Nieuwe actie voor vrijlating „drie van Breda jMeer Britse troepen naar Ulster [instens 10 en [oogstens 50 liile per jaar Ltie voor zeeland DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND OPSTAND ZET ULSTER VUUR Blaiberg [ernstig ziek Schrijver Streuvels overleden ZIELZORGERS IN GEVANGENISWEZEN WILLEN „LEVENSLANG" AFGESCHAFT ZIEN PLEIDOOI IN KVP-BLAD tz. INKOMENSVERDELING Man gedood met auto-kriek Kinderen dood in koelkast BIJ HANSWEERT Devaluatie frank moet worden doorberekend 'andaag in Leger moet uitingen „nationale emoties" onderdrukken JAMiN no. 26199 zaterdag 16 augustus 1969 weerbericht Bewolking Spanning Branden Onrecht Tsjechoslowakije Moeilijk „Wie wenst het woord?" chocolade ananaspuntjes LEER l& "IN" I]09e jaargang Inirecfeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Lfdredacteur: L. Leijendekker Lfdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Lfoon 22341, Postgiro 1114111 Over het algemeen veel bewol king met plaatselijk een regenbui. Hier en daar kans op onweer. Wei nig wind en matige temperaturen. LUTQREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENStRAAT 14, TEL. 3751 Hoe denken de kerken lover de „godsdiensttwis- I (en" in Noord-Ierland? Enkele stemmen hierover j op pagina 7. j In geen vijftig jaar hoef den Britse troepen in Ul- Lter in te grijpen, ondanks veelvuldige moeilijkheden. I Heer nieuws en foto's daar over op pagina 5. Een straattafereel in Belfast in de bloedige nacht van donderdag op vrijdag. IBLOEDBAD IN BELFAST (Van een onzer redacteuren) I DEN HAAG Geen lager iko- len dan tien mille en geen hoger Jan vijftigduizend gulden met een Icrmogensstop bij een half miljoen: pt zijn de hoofdlijnen. Dat is een [«lachte die het hoofd van de afde- Economische Zaken van het mi- [isterie van Volkshuisvesting en 'mtelijke Ordening, dr. L. G. ff, heeft ontwikkeld in het KVP- I „Politiek". [De schrijver betoogt dat in een over het inkomens- en ver- jtogensbeleid, waarbij hij een lans jreekt voor een rechtvaardiger ver- ig, welke een concreet program mapunt van de KVP zou moeten lorden. 1 Al twintig jaar krijgt de groep Ne- Tfflanders met de laagste inkomens r ongeveer dertig procent van de [viking rond tien percent van f totale inkomens. De tien percent kï de hoogste salarissen en andere [komsten toucheert tussen de dertig (Van onze correspondent) [KANSWEERT Op de kruising ["de Provincialeweg-Geersdijk Wis- pkerke en de nieuwe weg Kortge- F-Xamperland heeft zich een auto ping voorgedaan waarbij een dode pSevallen twee zwaargewonden en Pt gewonde kinderen. Het ongeluk fitstond doordat een vrachtwagen op |®oemde kruising geen voorrang gaf i de personenauto. De gewonden 1 allen overgebracht naar het pSzichtziekenhuis te Goes. De C toffere, Limburgers, waren op oantie in Zeeland. Daar de familie ffl kennis gesteld moest warden Jroen n<>g geen verdere gegevens P™n verstrekt. ita^S!AD <Rtr-' Dr. Philip Paib P« de langst levende patiënt oen ruilhart, is ernstig ziek. Hij gemeld, al eergisteren op ia,,- 1 'let Groote Schuur Zie- ls 111 Kaapstad. 'tat'0'?1 van dit ziekenhuis zeg- i 3Sstl§ verontrust te zijn over 'sidst^o s'ec^1'er wordende gezond- "istand van de 60-jarige tand- n reden voor de plotseling op- en verslechtering wordt niet wJ!' ePel bet in medische verluidt dat het ruilhart niet ■naar wens functioneert, zodat andere organen niet normaal n werken. en vijfendertig percent. Volgens dr. Slooff zal het minimum loon van acht- naar tienduizend gul den per jaar moeten stijgen, terwijl het hogere kader uitgaande van een gezin van vier personen als hoogste inkomen vijftigduizend gul den zou mogen verdienen. Wat bo ven de ton wordt verdiend moet worden wegbelast. Deze inkomensnivellering wil de schrijver tevens bereiken door een overdracht van de helft van de over winst der bedrijven naar de loon trekkers, wat, bij duizend gulden per hoofd, op drie miljard neerkomt. Daarentegen zou de kinderbijslag moeten worden vervangen door een kinderaftrek die hoger is naarmate de kinderen ouder zijn en de ouders minder verdienen. Dr. Slooff ziet een en ander tevens in het licht van het behoefte-ele ment. Een eigen woning voor elke werknemer en de uitrusting van zijn arbeidsplaats acht hij redelijke maat staven. (Van onze