„Wij zijn nog niet verslagen" Vrees en woede verlammen Tsjechoslowakije SUIKERPRIJS STABILISEERT ZICH WEER DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND, Aanvallen op Dubcek naderen hoogtepunt DE STEM Leegstaand huis in Vlissingen herbergde vermisten Nederlandse troepen in Suriname blijven buiten grensconflict Bert Boom: wereldtitel Praagse journalisten toen beroep op ton „vrije collega's" andaag in Geen hoop NEDERLAND „VOL FRISDRANK EN SHERRY" DOOR SUIKEROORLOG Vakbondsman president van India advocaatbowls JAM IN de I plrecteur: ^r- W. A. J. M. Harkx I jijofdredacteur: L. Leijendekker I Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 I ftlefoon 22341, Postgiro 1114111 Commentaar Sovjet-Unie verwerpt Chinese protestnota Enorm Sherry lo Vijf ]Q9e jaargang no. 26203 jpiTIE VOOR ZEELAND donderdag 21 aug. 1969 WEERBERICHT Buien Wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Kans op hagel en onweer. Harde zuidwestelijke wind. Koel weer. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 Ir (Van onze speciale correspondent) PRAAG Er staat een oude vrouw bij het standbeeld op Wences- lasplein bij de plaats, waar Jan Pa lach zich verbrandde. Op deze plaats begint de menigte te fluiten te schreeuwen; de politie, razend door de hitte en de provocaties, doet een aanval op de menigte met hun knup pels. Twee politie-agenten stoppen, ra pen de oude vrouw op en dragen haar voorzichtig een winkel in. De overige agenten slaan woest op diegenen in, die niet snel genoeg weg konden ko men. Westduitse en Amerikaanse toeris ten, zitten op het balkon van het dure Jalta-hotel. Vijf studenten, die door de politie achtervolgd worden, sprin gen het balkon over en rennen het hotel in. De politie volgt: een toerist uit München krijgt een grote dosis traangas in zijn gezicht - een Tsjechi sche uit de menigte wil de man hel pen en verontschuldigingen maken. Zij wordt ook met gas bewerkt. Een jonge student zegt, terwijl het bloed van zijn gezicht druipt: „We kwamen hier omdat we moesten. We wilden niet. De regering dreigde ons: we haten de regering: We moesten haar tarten. We wilden de wereld ook tonen, dat het volk van Tsjechoslo- wakije nog niet verslagen is. We wilden laten zien, dat we ons nog steeds verzetten tegen de Rus sische dictatuur. We zijn nog niet ge broken. Ik weet, dat deze demonstra ties onze politieke situatie zullen ver slechteren: maar in hemelsnaam, wat kunnen we doen? Als we thuisbleven, zouden de Rus sen zeggen: zie je wel, ze zijn tevre den met hun regering. Of de wereld zou denken, dat we de strijd hadden opgegeven en een nederlaag hadden aanvaard. We kunnen niet veel doen: maar we zullen het leven van de Rus sen zo moeilijk mogelijk maken. Mis schien wordt het eens beter. Mis schien zullen we op zekere dag in staat zijn onze gevoelens op normale wijze te uiten. Niemand van ons heeft dit afgesproken. Er is niets georga niseerd. We zijn hier, omdat ieder voor zich dat wilde. (Copyright/The Guardian/De Stem) PRAAGVAT VOL KRUIT (Van onze redactie buitenland) PRAAG Zowel de bevolking van Tsjechoslowakije als de regering-Husak leven onder hoge druk. Vechtpartijen op het Praagse Wenceslas-plein, geruchten over op handen zijn de provocaties van pro-Russische zijde en een verscherping van de openbare aanvallen op mannen als Dubcek en Smrkov- ski hebben een explosieve sfeer van angst en woede geschapen. Ook Husak is onder zware druk gezet, gisteren nog door het Rus sische communistische partij-orgaan Pravda. De krant bevatte be dekte bedreigingen aan het adres van Husak voor het geval deze de toestand in zijn land niet in de hand weet te houden. Üe woorden die de Tsjechische partijleider Husak heeft gespro ken aan de vooravond van een voor zijn land allesbehalve feestelijke verjaardag, laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De vrijheid van Tsjechoslowakije kan alleen maar in het rood gekleed gaan en de Russen zullen