:A A ound loffeerder >E BEULE 'GEEN EXTRA TROEPEN NAAR SURINAME Premier desavoueert „overijverige" secretaris-generaal Het net sluit zich OOK CERNIK VALT NU DUBCEK AAN andaag in Helder Camara toch onder censuur DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERL IDE STEM Melk 1 ct. duurder frikadelletje Rembrandt onder geleide op Schiphol I Io»ft gering heeft, aldus ge- Starfighter-98 IK ZWIJG NOG UEVER DAN ME TE LATEN CONTROLEREN Duurtetoeslag voor AOW'ers geef mij maar zo'n lekker van Wie zei er ook weer dat alle verpakte brood hetzelfde was? JAMIN excl.btw f10.709,82 btw f 1285,18 incLbtw f 11.995,- Citroën ID19 luxe van Fraassen Sonke N.V. nu hebt gewonnen sloren, aan 't eind ziet e Graanbeurs" gloren 4S VAN GLANSBEEK 3. W. Naeye [editie voor - no. 26209 donderdag 28 aug. 1969 Buien DEN HAAG - Met een herhaling van zijn verklaring dat er geen extra troepen naar Suriname gezonden zullen worden, heeft premier De Jong gisteren getracht de eer de politieke rel van het seizoen te sussen. Kamer Beroep GRIEKSE KRIJGT 4 JAAR VOOR „VERSPREIDING VAN VALSE GERUCHTEN' Bevel Wankel Ondanks BTW geen prijsverhoging. Dus 10% korting op de nieuwste modellen, b tot 31 augustus. De kollektie 1969/70 is nu op z'n mooist. Vraag om de bont-folder voor dit seizoen. Twijfel Ontslag MMM...KIP...LEKKER! BONT tegen Zomerprijzen melk chocolade krakelingen bloemen {kattetongen eikeblaadjes pastilles AUTOMOBIELBEDRIJF mr. F. J. Haarmanweg 55 TERNEUZEN tel. 01150-4300 'INDEN ELKAAR BIJ: ■aat 3, Temeuzen 0 - 2468, b.g.g. 4338 ig. Goed loon. (orzieningen. 11 TERNEUZEN er is een groot net van enthousiaste A USTIN- iver geheel Europa. dring kan uiterst snel, discreet en soepel bin- :e eigen A USTIN-organisatie geregeld wor- k op zaterdag. L/DERS staan voor u klaar. Overtuig u door rfrit. f6760,- (4-deurs) AUTOMATIC AUTOMATIC SDRIJF - KAPELLEBRUG TEL. 01140 - 2097 |l09e jaargang ZEELAND I Directeur; ■j Dr. W. A. J. M. Harkx hoofdredacteur: L. Leijendekker ILfdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 ■Telefoon 22341, Postgiro 1114111 WEERBERICHT Veranderlijke bewolking met nu en dan buien. Matige en aan de kust krachtige wind uit west en noordwest. IVOREN: ROOSENDAAL, MOlENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL 3751 (Van onze parlementaire redactie) De secretaris-generaal van defensie G. H. Peijnenburg werd, naar I verluidt, nogal pittig onderhouden over zijn „overijverig handelen", zoals dat officieel in Den Haag werd genoemd. De verklaringen van minister-president de Jong, mede in antwoord op schriftelijke vragen van Pvd A-fractieleider drs. J. den Uyl, werden overigens in politiek Den Haag met de nodige skepsis ontvangen. E Men gelooft ook niet dat de storm al bezworen is. Men houdt er in Den Haag rekening mee dat zeker de oppositipartijen deze muis nog een staartje zullen aanmeten. fenen, totdat eventueel een opdracht komt. In een commentaar wees drs. Den Uyl erop, dat door deze affaire op nieuw de wankele positie van Neder land in de koninkrijksregering blijkt. Volgens het koninkrijksstatuut moe ten de Nederlandse troepen optre den voor de veiligheid van het ko ninkrijk. De problemen hebben zich tijdens de opstand op Curasao al aan gediend. „De moeilijkheden blijken opnieuw bij deze affaire en straks wellicht bü de verkiezingen in Suriname", aldus drs. Den Uyl. die opnieuw wees op de dringende noodzaak het sta tuut te wijzigen. Onder zware politiebewaking is vanmiddag een schilderij van Rembrandt „De scheepsbouwer en zijn vrouw" op Schiphol aan gekomen. Het schilderij, dat af komstig is uit Buckingham Pa lace zal te zien zijn in het rijks museum. Zoals bekend lekte gisteren uit dat lie secretaris-generaal van Defensie I eo eigen initiatief de commandant Ivan het korps marechaussee, gene al-majoor Hamelink. vorige week I leeft verzocht een detachement ma- liechaussee van 149 man met spoed d te maken voor uitzending naar Suriname. Toen gisteren de politieke storm I opstak na het uitlekken van deze laak, beriep