Vlootschouw in Paal Stichting V erpleeg- huizen vergadert voortaan openbaar Natii nodi wate te st M. Remery 40 jaar bij Zuidchemie Rondreis bij 20-jarig bestaan Wandelsport Biezelinge beste in Terneuzen AXEL SAS VAN CENT TERNEUZEN ,Wie wenst het woord' CHU EN AR IN KAPELLE SAMEN Noord Beveland MIDDELBURG KWJ ZEELAND VOERT ACTIE VOOR MEER VORMING NKV DENK óverwegend dro Exportkomkommers in bakken van kunststof Ds. Stems nam afscheid Zware schade bij botsing Geen zwembad in Kreeftenpark Eerste-prijswinnaar kleiduivenschieten Het Nederlands Instituut voor spreekvaardigheid Er is nog gsleesenhesd S©t inschrijving INGESCHREVEN IN HANDELSREGISTER Wat en waar MORGEN TIJD DRING LUCKY LUKE: DE GROTE TREK Huisartsen: krit op JHendriks Een overzicht van de vlootschouw en links de ondergelopen kade. (Van onze correspondent) MIDDELBURG Na twintig jaar besloten vergaderen, heeft de Stich ting Verpleeg en Rusthuizen Zee land besloten, dat er voortaan in het openbaar vergaderd zal worden. De ze tehuizen worden gesubsidieerd uit overheidsgelden en uit fondsen die het Nederlandse volk zelf opbrengt. Daarom vinden wij, dat deze zaken in de openbaarheid moeten worden behandeld, aldus de heer A. J. Ka- land, voorzitter van deze stichting. Het voltallig bestuur heeft in ver band met het 20-jarig bestaan een oriëntatiebezoek gebracht aan alle in gebruik zijnde huizen. De reis ging eerst naar Tholen, waar het bejaardentehuis Ten Anker, dat per 1 jan. j.l. was overgenomen van een stichting, bekeken werd. Het zal een dependance worden van Ter Volcke in Goes. Eerst zal men nieuwe ge bouwen plaatsen, n.l. een zusters- flat en een service flat. Dit zal een woonvorm worden, die ligt tussen verzorgingsflat en bej aardenwoning. Men heeft in verband hiermee een commissie opgericht, waarin o.a. de burgemeester van Tholen en een maatschappelijk werker zitting zul len hebben- Dit tehuis is hoofdzake lijk op Tholen, St. Philipsland en West-Brabant gericht. De tweede aanloopplaats was Ter Valcke in Goes. Er werd een ha. grond aangekocht, waarop 'n ver zorgingstehuis zal worden gebouwd ter vervanging van het zeer ontoe reikende gebouw op de Beesten markt. Men gaat er tevens een af deling creëren, voor jongere chroni sche invaliden, die nog tot beroeps matige arbeid in staat zijn, en die in heel Zeeland nog geen eigen plaats hebben. In de toekomst gaat men er nog een afdeling bijbouwen voor psychisch gestoorde bejaarden. Daarna ging het naar Iepenoord in PiOBIAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie Zeeland ABONNEMENTSPRIJS 14.0(1 per kwartaal (excl 50 cent incassokostenf 4,75 p maand (excl 5 cent incassokosten) KANTOREN Steenstraat 14. Hulst tel. 01140-3751 Klokstraat 1, Goes tet 01100-8030 KLACHTE1» BEZORGING (na kantooruren) tel. 01158 - 1940 tel. 01180-5550 REDACTIE ZEELAND: Chel Zeeuwse redactie A F. Koopman (01180 -7438) REDACTIE ZEEUWSCH VLAANDEREN G. van Berkel (01150 4866) J Drieskens (01140 3867) C. Schets (01180 - 7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHOCWEN-DUIVELAND J. Robesin (01140-20U5) SPORTREDACTIE ZEELAND Th Klein (01150-4865) EXPLOITATIE ADV. L. K M de Jong (inspecteur) Terneuzen, teL 01150-4281 Th. de Bakker Terneuzen, tel. 01150-2601 M. Bogers Oostburg, tel. 01170-2893 C. Menu