Syrië houdt twee Israëli's 'StlS? vast Dorpsvete loopt uit op enorme steekpartij Overval in Chinees restaurant te Breda WEG TUSSEN BAARLE NASSAU EN CHAAM EIST OPNIEUW DODE DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 1rogressief kkoord an de baan barricaden in M.-Ierland versterkt TWEE GEWONDEN NA WIELERRONDE Militaire junta in Brazilië? ROYALISTISCHE SAMEN ZWERING ONTDEKT Zelfverbranding VERWACHTING NA JITTREDEN PSP: Niet verrast VRIJGELATEN AMERIKA Steeds minder tweeëiige tweelingen Gesust Kolonelsbewind: MIDDEN IN DRUK UITGAANSLEVEN Motorhelm Getuigen Twee jonge slachtoffers in Kortgene - Noord-Beveland BOOM DOORGEREDEN President Costa E Sïlva had hersenbloeding ,09e jaargang no. 26212 DITIE VOOR ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 telefoon 22341, Postgiro 1114111 maandag 1 sept. 1969 WEERBERICHT Warmer Droog weer met wolkenvelden. Geleidelijk meer opklaringen met weinig wirvd. Hogere temperatu ren. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOIENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZU1VELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL 3751 PILOTEN WILLEN STAKEN (Van onze correspondent) PARIJS/DAMASCUS/TEL AVIV Op een spoedbijeen- iouist in Parijs heeft gisteren het bestuur van de Ifalpa iet internationale verbond van burgerpiloten gisteren langekondigd dat er een 24-uurs staking van piloten over de <ehele wereld op de agenda staat. Dit naar aanleiding van het tapen van de Amerikaanse Boeing-707 vrijdagmiddag door 'alestijnse terroristen. Deze dreiging van de Ifalpa, die 44.000 beroepsvliegers uit 116 lan- len vertegenwoordigt, is met name gericht tegen de regeringen, die nen wil dwingen strenge maatregelen te nemen tegen luchtpiraten. sinds het begin van vorig jaar hebben kapers ongeveer negentig ge ivapende aanvallen op vliegtuigen gedaan, waarvan meer dan de helft li dit jaar. Van een onzer verslaggevers) MSTERDAM Het besluit van Pacifistisch Socialistische Partij niet langer deel te nemen aan de lelijke besprekingen in het PAK ft volgens politieke kringen dui- jk gemaakt dat van een linkse entratie in Nederland voorlopig sprake kan zijn. Nu de PSP aeel heeft gebroken met het ian- jke PAK wordt het voortbestaan i dat PAK onzeker, evenals de sa- jistelling ervan. Ie besprekingen over het al dan t verder meedoen aan de bespre ken met de PvdA, de PPR en een Bal AR-radicalen over een lande- progressief akkoord hebben za- iag bijna een breuk in de PSP- ;deren teweeg gebracht. Een chtige stroming in de PSP wilde PAK-besprekingen voortzetten, ieren, met het partijbestuur aan hoofd, waren van mening dat er n schot in de besprekingen zit en van een wezenlijke samenwer- g bij de verkiezingen van gemeen- ïden en provinciale staten geen ake zal zijn. De eersten dreigden de partij te treden wanneer het K zou worden losgelaten. Over- gen werd de beslissing uit te stel- maar uiteindelijk kwam men, ider scheuring, toch tot een beslis- g. ïen uitspraak over het deelnemen de PSP aan plaatselijke en pro- ciale concentraties bleef, wegens [gebrek, achterwege. Over enkele ken zal de discussie hierover wor- h voortgezet. Sowel in kringen van de PvdA als n de PPR wordt overigens ver- icht dat de PSP'ers aan het lan- lijke PAK-gesprek zullen blijven elnemen. De gesprekspartners in centrale PAK-groep zitten er, zo >rdt betoogd, niet met mandaat van partijbesturen maar „a titre per- nnel". PvdA-voorzitter A. Vondeling was at verrast over het besluit van de eerderheid van de PSP om met het IK te breken. Zijn mening is dat tremistische opvattingen in de PSP overhand hebben gekregen. „Wij Hen blijven doorgaan met onze po ngen democratisch en vooruitstre- nd denkende mensen politiek te indelen". De reactie van PPR-secre- ris Van Ruiten: „Hoe de PSP'ers ch verder ook zullen opstellen, bij is heerst de opvatting dat