessen) heeft een verkiezingsbijeenkomst van de NPD, die volgende week donderdag op het marktplein zou worden gehouden, verboden. De NPD-voorzitter, Adolf von Thaddem, zou ook op deze bijeen komst aanwezig zijn. DEN HAAG (ANP) De heer A- de Goede, lid van de Tweede Ka mer voor D '66, heeft de ministers van Buitenlandse Zaken en Economi sche Zaken schriftelijk gevraagd of het juist is dat in hei drielandenover- leg inzake de verrijking van uranium door middel van ultra-centrifuge gro te moeilijkheden van buitenlandspo litieke en technisch-organisatorische aard zijn gerezen zodat op dit mo ment zelfs geen afspraak bestaat voor nieuw ministerieel overleg tus sen de drie landen. De heer De Goede vraagt verder of het juist is dat er Duitse activi teiten worden ontplooid om zelf tot fabricage van centrifuges te geraken. KOLONEL Mary Booth, een kleindochter van de stichter van het Leger des Heils is op 81-jarige leef tijd in Londen overleden. DE AMERIKAANSE militairen, die deze week in Vietnam weiger den een aanval uit te voeren, zul' ien niet voor de krijgsraad komen. (ADVERTENTIE) Wilt u uw voordeel doen bij uw aanschaf van sportkleding en sportartikelen. Vraag dan naar speciale verenigingscondities De heer v. Rooy geeft u gaarne alle inlichtingen. A Veamarktstraat 21, Breda Tel. 33975 SPORTHUIS STBURG jtadhuis: Expositie Zeeuwse Cunstkring ,-ANNA TER MUIDEN toorm. Raadhuis: Schilderijen leeldhouwwerk van Jos But Baron R. de Meester de Betzj >rouck. 5STDORPE galerie Troutzaerte: Beeldhoï werk Frans Cox; grafisch werk: R. Anthonio en kleinplastiek brons vain Marja van Putten. DIVERSEN JMBURG pet Koetshuis 14.30 uur Rondleiding door bossen van „Westhove" OSTBURG Ledel 14 en 19 uur Voorlichting groenten en fruit ,g voor deze rubriek tel. 011 38 of Postbus 116 in Middelt! Hoon 13® (Van onze correspondent) DEN HAAG „Het is typisch dat er nu kritiek komt op het abonne mentensysteem, nu twee jaar geleden de nieuwe en aanzienlijk hogere huisartsentarieven zijn vastgesteld op basis van de werkelijke kosten' Aldus de heer C. Z. Salome, vice- voorzitter van de Landelijke Huisart sen Vereniging in zijn commentaar op de opmerkingen van de heer J. Hendriks (voorzitter van de Rooms- I katholieke bond van Ziekenfondsen) j die wij zaterdag publiceerden. „Het invoeren van betaling per j verrichting", aldus de heer Salome, „zou financieel voor de ziekenfond sen weinig verschil maken. Een ver- richtingssysteem zou wel voor artsen én fondsen leiden tot een veel inge wikkelder administratie". Vooruitzichten V voor dinsdag en woensdag opge steld door het KNMI op zondag 18.00 uur. Dverwegend droog enkele opklarin gen en gematigde temperaturen. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland. Voor dins dag: Aantal uren zon: 2 tot 8, min. «temp,: 0 tot 4 graden onder normaal. Max. temp.: van ongeveer normaal tot Hl® graden onder normaal. Kans op een 1 j|ro&e periode van minstens 12 uur: procent. Kans op een geheel droog gfctmaal: 90 procent. Voor woensdag: Aantal uren zon: !l tot 8. Min. en max. temp.: van on- ?eveer normaal tot 3 graden onder Normaal. Kans op een droge periode ran minstens 12 uur: 95 procent. Kans 'P een geheel droog etmaal: 90 pro- Jent. Dr. C. P. Sporken, directeur van het mgr. Bekkerscentrum van de Katholieke Universiteit van Nijmegen verdiepte zich in de ethische proble matiek van de gezondheidszorg. Hij ontwikkelde daarbij vanuit een chris telijke visie de gedachte dat de gehele bevolking