de secretaris-generaai f zich oo de defensienota-1968. mwerd echter verweten dat hij mta zijn formeel-ambtelijk ge- I lijk zeer onvoorzichtig en ontac- I tisch gehandeld had, om juist op dit rent, terwijl zich moeilijkheden I in en rond Suriname voordoen, zijn initiatief te nemen zonder voorken nis van de minister-president of de minister van Defensie. Hoe hoog de regering de affaire I opnam bleek al direct uit de onge- I bruikelijk snelle beantwoording van 1 ie vraag van de heer Den Uyl. De- I ze noemde gisteravond het antwoord [van de minister „ongeloofwaardig". Onbeantwoord, aldus den Uyl blijft ie vraag waarom nu plotseling en I met zoveel haast tot het gereedmaken 1 van het detachement marechaussee mest worden overgegaan. „Om ka- I raervragen te vermijden bij de a.s. I Mandeling van de defensiebegro- ting", zegt de secretaris-generaal, f in politiek Den Haag denken migen dat de secretaris-gene- I faal gehandeld heeft onder druk van I Maalde politieke stromingen, die 12ttr verknocht zijn aan het konink- Injksstatuut en gehoor hebben voor I ie steeds dringender pleidooien in de Iwnnaamse pers voor koninkrijks- ngnipen. 1 Drs. J. den Uyl wilde vooral ook welke stappen tegen de secre- I ;ans-generaal ondernomen zullen I Wrden. Premier de Jong heeft hier- I ®efzi'? antwoord niet gesproken. I iï i drs' Plen weten, dat e* detachement marechaussee vol- .ens de defensienota-1968 bestemd lil™? alle en koninkrliks-ta- I f®1, met, zoals de brief van de 1 iiJ» ls~K,eneraal aan de comman- I tn waiï marechaussee luidde: I het bijzonder voor Suriname", "V .A-Kn (Van onze redactie buitenland) PRAAG Het net sluit zich in Tsjechoslowakije rond mannen als Alexander Dubcek en Jozef Smrkovsky. In hun eigen (liberale) kring is nu ook het uur der waarheid aangebroken. Minister-president Oldrich Cemik, wiens naam tot nu toe nog dik wijls in één adem met die van Dubcek, Smrkovsky en Kriegel werd genoemd, heeft gisteren in een vraaggesprek met het partijblad „Tribima" Alexander Dubcek ervan beschuldigd destijds het presi dium te hebben misleid. Het Poolse legerblad „Zolnierz Wolnosci" heeft gisteren geschreven dat het uit betrouwbare bronnen in Praag vernomen had dat „invloed rijke Tsjechoslowaakse politici" zijn gearresteerd. Uit de omschrijving van deze politici maken waarnemers op dat het gaat om Jozef Smrkovsky, Frantisek Kriegel en de journalist en commentator Vladimir Skutina. Het Tsjechoslowaakse blad „Rude Pravo" weet te melden dat bij de Skoda-fabriekem in Pilzen de afde lingsleiding van de partij is gezui verd. Ook meldt het blad dat in di verse grote bedrijven de arbeiders zich hebben gekeerd tegen hun colle ga's die vorige week als leden van de volksmilitie en politie hebben gehol pen met het bestrijden van demon stranten. Volgens Rude Pravo gaan de volksmilitie-arbeiders gebukt on der de terreur van hun collega's. Om terug te komen op het inter view van „Tribuna" met premier Cernik: de premier zegt dat het par tijpresidium in juli van dit jaar aan Dubcek bevel gegeven had voor dé televisie het „Manifest van Tweedui zend Woorden" te veroordelen. Hij heeft dat niet gedaan. „Bepaalde leden van het centrale (Van onze redactie buitenland) ATHENE De Griekse me vrouw Agheliki Mangakis, echt genote van de 47-jarige, door het kolonelsregime gevangen gehou den, prof. Mangakis, is gisteren door een rechtbank te Athene ver oordeeld tot vier jaar gevangenis straf. Ook werden haar voor een periode van vijf jaar alle burger rechten ontnomen. De misdaad van mevrouw Man gakis: zij had „valse geruchten" verspreid door in het openbaar te verklaren dat haar man in de ge vangenis wordt gemarteld. Me vrouw Mangakis, dochter van een vroegere Griekse premier, had een beroep gedaan op de paus en enkele buitenlandse regeringen om het leven van haar man te redden. Haar berechting en veroorde ling kostte de rechtbank nog geen dag. Tegenover de rechter zei me vrouw Mangakis: „Ik verwerp de beschuldigingen die tegen mij zijn ingebracht. Ik had niet