wel uitmaken of het scharlakenrood dan wel een pasteltintje moet zijn. Het is interessant de rede van Husak te vergelijken met die van enkele Hongaarse leiders, nadat in 1956 de opstand in Boedapest was neergeslagen. Ook toen verkette ring van degenen die zich door «anti-socialistische krachten" hadden laten misleiden. Ook toen het drei gement van liquidatie van alle reac tionairen en een typische vereenzel viging van het „Volksempfinden" met de harde en intolerante lijn van de partij. Kortom: de terugkeer tot een jargon dat al onder Stalin bin nen de muren van het Kremlin werd uitgedokterd en waarvan de logica even armoedig is als de woorden schat. „Dubcek heeft door zijn tolerantie de belangen van het Tsjechische volk geschaad. Hetzelfde volk dat in eugustus 1968 als één blok achter hem stond. Het heeft zich argeloos 'eten misleiden door de verlokkin- 9en van een rose vrijheidsideaal' e'dus Husak. Maar geen nood. De nachtmerrie van het anti-socialisme is nu geluk- "9 voorbij. Husak en de zijnen staan pal voor het geluk van Tsje- chen en Slowaken. En als die eens een keer mogen twijfelen aan wat goed voor hen is. de deuren van het door Moskou bewaakte par tbureau staan wagenwijd open. Alles ten dienste van de rode recht zinnigheid. Met andere woorden en zonder 'mnie: er is geen hoop meer voor Praag. („^"RICH (A.F.P./Reuter) Het ««nationaal Persinstituut (I.P.I.) ini, '1 heeft de Tsjechoslowaakse "rnalistenvereniging al zijn steun tiefSeZesd '"l het vo,,edig en objec- verslaan van de gebeurtenissen "Jechoslowakije. v' I.P.I. gaf deze verzekering in aai °P een oproep van voor- nal' "uIe Tsjechoslowaakse jour- fe si dic naar het gezaghebben- „Toornal de Genève" was ge smokkeld. w'a he oproep van de journalisten o-m- gezegd: „Onze pers is ge- Serruiilkorfd. De collega's in de 1' ke'iik vrije wereld" kunnen be- grijlt helpen door objectief te "Jjven over wat er in Tsjechoslo- alllJe gebeurt". In Praag hebben waterkanonnen en met traangas en knuppels bewa pende politiemannen gisteren her haaldelijk charges uitgevoerd tegen zich op het plein verzamelende men senmassa's Gisteravond toen de kantoren uit gingen, werd de situatie zeer ge vaarlijk toen chargerende politieman nen de mensen najoegen tot in de zijstraten. Rond het beeld van de heilige koning Wenceslas had de po litie een cordon gelegd, maar talloze mensen wierpen bloemen over de hoofden van de agenten heen naar de voet van het standbeeld. Toen gepantserde voertuigen van het leger het plein opreden hieven de mensen spreekkoren aan en riepen „schande" of „gestapo! gestapol". Later werd het weer rustig maar de hele avond door bleef er een menigte op en rond het plein alsof men op „iets" wachtte. In de loop van de dag werden ver schillende mereendeels jongeren gearresteerd. De huisvrouwen van Praag bleken ook te zijn aangestoken door de cri sissfeer en begonnen op grote schaal te hamsteren. Vooral voor de le vensmiddelenwinkels stonden gister morgen al lange rij en mensen. In de stad werden vlugschriften verspreid, waarin het publiek opgeroepen wordt vandaag de winkels te mijden en ook geen gebruik te maken van open bare vervoermiddelen en geen bio scopen, theaters of restaurants te be zoeken. De Tsjechoslowaakse gelijkgescha kelde pers verscherpte gisteren zijn aanvallen op de anti-communistische krachten en vooral op de toenmalige leider Alexander Dubcek en diens medestanders. Men verwacht dat de al dagen du rende campagne vandaag zal uitmon den in een officiële rechtvaardiging van de invasie van vandaag een jaar geleden. Men vreest tegelijkertijd dat dit ook het absolute einde van Alexan der Dubcek zal betekenen. In Praag deden gisteren reeds geruchten de ronde dat Dubcek en zijn meest po pulaire medestanders ai onder huis arrest zijn geplaatst in afwachting van spoedig beginnende zuiverings processen. Andere geruchten, die door som mige diplomatieke kringen schijnen te worden bevestigd, spreken