Goes, tel 01100-8030 J. Schieman Axel, tel 01155-1224 Oostkapelle. Dit is na grondige ver bouwing sinds 11 aug. j.l. weer in gebruik. Het ligt in de bedoeling, dat men uit Vijvervreugd in Middel burg, de beste verpleegden tussen de 18 en 45 jaar selecteert en die onderbrengt op Iepenoord. In Ter Mantelinge, Domburg blijken de be jaardenwoningen een succes. De be jaarden zijn entousiast over deze vorm van wonen. De stichting gaat proberen het aantal van deze wonin gen te verdubbelen. Der Boede ter Poorte Koudekerke, heeft een nieuw zusterhuis en zal ruimte krijgen voor honderd bed den. Tevens gaat men beginnen met een dagverpleeghuis- Dit zal het eerste initiatief zijn van deze aard in Zeeland. Op deze manier, wil men het chronische patiënten mogelijk maken, door intensieve therapie in de Boede, thuis te blijven wonen. Binnen het half jaar waren er al twintig aanmeldingen. Tussen de twee zustei (flats, heeft men zelfs een zwembad geprojec teerd, wat dan tevens een flinke steun moet zijn, voor het aantrekken van nieuwe verpleegsters. In ter Hooge te Middelburg, schrok het be stuur van de situatie aldaar. Er moet hier het een en ander verande ren. In Vijvervreugd Middelburg bouwt men hard aan de uitbreiding, een dagverblijf van zes en negentig bedden ter vervanging van het oude op het Bolwerk. De heer Kaland vat te zijn conclusie aldus samen: de huizen zien er bijzonder goed ver zorgd uit; er is op het moment geen nijpend tekort aan personeel meer. (Van onze correspondent) TERHOLE Zaterdag werden bij goed weer wandeltochten geor ganiseerd te Terneuzen. De plaatse lijke wandelvereniging De Jonge Zwervers had voor mooie routes ge zorgd. 's Morgens om 10 uur gin gen 17 wandelaars van start om 40 km af te leggen. Hun route liep door de Braakman via Sluiskil weer naar Terneuzen. 's Middags om 2 uur startte van af het sportpark een kleurige stoet wandelaars met in totaal 407 deel nemers die 15 of 25 km af te leggen hadden. Deze route liep langs de kreek van Othene. Ze werden uitge leide gedaan door de drumband Irene en de drumband met majoret- tenpeloton van de harmonie Terneu zen. Wethouder v.d. Ploeg reikte 's avonds de prijzen uit. De uitslag van de groepen op de 5 km: 1. W.S.V. Beatrix, Terhole 477 pnt, 2. W..S- Hontenisse, Kloosterzan- de 465 pnt, 3. W.S.. Jeugdbelang, IJzendijke 463 pnt, 4. De Jonge Zwervers uit Terneuzen, 455 pnt. 10 km: 1. W.S.V. Stap voor stap voorwaarts, Biezelinge 506 pnt, 2. W.S.. Beatrix uit Terhole, 504 pnt, 3- W.S.. Hontenisse, Kloosterzande 501 pnt, 4. W.S.V. Jeugdbelang, IJzendijke 492 pnt, 5. De Jonge Zwervers, Terneuzen 491 pnt, 6. W.S.V. Clinge, Clinge 487 pnt. (Van een onzer verslaggevers) GRAAUW Met een 50-tal sche pen en scheepjes, zowel motor als zeiljachten, hield de watersportvere niging „Sa-eftinghe" haar jaarlijkse vlootschouw. Het muziek- en drum band gezelschap uit Graauw zorgde op een van de schepen voor een mu zikale omlijsting. Deze vlootshow met een mini mosselfeest heeft zeer veel bezoekers naar het kleine ha ventje de Paal getrokken. Voor de niet varende was er tevens de gelegenheid om met pijl en boog op twee liggende wippen te schieten. De opkomende vloed zorgde na af loop nog voor een extra show voor de kijkers aan de wal, door de kade geheel onder