de bedoe ling een lastercampagne tegen de regering te beginnen. Alles wat ik gezegd en gedaan heb was ter be scherming van het leven van mijn man". De hoofdaanklager had hier geen oren naar. Hij beschuldigde mevrouw Mangakis niet alleen van de laster maar ook van bele diging van de Griekse autoriteiten. (ADVERTENTIE) d»'-!ar fntarn werd gezegd, meende I tn l cFe ,ans'Ker,sraal dat een beroep lts i.! d??.achement binnen niet al I TrJ^?e tl,d verwacht kon worden. I ie tri"6"1 !)leek'. da* ket ondanks I van wegRfnS in de defensienota I ;K™lnaiaar 1968 nog niet eens I van ju was' gaf Hij de commandant I raad u- marechaussee de dringende «hiermee haast te maken. I nilliita eerste plaats zouden vrij- a,ÏS- voor het detachement in IMSi"1.? m.?eten bomen, belast I Ïedeïfi P°L1 tietaken buiten Ier hii dit op6 heer P®i-inenburS «ing I minsten» ^an Ult' dat het n°S de m '"eken zou duren voor- reeed waïln See V°°r uitzendinS t detank nada? het vormen van «ekondigdwas ln de defensie aan" ket'vwiliiem ertoe hebben gebracht I gaan rmJ.me* spoed te laten uit- I Scht' ka™ omdat er anders wel- I huneer en zouden komen. I ken in we de,fensie over enige we- I Deze JLP e.ment aan de orde is- de secref -en Haag. de positie Eered, retans"Seneraal voorlopig I Kemaaeftel^eordt9ook niet onge- I ^aussee «m j 149 man mare- I ?ctl gei'eertb^ea lnf!e®nt en moeten linnen 24 .voor uitzending I #0tmale funti' ''Nen echter hun funktie m Nederland uitoe- Waarschijnlijk niet die meneer die laatst z'n lunchpakketje aan de eendjes voerde, omdat z'n vrouw hem voor de verandering eens géén King Com had meegegeven. King Com wordt overal in Nederland elke nacht vers gebakken. Killg Cbm .Jt enige dat u weggooit, is de verpakking Er begint schot te komen in de plannen voor een woonwagen centrum voor Zeeuwsch-Vlaan- deren. Pagina 3. Brabant komt in beweging om „de achtste" toch nog in deze provincie gevestigd te krijgen. Pagina 5. Frankrijk doet een trekking van een miljard dollar uit het inter nationale monetaire fonds. Pagina 9. Een kwarteeuw Hoofdstad Ope rette. RTV-pagina. De regering wil de consument wat meer gaan beschermen. Pagina 17. KNBB-voorzitter Van Engelen wil minder spelers in finales van biljarttoernooien. Sportpagina. OSNABRUECK (DPA, RTR) De Westduitse luchtmacht heeft woensdag haar 98ste Starfighter ver loren. Het toestel stortte neer in de buurt van Recke bij Osnabrueck (NoordrijnWestfalen). De 29-jarige piloot kwam om het leven. In totaal zijn nu 52 piloten omge komen bij ongelukken met West duitse Starfighters. (Van onze pari. red.) DEN HAAG Binnen enkele we ken zal de melk een cent per liter duurder worden. Het ministerie van Economische Zaken heeft geen be zwaar tegen een dergelijke prijsver hoging voor verpakte en losse melk, mits zij niet geldt voor melk in kar tonverpakking. Melkprodukten zul len waarschijnlijk naar rato in prijs stijgen. Het produktschap voor zuivel vindt een verhoging met een cent Per liter te gering. Het liet reeds in het (ADVERTENTIE) bont bont Grote Markt 25, Breda, tel. 01600-30650 il 11 RECIFE (KNP) De bekende aartsbisschop van Recife en Olinda in Brazilië, mgr. Heledr Camara, weigert zijn toespraken en inter views eerst aan zijn broeders in het bisschopsambt voor te leggen. „Ik zeg of schrijf liever niets meer". Mgr. Helder Camara heeft dit ge schreven aan het Amerikaanse tijd schrift „Marian Hill", waaraan hij een interview weigerde dat hij aan vankelijk al had toegezegd. De aarts bisschop voegde eraan toe, dat hij slechts kon schrijven en zeggen wat hem recht uit het hart kwam. Een controle vooraf door een derde wees hij af als een aanval op zijn persoonlijkheid. Met deze verklaring voor het Ame rikaanse tijdschrift bevestigt de Bra ziliaanse aartsbisschop, dat hij als gevolg van de censuur monddood gemaakt is. Op 22 juli 1969 meldde het Zuid- amerikaanse persbureau Noticias Aliadas uit de directe omgeving van de aartsbisschop, dat het pauselijk staatssecretariaat hem onder censuur had geplaatst. Dit is later