redactie buitenland) BELFAST/LONDONDERRY/LONDEN - Britse troe pen die gisteravond de Noordierse hoofdstad binnen trokken konden direct aan de slag om te proberen een herhaling te voorkomen van het verbijsterende bloed bad dat de nacht tevoren in Belfast werd aangericht. Het was de tweede keer in 24 uur dat Britse soldaten in acticit kwamen. Eergisteren trokken zij Londonderry binnen waar hun komst de opstandige wijk Bogside kalmeerde. Gisteren was het erf rustig hoewel er een grote spanning heerste. Sinds gisteren is ook de katholieke wijk van Belfast gebarricadeerd. Zes mensen kwamen om tijdens de bloe dige gevechten in de nacht van don derdag op vrijdag. Honderden mensen werden gewond, waarvan vele tien tallen door kogels. Vooral de dood van een achtjarige jongen, die thuis in zijn slaapkamer door een ver dwaalde kogel werd getroffen, heeft de katholieke gemeenschap laaiend van woede gemaakt. Toen de Britten gisteravond Bel fast binnentrokken vielen weer de eerste schoten. Bij deze gevechten werden minstens vijf mensen door kogels gewond. Verslaggevers hadden de hele dag al met eigen ogen gezien dat de ka tholieke en protestantse groepen zich voorbereidden op een nieuwe avond van geweld. Kinderen werden naar veiliger oorden gebracht, barricaden werden versterkt en benzinebom men en andere wapens verzameld. Intussen arriveerden vanuit Enge land nog meer troepen. In Engeland zelf werden ook troepen in paraatheid gehouden. De onlusten in Noord-Ierland, de ergste sinds vijftig jaar, leiden ook tot spanningen tussen Engeland en de republiek Ierland. De Ierse regering heeft gisteren reservisten opgeroepen Van onze correspondent) BRUSSEL Gistermiddag om 4 uur is de Vlaamse schrijver Stijn Streuvels (schuilnaam van Frank Lateur) gestorven. Hij was 98 jaar oud en behaalde behalve de No belprijs zo ongeveer iedere on derscheiding die een Nederlandsta lige auteur kan behalen. Streuvels werd geboren op 3 ok tober 1871 in het Westvlaamse Heu- le, bij Kortrijk. Zijn moeder was een zuster van de priester-dichter Guido Gezelle. Streuvels begon zijn carrière als bakker in het dorpje Avelgen: door zelfstudie leerde hij Duits, Deens, Engels en Russisch. Zijn eerste novelle werd gepubli ceerd in 1895, zijn eerste boek „Len televen" verscheen in 1899. Hij maakte toen deel uit van de redactie van het literaire tijdschrift van Nu en straks. Streuvels publiceerde in zijn leven meer dan 60 werken in het Neder lands, terwijl werk van hem werd vertaald in het Russisch, Frans. Deens, Engels, Duits en Italiaans. Alhoewel al zijn romans, gedichten en auto-biografisch werk een sterk „Heimat-karakter" hebben, waren de critici, die hem ervan durfden be schuldigen een streekschrijver te zijn uiterst zeldzaam. Streuvels overleed totaal onver wacht: bezoekers die hem gistermor gen nog zagen, vertelden, dat hij er „bijzonder goed" uitzag. Rond vier uur in namiddag overleed hij in de armen van zijn zoon Paul, een dok ter. STIJN STREUVELS naar het heet om klaar te staan de vrede te verdedigen. Een andere uit leg is dat de Ierse regering deze troe pen (ongeveer 2000 man) opriep om doel uit te maken van een eventuele Iers-Britse vredesmacht die in Noord- Ierland de rust moet herstellen. Een desbetreffend voorstel van Ierse zijde is echter gisteren door Londen van de hand gewezen. Noord-Ierland is een louter Britse aangelegenheid, al dus de regering in Londen. Ook van een eventuele VN-troe- penmacht wil Londen niets weten. Niettemin overweegt de Ierse repu blikeinse regering haar voorstelsen over een vredesmacht bij de V.N. voor te dragen. Woordvoerder voor de Ierse rege ring in Londen was de minister van buitenlandse zaken Patrick Hillary. Hij sprak met de Britse onderminis ter van buitenlandse zaken Lord Chalfont. Beiden zeiden na afloop van het gesprek „dat het geen enkel po sitief resultaat had gehad." In Belfast begon donderdagnacht het geweld met gevechten tussen protestanten en katholieken' in de Falls Road wijk, een halve kilometer buiten het stadscentrum. In minder dan geen tijd woedden een aantal branden langs Falls Road. Sluipschutters op de daken veroor zaakten grote moeilijkheden voor brandweer en politie. De doodsbe nauwde gezagsgetrouwe burgerij bleef binnen achter vergrendelde