de ge- irekken op alle niveaus moeten jorgaan, desnoods zonder de PSP, mogelijk ook met andere groepe- hgen, zoals D'66". BELFAST (RTR) In strijd met ïen desbetreffende oproep van Joordierlands premier Chichester- lark, worden de barricaden in ioord-lerland versterkt, in plaats fan afgebroken. Op de grenzen van de katholieke vijken in Belfast, waren de katho lieken gisteren bezig hun versper- ingen hoger, dieper en sterker te naken. Ook in Londonderry worden de larricaden verhoogd. De Boeing-707 wend vrijdagmiddag gekaapt door een Palestijnse com mando-eenheid, bestaande uit een 20- jarige vrouw en een 30-jarige man. Het vliegtuig, dat met 101 passagiers van Rome op weg was naar Tel Aviv werd boven Brinclisi door de gewa pende commando's gedwongen door te vliegen naar de Syrische hoofdstad Damascus. Direct na de landing in Damascus ontplofte in de cockpit een tijdbom, die de commando's hadden geplaatst, na de passagiers te hebben gewaarschuwd. De cockpit werd ver woest, er vielen geen gewonden. In de loop van het weekeinde heeft Israël scherp geprotesteerd tegen het feit dat aanvankelijk zes Israëlische pasagiers werden vastgehouden, ter wijl de overige 95 Syrië vrij mochten verlaten. Deze laatsten werden met 7 bemanningsleden zaterdagavond opgehaald door een toestel van Alita lia. Gisteravond liet Syrië officieel weten dat de vier vrouwelijke Israë lische passagiers worden losgelaten en via Rome gerepatrieerd. Over het lot van de twee mannelijke Israëli's, prof. Sjloma Zamueloff, een bekend hoogleraar uit Jeruzalem, en de heer Salah Houlam, een zakenman, die van vakantie terugkeerde, werd in Damascus niets gezegd. Vertegenwoordigers van het Volks front voor de bevrijding van Palesti na hebben zaterdag gezegd verant woordelijk te zijn voor het kapen van de Boeing. Met onze actie, zo zeiden ze, hebben wij Israëli's in handen willen krijgen, die uitgewisseld kun nen worden voor Palestijnse com mando's en twee Syrische vliegers die in Israëlische gevangenschap zit ten. Het front heeft verder de Ame rikaanse belangen willen treffen, vooral i.v.m. het besluit van presi dent Nixon om Israël Phantoms te leveren. Volgens anderen zou echter de aan wezigheid van een Israëlisch geleer de, die militair belangrijk zou zijn, in het vliegtuig' de reden van de ka ping zijn geweest. Volgens de Israëlische regering ligt de verantwoording voor het vrij komen van de gevangen passagiers bij de Amerikaanse luchtvaartmaat schappij TWA, eigenaar van de Boeing, en de Amerikaanse regering. Minister Rogers van buitenlandse za ken van de V.S. heeft gezegd „stom verbaasd" te zijn dat Syrië door het vasthouden van de Israëlische passa giers het kapen heeft goedgekeurd. De twee Arabische commando's zijn sinds de aankomst van de gekaapte Boeing in Damascus niet meer ge zien. In Caïro is bekend gemaakt dat Arabische commando-eenheden gis ternacht een Israëlische militaire in stallatie in de Golf van Suez hadden opgeblazen. Paus Paulus heeft gisteren in een oproep de vrede te bewaren gezegd in de jongste gebeurtenissen in het Midden Oosten dezelfde symptomen te zien, die dertig jaar geleden de tweede wereldoorlog inleidden. ZEIST (ANP) „Als we de zwangerschappen in onze klinie ken bezien, dan springen daar bij twee verschijnselen duidelijk in het oog. Ten eerste vertoont de leeftijd van de zwangere vrou wen een lagere tendens dan tien jaar geleden, en ten tweede ko men vier-, vijf- of zesvoudige zwangerschappen bijna niet meer voor. In de toekomst zal het aantal tweeëiige tweelingen steeds kleiner worden en het aantal eeneiige tweelingen naar verhouding van het totaal gro ter". Dit heeft prof. dr. A. Sikkel, gynaecoloog in Leiden, zaterdag gezegd tot de leden van de Ne derlandse vereniging van twee lingen ten dienste van de weten schappen en volksgezondheid, die 10 jaar bestaat en