bij de gezondheidszorg recht op mede-verantwoordelijkheid heeft. Met betrekking tot het voortijdig afbreken van de zwangerschap stelde hij dat die verantwoord is op medi sche indicatie. Alleen op grond van sohiale overwegingen slechte be huizing. ongehuwd zijn, enzovoort acht hij dit echter ethisch onaan vaardbaar. Interessant was de gedachte die hij ontwikkelde met betrekking tot de orgaantransplantaties en het vraag stuk van de donors. „Als wij echt so ciaal gevoel hebben en werkelijk ernst maken met onze verantwoorde lijkheid ten opzichte van de onwik- kelingslanden, hoe kunnen we dan geldbesteding aan de orgaantrans plantaties verantwoorden. „Met het geld", zo zei dr. Sporken, „voor één niertransplantatie in ons land zouden we een paar honderd mensen in India voor blindheid kun nen behoeden of in Afrika van me laatsheid genezen. Er is geen pas klaar antwoord te geven op de vraag of het leven van één individu in onze welvaartsstaat zoveel meer waard is". Dr. Sporken gelooft persoonlijk dat men de transplantaties niet moet stilleggen, omdat dit de vooruitgang van de medische wetenschap op on verantwoorde wijze zou afremmen. Maar het feit dat we zo handelen, moet volgens hem wel een appèl blij ven op onze medeverantwoordelijk heid ten opzichte van anderen. Wilhelminastraat 34 - 36 Breda Tel. 24500 Komt u eens lang! (Van een onzer verslaggevers) TILBURG Het gewest Noord- Brabant van de Partij van de Ar beid heeft zaterdag een motie aan genomen waarin staat dat het ge west teleurgesteld is over het feit dat de Tweede Kamer-fractie van de P.v.d.A. reeds een standpunt heeft ingenomen ten aanzien van de ves tiging van de achtste medische fa culteit. Zoals bekend heeft de fractie zich uitgesproken voor vestiging in Lim burg. Het gewest Noord-Brabant van de P.v.d.A. stelt zich op achter het provinciaal bestuur van Bra bant, dat op grond van zakelijke overwegingen tot de conclusie is ge komen dat de achtste medische fa culteit in Brabant thuis hoort. De motie is naar het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie van de P.v.d.A. gestuurd. MET INGANG van 1 oktober zal de heer C.R. Smit wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd aftreden als president direc teur van Esso Nederland NV. HANAU (HESSEN) (AFP) Drie Britse gemeenteraadsleden, die naar West-Duitsland waren uitgenodigd, zijn bij vergissing achter tralies in een politiebureau in Hanau beland. Zij kwamen daar vrijdagnacht aan en vonden de deur van hun hotel ge sloten, omdat het al zo laat was. Na vergeefse pogingen gedaan te hebben om alsnog het hotel binnen te komen, besloten zij naar het politiebureau te gaan, waar de dienstdoende politiemannen hun slaapgelegenheid in een cel aanboden. Deze politiemannen werden 's morgens afgelost, maar vergaten hun opvolgers op de aanwezigheid van de drie Engelsen attent te maken. De opvolgers zagen tot hun verwondering de deur van de cel der Engelsen open staan en haastten zich deze te sluiten en wel door de sleutel veilig heidshalve twee maal om te draaien. De even later ontwaakte Engelsen merkten, dat de deur solide gesloten was. Zij begonnen hevig te protesteren, hetgeen de agenten de indruk gaf, dat zij met ontwaakte dronkaards te ma ken hadden. Het misverstand werd eerst tegen het einde van de ochtend ontdekt, dank zij de interventie van de burgemeester van Hanau, die zijn gasten op „vrije voeten" deed stellen. Zo zag de garage in St. Willebrord er uit na de brand. Op de foto