water te zetten. On danks het stralende weer kwamen toch velen met natte voeten thuis- (Van onze correspondent) GOES Het bestuur van het cen traal bureau van de tuinbouwvei lingen heeft besloten dat de aanvoer van exportkomkommers met in gang van het seizoen 1970 moet plaats vinden in eenmalige bakken vervaardigd uit schuimplastic poly styreen. Komkommers die niet van export kwaliteit zijn moeten in raeermalig fust op de veilingen ko men. Het Centraal Bureau van de vei lingen heeft dit besluit genomen na uitvoerige en langdurige proefne mingen. Het grote voordeel van de nieuwe verpakking is dat ze erg weinig weegt en aantrekkelijk is uit een oogpunt van presentatie. Voor de exporteurs is het voordeel dat het tijdrovende ompakken van kom kommers voor export komt te ver vallen. Er zullen centrale uitgifte en inname prijzen voor deze nieuwe komkommerverpakking worden vastgesteld. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT De commer ciële onderdirecteur van de Zuidche mie te Sas van Gent, de heer M. Remery, viert vandaag zijn veertig jarig jubileum. Op 1 september 1929 trad de heer Remery in dienst van de N.V. Maatschappij tot Vervaardi ging van Spiegelglas en werd na verloop van enkele jaren benoemd tot verkoopleider van deze fabriek. In de vijftiger jaren werd hij te vens benoemd tot procuratiehouder van de fosfaatfabriek, het bedrijf dat met de„glasfabriek" ten nauw ste was verbonden. De fusie tussen St. Gobain en Pechiney in 1962, waaruit de nieuwe groep „Pechiney- St. Gobain" ontstond, had tot ge volg, dat de „glasfabriek" haar naam bleef behouden en de voorma lige fosfaatfabriek „Zuidchemie" werd genoemd. De heer Remery werd toen commercieel onderdirec teur. Ook in het cultureel-maatschappe- lijk leven van Sas van Gent heeft de heer Remery gedurende vele ja ren een belangrijke rol gespeeld. Hij is o.m. lid van de Kamer van Koop handel voor Fabrieken in Zeeuwsch- Vlaanderen en van de afdeling Zee land van de Nederlandse Bridge bond was hij gedurende een lange periode de voorzitter. Niet alleen in Sas van Gent zijn zijn activiteiten op het gebied van de zwemspotrt be kend. Hij is reeds heel lang be stuurslid van de Sasse Zwem- en poloclub „De Bruinvis". Voorts is hij voorzitter van de personeelsvereni ging „O.N.A." van Zuidchemie en spiegelglasfabriek en heeft hij zitting in de Stichting Cultureel Centrum te Sas van Gent. Enkele jaren geleden kreeg de jubilaris de gouden medail le behorende bij de orde van Oranje Nassau. Vandaag recipieert de heer Reme ry van 16 tot 18 uur in hotel ..Cen traal" te Sas van Gent voor zijn zeer vele vrienden en zakenrelaties. De officiële huldiging door het be drijf heeft, zoals dit bij „Zuidche mie" de gewoonte is, in december plaats. Spreekvaardigheid Het Neder lands Instituut voor Spreekvaardig heid is gestart met de cursus spre ken in het openbaar. Voor deze cur sus in De Halle, bestaat grote be langstelling. Onder grote belangstelling nam ds. E. Stern afscheid van Sas van Gent. Onder de genodigden waren burge meester R. A. J. den Boer, die zijn dank uitsprak voor de prettige sa menwerking in zijn gemeente. Ook mevr. Stern werd op een zeer harte lijke wijze bedankt voo-r de activitei ten die zij in de gemeente Sas van Gent heeft ontplooid. Verder