Massale demonstraties tonen eenheid Tsjechen mrmr i m -1 PRAAG... bont bont IS UW ZOON 15 OF 16 JAAR? WIE HIELP MIJ IN '44 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERL Vrijlating Fischer c.s. thans aanvaardbaar Behrendt tekent voor De Stem Tholense vissers op zee om gekomen bitterkoekjes AMIN Dode op werk Sensationele Brand - uitverkoop SINKE DE GRAAG Amerikaan zoekt redder in buurt van Breda 225 16,95 i editie VOOR zeeland WEERBERICHT r mk y J9E Lunch VOORMALIGE EISERS: Bejaarde dame in Goes overreden Gestapo' Incidenten Oproep Gezonken Ondanks BTW geen prijsverhoging. Dinomrann^rF Dus 10% korting op de nieuwste modellen, tot 31 augustus. De kollektie 1969/70 is nu op z'n mooist. Vraag om de bont-folder voor dit seizoen. Majoor Howard J. Bosanko Gewonde 22 PANTY'S in diverse modekleu ren. Koop nu al voor delig uw panty's voor het komende herfst- en winterseizoen. Maten S, M, L, XL. Nu ir in vijf moderne e ribsteek. irde polyester/wollen Prince de Galles ruit. 19,95 j no. 26204 ]09e jaargang ■Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx IHoofdredacteur: L. Leiiendekker I Hoofdkantoor: Breda, Reigersfr. 16 ■Telefoon 22341, Postgiro 1114111 vrijdag 22 augustus 196V Buien Wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Kans op hagel en onweer. Harde zuidwestelijke wind. Koel weer. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 TANKS ROLLEN PRAAG BINNEN (Van onze redactie buitenland) PRAAG In Tsjechoslowakije maakt ■meii zich niet meer de illusie dat met het [verstrijken van de „Dag der Schande" 21e augustus ook de chaotische, Ledige onlusten voorlopig weer tot het [verleden zullen gaan behoren. Men vreest integendeel dat ook van» de grimmige strijd, die reeds doden leeft geeist en die gisteren in een door llanks bewaakt Praag opnieuw heftig op laaide, gewoon zal worden voortgezet. In sp m K It- fl MëriBS kjflËiv. 1 m 4MÊ[LmÊ>iÉ*Zjé -iMd»Mr*. Terwijl steeds meer zware tanks de Tsje chische hoofdstad binnenrolden (rond negen uur telden men er al tachtig) ver plaatste het brandpunt van de gevechten zich van het Wenceslasplein naar het Vrijheidsplein. Had de Tsjechoslowaakse radio tot dan toe de schuld gegeven aan „langharige misdadigers", op het Vrij heidsplein waren het onmiskenbaar ar beiders die met ijzeren staven op politie wagens inbeukten. Ongeveer 30 tanks zware tanks van het Tsjechoslowaakse leger namen posities in rond het Wenceslasplein in het centrum van Praag. De tanks werden voorafgegaan door pantserwagens waarvan de ruiten waren geblindeerd. De mitrail- leurschutters draaiden de lopen van hun wapens terwijl zij door de Narod- nystraat reden. Behalve in Praag was het ook onrustig in Bratislava, Brmo en andere plaatsen. Uit het binnen land komen echter maar weinig be richten door. Ook in Praag wordt het journalisten steeds moeilijker ge maakt te werken. Gisteren werden aan de grens tientallen journalisten tegengehouden. Een Franse camera man, de correspondent van de New York Times en een team van de Oos tenrijkse radio behoorden tot dege nen die op staande voet werden uit gewezen door de Tsjechische autori teiten. In Praag en in Brno werden rond het middaguur massale demonstra ties gehouden. Grote menigten be volkten de centrale stadpleiren van beide steden. In Praag viel alle ver keer minutenlang stil. De bevolking had massaal gehoor gegeven aan de oproepen geen gebruik te maken van openbaar vervoer, geen winkels, ca fés en theaters te bezoeken. Bussen zelfs die van de staat reden leeg rond maar met lichten op. Taxi's waren versierd met zwarte linten. Tienduizenden arbeiders gingen te voet naar hun werk. PRAAG Politiemannen trachten de menigte, die donderdagmiddag op het Wencelasplein in Praag was samengestroomd te verspreiden. