Praag explosief aan vooravond dag der schande" DE STEM Lang haar o.k., maar onder dienstpet VUURGEVECHT IN BETWIST GEBIED VAN SURINAME WIL „VERGEVING" BIJ KWART EEUW BEVRIJDING REGERING DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Jongeman bekent moord op tante MACHTSVERTOON IN TSJECHOSLOWAKIJE typiste MOTIEF: ROOF KNVB schrapt trainings program Kessler rdigers Sjaal [Meisje na val van pony overleden GESTAPO' WAARSCHUWING Klacht tegen Srauss TERUG Kabinetswijziging in Roemenië woensdag 20 aug. 1969 3 weerbericht Koeler TWEEDE KAMER STERK VERDEELD OVER VRIJLATING OORLOGSMISDADIGERS iv behoort tot de Kok- g groeiende onderne- heers-, bouw- en ver gen behartigen in heel nv beheert woningen, :oren. Een taak van ver- lede wordt uitgevoerd Konkantoren - van Am- hem, van Groningen tot re rayonkantoor Breda end werk te doen voor afwisselend werk, vlot ds correspondeert, rap en telefoongesprekken ïgrijke schakel in onze liënten. id salaris bieden wij u alve week vakantie, en een gunstige stu- ing- te vakantie-afspraken ;ening. nadere afspraak direct ersoneelszaken van nv k 50 14 46 22 n bij IGLO N.V. llen zijn niet ge- pleiding, het rij- i 25 jaar zijn de grootste belang, .mbitieus en een :rd zijn van een ede commerciële van goed inge- e voorzieningen, inds, studiesubsi- ing, een goed sa- zgn. „dertiende (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN De negentien- I jarige werkloze bouwvakker Rob IV, uit Eindhoven heeft gisteren [takend zijn tante, de weduwe C. jJ.Viveen (72) eveneens uit Eind- j koven, te hebben gewurgd. Na de Moord roofde hij f 4375 van het I slachtoffer. De dader verkeerde in geldnood. Hij had onlangs een grote Ameri kaanse wagen gekocht voor 400 Hij had 100 handgeld gegeven en I moest vóór zaterdag j.l. het reste- 1 lende bedrag aan de handelaar ge- pn. In zijn verklaring aan de poli- I He heeft hij verteld dat hij vorige peek dagelijks bij zijn tante op be- I !°ek is geweest, telkens om te po pen geld van haar te lenen. De al leenwonende vrouw weigerde even wel. Zaterdag kreeg V. één dag uitstel I'M betaling, 's Avonds is hij weer paar zijn tante in de Bakkerstraat Samen hebben ze naar de gekeken. Toen de bejaarde l'wouw hem wilde uitlaten haalde de Herdachte in de gang een zelfge maakte knuppel een stuk ijzer Vertrokken met plastic te voor- |s®ijn en sloeg haar op het hoofd. De vrouw begon onmiddellijk te wlen, waarop de neef zijn hand voor "aar mond duwde om te beletten dat "uren iets zouden horen. Vervol gens greep hy haar de keej Met sjaal, die hij van de kapstok heeft hij haar tenslotte ge in iC"" ^at was omstreeks half een Zo s nacht van saterdag op zondag. Mags om drie uur openden door Van8 j ®ealarIncerde agenten de deur 11 ae woning in de Bakkerstraat. (VERVOLG OP PAGINA 3) onze redactie binnenland) J'dogezand Een tienjarig I vj.'k' u't Midlaren is na een val jiji. "aar pony overleden. Het onge- toer eurde na afloop van een rij. 1 Na I v. een schrikbeweging van haar I iMjl'aalïte het meisje bij de val be- tussen de pony en een boom, (Van onze redactie buitenland) PRAAG-WENEN Aan de vooravond van de dag der schande de dag waarop de Tsjechoslowaken de Russische inval in hun land willen herdenken heerst in Tsjechoslowakijë een explosieve spanning. De regering in Praag heeft niet alleen de veiligheidsdienst en de volksmilitie maar ook de Tsjechische militaire eenheden in staat van paraatheid gebracht. Het Tsjechoslowaakse leger zal samen met de Russische bezettingstroe pen, die