Efficiënter strijd nodig tegen hartziekten Britten voorspellen mooie nazomer LARDINOIS ZOEKT HULP IN BRUSSEL VOOR SLACHTOFFERS MISLUKTE OOGST Broodoorlog barst weer los jaar meer nieuwe auto's dan babies DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND, is er nog is er weer BESTEM ENKHUIZEN: SEPTEMBER TE KOEL Verolme wil 50 miljoen om NDSM op de been te houden NEDERLAND KOOPT PER DAG VOOR 0,5 MILJ. SPEELGOED andaas ia Paul McCartney vader geworden WAPENARSENAAL GESTOLEN IN TURNHOUT WARME BAKKERS ONGERUST Dode en ernstig gewonde bij Sclioondijke bokkepootjes editie voor zeeland Staatssecretaris in geweer gealarmeerd door cijfers HARTZIEKTEN EN KANKER NEMEN STERKER TOE Plafonds storten neer; vier doden ONVERTEERBAAR lAMIM -no. 26210 109e jaargang Directeur: Dr. W. A. J. M Harkx Hoofdredacteur: L. Lei|endekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 SU 22341, Postgiro 1114111 vrijdag 29 augustus 1969 WEERBERICHT Buien Aanhoudend koel. Afwisselend be wolkt. Enkele buien. Aan de kust van Noord-Holland en Zeeland krachtige wind. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecretaris dr. R. Kruisinga van Volks gezondheid heeft de gezondheidsraad gevraagd hem te advi seren over de mogelijkheden om tot betere resultaten hij de behandeling van patiënten met een hartinfarct te komen. De staatssecretaris denkt hierbij vooral aan het invoeren van zogenaamde E.I.B.'s eenheden van intensieve behandeling. De wereldgezondheidsraad verstaat onder E.I.B.'s gebieden in ziekenhuizen, die specifiek ingericht zijn voor de voortdurende en intensieve zorg voor patiënten met hartinfarcten om com plicaties zoveel mogelijk te voorkomen. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De uitzonderlijk fraaie en lange zomer van dit jaar is niet in staat gebleken 1969 te boekstaven als een jaar met een droge zomer. Want even uitzonderlijk als de zomer, is de regen van augustus. Deze maand, nog niet zo lang geleden dé vakantiemaand, is gewoonlijk vrij nat, maar wat er dit jaar gebeurt, kan men gerust een natte moesson noe men. De weerkundigen zien echter enige reden tot hoop. De kans bestaat dat het weer zich rond het komende weekeinde langzaam zal gaan stabi liseren. Daarna volgende week dus kunnen de temperaturen weer gaan oplopen tot boven 20 graden. De Engelse weerdienst, gespeciali seerd in lange-termijn-voorspellingen houdt het op een periode van mooi nazomerweer in de eerste helft van september (maandag is het al 1 sep tember) en onze weerkundige mede werker acht dit als een reactie op het te natte en te koude weer een aannemelijke voorspelling. De befaamde Enkhuizer Almanak (die het wat juli zowel als augustus betreft mis heeft gehad, tenzij we hem niet goed lezen) voorspelt voor september en we hopen dat hij het opnieuw gedeeltelijk mis heeft „Over de gehele maand genomen zal de temperatuur vrij veel lager zijn dan het normale maandgemiddelde. De eerste tien-dagen-periode zal aan het einde koel en rustig weer bren gen. Omstreeks de achttiende zal een stijging van de temperatuur optreden. In de derde tien-dagen-periode volgt afwisselend koel weer". Het is geen wetenschappelijk ge fundeerde weersvoorspelling, maar zoals men weet zijn er genoeg men sen die bij de aloude almanak zwéren. Hoe nat augustus was tonen vooral de cijfers in het noorden van het land aan. Daar was de regenval het meest abnormaal. Sinds 13 augustus wordt in Groningen, Friesland en in de Noordoostpolder meer dan 200 mm gemeten (normaal augustusgemid- delde: 75-80 mm). Groningen was gisteren nog maar 10 mm verwijderd van de score van de natste augustus sinds 1839 (toen met het registreren van neerslag werd begonnen). In het zuiden re gende het ook meer dan normaal maar tot zulke drastische hoogten steeg het regenwater er niet. Opval lend is het „lage" cijfer voor de streek tussen Haarlem en Leiden waar nog maar 60 mm gemeten is. (Van onze redactie buitenland) GENèVE Meer dan de helft van het aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten en twintig Euro pese landeil worden veroorzaakt door hart- en vaatziekten en kanker. Ktderland is de trieste koploper wat kt aantal