waren onder de genodigden kapelaan J. Broekmaas en dr. F. Puijlaert. Als ouderling van de hervormde kerk sprak de heer V. d. Hoek ds. Stern toe: „Wij verliezen in u een pro gressieve leraar, een innemend mens". TERNEUZEN Vrijdagavond laat reed W.D.S. uit Terneuzen in de Noordstraat te Terneuzen met zijn personenauto tegen een met stenen geladen container. De perso nenauto liep zware schade op. Bij nader onderzoek bleek dat S. de au to onder invloed bestuurde. BURGERLIJKE STAND Geboren: Honoré Geensen, Ike de Vries, Angelo van Leemput. Ondertrouwd: J van de Voorde en M de Ridder, A van Pamelen en R Bogaart, A Luna en C Willems, J Roose en J van Dixhoorn. Getrouwd: F Noens en A de Fouw, A Postma en M Herrebout. Overleden: A Groothaert 71 jr Axel, A Pot 36 jr Axel, J Meivin 22 jr Londen. H Tieleman 50 jr Axel. Kapeüe Fruittelers op excursie Een groot aantal leden van de afdeling Kapelle en omgeving van de Neder landse Fruittelers Organisatie en de vereniging van oudleerlingen van tuinbouwwintercuxsussen hebben za terdagmorgen deelgenomen aan de excursie naar de proeftuin voor de fruitteelt in de volle grond te Wil- helminadorp. Zij werden daar ont vangen door de chef van de tuin de heer G. Toorenaar. Er was volop gelegenheid om kennis te nemen van het vele werk dat er gebeurt in het belang van de fruitteelt. Schore Bloemententoonstelling Zater dag 6 september a.s. zal in Schore de jaarlijkse bloemententoonstelling worden gehouden in verband met de jeugdwerkcommissie van de her vormde kerk. Yerseke (Van onze correspondent) Op grond van de bestaande ver ordening „plaatsing benzinepompen' kon de raad niet anders dan de ver gunning voor een benzinepomp in de Ten Houtenstraat niet te geven. Het hoofdbezwaar lag op het verkeers technisch vlak. Tegen plaatsing op eigen terrein is geen bezwaar. Van g.s. is de goedkeuring onthouden voor de uitvoering van verdere rio leringsplannen en voor de aankoop van het voormalige kreeftenpark we gens het ontbreken van de nodige geldmiddelen. Via een andere moge lijkheid zal getracht worden de aan koop en de inrichting van het instruc- tiebad te realiseren. Het havenplateau aan de westzijde van de oude haven krijgt een nieu we bestrating en zal, tegen betaling ingericht worden als parkeerplaats. Bij het punt „duurtetoeslag ambte naren" kreeg een voorstel van de heer van Putten, om iedere ambte naar een vast bedrag van f, 140.- te geven geen meerderheid. Langdurig besprak de raad de bouw van een sanitaire inrichting op de haven. Ge deeltelijk is hiermee reeds begonnen. Door te-genoverwonenden zijn bezwa ren ingebracht, b. en w. zijn, even min als de gehele raad, gelukkig met de plaats. Uiteindelijk wer<j men het eens over een terrein naast de mos selveiling maar deze nieuwe plaats brengt mee, dat de bouw plm. tien duizend gulden meer gaat kosten, de begroting was twaalfduizend gulden. Zet men geen gebouw, dan komt de subsidi-e voor de jachthaven in ge vaar. Voor de raad een moeilijke be slissing. Met de stemmen van dhr. Van Putten en wethouder Koster te gen besloot de raad tot een meerde re uitgaaf van f. 10.000.