nog steeds rond de grote steden gelegerd zijn, „elke demonstratie met wapengeweld uit elkaar slaan". Oproerpolitie en een waterkanon verschenen gistermiddag al op het Wenceslasplein in het hart van Praag, waar duizenden mensen zich hadden verzameld bij het standbeeld van koning Wenceslas, symbool van pro test tegen de Russische bezetting. Bo ven het plein cirkelden hefschroef- vliegtuigen van het Tsjechische leger. Dit machtsvertoon volgd.e nadat: 'in' de ochtenduren velei mérfeen hadden getracht bloemen heer- té' leggen b'ij het monument, hetgeen door de po litie werd verhinderd. Een jongeman die bloemen wilde neerleggen werd door twee politiemannen vastgegre pen, die hem de bloemen uit de hand rukten en hem met. de wapenstok be werkten. Een oudere man die het zelfde wilde doen werd meegenomen. Toen ook het verkeer werd gehin derd. greep de politie, die voor de eerste maal was versterkt met le den van de volksmilitie, hardhandig in. Na enige minuten was de orde hersteld. De demonstranten scholden en floten de politie uit. Maar de mensen gingen niet weg van het plein. Op tal van plaatsen schoolden ze samen. Tegen het gro te veiligheidskordon van politie en volksmilitie werd geroepen: „Gestapo, Gestapo". Een politiewagen met luid sprekers maande de mensen aan het plein te verlaten. Het verkeer liep vast maar er deed zich echter geen enkel nieuw incident voor. Wel be gon men de politiemannen te sarren. Hier en daar trad men met ze in de bat. Het waterkanon kwam niet in actie. De politie slaagde erin de mem sen bij het monument weg te hou den. De politie is gisteravond met jeeps, waterkanonnen en manschappenwa- gens het Wenceslasplein opgereden. Een menigte van enige duizenden de monstranten, merendeels jongelui, werd met traangas uiteengedreven. We demonstranten hadden het ver keer op het plein totaal verlamd. Reeds eerder waren pantserwagens met het opschrift „veiligheidspolitie' op het plein aangekomen. Luidsprekerwagens van de politie riepen de mensen op zich te versprei den. De politie achtervolgde de men sen tot in de naburige straten. Vol gens ooggetuigen zouden zeker 25 mensen zijn gearresteerd. Eerder op de dag had partijleider Husak op een bijeenkomst van partij en vakbondsvertegenwoordigers in Praag de voormalige leiding onder de liberaal Dubcek verweten, dat zij de waarschuwingen van Moskou die leidden tot de inval van de troepen van de Warchaupactlanden, in de wind had geslagen. 'Husak gaf;n"iet rechtstreeks toe dat dejbezètting.van Tsjechoslowakije ge- réeMvaarctigd- was. Een verklaring van deze strekking zo zei hij, zal door het centrale comité van de partij moe ten worden afgelegd". President Ludvik Svoboda zei gis teren dat de ervaring van de tweede wereldoorlog heeft aangetoond dat de veiligheid van het land gebonden is aan samenwerking en bondgenoot schap met de Sovjet-Unie. Hij waarschuwde dat „bepaalde mensen die zich verbergen achter pa triottische verklaringen, in de ko mende dagen de spanning in de fa brieken, bij het vervoer en de be voorrading willen laten toenemen". Hij kondigde aan dat zij overal waar zij dit zouden proberen een energiek en krachtig optreden kunnen ver wachten in het belang van het land. Uit westelijke kringen in Bonn is gisteravond vernomen, dat de bewe gingen van Russische tankeenheden in Tsjechoslowakije toenemen. Ook een colonne F'oolse tanks en vrachtwagens met soldaten trekt op het ogenblik door Tsjechoslowaaks gebied langs de Poolse grens. BONN (AFP) De Westduitse