sterfgevallen door kan ker betreft, namelijk met 23,1 van alle sterfgevallen. De Verenigde Sta ten voeren de percentagelijst sterf- gevallen door hart- en vaatziekten aan met maar liefst 54,3 procent van ale sterfgevallen. Intussen neemt de sterfte door hartziekten en kanker in ie betrokken landen nog hand over band toe. In Europa heeft Finland het hoog ste sterftecijfer als gevolg van hart- riekten: 54 procent, nauwelijks min- ier dus dan in de V.S.. Het laagst lijn deze cijfers in Oostenrijk, Frank rijk, Znidsiavië en Hongarije. Deze cijfers zijn afkomstig uit de jongste statistiek van de Wereldge zondheidsorganisatie. JJOITERDAM De scheepsbouwer uirnelis Verolme voert met de rege- Jtg besprekingen over een uitbrei- *®8 met 50 tot 150 miljoen gulden ,Jn de rijkskredietgarantie die hem "tg jaar verleend is voor de bouw tan zijn mammoetdok op Rozenburg. beer Verolme zegt hier zelf over J* dit aanvullend krediet niet nodig omdat zijn concern in moeilijkhe- «tn zou zijn. Toor zover de situatie zich laat anzien, hebben de besprekingen van nieuwe kredietgarantie dam ook ttsehijnlijk niets uitstaande met de |tie van de eigenlijke Verolme- «flven, die goed zou zijn, maar het hier veel meer om het in stand «den van de NDSM-werf in Am- tjn' 4 voor werkgelegenheid Amsterdam van zo groot belang Het wordt voor mogelijk gehouden dat door het invoeren van deze een heden beperking met 20 tot 30 proceint van de sterfte aan het acute hartinfarct kan worden bereikt. De ervaring is echter nog te be perkt om in dit opzicht enige zeker heid te bieden. In Nederland zijn reeds in enkele ziekenhuizen E.I.B.'s in werking. Dr. Kruisinga wil weten, hoeveel E.I.B.'s in ons land nodig zullen zijn, de grootte en inrichting ervan wil hij kennen alsmede de spreiding over het land. Ook vraagt hij de gezond heidsraad naar de opleidingseisen van het medisch en paramedisch perso neel van een E.I.B. Het effect van een behandeling! wordt mede bepaald door de tijd, die j verstrijkt tussen het ontstaan van; het hartinfarct en de opname in het; ziekenhuis. Dr. Kruisinga wil dan ook onderzocht hebben, hoe deze lijdens-j periode zo klein mogelijk kan worden gehouden en welke rol een „hartren- wagen" hierbij kan spelen. Deze nieuwe adviesaanvrage sluit aan bij het een jaar geleden door dr. Kruisinga aan de gezondheidsraad gevraagde advies over de mogelijk heid door vroegere opsporing tot een hetere prognose te komen. De staatssecretaris geeft hierdoor blijk van zijn grote zorg over de toe nemende sterfte aan hart- en vaat ziekten. In 1967 stierven in Neder land ruim 24.000 mensen aan hart ziekte, waarvan 15.000 mannen en 9.000 vrouwen. Voor mannen van 35-44 jaar is deze sterfte in verge lijking met 1950 meer dan verdrie voudigd en voor mannen van 45-59 jaar is zij verdubbeld. UTRECHT (ANP) Per kalender dag wordt in ons land ruim een half miljoen gulden aan speelgoed uitgegeven. Deze schatting baseert de heer F. A. A. Buchwaldt, be stuurslid van de groepsvereniging speelgoed, feest- en kerstartikelen van de jaarbeurs, op grond v statistische gegevens. Op de gisteren in Utrecht gehouden jaarbeursdag vergeleek de heer Buchwaldt het bedrag van een half miljoen met de cijfers in omringen de landen. Daaruit bleek, dat de uitgaven voor speelgoed per hoofd van de bevol king in Engeland, Duitsland, Bel gië en Frankrijk 30 tot 40 procent hoger liggen. In Amerika geeft men per hoofd van de bevolking zelfs het dubbele uit. De vroegere Tsjechische partijleider is nog niet onder arrest, ondanks de geruchten van de laatste dagen. Dat blijkt uit deze foto, die gisteren geno men werd bij zijn aankomst in het Slowaakse Sliac, waar Dubcek het 25-jarige bestaan van Slo wakije meeviert. Toch gaat de campagne tegen hem onverdroten voort en steeds langer wordt de rij van in het openbaar verketterde „liberale" Tjsechen. Zie ook pagina 9. Na zich bijna achttien maanden nauwelijks opge merkt in Nederland te hebben opgehouden, is Yvonne Paul gisteren weer op Schiphol, waar zij al eerder bivakkeerde, opgedoken. Nu ging ze naar Frankfurt om Amerikaanse immigratiepapie ren te bemachtigen. Zoals bekend zegt zij Ameri