-. Voor zit ting in de speeltuincommissie zii-n aangewezen dhr. Glerum namens de lagere school en mei. Duinkerke na mens de kleuterscholen. Aan het be volkingsonderzoek T.B. werd door 2833 personen deelgenomen, dat is 73,3 procent. BIERVLIET Bij de schietwed strijden op inkomende kleiduiven vrije baan toren heeft de heer C- Riemslag, jachtopzichter in de Braakman te Meerbergen (Utrecht) de eerste prijs gewonnen. Deelne mers waren uit elke provincie drie, tijdens de provinciale wedstrijden als beste geselecteerde jachtopzich ters. De heer Riemslag behaalde op 114 geloste schoten, 112 voltref fers. (ADVERTENTIE) geeft nu ook in Zeeland de cursus „Spreken in het openbaar", met les sen over o.m. het overwinnen van spreekangst, vergadertechnieken, ge- dachtenwisseling en debat, voorzitterschap, vrij spreken, het houden van lezingen, gelegenheidstoespraken enz. voor de cursus in Oostburg, die gegeven wordt vanaf dinsdag 2 sep tember in Hotel „De Eenhoorn", om 20.00 uur en de cursus te Axel, die op donderdag wordt gegeven in het cultureel centrum „De Halle" om 20.09 uur. DE EERSTE LESSEN KUNNEN VRIJBLIJVEND WORDEN BEZOCHT Voor verdere inlichtingen: N.I.S., Postbus 67 te Hulst. (Van onze correspondent) KAPELLE De ledenvergade ring van de CHU heeft met algeme ne stemmen haar goedkeuring ge hecht aan het bestuursvoorstel om hij de komende gemeenteraadsver kiezingen uit te komen met een lijst van CHU en AR voor Kapelle Wemeldinge. en Dit gebeurde op een vergadering onder voorzitterschap van de heer L. van Wel die druk bezocht was en waarin de voorzitter hartelijke woorden richtte aan het adres van wethouder B. de Jager die 23 jaar deze functie heeft vervuld en zich nu niet meer herkiesbaar had gesteld vanwege zijn leeftijd. Secretaris P. G. Vermaire die het overleg over samenwerking heeft geleid vertelde dat de SGP te kennen had gegeven niet te willen aansluiten bij deze combinatie, terwijl de KVP in Ka pelle geen organisatie heeft. De kandidatenlijst voor de CHU Kapel le voor de komende raadsverkiezin gen wesrd als volgt vastgesteld: 1 J. M. Zuid-weg, Kapelle; 2 Chr. Rijn, Schore; 3 M. Wisse, Biezelin ge; 4 A. M. Dek; 5 mevrouw Mal- lekote - Bolderi-nk. beiden te Kapel le; 6 A. M. de Jonge, Biezelinge; 7 D. de Jonge Jzn, Kapelle; 8 P. Oele, Kapelle. De heer Zuidweg zal lijstaanvoer der zijn van de combinatie van AR en CHU in Kapelle en Wemeldinge. Wissenkerke Muzikale avond De muziekver enigingen Apollo uit Wissekerke en Scheldegalm uit Hansweert hebben zaterdagavond te Wissekerke voor een muzikale avond gezorgd. Eerst werd op de muziektent geconcerteerd door Scheldegalm en daarna door Apollo terwijl een gezamenlijke rond wandeling door het dorp de avond besloot. In de periode van 19 tot en met 27 augustus werden de volgende on dernemingen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den- en Noord Zeeland te Middel burg: Nr. 17441: Bouwbedrijf W. Bou tens Zn. te Goes, 's heer Hendriks- kinderendijk 66, aannemingsbedrijf voor burgerlijke en utiliteitsbouw. Nr. 17442: Autorijschool F. Hoog- strate, Yerseke, Polen 11. Nr. 17449: Betonmortelcentrale Pit- Beton-VTO. N.V. in oprichting, Sloe- haven Vlissingen. (fabricage van en handel in betonmortel). Muzikale show De kapel van de troepenmacht Suriname, die dit jaar meewerkt aan de Taptoe Delft, zal op 8 september ook tweemaal in Middelburg optreden. 