dit week einde in Zeist congresseerde. (Van een onzer verslaggevers) ST. WILLEBRORD De uitbarsting van een al lang smeulende dorpsvete in St. Willebrord heeft gisteravond na afloop van de plaatselijke wielerronde geresulteerd in een enorme steekpartij. De Willebrordse gebroeders M. J. (25) en J. J. (18) zijn levensgevaarlijk gewond in een ziekenhuis te Breda en Roosendaal opgenomen. Beiden zijn in de loop van de avond geopereerd. M. J. is er met buikwonden het ergst aan toe. J. J. is in de borst gestoken. Onder het oog van het talrijke pu bliek stak W. W. de gebroeders M. J. en J. J. midden op straat neer. Op de foto het gespannen wegdragen van slachtoffer J. J. (Stem-fotograaf Dick de Boer). Verdacht van toebrengen van deze steekwonden is de Willebrorder W. W. (24) ingesloten. De verwondingen zijn met een mes toegebracht. De rijkspolitie heeft de draad van de juiste toedracht nog niet helemaal kunnen vinden. De medewerking van het talrijke publiek, dat wegliep van het wielerparcours en de bloederige steekpartij midden op straat zag af spelen, was gisteravond niet groots. Al geruime tijd geleden hebben zich de eerste vuistgevechten tussen timmerman W. en de gebroeders J. voorgedaan. Zaterdagavond gingen timmerman W. en grondwerker W. J. (34), in een café te St. Willebrord op de vuist. Dit gevecht werd zonder tussenkomst van de politie gesust. Deze derde broer uit het gezin J. was zondag wel aanwezig, maar bleef buiten schot. De rijkspolitie weet nog niet hoe de drie gebroeders en W. tot een treffen zijn gekomen. Men vermoedt dat een spontane ontmoeting tot het gevecht heeft geleid. De politie ziet dit zeer gevaarlijke eigen rechter spelen als een der grondoorzaken van de open lijke steekpartij. Alle betrokkenen hadden, aldus de rijkspolitie, de nodige biertjes ge dronken, maar waren niet onder in vloed, De vechtpartij die een harde kij kers trok, is aanvankelijk wellicht niet helemaal op juiste waarde ge schat. De dokter die de eerste hulp verleende, was pas een kwartier na de fatale steken op het strijdtoneel. Ondanks de tientallen ooggetuigen weet de politie (nog) niet of wellicht ook anderen zich met de ruzie heb ben bemoeid. Men acht het niet uit gesloten. De vermoedelijke dader is niet gewond. De gebroeders J. zijn reeds vaker bij geweldszaken be trokken geweest. ATHENE (DPA-AFP-RTR) Het kolonelsbewind in Athene heeft be kendgemaakt dat men een komplot heeft ontdekt van ontslagen royalis tische officieren en politici, gericht op omverwerping van de regering en. het weer aan de macht brengen van de verbannen koning Konstantijn. Dimitrios Zafiropoelos, directeur- generaal van het ministerie van voor lichting. zei dat er ongeveer 50 men sen, onder wie 35 officieren, zijn ge arresteerd. Op de vraag of de 29-jarige ko ning Konstantijn, die nu in Rome woont, rechtstreeks bij het complot is betrokken, antwoordde Zafiropoe los: „Als Griek durf ik niet te ge loven dat de koning direct of indi rect bij de samenzwering betrokken is. Maar als hij de samenzweerders had tegengewerkt, zouden velen van hen nu rustig thuis zitten in plaats van in de gevangenis". (Van een onzer verslaggeefsters) BREDA De heer M. O. ïan, eigenaar van drie Chinese restau rants op de Grote Markt in Breda heeft zaterdagnacht om kwart voor een de schrik van zijn leven ge kregen. Hij was met zijn ober-kel ner, de heer Rothé, in restaurant Asia, dat reeds gesloten was, de kas aan het opmaken, toen hij plotseling tegenover een gewa pende overvaller stond. Deze be dreigde hen met een automatisch vuurwapen en eiste het geld uit de kluis dat op dat moment juist op een tafeltje achter in de zaak lag. De heer Yan, geheel overdon derd, gaf het geld onmiddellijk. Op bevel van de onbekende overvaller stopte hij het in een tas die hem geopend onder de neus werd ge duwd. Het waren bijna f 4000 en