kaanse te zijn, maar Amerika wil haar niet toela ten. Uit protest laat zij haar haar groeien. (Van een onzer verslaggevers) ASSEN/DEN HAAG De graan oogst die er enkele weken geleden nog zo goed bijstond dreigt een van de moeilijkste van na de oorlog te worden. Dit constateerde gister middag niemand minder dan de mi nister van landbouw ir. P. Lardinois zelf. Vooral het noorden van het land waar de regenval van de laatste we ken het hevigst is geweest (zie ook elders op deze pagina) heeft te lij den. Minister Lardinois beloofde gis teren in Assen dat hij volgende week in Brussel met voorstellen zal komen om de moeilijkheden met de Neder landse oogst het hoofd te bieden. De minister dacht aan verruiming van de denaturaliseringsregeling voor tarwe. De graan hoeren in Zeeland en Noord-Brabant hebben in tegen stelling tot hun noordelijke collega's nog geen alarm geslagen. De toe stand is hier ook wat gunstiger, hoe wel evenmin rooskleurig. Vooral in het noorden staat de rij pe tarwe, die wegens de regen niet geoogst kan worden, „door te schie ten" en wordt zo ongeschikt voor consumptiedoeleinden. Een verklaring voor het grote ver schil tussen noord en zuid afge zien van het neerslagverschil ziet het produktschap voor granen in het feit dat in het zuiden het graan en kele weken eerder rijp is dan in het noorden. „De grond in het zuiden is lichter en het klimaat is daar beter", zegt het produktschap. In ons land werd dit jaar op 86.000 ha wintertarwe gezaaid. Daarvan oogstte men 76 procent. In het zuiden staat nog maar acht procent wintertarwe op het land en in het noorden nog 45 procent. Van de zomertarwe oogstte men in het zuiden al twintig procent en in het noorden nog maar zeven procent. LONDEN (Rtr.) Beatle Paul McCartney is vader geworden. Zijn uit New York geboortige vrouw Lin da Eastman heeft het leven geschon ken aan een dochtertje. Het kind weegt 6 pond en heeft de naam Mary gekregen. Volgens een door de maatschappij Apple, waar de Beatles onder con tract staan, uitgegeven verklaring maken moeder en kind het goed. NEURENBERG (DPA) Door on bekende oorzaak is in een textielfa briek in de Noordbeierse plaats Kulmbach kort na elkaar van twee verdiepingen het plafond ingestort, waardoor vier mensen om het leven zijn gekomen. (Van een onzer verslaggevers) TURNHOUT Een compleet wa penarsenaal werd gisteren gestolen uit een winkel in de Belgische stad Turnhout. Dieven gingen er met 13 karabijnen, 8 jachtgeweren en 6 re volvers, plus een flinke voorraad mu nitie vandoor. De inbraak gebeurde in de winkel van Ravensteyn. Zij drongen binnen met behulp van valse sleutels. De dieven interesseerden zich blijk baar alleen voor de wapens, maar na men toch in het voorbijgaan de kas van de winkel, ongeveer 300 frank, mee. De ontvreemde wapens verte genwoordigen een waarde van onge veer 7000 gulden. Een uitgebreid onderzoek werd in gesteld. De Belgische politiej achtte het niet uitgesloten dat de daders uit Nederland kwamen. (Van een onzer verslaggevers) ETTEN-LEUR De afkondiging van de minimum-broodprijzen blijkt, nu de prijsmaatregelen enkele weken zijn gehanteerd, niet het gewenste effect te hebben gehad. De onrust onder de duizenden war me bakkers is toe- in plaats van afgenomen. De broodoorlog tussen stunters onderling en tussen de stunters en de warme bakkers begint na een korte „gevechtspauze" weer in volle hevigheid los te barsten. De warme bakkers voelen zich nog steeds bedreigd in him bestaan. Zij wijzen erop, dat de minimum-brood prijzen voor hen te laag zijn. Tevens zijn zij bijzonder boos over de ruime ontheffingsmogelijkheden, die het de stunters mogelijk maakt het brood nog steeds tegen in de ogen van de warme bakkers „dumpprijzen" te ee'i onzer verslaggevers) «len r In Nederland ko- We ,'aar aanzienlijk meer nieu- s °P l'e weg dan er baby's .?eb°ren. In 1969 zullen er feitelijk 400.000 „"ifsauto's worden personen- en 's worden verkocht te- een geboortenverwachting van S(Lieen 350.000 baby's, aldus de kW(atSeS Weg' in haar 3°nSste Pu" Üc?ef.,j® S°od, aldus de stichting, <je rekenschap te geven van i> tolgen van deze ontwikkeling voor de verkeerssituatie