's Morgens wordt medewerking verleend bij de beëdiging van officieren van de mi litaire administratie terwijl 's avonds om 8 uur op de Markt een muzika le show wordt gegeven in galatenue. Behalve de 52 man sterke kapel o. l.v. de kapelmeester A. van Hoek, zal die avond ook worden opgetreden door de steelband van de Neder landse Antillen o.l.v. de heer J. On- dun-k. VLISSINGEN (ANP) - De Katl lieke Werkende Jongeren 'n Zeela hebben besloten een actie te ga voeren voor meer vorming en scl ling van werkende jongeren 'n provincie. Met name op Walcheren Bevcland moet huns inziens een v mingsinstituut worden gerealisee omdat juist daar vele werkende j geren van vorming blijven verstok Een en ander kwam aan de orde dens een in Vlissingen gehoui weekend-bijeenkomst. Zij stelden vast, dat er wettel) regelingen moeten komen, die de n gelijkheid garanderen dat er minst een dag per week gelegenheid is v beroeps- en vormingsonderwijs. Zeeland is een aantal actiegroe; geformeerd die zich inzetten voor realisering van deze eisen. MORGEN, Dinsdag 2 septembe: Bergen op Zoom; 7.29 en 19.41 Hansweert; 6.32 en 18.45 uur; Made Drimmelen 10.19 en 22.26 Terneuzen; 5.58 en 18.11 uur; Vlissingen; 5.29 en 17.42uur; Wemeldinge 7.19 en 19.31 uur. TONEEL, FILM, CONCERT ENZ. VLISSINGEN Britannia 20 uur „Schandaal in Parijs" door Zeeuwse Komedie TERNEUZEN Luxor 20 uur Nacht van haat 18 jaar OOSTBURG Ledel 20 urn- De langste dag 14 jaar HULST Bioscoopgebouw 20 uur Pas op je tellen ANTWERPEN Rex: De dokter van St.-Pauli 14 j. Metro: De reis rond de wereld in 80 dagen a.l. Pathé: Het groot restaurant a.l. Ambassades: Otley 14 jaar Odeon: Leven, liefde, dood 14 jaar Rubens: Arenden vallen aan Quellin: Parade Walt Disney 1969 a.l. Vendome: Charly 14 jaar Astra: Asterix en Cleopatra a.l. Astrid: Sissi a.l. Capitole: Fireball 500 a.l. Savoy: Zweden, een paradijs GENT Metro: De beste jaren van Laurel en Hardy a.l. Select: Met de engelen komt er last a.l. Scala 29-8 tot 1-9: Zwartbaard's geest 14 jaar Capitole: Jeff 18 jaar Century: Jail-house Rock 18 jaar Majestic: Isadora 18 jaar Normandie 29-8 tot 19: De zoete zonden van Sexy Suzanne 18 jaar Plaza: Het volkomen huwelijk 18 j. Rex: Doe dan genoegen aan de vrienden 18 jaar Royal: De vrouwenmöordenaar van Boston 18 jaar Savoy: In de klauwen van de gouden draak 18 jaar Scadis: Frankenstein en de valse munters 18 jaar ST.-NIKLAAS Century: Beru en die dames 18 j. Palace: Misdaad is ons beroep 18 j. Renova: Jerry Lewis kindermeid 18 jaar Scala: Duffy, de vos van Tanger 18 jaar Select: Keizerin Katharina 18 jaar Eden: Hartstochtelijke ontrouw 18 jaar TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG Vleeshal Stadhu.s: Grafisch werk van Picasso OOSTBURG Stadhuis: Expositie Zeeuwse Kunstkring ST.-ANNA TER MUIDEN Voorm. Raadhuis: Schilderijen beeldhouwwerk van Jos But Baron R. de Meester de Bet; brouek. WESTDORPE Galerie TroutzaerteBeeldho werk Frans Cox; grafisch werk R. Anthonio en kleinplastiek brons van Marja van Putten. DIVERSEN OOSTBURG Du Commerce 19.30 uur Postzegelbeurs HENGSTDIJK Eug. de Kort 15 uur Gaaibollii P. v. Dijk 15 uur Schieting PAAL-GRAAUW P. Verras 15 uur Schietdng ZUIDDORPE A. de Block 14.30 uur Bej aardenschieting BRESKENS Uitkomst 14 en 19.30 uur Voorlichting groenten en fruit TONEEL, FILM, CONCERT I TERNEUZEN Luxor 20 uur Nacht van haat 18 jaar ANTWERPEN Bioscopen Als onder vandaag GENT Bioscopen Als onder vandaag ST.