nog duizend Belgische franks die de gewapende man buitmaakte. Ik dacht, vertelt de heer Yan, nu met een flauwe glimlach op zijn gezicht, dat er iemand binnen kwam die nog eten wilde meene men. De heer Rothé en ik zaten achter in het restaurant aan een tafel de kas op te maken van de afgelopen week. In de zaak was het donker. Alleen waar wij zaten brandde nog een lichtje. Juist was een andere kelner naar huis ge gaan, toen die man binnenkwam. De voordeur was niet op slot. Hij bedreigde de heer Rothé en mij met een machinegeweer. Al het geld lag op tafel. De man vroeg ook naar mijn portefeuille. Ik zei OBER-KELNER ROTHé dat daar niets in zat, en toen moest ik van hem mijn colbertjasje uit trekken. Toen hij zag dat ik inder daad nauwelijks geld op zak had, ging hij er snel vandoor. De man droeg een motorhelm en een grote stofbril met gele gla zen. Hij leek mij een jaar of 25 en zo'n 1.65 meter. Een kleine man in een blauwe spijkerbroek en een groenachtig legerjack. De helm was wit. Wij hoorden onmiddellijk aan zijn uitspraak dat het een Am bonees of een Indonesisch iemand was, aldus de heer Yan. Toen de overvaller het geld had bemachtigd, verliet hij snel het restaurant en liep naar een kleine auto die in de Veemarktstraat klaarstond. Achter het stuur zat een andere man die onmiddellijk wegreed, toen de overvaller in de wagen was gesprongen. De heer Rothé die hem achterna was ge lopen, zag dat het een kleine don kergroene of donkerrode auto was, vermoedelijk een Morris-Cooper of een Austin Seven. Hij zag ook nog in een flits het nummerbord, dat volgens hem het kenteken E.R. 55-46 droeg. De rijksdienst weg verkeer heeft echter meegedeeld dat dit nummer niet klopt. EIGENAAR M. O. YAN De Bredase politie heeft onmid dellijk groot alarm geslagen en de grensposten gewaarschuwd. De heer Yan heeft later 's nachts nog een verklaring afgelegd op het Bredase politiebureau, en foto's uit het politie-archief hekeken. Er zijn echter geen aanknopings punten gevonden. De politie tast nog volledig in het duister. Wel bestaat het vermoeden dat de da der zeer goed op de hoogte ge weest moet zijn van de gang van zaken in restaurant Asia. Op het moment van de roofover val was het bijzonder druk op de Grote Markt. Er was zoveel uit gaand publiek in de buurt van Asia dat zowe" de overvaller met helm en stofbril als het autootje in de nabijgelegen Veemarktstraat met de man achter het stuur, door het aanwezige publiek gezien moe ten zijn. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden. AMSTERDAM (ANP) Op een braakliggend stuk land in Amster dam zijn de smeulende resten van een man aangetroffen. Volgens de politie betreft het hier een geval van zelfverbranding. In de omgeving van het lijk trof de politie een herenrijwiel aan, een aansteker er. de dop van een plastic jerrycan. (Van onze verslaggevers en correspondenten) BAARLE-NASSAU/KORTGENE/TETERINGEN Tot het grote aantal verkeersslachtoffers dat in het afgelopen weekeinde is gevallen, behoort ook de derde dode die het verkeer op de Bredase weg tussen Chaam en Baarle- Nassau binnen anderhalve maand heeft geëist. De indirecte oorzaak van dit ongeluk was opnieuw de „bomenmuur", die aan weerszijden van het weg gedeelte onder Baarle-Nassau staat. Het slachtoffer is de 54-jarige bakker broodbezorger A. C. van Rooij uit Ulvenhout. Bij auto-ongelukken zijn verder bij Kortgene op Noord-Beveland een meisje van 17 en een jongen van 19 jaar om het leven gekomen, toen de personenauto waarin zij zaten, met grote snelheid achterop een stilstaan de vrachtwagen reed. In Teteringen is gisternacht een bejaarde Bred an a ar op de fiets van achteren aangereden en op slag ge dood. Bij een frontale botsing onder Oos- terwo-lde zijn zaterdagavond vier per sonen om het leven gekomen. In Vorden (Achterhoek) werden twee personen gedood toen