rechts een van de cilinders, die de brandweer nog kon redden. Andere cilinders, die ontploften, zorgden voor honderden gebroken ruiten. (Van een onzer verslaggevers) ST. WILLEBRORD In een vijf tigtal woonhuizen te St. Willebrord is gisteravond omstreeks half negen paniek uitgebroken toen ten gevolge van ontploffingen van zuurstof- en gasflessen honderden ruiten sneu velden. De ontploffingen waren het gevolg van een brand in een garage aan de Irenestraat. Tot op een af stand van honderd meter zijn er rui ten gebroken. Uren na het uitbreken van de brand waren mannen bezig glasscherven te ruimen en karton en boardplaten tegen de kozijnen te slaan. Persoonlijke ongevallen ble ven op lichte snijwonden na, uit. De politie raamt de schade voorlopig op 50.000 tot 80.000 gulden. Garagehouder W. Gijzen startte in de garage, die uit zandsteen, hout en golfplaten was opgetrokken, een auto. Direkt daarop zag hij een enor me steekvlam. Onmiddellijk daarna stond de hele garage in lichterlaaie. Van de acht auto's personen en bestel gereedschappen, smeerolie en andere garagegereedschappen kon niets meer worden gered. Ook de aanwezige zuurstofcilinders en gasflessen konden niet meer in vei ligheid vorden gebracht. De garage ligt ongeveer in het midden van een dichtbebouwde nieuwbouwwijk in St. Willebrord. Over een oppervlakte van 100 bij 50 meter sloegen in nagenoeg alle woonhuizen aan de achterzijde de ruiten uit de sponningen. Het brand weerkorps van St. Willebrord, geas sisteerd door de korpsen van Hoe ven, Rucphen en Etten-Leur, wist te bewerkstelligen dat de brand be perkt bleef tot de garage. Omliggen de panden kregen wel waterschade, terwijl in tal van woningen aan Irene-, Emma-, en Wilhelminastraat en -plein vitrage en gordijnen scheur den. Eén brandweerman kon zich ter nauwernood redden toen hij door de luchtdruk die een ontploffende cilin der teweeg bracht tegen een muur sloeg. Het verkeer in Willebrord is een half uur gestagneerd geweest Over de directe oorzaak kon de politie gisteravond nog niets vertel len SSINGEN (ANP) - De Kath Verkende Jongeren in Zeelai besloten een actie te ga voor meer vorminS en sc^ an werkende jongefcn ®n cie. Met name op Walcheren md moet huns inziens een vt nstituut worden gerealiseei juist daar vele werkende jo van vorming blijven verstokf i ander kwam aan de orde t een in Vlissingen gehouü :nd-bijeenkomst. stelden vast, dat er wettelij ngen moeten komen, die de n heid garanderen dat er minstr ag per week gelegenheid is v ps- en vormingsonderwijs. nd is een aantal actiegroep neerd die zich inzetten voor ering van deze eisen. GEN, Dinsdag 2 septemb ;n op Zoom; 7.29 en 19.41 u| weert; 6.32 en 18.45 uur; Drimmelen 10.19 en 22.26 ui| euzen; 5.58 en 18.11 uur; ingen; 5.29 en 17.42uur; leldinge 7.19 en 19.31 uur. nstkring INNA TER MUIDEN orm. Raadhuis: Schilderijen eldhouwwerk van Jos But ron R. de Meester de Betz| ouck. ITDORPE ilerie TroutzaerteBeeldhoil :rk Frans Cox; grafisch werk» Anthonio en kleinplastiek I ons van Marja van Putten. DIVERSEN JTBURG j Commerce 19.30 uur istzegelbeurs 4GSTDIJK ng. de Kort 15 uur Gaaibollitil v. Dijk 15 uur Schieting 1 LL-GRAAUW Verras 15 uur Schieting DDORPE de Block 14.30 uur ejaardenschieting ESKENS itkomst 14 en 19.30 uur o or lichting groenten en fruit I R EEL, FILM, CONCERT S.NEUZEN ,uxor 20 uur lacht van haat 18 jaar TWERPEN iioscopen Als ondeT vandaag NT .ioscopen Als onder vandaag -NIKLAAS (ioscopen Als onder vandaag