deuren. De politie beantwoordde het vudr met salvo's uit stenguns. Paddy Dev lin, Labourafgevaardigde voor het Falls-district beklaagde zich bij de hoofdcommissaris van politie te Bel fast telefonisch over het in het wil de weg schieten van de politie. De politie zei er niet aan te twij felen dat het geheime en verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA) ach ter de schietpartij zat. De sluipschut ters gebruikten moderne automati sche wapens, zo werd verklaard. Van het begin af aan is rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de opstand tot in details is georga niseerd door personen of organisaties buiten Noord-Ierland. Er zijn wapens in beslag genomen, die zelfs de banden van gevechtswa gens kunnen doorboren. Verder is er een nieuw type benzinebom ontdekt, aan deze bom is suiker en zeep toe gevoegd, waardoor de brandende in houd als napalm aan het doel blijft kleven. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De door devaluatie van vreemde valuta verlaagde in voerprijzen dienen in de Nederlandse detailhandelsprijzen te worden door berekend. In verband met de devaluatie van de Franse frank heeft de regering de prijzenbeschikking goederen en dien sten 1969 zo gewijzigd dat het door berekenen van lagere invoerprijzen verplicht wordt gesteld. Ook enkele prijzenbeschikkingen voor afzonder lijke produkten zijn zo aangepast dat met devaluatie van vreemde valuta rekening wordt gehouden. De PZEM-tarieven houden de gemoederen bezig. Midden standers sluiten zich aaneen. DE STEM stelt kritische vragen aan de directeur van het Zeeuwse elektriciteitsbedrijf. Pagina 3. Zingende en kriekende pias poppetjes met ingebouwde pick-upjes veroveren de markt. Pagina 5. Belgische priester bekocht zijn medeleven met Braziliaanse paupers met martelingen. Pagina 7. ,,De kleine Parade" van Hen- riëtte van Eyk wordt een mu sical van Seth Gaaikema. Pagina 9. Klaas Balk komt met brons uit Brno. Pagina 11. Liefde is een dwaasheid die men getweeën begaat, ver zuchtte Napoleon eens. Pagina 15. Twee ingenieurs hangen de Ne derlandse vuile was buiten. Pagina 17. Een spook waart rond Europa. Pagina 19. GELEEN De 24-jarige G. D. uit Munstergeleen heeft gistermiddag bekend dat hij donderdagavond laat de 24-jarige Hans Hendriks uit Ge leen voor een café in Munstergeleen met een autokrik te lijf is gegaan. De heer Hendriks werd hierbij ern stig gewond en bleek na aankomst in het ziekenhuis in Sittard te zijn over leden. Als motief voor zijn daad gaf D„ die een voegersbedrijf heeft, op, dat er tussen hem en het slachtoffer een geschil bestond over loonuitbetaling. Hans Hendriks had namelijk enige bij hem gewerkt. SMEDEREVO (AP). Twee Zuid- slavische meisjes van 9 en 11 jaar, zijn gisteren gestikt in een koelkast van 190 liter waarin zij speelden. Het ongeluk gebeurde in een dorp nabij de plaats Smederevo. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DEN HAAG Geestelijke verzorgers van alle gezind ten, die werkzaam zijn in de Nederlandse gevangenissen willen van de levenslange gevangenisstraf af. Hoofdaalmoezenier mgr. H. A. J. A. Verheggen, hoofdpredikant ds. Briisewitz en centraal geestelijk raadsman Pols (hoofden van de onderscheiden instellingen voor de geestelijke verzorging bij het gevangeniswezen) herben een actie voor, waarmee zij een wetswijziging op het punt van de Voorlopige Invrijheidstelling (V.I.) willen bereiken. Achtergrond van dit eensgezind optreden is de door de geestelijke verzorgers gewenste vrijlating van de drie Duitse oorlogsmisdadigers die nog in de koepel-gevangenis te Breda zitten. Het zijn: F. Fischer (66), SD-topman, gevangen gezet voor moord op 13.000 joden; J. J. Kotalla (60), de beul van Amers foort, en F. aus der Fünten, leider van de „Zentralstelle für jüdische Auswanderung" in Amsterdam; hij besliste welke joden moesten wor den gedeporteerd. Zij hebben mét Willi Lages (67), die in 1966 wegens ernstige ziekte naar Duitsland mocht terugkeren kort na hun veroorde ling tot de doodstraf gratie gekregen in de vorm van een levenslange ge vangenisstraf. „Iedereen die deze mensen van dichtbij meemaakt, voelt hun nog steeds voortdurende aanwezigheid in de gevangenis als een onrecht. De aalmoezeniers moeten een onduide lijk