van 'n complot dat de codenaam „Milaan' draagt en dat beoogt vandaag overal in het land massale rellen te provo ceren. Een groep orthodoxe en pro- Russische communisten wil hiervan gebruik maken om Husak opzij te schuiven en het heft in handen te ne men of het over te dragen aan de Sovjet-lieveling Lobomir Strougal, die zelf bij het complot betrokken zou zijn. Ook de in de wilde dagen van augustus 1968 als verrader ge brandmerkte maar met hulp van de Russen „teruggekomen" Vasil Bilak zou tot het complot behoren. Bilak arriveerde eergisteren in Praag na een conferentie in het Kremlin. Tsjechoslowaakse grenswachten hiel den gisteren talloze journalisten en studenten tegen bij sommige grens posten. Elders kon men normaal door reizen. MOSKOU (Reuter) Zestien le den van de dissidente gemeenschap van intellectuelen in Moskou hebben de invasie van Tsjechoslowakije door de landen van het Warschaupact veroordeeld. Deze invasie wordt een bedreiging van de toekomst van het socialisme goenemd. In een schriftelijke verklaring, die aan de vooravond van de eerste „verjaardag" van deze invasie aan de westelijke pers ter hand is gesteld, herhalen de 16 intellectuelen hun verzet tegen deze „tragische gebeur tenis". MOSKOU Een Russische soldaat wandelt hier in Moskou langs een bioscoop waar reclame wordt ge maakt voor de film „Tsjechoslowakije jaar van proef". De film vertoont de Russische versie van de gebeurte nissen in 1968 in Tsjechoslowakije. „Maanlanders" op de Wester- schelde deden nuttige onder zoekingen. Pagina 3. Poolse oud-strijders zijn uitge nodigd de bevrijding van St.- Niklaas te komen meevieren, maar dat kost hun wel 350 Bel gische franken de man. Pagina 5. De leraren zijn een adverten tiecampagne begonnen om hun ongerustheid over de uitvoering van de Mammoetwet kenbaar te maken. Pagina 7. Heeft de Rijswijkse politie ge knoeid? Pagina 9. Omstreden Zweedse film einde lijk in Nederland. RTV-pagina. Zeven renners van de Willem ll-ploeg hebben ontslag gekre gen. Sportpagina. DE SEISMOGRAFEN op de maan, die uitgeschakeld waren voor de twee weken durende maannacht, werken thans weer normaal. Zij zenden op nieuw gegevens naar de aarde, waar onder enkele kleine bevingen. PEKING (AFP) De Russische ambasade in Peking heeft geweigerd de Chinese protestnota over de Chi nees-Russische grensincidenten in ontvangst te nemen. De Russische ambassade die de no ta dinsdag ontving, heeft deze onmid dellijk aan de Chinese minister van buitenlandse zaken teruggezonden. De nota werd „onaanvaardbaar" ge noemd. 55 55 (Van onze correspondent) VLISSINGEN Een leegstaand hoekhuis in Vlissingen blijkt deze week onverwacht een andere bestem ming te hebben gekregen. De Vlis- singse gemeente-politie haalde er n.l. negen jongelui uit, van wie er ten minste een paar de betrekkelijke ge neugten van het stuff roken hadden leren waarderen. Na proces-verhaal te hebben opge maakt heeft de politie de jongeren naar diverse windstreken laten ver trekken. Reden voor arrestatie was er niet omdat de jongelui, waaronder drie meisjes - geen verdovende mid delen in bun bezit hadden. Ook in het hoekhuis bleek bij grondige doorzoe king geen stuff te vinden te zijn. Dat er niettemin in het hoekhuis werd gerookt, kon de politie tijdens de ver horen constateren. Een van de gasten de twintigjarige Middelburger J. O was overigens juist een dag tevoren uit het Huis van Bewaring te Middel, burg vrijgelaten waar hij had ver toefd wegens het voor handen heb ben van verdovende middelen. Twee van de drie meisjes in het gezelschap, de 17-jarige C. M. van de W. en de 19-jarige P. J. A. N. waren afkomstig uit Roosendaal. Hun ouders hadden de meisjes als vermist aan de politie opgegeven. De meisjes zijn aan de Roosendaalse po litie overgedragen die ze inmiddels heeft thuisgebracht. Het derde meis je, de 21-jarige J. J. kwam uit Eind hoven. De mannelijke leden van het gezelschap waren de 18-jarige G. H. A. uit Breda, de Vlissingers K. M. (19) H. K. (17) en K. L. K. (16) en J. J. G. K. (18) uit Heer. De politie kwam de klanidestie<ne bewoners van het hoekhuis toevallig op het spoor. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederland se militairen van het Suriname- detachement hebben van Den Haag nadrukkelijk opdracht ge kregen buiten het conflict tussen Suriname en Guyana te blijven. Kolonel Van Vooren, comman dant van het detachement, dat uit ongeveer duizend dienstplich tigen en vrijwilligers bestaat, moet zijn superieuren in Den Haag alleen rapporteren wat er gaande is. Dit heeft de regering gisiteren laten weten. Gelijktijdig heeft de komiink- rijksregering het incident aanhangig gemaakt bij de vertegenwoordiger van Guyana in Londen. In haar verklaring wijst de ko ninkrijksregering erop, dat een ge wapend optreden in diiit betwist ge bied geen enkele oplossing brengt. Het al honderd jaar oude conflict tussen Suriname en Guyana over het gebied rond de Boven-Corantijn, dat zoals gemeld na een jaar van rust weer door schietpartijen opgelaaid is, heeft de koninkrijksregerimg gisteren langdurig beziggehouden. De Surinaamse regering zal de kwestie zo voorzichtig mogelijk be handelen, ook al gaan in Suriname stemmen op, om de zaak hardhandig aan te pakken. Dit standpunt neemt ook de strijd bare Surinaamse vereniging in Ne derland in, maar de konihkrijksrege- ring voelt hiervoor niets. Het incident van begin vorig jaar, kon worden be dwangen nadat minister Luns over leg gepleegd had met de Guyanese vertegenwoordiger in Londen. Men wil het jongste incident op dezelfde manier proberen op te lossen. Het incident van deze week ont stond voor Suriname totaal onver wachts en onvoorbereid. Suriname zelf heeft al via verschillende verte genwoordigers bij Guyana geprotes- teedr tegen de schending van de sta tus quo, die vorig jaar opnieuw over eengekomen was. (VERVOLG OP PAGINA 7) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er is reden om aan te nemen, dat vanaf vandaag de weg wordt ingeslagen naar rust op de suikermarkt. Iedereen in de kruideniersbranche heeft behoefte aan die rust, omdat de stuntprijzen van de afgelopen periode de mees te winkeliers alleen maar grof geld hebben gekost. Het probleem blijft echter, dat men elkaar niet vertrouwt zolang er geen water dichte afspraken zijn. Mogelijk worden die morgen gemaakt. In afwachting daarvan gaan grote „prijsbrekers" als Co-op-Nederland en Albert Heijn vandaag hun sui kerprijzen weer verhogen. Nadat de detailhandel, vertegen woordigd in het centraal bureau voor het levensmiddelenbedrijf vorige week naar staatssecretaris Van StD was getogen om diens hulp in de suikerrel in te roepen en vervolgens toch nog een poging wilde wagen in eigen kring orde op zaken te stellen, is er voortdu rend overleg geweest over een voor iedereen aanvaardbare rege ling, die zou moeten leiden tot een algemene suikerprijs van f 1.17 per kg. Dat overleg zal, naar men hoopt vrijdag worden afgerond. De tot dusver gedane suggesties hadden volgens sommige het nadeel, dat ze niet waterdicht waren. Vooral het grootwinkelbedrijf tilde hier zwaar aan, omdat men niet het risico wilde lopen, dat een concurrent lage prijzen zou aan houden terwijl men zelf de alge mene prijs zou herstellen. Met na me vreest men prijsstunten van discountbedrijven. De groothandel in kruideniers waren vindt echter, dat men de boot van f 1.17 best te water kan laten. Dat men vervolgens de lek ken kan opsporen en tenslotte kan trachten die lekken te dichten. De berichten van eind vorige week, dat de vrede getekend was, waren derhalve wat voorbarig. Toch ziet het ernaar uit, dat het al wel in deze richting gaat, dat wil zeggen: velen gaan al omhoog met de prijs tot f 1.17, niet aldus een van de grote prijsstunters Albert Heijn. „Zolang er geen algemene stabilisatie is, is er voor ons geen aanleiding om op f 1.17 te gaan zitten. Wij gaan vanaf vandaag