TENTOONSTELLINGEN DDELBURG ileeshal Stadhuis: ïrafisch werk van Picasso (Van onze correspondent) WIGHT Dit week-end is het dan gebeurd. Bob Dylan trad op en de invasie van het eiland Wight door 150.000 pop-fans was een feit. Zij kwamen te voet, per auto, per helikopter en zij hadden daar op de glooiende heuvels van Wight meer dan 14 uur lang achter el kaar gezeten met een vermoeide, soms wanhopige uitdrukking op hun gezichten. De rijen, die zich voor de etens tenten en toiletten vormden, waren enorm. Er stonden er voortdurend 300 te wachten voor een toilet. De genen, die luisterden, zaten op de grond en waren omgeven door een orkaan van geluid, die geprodu ceerd werd door 1500 watts ver sterkers. Temidden van de gewone fans waren er beroemdheden als Jane Fonda en Roger Vadim. De zaterdagmiddag verliep lang zaam. want Dylan zou pas 's avonds om negen uur optreden- Ondertussen waren de dorpsbewo ners absoluut stomverbaasd. Niet zozeer door de massa jongelui, als wel door hun kalmte en beleefd heid. De winkeliers verdienden er meteen goed aan. Er gingen geruchten dat het fes tival een financiële strop zou wor den. Dit werd tegengesproken door een van de organisators, die zei dat ze winst maakten, zodra er meer dan 40.000 mensen kwamen. Toen hij dit zei, waren er al 70.000 aanwezig. Het lijkt een gewone, zeer druk- ke camping. Het verschil zit in de soorten tenten. Popfans plegen nu eenmaal geen bungalowtenten mee te slepen. Voor het optreden van Bob Dylan ook niet. Riki Farr, een van de organisa tors, zei: „Dylan is een groot man, maar hij moet niet overdrijven", toen de Amerikaanse zanger wat erg lang wegbleef. De andere groe pen konden de fans Dylans optre den nauwelijks doen vergeten. Het optreden van Dylan, samen met de ,,Band" was ongetwijfeld het hoogtepunt. DE BRANDSTICHTERS van het Rijksdaggebouw zijn geïdentificeerd. Het is zo heeft het Europese co mité voor het wetenschappelijk on derzoek van de oorzaken en gevol gen van de tweede wereldoorlog be kend gemaakt zeker dat de Ne derlander Van der Lubbe in een val is gelopen. DE MILITAIRE politie heeft in Saloniki een groot aantal arresta ties verricht onder gepensioneerde officieren. Ook zouden „preventie ve" arrestaties bij studenten zijn verricht. DE FRANSE journalist Georges Penchenier, die voor radio Luxem burg in Tsjechoslowakije verbleef, zal niet worden vrijgelaten. Er is een bevel tot gevangenhouding te gen hem uitgevaardigd. DE 59-jarige Brit Charles Hen- drick, de derde Brit met een over geplant hart, is overleden. (Van een onzer verslaggevers) GEMERT. Nederland gebruikt op het ogenblik 1 miljard kubieke meter water per jaar. Dit verbruik zal omstreeks het jaar 2000 zeker 4 miljard kubieke meter zijn. Tegen die tijd zal men minstens 21/2 miljard kubieke meter water moeten winnen uit oppervlaktereservoirs. De voornaamste bronnen zullen dan Rijn en Maas zijn. Twee rivieren die door afvalstof fen sterk zijn vervuild. Industrieafval en stadsvuil worden in ons land op het ogenblik „geprodu ceerd" In de orde van grootte van 4 miljoen ton. Over enkele tientallen jaren zal het zeker 10 miljoen zijn. Dat betekent dat regionaal kostbare verbran- dings-tostallaties zullen moeten worden gebouwd. (Van onze correspondent) BONN Een soldaat van heit Westduitse leger is gisteren naar Oost-Duitsland gevlucht in een jeep, die hij vol geladen had met wapens en munitie. Hij wachtte verscheide ne uren aan de rand van een mij nenveld om opgepikt te worden