op onze wegen. Het spitsverkeer van de af gelopen zomer- en vakantiedagen zal binnen afzienbare tijd het nor male beeld van elke dag worden. Volgens de Stichting Weg zal al leen een versnelde aanleg van we gen en de reconstructie van het verkeer in de steden op langere ter mijn uitkomst bieden. In 1966 en 1967 is het totale Ne derlandse wegennet met ruim 2500 km uitgebreid. In Noord-Brabant kwam er 774 km bij, in Overrijssel 464 km, in Zuid-Holland 417 km en in Gelderland 370 km. De totale lengte van het Neder landse wegennet bedroeg op I ja nuari 1968 96.279 km, waarvan 74.000 km verhard was. Noord-Brabant ligt met 17.464 km. waarvan 10.803 km verhard, aan de kop, gevolgd door Gelder land met 14.871 km, waarvan 11.078 km verhard. In enkele gebieden van ons land was zelfs sprake van een lichte ach teruitgang van het aantal kilome ters verharde weg en wel in Utrecht, Zeeland en Limburg. Het aantal beschikbare kilome ters per 1000 inwoners) in dit ver band moet het parkeren van auto's niet worden verwaarloosd (neemt af naarmate het inwonertal toeneemt. In Den Haag zijn per 1000 inwoners 1,3 km beschikbaar. In Amsterdam, Utrecht en Groningen 1,4 km. In Rotterdam 1,5 km, Haarlem en Leeuwarden 3 kilometer, Arnhem en Maastricht 2,2 km, Zwolle 2,5 Middelburg 3,4 en Assen 4,2 km. Aan cijfers van het centraal bu reau voor de statistiek ontleent de Stichting Weg het feit dat 80 pet. van het Nederlandse personenver voer tegenwoordig met eigen mid delen als auto, motor, en brommer gebeurt Voor het openhaar vervoer res teert minder dan 20 procent van het totale aanbod, omdat ook nog velen hoeveel is niet bekend gebruik maken van de fiets. verkopen. En daar komt dan nog bij, dat een aantal supermarkten de draak steekt met de broodprijzen door het brood cadeau te geven, of het praktisch voor niets aan de huis vrouwen te verkopen. Er zijn zelfs supermarkten die geld toegeven. Zo als een supermarkt in Maastricht, die sinds gisteren de huisvrouwen bij elk brood (normale prijs 65 cent) dertien cent uitbetaalt als zij vierhonderd gram vleeswaren tegen een eveneens concurrerende prijs kopen. Voor de warme bakkers wordt de si tuatie zo langzamerhand onverteer baar. Vandaar, dat er in Gelderland en Overijssel stemmen zijn opgegaan om net als in Zuidwest-Nederland een Progressieve Bedrijfsgroep Bak kersbedrijf op te richten. De bakkers beginnen ook daar het vertrouwen in de eigen organisaties te verliezen. De man, die in Gelderland en Overijs sel de PBB gaat oprichten, is dezelfde als de man, die de motor is van de PBB in Zuidwest-Nederland de heer J. den Bleker uit Etten-Leur. Een voor de Nederlandse Bakkerijstich- (Z1E VERDER PAGINA 5) Zijn er dan loch nog piekmeters van de PZEM, die niet deugen? Antwoord G.S. en commentaren op pagina 3. Bredase hoofdinspecteur Punt- man wil straks in Soesfdijk op zijn tijd eens goed kunnen la chen. Pagina 7. De overheid is volgens Richard Schoonhoven ten onrechte bang voor de invloed van de televisie op het politieke gebeuren. Pagina 9. Een ploeg van de NOS filmde de fascinerende Fastnet-race. RTV-pagina. Van mini tot maxi. Een volle pagina wintermode. Pagina 11. Over hervorming is altijd ge praat en zal ook altijd gepraat worden. Pagina 15. In het Gentse universiteitszie kenhuis vreest men voor het leven van de Franse beroeps wielrenner José Samyn. Sportpagina. (Van onze correspondent) SCHOONDIJKE Woensdagavond om ongeveer kwart over elf zijn nabij Sclioondijke twee personenauto's frontaal met elkaar In botsing geko men. Hierbij werd de 31-jarige G. 3. Gheijsen uit Goes op slag gedood. De bestuurder van de andere auto, de 43-jarige J. F. Hemelaar uit Axel, werd levensgevaarlijk gewond. BIJ DE FRANSE juwelier Cartier in Parjjs is een diamanten halssnoer ter waarde van twee miljoen frank (f 1,3 miljoen) gestolen. De halssnoer bevatte 87 karaat aan briljanten. De diefstal moet gepleegd zjjn door twee Engels sprekende mannen en een jon. ge vrouw. De halssnoer werd pas bjj het sluiten van de winkel gemist. (ADVERTENTIE) vandaag 250 gram van 118 voor 108 niet te geloven voor die prijst

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1