door mgr. Benelli van het pauselijk staatssecretariaat ont kend. Het staatssecretariaat had de Braziliaanse aartsbischop op bevel van de paus slechts verzocht om toe spraken en interviews buiten zijn aartsbisdom te bespreken met de bisschop, in wiens gebied de toespra ken of interviews gepubliceerd zou den worden. Dit zou gedaan zijn als gevolg van de klachten die het staatssecretariaat had ontvangen van de bischoppen, die het met Helder Camara niet eens zijn. Mgr. Helder Camara heeft in zijn jongste verklaring tegenover Marian Hill in het midden gelaten wie hij precies onder „zijn broeders in het bisschopsambt" verstaat. begin van dit jaar uitkomen, dat een verhoging met 31/4 cent nodig was. Er is echter verschil van mening tussen het produktschap en het mi nisterie over enkele prijselementen, maar zelfs als men strijdpunten bui ten beschouwing laat, dan nog volgens het produktschap een di- rekte verhoging met twee cent per liter noodzakelijk zjjn met daarop aansluitend een spoedige verdere verhoging. (Van onze pari. red.) DEN HAAG Minister B. Rooi- vink van Sociale Zaken heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp in gediend om een uitkering ineens te verstrekken aan trekkers van een pensioen volgens de AOW en AWW en van een uitkering krachtens de wet op de arbeidsongeschiktheidsver zekering. De uitkering ineens zal worden verstrekt aan degenen, die op 1 sep tember 1969 aanspraak hebben op AOW, AWW of WAO-uitkeringen. Voor de AOW en AWW zullen de uitkering ineens bedragen 65 gulden voor gehuwde bejaarden en wedu wen met kinderen, 45 gulden voor alleenstaande bejaarden en weduwen zonder kinderen, 15 gulden voor we zen tot 19 jaar, 20 gulden voor wezen van 10 tot 16 jaar en 30 gulden voor wezen van 16 tot 27 jaar. Voor WAO-ers bedraagt de uitke ring ineens 1 procent van het tot jaaruitkering herleide uitkeringsbe' drag per 1 september 1969. De uitke ring ineens houdt verband met de duurtetoeslag van 1 procent over het jaarloon, die werknemers over dit jaar krijgen. TEHERAN (AFP) Keizerin Fa- rah van Psrzië is in verwachting, zo is meegedeeld in een communiqué van het hof dat door radio Teheran is verspreid. In de Perzische hoofdstad meent men dat de geboorte in januari of fe bruari wordt verwacht. comité van de Tsjechoslowaakse communistische partij begonnen sinds maart 1968 buitengewoon onverant woordelijk te handelen door de be sluiten van het centrale comité te overtreden. Zij begonnen een onverantwoorde lijke, eerzuchtige politiek te voeren, waarvan men nu kan zeggen dat het een anti-partijpolitiek was. Daardoor werd in de gelederen van de partij twijfel gezaaid aan de eer lijkheid en ernst van de partijleiding. Die leden van het centrale comité gingen zich oriënteren op de „rechtse opportunistische" krachten, die zich vooral in de voorlichtingsmedia had den geconcentreerd. Daardoor krijgen zij een buitenge wone positie in de leiding. In het dagelijks werk onderschatte de partijleiding de internationale kanten aan de ontwikkeling van het socialisme in de wereld, en het ge vaar van de afleidende manoeuvres van het imperialisme". Cemik zei niet geweten te hebben dat voor de conferentie van War schau een bepaalde datum was vast gesteld. Hij zou er anders nooit in toegestemd hebben dat Tsjechoslowa kije van deze conferentie wegbleef. De als liberaal bekend staande Tsjechische minister van onderwijs, Vilibald Bezdicek, is gisteren afge treden. Het presidium van de raad heeft professor Jaromir Hrbek, een bekend conservatief, benoemd tot opvolger van Bezdicek die vaak door conser vatieven is aangevallen wegens zijn anti-Sovjetrussische opvattingen. ZIE OOK PAGINA 7 (ADVERTENTIES) Kies nu in alle^rust Uw bontmantel, bontstola of bonthoed. NU 10% zomervoordeel. Tl l BURG BREDA' Heuvelstraat 44 Elndstraat 14 Tel. 04250-31620 Tel. 01600-31086 DEN BOSCH ^SCHAPEN markt 17 1 Tel. 04100-39125 vandaag ISO gram van 124 voor 109 niet te geloven voor die prijs!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1