auteur Guenther Grass heeft een aanklacht ingediend tegen de West duitse minister van financiën, Strauss Grass is vam mening dat Strauss ar tikel 130 van het wetboek van straf recht, dat het aanwakkeren van haat verbiedt, heeft overtreden met zijn verklaring dat de extremistische stu denten van de buitenparlementaire oppositie geen bescherming van de wet verdienen omdat zij „zich als beesten gedragen". Strauss heeft deze uitdrukking ge bruikt in een brief aan premier Al- fons Goppel van Beieren. u Witte rijkspolitiemannen in ver keer op rijksweg 58. Pagina 3. Meer struiken, minder ongeluk ken op kruispunt bij Terneuzen. Pagina 5. Ontmoeting met acht boven aardse wezens in een vliegende schotel boven de Oosterschel- de. Pagina 6. De Kleine Stem op pagina 6. Steeds meer boter in de ijskast. Pagina 9. John Paay: „Het zal wel door de nieuwigheid komen, maar ik zit boordevol ideeën". RTV-pagina. Groei in de Zweedse industriële produktie is „uitgesproken hoog". Pagina 11. DE V.S. hebben vijf van hun raket bases op Okinawa gesloten. Dit meldt het Japanse persbureau Kyodo. (Vail nn7P nvpi'llpirl wnviloil 'ro trnllocnol ïrminroKfl imlrnw in amJIaa LnJ1_ (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het di rectoraat-generaal voor de arbeidsvoorziening heeft zich volledig verzoend met langharigen voorzover de ze werken op de centra voor vakopleiding van vol wassenen. Het jnag dan zijn, dat sommige scholen langharigen weigeren, op de opleidingscentra van de overheid j worden ze volle dig geaccepteerd, mits ze een pet dragen die het cen trum verstrekt, dat wil zeggen verkoopt. „Dit heeft niets te maken met hygiene, maar met veiligheid", zei ons de di recteur van het Haagse op leidingscentrum desge vraagd. „Het gaat dan ook vooral om metaalbewer kers. Lange haren kunnen snel verward raken in draaiende delen. Voor een metselaar is het niet nodig. Hooguit kunnen ze hun ha ren tussen de stenen met selen, maar dat is mijn pijn niet „En vrouwelijke leerlin gen „Dat is geen probleem, want die heb ik niet. Maar die zouden tenminste de haren moeten wegwerken onder 'n hoofddoek of zo". Voor de dames dus geen pet. Wél voor de heren en dan geen zelf meegebracht hoofddeksel, maar een pet van de school kosten er van zojuist verhoogd door de B.T.W. zes en een halve gulden. Een pro bleem blijft nog: wanneer is haar lang? „Dat maak ik uit", aldus onze zegs man. (Van onze redactie buitenland en parlementaire redactie) GEORGETOWN-PARAMARIBO-DEN HAAG In omstreden grensgebied in het zuidoosten van Guyana hebben Guyanese de fensiestrijdkrachten gisteren Surinaamse eenheden van de defensie- politie na gevechten „verdreven". De Guyanezen hebben de airstrip Tigri, die ligt in het gebied tussen Boven-Corantijn en de Coeroeni, en een kamp bezet. Dit is gisteravond in een regerings communiqué in Georgetown bekend gemaakt. De Guyanese lezing van het incident dekt in grote lijnen de in houd van een communiqué dat de regeringsvoorlichtingsdienst van Su riname heeft uitgegeven. Gistermorgen zouden twee Guyane se vliegtuigen met manschappen ge land zijn op de airstrip Tigri. Na de landing zou met automatische vuur wapens geschoten zijn op de Surina- mers. Deze zouden hebben terugge schoten, aldus Paramaribo. De beide vliegtuigen vertrokken na dit korte vuurgevecht. Enige uren la ter landde weer een Guyanees vlieg tuig, wederom met een aantal man schappen. De Surinamers zouden zich hierna teruggetrokken hebben in op dracht van de Surinaamse