handwerk dienen. Een enorme opgave; zij zullen de minister niet afvallen, maar als geestelijke verzor gers mogen en willen zij niet zwij gen", aldus vertelde ons gisteren mgr. Verheggen. „De aalmoezeniers gaan er vanuit dat wanneer het Nederlandse recht wordt toegepast, dat dan ook getoetst moet worden aan de huidige inzich ten. Twintig jaar gevangenisstraf is gerekend naar huidige maatstaven een leven lang. Alle aalmoezeniers bij het gevangeniswezen hebben we opgedragen te wijzen op het uit zichtloze van levenslang. Niet alleen voor de Duitsers; voor iedereen". „De zielszorgers zijn er diep van overtuigd dat er onrecht wordt ge daan, ten gevolge van een politiek spel. Wij hebben willen voorkomen, hieraan medeschuldig te zijn door te zwijgen", aldus mgr. Verheggen. De hoofdaalmoezenier, hoofdpredi kant en centraal geestelijk raadsman hebben inmiddels een gesprek gehad met de minister van Justitie, mr. PRAAG (AFP) Het Tsjechoslo- waakse persbureau CTK publiceerde gisteren een dagorder van de minis ter van defensie, waarin de taak wordt omschreven die het leger in de komende, naar verwachting woeüge, dagen zal moeten uitvoeren. In de order wordt de nadruk ge legd op het bestrijden van „vijande lijke binnenlandse krachten". Gene raal Martin Dzur, die de order heeft ondertekend, zegt daarin o.m. „Ons leger moet de komende augustusda gen gebruiken om uitingen van na tionale emoties en hartstochten te on derdrukken zodat ze geen gevaar kunnen opleveren voor onze betrek kingen met Rusland en de overige so cialistische landen". Het uitvaardigen van de order is een duidelijke uiting van angst die bij de partijleiding heerst met het oog op de komende „herdenking" van de Russische inval in Tsjechoslowakije op 21 augustus van het vorig jaar. Zo als bekend is met name van de kant van de studenten al enige tijd lang aangedrongen op passieve demonstra ties door het boycotten van het open baar vervoer e.d. BONN (Rtr.). De chirurg, die de eerste levertransplantatie in West- Duitsland heeft uitgevoerd, professor A. Guetgemann, is door de weduwe en de moeder van de gever, R. Rae- ther, aangeklaagd. Zij eisen een schadevergoeding van 32.000 mark wegens schending van persoonlijke rechten omdat de chi rurg geen toestemming voor de over planting had gevraagd. Polak. „De minister tilt zeer zwaar aan deze zaak. Hij heeft echter ge zegd dat het niet de taak van de mi nister of van de regering was om zich over de vrijlating van de drie Duitsers uit te spreken, maar een taak van het volk. Naar mijn me ning", aldus mgr. Verheggen, „is het nu tijd dat de politieke partijen zich rekenschap gaan geven van hun ver antwoording". ,Ik Mgr. Verheggen vervolgde. kan de persoon van de minister res pecteren. Hij verkeert in een bijzon der moeilijke positie. Juist zijn volksgenoten hebben het meest de gevolgen gevoeld van de Duitse overheersing. De barmhartigheid bij zijn volk zal zeker minder zijn. Maar het Christelijke volk is geroepen barmhartigheid te schenken". „Er staat hier een groot Neder lands belang op het spel", aldus mgr. Verheggen. Naar verluidt hebben de geestelijke verzorgers de kwestie- Defregger mede aangegrepen om hun argumenten kracht bij te zet ten. Ze redeneren, dat hij wel altijd vrij heeft rondgelopen en bovendien nog bisschop kon worden. Waarom zitten die drie nu nog hier?, vragen zij zich daarbij af. Een van de ande re overwegingen zou de „zaak-oor logsmisdaden in Indië" zijn. „Wij zijn ook niet zo heilig geweest". (ZIE VERDER PAGINA 3) (ADVERTENTIES) OVERTUIGEN OVERREDEN BEZIELEN In gesprekken, beraadsla gingen, besprekingen en vergaderingen. U KUNT HET Volg de cursus: „SPREKEN IN HET OPENBAAR" bij het Ne derlands Instituut voor Spreek vaardigheid (N.I.S.). Voor Zeeland in de plaatsen: Axel, Terneuzen, Oostburg, Goes, Middelburg en Vlissingen. (Les sen vanaf eind augustus). Nadere inlichtingen N.I.S. Postbus 67 Hulst. vandaag 200 gram van 88 voor 78 niet te geloven voor die prijs! Lederen Spencerpakjes In alle maten en vele kleuren -f-»8r- tAWT,- _t-4*sr- NU f49,- f69,- f79,- Ruime sortering Suede- en Nappamantels NU f 149,- TILBURG BREDA Heuvelstraat 44 Bindstraat 14 Tel. 04250-31620 Tel. 01600-31086" DEN BOS'CH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1