wel wat omhoog. Toen de vaste prijs wegviel He ten wij onze prijs zakken tot f 1.05. Als gevolg van de algemene prij- zenactie gingen we voor de tijd van een week tot 99 cent omlaag, die campagne hebben we vervol gens een week geprolongeerd. Die periode loopt vandaag af, zodat we morgen terugkeren naar f 1.05 zo zei men ons in Zaandam. Co-op-Nederland, wier actie eveneens eindigt, gaat vandaag het algemene niveau van f 1.17 herstellen voor haar suiker „ten zij anderen ons dit onmogelijk maken". Kennelijk herstelt men de prijs in het vertrouwen, dat vrijdag een sluitende regeling wordt be reikt. Overigens ligt men bij de Co-op niet meer wakker van welke prijs dan ook en waar dan ook. „Wij zijn ervan overtuigd, dat er in Nederland wekenlang geen sui kerverkoop van enige betekenis zal plaatsvinden", aldus een zegs man bij Co-op, waar men tot gis teren suiker voor een cent per kilo kon kopen in combinatie met de aankoop van sherry of vruch tensappen. „Wij hebben zo enorm veel ver kocht, dat ieder gezin wel hele maal vol moet zitten. Er waren er, die 20, zelfs 100 kg tegelijk kochten. Vorige week alleen al hebben we zeker een half miljoen kilo verkocht. De suikerfabrieken konden de produktle voor ons nau welijks aan. Een juist inzicht hebben we uiteraard nog niet, want we had den alle energie nodig voor be voorrading, import (sherry) en verkoop. Om echter een indruk te geven van het effect van onze campagne: vorige week donderdag (de tweede dag) hadden onze win kels een 60 a 180 procent hogere omzet dan op normale donderda gen. Vorige week zetten wij tijdens twee dagen actie 20 procent meer sherry om dan in het hele derde kwartaal van 1968, Aan sherry zal voorlopig ook wel geen behoefte meer zijn in Nederlanden vo rige week gingen tot en met don derdag (dus ook weer met twee campagnedagen) 400.000 flessen vruchtensap méér de denr uit dan in een vergelijkbare periode met even warm weer. Zo'n effect van onze compagne hadden we zelf niet verwacht. Het heeft ons een massa geld ge kost, maar we hebben wel de aan dacht getrokken en mensen naar onze winkels gehaald, die er voor heen niet kwamen", aldus Co-op- Nederland. New DELHI (AFP/Rtr.) De 75- jarige onafhankelijke kandidaat V. V. Giri is gisteren tot president van In dia gekozen. Hij werd dit na een tweede telling van de stemmen. Giri had de steun van premier Indira Gandhi. Bij de eerste telling kreeg Giri er 401.345 stemmen of 47 procent. De officiële kandidaat van de congres- partij, Samjiva Reddy, kreeg er 312.548 (36 procent). Daar geen van beiden de vereiste meerderheid van 51 procent had we ten te verkrijgen, wa® een tweede telling nodig. Giri verwierf daarbij 14.650 stemmen meer dan zijn tegen stander. Hij heeft zijn overwinning te dan ken aan de linkse leden van de con- grespartij, die met de communisten en de linkse partijen samenwerken. De verkiezing van Giri betekent ook een overwinning voor premier Gandhi in haar strijd om de macht tegen de rechtervleugel van de aan het bewind zijnde congrespartij. (ADVERTENTIE) (Van onze speciale verslaggever) BRNO De Nederlander Bert Boom heeft gisteren achter gangma ker Bruno Walrave de wereldtitel bij de amateurstayers veroverd. Hij leg de in een uur 66.8 km af. Met 45 m achterstand legde Cees Stam, die ge- gangmaakt werd door Joop Staken burg, beslag op de zilveren medaille. Het brons was voor de Zwitser Joerg Peter, die een achterstand van 300 m had. Stam heeft het vorig jaar in Rome ook de zilveren medaille ge wonnen. KARDINAAL Franjo Seper (63) het hoofd van de Vaticaanse congre gatie voor de geloofsleer, heeft van de paus toestemming gekregen zijn ambt van bischop van Zagreb neer te leggen. (ADVERTENTIES) vandaag 150 gram van 99 voor 89 niet te geloven voor die prijs! TILBURG BREDA Heuvelstraat 44 Elndstraa» 1 4 Tel 04250-31620 Tel. 01600-31086 DE.N BOSCH SCHAPENmark» 17 Tel. 04100-39125

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1