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Twee magistra te die na de bevrijding nauw be trokken zijn geweest bij de berech ting van Duitse en Nederlandse oor logsmisdadigers staan gunstig ten op zichte van een eventuele gratie-ver lening aan de drie levenslang gedeti neerden van Breda, Fischer, Aus der Fünten en Kotalla. De procureur-generaal bij het Haag se Gerechtshof, mr. B. J. Besier heeft indertijd als advocaat-fiscaal van het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam Je doodstraf geëist tegen Aus der «tinten en Kotalla. Hij herinnert zich de eerste zaak niet nauwkeurig meer, haar wel die tegen Kotalla. Mr. Besier was bij 'n executie aan wezig hetgeen op hem „een onverge telijke indruk" heeft gemaakt. Over net voor en tegen van een eventuele ^vrijheidstelling van Aus der Fünten en Kotalla heeft hij zich nog geen «gerond ambtelijk oordeel gevormd. Persoonlijk vindt hij wel dat deze oorlogsmisdadigers niet koste wat kost 1 j®vanSen behoeven te worden gehou- "t, maar hij meent wel dat ze dan i geen uur langer dan nodig is in «derland mogen blijven. Mr. Besier 'fnde daarbij rekening houden met Je inzichten van een jongere gene- :™e voor wie de oorlog en zijn ge- olgen geen levende werkelijkheid is Seweest. De vroegere waarnemend advocaat- 'scaal bij de Bijzondere Raad van assatie waarvoor de bezettings aken in hoger beroep dienden mr. ,-J- G. baron van Voorst tot Voorst enkt er nog milder over. De per- 1 onlijke mening van deze advocaat- «neraal bij het Bijzondere Gerechts- luidt dat „de rekening vereffend dat men op gronden van recht- laaT en doelmatigheid deze atste drie gedetineerden in vrijheid stellen Mr. Van Voorst tot Voorst kan zich (ADVERTENTIE) vandaag gram van 90 voor 80 niet te geloven voor "die prijs! overigens de zaken tegen Fischer en Aus der Fünten, waarin hij bevesti ging van het vonnis van het Hof vor derde, niet meer herinneren. ZIE VERDER PAGINA 5 (Van onze correspondent) TERNEUZEN De 61-jarige on gehuwde G. Buyze uit Terneuzen is gistermiddag om half vijf tijdens zijn werkzaamheden dodelijk veronge lukt. Hij was in dienst van het aan nemingsbedrijf Nederhorst, dat werkzaamheden uitvoert voor de nieuwe fabriek voor Dow Chemical te Terneuzen. Tijdens graafwerkzaamheden in de onmiddellijke nabijheid van een wa terafvoer is de betonnen wand hier van gedeeltelijk ingestort. De heer Buyze werd onder het beton bedol ven. Bij aankomst in het Julianazie- kenhuis bleek hij te zijn overleden. (Van onze correspondent) GOES Om half twee gistermid dag is op de Westwal ter hoogte van de oude ambachtsschool de 76-jarige weduwe G. C. de K. B. uit Goes door een personenauto overreden. Zij werd op slag gedood. Het ongeluk gebeurde toen me vrouw de K. overstekend, midden op de weg bleef staan, kennelijk om het verkeer uit de richting Middelburg te laten passeren. Een auto, bestuurd door J. D. de V. uit Goes, komende uit de richting Middelburg, zag de dame en min derde snelheid., In de veronderstelling dat mevrouw De K. hem echter wilde laten passeren trok hij weer op. Op dat moment liep mevrouw De K. door. ZWAAR ONWEER heeft woensdag veel schade aangericht in de buurt van Verviers, in oostelijk België. Het hoogtepunt van demonstraties kwam op het lunchuur. Aanvanke lijk keken politie, volksmilitie en le ger gespannen toe. Het groeiende wapenvertoon echter ontstak de me nigten in Praag zowel als in Brno in woede. Vooral de in blauwe overalls en