door Oostduitse granswachten, terwijl le den van de Westduitse grenspolitie en zijn commandant tevergeefs trachten hem over te halen om te rug te keren. De soldaat, Olaf örtsch (27) had ook geprobeerd de wapenkamer en barakken in brand te steken. Hij heeft een kameraad gedwongen om hem naar de grens van Hessen en Thuringen te rijden. Deze zegt dat hij daarna door Förtsch in elkaar geslagen werd en dat hij zichzelf met veel moeite naar Westduits grondgebied kon voortslepen. Afwachten op dit gebied zal nare gevolgen hebben. Er moet een natio naal plan komen om alle intergemeen telijke voorzieningen op elkaar af te stemmen. Daarbij moet men efficiënt te werk gaan. Dat stelde dr. A. J. H. Bartels, oud staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zaterdag toen hij op de NKV-studiedagen in Gemert sprak over de regionalisatie in de ge zondheidszorg. Ook als men de watervoorziening van ons volk veilig wil stellen is een nationaal plan nodig. In 1966 is op dracht gegeven het op te stellen. „De tijd dringt. Dit plan moet op ta fel komen. Er zullen ingewikkelde wettelijke regelingen nodig zijn. De hele problematiek van de drinkwater voorziening moet nationaal geregeld worden. De ramp met de Rijn van enkele maanden geleden heeft wel bewezen, hoe kwetsbaar op het ogen blik juist die watertoevoer is." De luchtverontreiniging is nu, door het toenemend gebruik van aardgas niet verontrustend. Maar de sterke groei van de bevolking en de toene mende industrialisatie zullen dit snel veranderen. Het gebruik van aardgas zal ver plicht moeten worden gesteld in de nieuwbouw en bij vernieuwing van stookinstallaties. Ook zal men in dustrieën onder bepaalde omstandig heden moeten kunnen verplichten over te schakelen op het stoken van zwavelarme brandstof. Aan nieuwe fabrieken zullen op dit gebied hoge eisen moeten worden gesteld. De ver ontreiniging van de lucht zal nauw lettend moeten worden gevolgd door een versnelde opbouw van het bewa kingssysteem". „In de gehele sector van de milieu hygiëne komt het aan op deskundig heid en regionale uitvoering. Die moet dan worden ingepast in een na tionaal plan". Niet minder dringend vindt dr. Bar tels de noodzaak om op het veelom vattende en sterk versnipperde ge bied van de ambulante gezondheids zorg (kruisverenigingen en huisart sen) de bestaande structuren te door breken en aan de hand van een na tionaal plan tot een nieuwe opbouw te komen. In kringen die zich hiermee bezig houden is een proces in die richting aan de gang. Maar grotere snelheid bij het realiseren van de ideeën is wenselijk. Er zijn in ons land 266 ziekenhuizen 63.000 bedden en 167 verpleeg tehuizen 16.500 bedden. Ziekenhui zen zijn er genoeg, verpleeghuizen te weinig. Regionalisering bjj het beheer, het bestuur en de leiding van de zieken huizen is dringend nodig. Daarbij hoort de medische coördinatie in han den te liggen van medici. Dr. Bartels stond vrij uitvoerig stil bij de vormen die moeten worden gezocht om tot een goede coördinatie van de ver schillende leidingniveaus van de zie kenhuizen te komen. „Wij kunnen ons ook op dit gebied de luxe niet langer permitteren van goedwillend en vrijblijvend overleg dat te vaak verzandt. Daarvoor in de plaats zal de vakkundige aanpak moeten komen." (ADVERTENTIE) HONDERDEN GULDENS GOEDKOPER 416 Superautomatic 421 h Monoknop 412 Automatic de Luxe. en toch kwaliteit, garantie en service Dat kan alleen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 3