regering. Paramaribo zegt in zijn communiqué, dat „de regering onmiddellijk verster kingen hebben gestuurd naar de sinds 1967 in dat gebied gelegerde defensie- politie". Georgetown zegt in zijn verklaring dat bij de incidenten geen slachtof fers zijn gevallen. Wel zouden.de Su rinamers een aantal wapens hebben achtergelaten. Georgetown zegt, dat de Surinamers zich op zijn grondge bied bevonden. Paramaribo claimt het gebied, waar het incident plaatsvond als het zijne. In Den .Haag volgt men met be langstelling en spanning de berich ten over de incidenten in het grens gebied van Suriname en Guyana. Over deze berichten is gisteren reeds contact geweest tussen de naaste me dewerkers van de minister van Bui tenlandse Zaken en van de vice-pre mier. Onder laatstgenoemde bewindsman ressorteren de zaken betreffende de rijksdelen overzee. Gisteravond vond men die berichten nog dusdanig on volledig en verward en de bronnen ervan vaak zo onduidelijk, dat men nog geen aanleiding zag om welke stappen dan ook te ondernemen. „Het hangt van de inhoud der verdere be richten af of er als koninklijks rege ring wat ondernomen zal gaan wor den. Op dit moment ontbreekt het juiste inzicht nog", zo gaf men gis teravond nog als commentaar. Voorshands laat men, zo is in Haag se kringen de indruk, het beleid over aan de regering van Suriname, die nauwgezet contact onderhoudt met de regering in Den Haag. „Het is moei lijk hier de zaken te overzien, niet alleen vanwege de grote afstand maar ook vanwege de bijzondere aard der incidenten in het onbewoond gebied zo zei men gisteren. DE AUSTRALISCHE minister van defensie, Allen Fairhall, die een be langrijke rol heeft gespeeld bij de bestelling van 24 bommenwerpers van het omstreden type F-lllc, heeft dinsdag aangekondigd dat hij zich om gezondheidsredenen niet meer kandidaat zal stellen bij de komende parlementsverkiezingen. Morgen één jaar geleden. „De „Praagse lente" eindigt in bloedvergieten, wanhoop en Iragedie. (Zie voor beschou wingen over bet Tsjechoslo waakse drama pagina 7). (Van onze sportredactie) ZEIST De Koninklijke Neder landse Voetbal Bond heeft gisteren in het door bondscoach Georg Kessler bepaalde trainingsprogramma voor Mexico geschrapt. Dit zelfde pro gramma had de KNVB aan het begin van het jaar van de wereldkampioen schappen met groot gejuich ontvan gen.. Secretaris-penningmeester Henk Burgwal deelde gisteren tijdens de centrale training van de Nederlandse elftal-groep in Zeist namelijk mee, dat de bijeenkomst voor volgende week was afgevoerd. En dat terwijl het Oranje-team op 7 september in het Poolse Kattowitz moet aantre den tegen Polen. De laatste hindernis die het Nederlands elftal moet nemen om de kans - met de wedstrijd tegen Bulgarije in Rotterdam in het voor uitzicht in eigen hand te houden. De heer Burgwal argumenteerde met „De KNVB heeft gehandeld na over leg met de clubs, die spelers moeten afstaan". Georg Kessler reageerde met: „Mijn programma ligt over hoop". (Zie verder sportpagina). BOEKAREST (AFP) In Roeme nië is een kabinetswijziging uitge voerd waarbij vier ministeries zijn betrokken. Op financiën vervangt Florea Dumitresco (tot nog toe vice-president van de economische raad) Virgil Pirvu. Op onderwijs volgt Miron Constantineo (tot nu toe onderminister) Stefan Blan op en twee ministeries fusioneren. Het zijn het ministerie van spoorwegen dat samengaat met dat van wegvervoer, scheep- en luchtvaart. :GLO N.V., Afd. recht. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 I09e jaargang no. 26202 editie voor ZEELAND Directeur; Dr. W. A. j. M. Harkx hoofdredacteur: L. Leijendekker hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 felefoon 22341, Postgiro 1114111 Wisselende bewolking met hier en daar een bui. Matige wind. Koeler. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Hoewel de rege ring op sterke tegenstand in de Tweede Kamer dreigt te stuiten wil zij rond de viering van „een kwart eeuw bevrijding" tegenover de oorlogsmisdadigers van Breda toch een vergevingsgezind gebaar maken. Zaterdag j.l. publiceerde De Stem de achtergronden, die bij de actie voor vrijlating van de oorlogs misdadigers Fischer, Aus der Fün- ten en Kotalla meespelen. In Haagse politieke kringen, waar het „gebaar" van de regering overi gens met gemengde gevoelens ont vangen zal worden, neigt men te geloven dat het voorstel van de re gering met misschien een zeer klei ne meerderheid in de Tweede Ka mer aanvaard zal worden. De grootste tegenstand zal de re gering van de liberale Tweede-Ka- mer-fractie ondervinden, ondanks het feit, dat de liberale minister Polak met een voorstel tot vrijla ting van de Bredase gevangenen moet komen. De liberalen zij overigens niet alleen zijn in overgrote meerderheid zowel tegen de vrijlating van de oorlogsmisda digers als tegen de gelegenheids wetgeving, die hierover nodig is. Gratie zullen de drie gevangenen namelijk niet krijgen, dat is nu al zeker. De regering voelt er niets voor de gratieverlening toe te pas sen op oorlogsmisdadigers die de menselijke rechten zo zwaar ge schonden hebben. Het zal meer een gebaar van christelijke of humani taire vergeving worden, maar niet van vergeten, aldus ingewijden. Politiek gezien wordt het een kwestie van een dubbeltje op zijn kant. Praktisch alle fracties nemen nu al een verdeeld standpunt in, hoe wel in de KVP en de AR de meeste voorstanders voor de vrijlating te vinden zij. Binnen de CH-fractie schijnt de meerderheid nog steeds tegenstander te zijn, evenals bij de PvdA. Ook in de fractie van D'66 oordeelt men over deze kwestie niet eensluidend. Veel zal bij de behandeling in het parlement afhangen van de houding van de verschillende kleine fracties en van de motivering, waar mee de regering haar voorstel zal omgeven, menen politieke kringen in Den Haag. Intussen is er hernieuwde hoop op vrijlating gekomen in de harten van de vrouwen van de drie oor logsmisdadigers. Bekend is gewor den dat de echtgenotes van Fischer en Aus der Fünten nog steeds niet kunnen begrijpen dat hun mannen destijds in Nederland zo zwaar zijn gestraft. Beiden zijn er van over tuigd dat hun mannen destijds niet geweten hebben wat het uiteinde lijke lot was van de joden, die zij vanuit Nederland via Westerbork naar Duitsland zonden. De vrouwen mogen de gevange nen een keer per maand bezoeken. Mevrouw Fischer heeft, volgens persberichten, over haar man ge zegd: „Ilv tiewonder hem. Hij is werklustig en eerlijk. Ik geloof dat hij er op rekent ooit nog eens thuis te komen om met mij door de bos sen te wandelen". Mevrouw Aus der Fünten over haar man: „Als ik hem bezoek laat hij niet merken hoe verbitterd hij eigenlijk wel is. Steeds weer stelt hij zichzelf een datum waarop hij vrij zou kunnen komen. Is die dag dan aangebro ken en er gebeurt niets bijzonders dan zakt hij geestelijk ineen". Joseph Kotalla is, zoals bekend, vorig jaar pas in het huwelijk ge treden met Adelheid Samol. POLAK

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1