rode armband gehulde volksmili tie-mannen moesten het ontgelden. Plotseling kwam de muur van troe pen in beweging. De waterwerpers voorop voor het grove oprui- mingswerk, daarachter aan de knup pelende, met traangas en ogenbijtende chemische middelen werpende man schappen voor het „fijnere" werk. In Brno hadden de ordehandhavers de menigte slechts één vluchtweg ge laten. Alle overige op het stadsplein ongeveer zo groot als de Amster damse Dam uitkomende straten waren afgegrendeld. De Tsjechische hoofdstad leek gis teren meer dan ooit op zichzelf, pre cies een jaar geleden. Alleen waren de tanks en de gevechtswagens nu Tsjechisch en vorig jaar Russisch. Werd met de Russen in die eerste uren na de bezetting nog beheerst gediscussieerd, nu is er van discussie geen sprake. Politie, volksmilitie en soldaten worden voortdurend ge hoond en voor „Gestapo" uitgemaakt of een nadere Praagse precisering: „Husaks Gestapo-troepen". Opvallend veel vrouwen droegen rouwkleding of hadden zich versierd met rood-wit-blauwe linten en strik ken. Veel mannen droegen zwarte knoppen. Er waren daarnaast echter aan zienlijk meer incidenten dan tijdens d etwee voorafgaande dagen. Er werd verbitterd gevochten en gisteravond verslechterde vooral in Praag de toe stand snel. De stad kon elk moment exploderen. De tanks verspreidden zich over het hele stadsgebied, tot in de buitenwijken. De Praagse radio-omroep maakte gistermorgen officieel bekend dat tij dens de onlusten woensdagavond op het Wenceslasplein twee doden wa ren gevallen en tal van mensen wa ren gewond. In tal van westerse steden is de invasie herdacht. Op veel plaatsen, zoals in Amsterdam, ging dat gepaard met demonstraties. In Amsterdam wekte de destijds zelf uit Praag ge vluchte prof. dr. Z. R. Dittrich de mensen op hun gevoel van onmacht niet af te reageren door te schelden op de Russen. Beter was het zei hij dat men de openbare mening er toe brengt zich te gaan bezinnen op het wezen van de democratie, de zaak van de vrijheid en menselijke waardigheid, overal ter wereld. ZIE VERDER PAGINA 9 Copyright De Stem/Het Parool Met ingang van vandaag zul len de lezers van De Stem re gelmatig worden geconfron teerd met de manier waarop tekenaar Frits Behrendt 's we relds schouwtoneel bekijkt. Behrendt heeft zich met zijn te keningen wereldfaam verwor ven. Hij werkt o.a. ook voor het Oslose blad Aftenposten, voor Die Weltwoche uit Zurich, de Berlijnse Tagesspiegel, de New York Times en voor bladen in Brussel en Kopenhagen. Frits Behrendt, die 44 jaar is, werd in Berlijn geboren. Hij kwam in 1937 naar Amster dam. Zeven jaar later werd hij om politieke redenen door de nazi's gearresteerd. Na de oorlog heeft hij in Oost- Duitsland zes maanden vastge zeten. Uit zijn tekeningen blijkt dat noch de rechtse noch de linkse dictatuur zijn sympathie geniet. Veertien jaar lang werkte Beh rendt voor het Algemeen Han delsblad. Sinds januari 1968 te kent hij voor Het Parool. THOLEN Aangenomen moet worden dat twee opvarenden van de vissersboot „Cornells" (TH 38) uit Tholen zijn verdronken. De „Corne lls" werd gisternacht om één uur omgetrokken, waarschijnlijk doordat het uitstaande net achter iets is blij ven vastzitten. De twee vermisten zijn de 26-jarige Marus Deurloo en de 16-jarige Ma rien van Zetten beiden uit Tholen. Die twee andere opvarenden van de „Cornells", schipper A. J. Schot (39) uit Tholen en matroos K. van Bel- zen (24) uit Colijnsplaat werden ge red. Ze werden opgepikt door de Deense vrachtvaarder „Brigitte Skou". De geredden zijn ter obser vatie in een ziekenhuis in IJmuiden opgenomen. Een speurtocht