hun wagen iin de nacht van zaterdag op zondag uit de bocht vloog. De heer Van Rooij uit Ulvenhout reed zaterdagochtend omstreeks ze ven uur met een niet abnormale snelheid in de richting vain Baarle- Nassau. Ongeveer ter hoogte van de ingang van het zwembad is hij door tot op heden niet opgehelderde re denen van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De man gehuwd was nagenoeg op slag dood. Op het moment van het ongeval was er geen ander verkeer op dit gedeelte van de Bredaseweg. De be stelwagen, die volkomen vernield is, vertoonde geen technische gebreken, zo heeft de rijkspolitie vastgesteld. De conditie van het wegdek zou even min een rol gespeeld hebben. In de bocht, waar het Ulvenhoutse slachtoffer van de weg raakte, heb ben zich in de afgelopen jaren al ver schillende andere ongevallen met do delijke afloop voorgedaan. De weg is vóór de bocht over enkele kilometers kaarsrecht. Dit is het negende dode lijke ongeval op de Bredaseweg on der Baarle-Nassau binnen anderhalf jaar. „Het is toch bijzonder droevig dat iedere onoplettendheid bij automobi listen op deze weg zo zwaar moet worden gestraft", aldus burgemees ter A. H. P. Hogenbosch van Baarle- Nassau. Hij spreekt van „een levens gevaarlijke weg". „Hoeveel doden zullen er nog moe ten volgen, alvorens de Provinciale Waterstaat meer spoed achter de uit voering van de nieuwe provinciale weg tussen Ulvenhout en Baarle- Nassau ten zuiden van de Bredase weg gaat zetten?", zo vraagt de Baar- lese burgemeester. Zoals we enkele weken geleden al berichtten, heeft PWS laten weten, dat er niet vóór 1973 aan de nieuwe provinciale weg begonnen zal wor den. In de nacht van zaterdag op zon dag is om circa half twee in het Moleneind te Teteringen de onge huwde 68-jarige A, W. de Hoogh uit Breda door een achterop komende auto aangereden en op slag gedood. Zonder acht te slaan op zijn slacht offer is de tot dusver onbekende be stuurder van vermoedelijk een licht groen Lelijk Eendje doorgereden. Het spatbord aan de rechtervoorzijde van de auto moet beschadigd zijn. De rijkspolitie van Teteringen verzoekt degenen, die inlichtingen kunnen ver strekken omtrent de doorgereden wa gen, zich te melden. Bij het ongeval in de gemeente Kortgene werden de 17-jarige uit 's-Heer Janslaind afkomstige mej. Tonny Kraak en de 19-jarige uit Dreischor afkomstige heer Johan de Vrieze op slag gedood. De heren A. v. d. L. en L. K., beiden afkomstig uit Dreischor, moesten met ernstige verwondingen per ambulance wor den overgebracht naar het Bergzicht ziekenhuis te Goes. Zij verkeren niet meer in levensgevaar. Op de plaats van het ongeluk stond een vracht wagencombinatie met verlichting uiterst rechts van de weg hooi te laden. Deze auto moet door de bestuurder A. v. d. L. uit Dreischor niet of te laat zijn opgemerkt. De twee perso nen die rechts in de personenauto zaten, kwamen onder de vrachtauto terecht en moeten op slag zijn ge dood. De personenauto werd geheel vernield. (Zie ook pagina 3) Rlü DE JANEIRO (AFP) Pre sident Arthur Costa e Silva van Bra zilië is door een hersenbloeding ge troffen en kan zijn functie niet waar nemen. Dit is van welingelichte zijde in Rio de Janeiro vernomen. Het staatshoofd is aan de linkerkant ver lamd en kan niet spreken. Hij is 67 jaar. De militaire leiders beraden zich over de opvolging. Men acht het waarschijnlijk dat er een militaire junta zal komen, onder leiding van generaal Sysene Sarmento, de bevel hebber van het in Rio de Janeiro ge stationeerde eerste leger. LUCHTMACHTBASIS HAMILTON (Californië) De luchtmachtmajoof Donald Tidwall (37), die had toege staan dat een psychisch gestoorde sergeant belast was met de bewaking van kernwapens op de basis Hamil ton (Californië), is als chef van df veiligheidsdienst van de basis ontsla' gen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1