-NIKLAAS Bioscopen Als onder vandaag TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG Vleeshal Stadhuis: Grafisch werk van Picasso OOSTBURG Stadhuis: Expositie Zeeuwse Kunstkring ST.-ANNA TER MUIDEN Voorm. Raadhuis: Schilderijen beeldhouwwerk van Jos But Baron R. de Meester de Bet brouck. WESTDORPE Galerie Troutzaerte: Beeldho werk Frans Cox; grafisch werk R. Anthonio en kleinplastiek brons van Marja van Putten. (Van GEMERT. Nedei kubieke meter water jaar 2000 zeker 4 ml zal men minstens 21/ winnen uit oppervlak zullen dan Rijn en Mai fen sterk zijn vervuild Industrieafval en stadsvu ceerd" In de orde van groott zal het zeker 10 miljoen z( dings-iostallaties zullen mo Afwachten op dit gebied gevolgen hebben. Er moet e naai plan komen om alle int< telijke voorzieningen op elk stemmen. Daarbij moet men te werk gaan. Dat stelde dr. A. J. H. Bar staatssecretaris van Sociale Volksgezondheid, zaterdag op de NKV-studiedagen in sprak over de regionalisatie zondheidszo-rg. Ook als men de watervol van ons volk veilig wil stelle nationaal plan nodig. In 196 dracht gegeven het op te st „De tijd dringt. Dit plan moe fel komen. Er zullen ingev wettelijke regelingen nodig hele problematiek van de dri voorziening moet nationaal worden. De ramp met de E enkele maanden geleden h< bewezen, hoe kwetsbaar op hi blik juist die watertoevoer ij De luchtverontreiniging is i het toenemend gebruik van niet verontrustend. Maar de groei van de bevolking en d( mende industrialisatie zullen veranderen. Het gebruik van aardgas plicht moeten worden gest de nieuwbouw en bij verni van stookinstallaties. Ook zal i dustrieën onder bepaalde oms DIVERSEN DOMBURG Het Koetshuis 14.30 uur Rondleiding door bossen van „Westhove" OOSTBURG Ledel 14 en 19 uur IEMAND HEEFT PANIEK GEZAAID ONDER HET VEE! IK BEN B'JNA VERTRAP- P.ELD. /WE MOETEN HET (Van onze correspondent) DEN HAAG „Het is typisc Voorlichting groenten en frul er nu kritiek komt op het ab mentensysteem, nu twee jaar gi Opg. voor deze rubriek tel. 01 de nieuwe en aanzienlijk 1 7438 of Postbus 116 in Middelf huisartsentarieven zijn vastg op basis van de werkelijke kc Aldus de heer C. Z. Salome, voorzitter van de Landelijke Hu sen Vereniging in zijn commt °P de opmerkingen van de h< Hendriks (voorzitter van de R katholieke bond van Ziekenfon "ie wij zaterdag publiceerden. „Het invoeren van betaling verrichting", aldus de heer Sa „zou financieel voor de zieken sen weinig verschil maken. Een richtingssysteem zou wel voor en fondsen leiden tot een veel wikkelder administratie". Vooruitzie voor dinsda woensdag steld door KNMI op z 18.00 uur. Overwegend enkele opk gen en gemi temperaturen Weersvooruitzichten in cijfer Middeld over Nederland. Voor dag: Aantal uren zon: 2 tot 8, «fmP-: 0 tot 4 graden onder nor Max. temp.: van ongeveer norma J graden onder normaal. Kans o droge periode van minstens 12 5 Procent. Kans op een geheel maal: 90 procent. Voor woensdag: Aantal uren tot 8. Min. en max. temp.: va geveer normaal tot 3 graden ormaal. Kans op een droge pe an minstens 12 uur: 95 procent ®en geheel droog etmaal: 9' cwTït,

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2