naar de vermisten heeft niets opgeleverd. Aan de red dingsoperatie namen deel een heli kopter van de marinevliegdienst, de reddingsboot „Bernard van Leer" uit Scheveningen en een groot aantal vissersschepen. Het gekapseisde vaartuig heeft langie tijd met de kiel naar boven aan de oppervlakte ge dreven. Een kikvorsman van de ma rine, die vanuit de helikopter op de kiel was neergelaten, heeft nog ge probeerd door klopsignalen contact te krijgen met mogelijke overleven den in de machinekamer. Er kwam geen antwoord.In de loop van de mid dag is de „Cornelis" gezonken. EEN TREINONGELUK bij New York heeft het leven gekost aan drie men sen. (ADVERTENTIES) Grote Markt 25, D-Ö/TO tol MRnn.^nfön Terlenka -Regenmantels f 49, Tergal Ook een ruime sortering mantelpakjes, costümes v.a. 98,- japonnen v.a. 29,- TILBURG BREDA Heuvelstraat 44 Elndstraat 1 4 Tel. 04250-31620 Tel, 01600-31086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 -> Tel. 04100-39125 .«ssL Zie adv. elders in dit blad. Zie advertentie elders in dit blad. (De Drie Hoefijzers) (Van een onzer verslaggevers) BREDA „Wie heeft op 3 of 4 november 1944 mijn leven gered in de buurt van Zundert", deze vraag houdt nu al een jaar of vijfentwintig Howard J. Bosanko bezig. De Ame rikaanse geschiedenisleraar uit Seatlle is deze week in Breda voor het congres van reserve-officieren uit de NAVO-landen en daar vertel de hij zijn oorlogsherinneringen aan. twee Nederlandse collega's, de ma joor Van Zinnicq Brgmann en Van ArkeL Zij namen zich, op dat moment voor zijn redder te vinden. Howard Bosanko was als soldaat ingedeeld bij de K-compagny van het 413rd Infantry Regiment van de, 104th Divison, die was toegevoegd aan het eerste Britse leger. Hij behoorde tot één van de eerste Amerikaanse lan- dingsgolven in Normandië en werd ingezet bij Cherbourg en Brest. La ter werd de compagnie per trein naar Mechelen in België vervoerd. Van daar ging het per truck naar de buurt van de Belgisch-Nederlandse grens waar de Amerikanen werden ingezet aan het front. Zij trokken op tussen de Polen aan de ene kant en de Canadezen aan de andere kant. Tegen het vallen van de avond van de eerste dag werden de troepen onder geweer- en mitrailleur- vuur genomen door de Duitsers. Die nacht groeven zij zich in in een bos achtige omgeving. De volgende dag gingen de Amerikanen verder en trokken langs een dorp, waarschijn lijk Zundert. Zij namen daarbij een met keien geplaveide weg, waar de heer Bosanko een wegwijzer naar Breda zag. Op een gegeven ogenblik viej het contact weg tussen de voorttrekkende militairen en de commandant, een kapitein wiens n-aam de heer Bo sanko zich niet meer kan herinneren. Soldaat Bosanko die beiast was met het onderhouden van de verbindingen ging terug naar zijn commandant om nieuwe batterijen en om eens te zien hoe het er bij stond. Op dat moment vuurde een Duitse Tiger-tank één 88 mm granaat af, die op nog geen twee meter van hem vandaan ontplofte Howard Bosanko kan zich nog her inneren dat hij, zwaar gewond als hij was aan benen, gezicht en schouders, om hulp schreeuwde naar zijn ka meraden die niet ver van hem af in dekking lagen. Zij hoorden hem niet of ze durfden niet te komen vanwege het hevige vuren. Er kwam wel een Nederlander, die, hem op de schouders nam en naar zijn huis bracht. Hii werd in de woonkamer gelegd en de man en zijn vrouw - en waarschijn- lijk nog meer mensen - probeerden hem zo goed mogelijk te verbinden. Later werden nog meer gewonden naar binnen gebracht in het kleine nuisje. ZIE VERDER PAGINA 5

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1