„Werken zonder baas" bij Tornado Vrees voor burgerkrijg neemt nog toe BESTEM IS UW ZOON 15 OF 16 JAAR? ZUIDWEST- Bestand in suiker oorlog gevraagd li Kinderen van Bogside maken bensine-bommen voor barricadenstrijd Man in Terneuzen door stroom gedood andaag in Grote order Rijn-Schelde Noodweer in Frankrijk nor Buikgriep plaagt kinderen Kritiek op Rode Kruis JAMIN no. 26198 vrijdag 15 augustus 1969 weerbericht Zonnig (Van onze redactie buitenland) LONDONDERRY - In Noord-Ier land neemt de vrees voor een totale burgeroorlog toe. Dit ondanks het feit dat gisteren Britse soldaten Lon donderry binnentrokken om de in opstand zijnde en met barricades ver sterkte katholieke wijk Bogside te omsingelen. 'ranse spion bekent Hongaar vlucht per parachute Flatbewoners dagje uit op kosten van de gemeente (Nog) geen regeling minimum-prijs Dubbeltje toe Ondanks BTW geen prijsverhoging. Dus 10% korting op de nieuwste modellen, I tot 31 augustus. De kollektie 1969/70 is nu op z'n mooist. Vraag om de bont-folder voor dit seizoen. roomboterkoekjes 2SO gram van 109 voor 95 niet te geloven voor die prijs! 109e jaargang EDITIE voor zeeland Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 Zonnige perioden met in het z.o. enkele lokale regen- of onweers buien. Matige noordelijke wind. Geen verandering in temperatuur. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van een onzer verslaggevers) ETTEN-LEUR/DORDRECHT Tornado N.V. heeft de eerste stap oezet op de weg naar een werkkli maat, dat door veel werknemers geambieerd wordt en dat populair omschreven zou kunnen worden als „het werken zonder baaS". Tornado heeft 1 juli j.l. zowel in de vestiging in Etten-Leur als in de fa briek in Zwijndrecht bij wijze van experiment een produktiegroep ge formeerd. De leden van deze pro duktiegroep hebben inspraak in de planning van de produktie en zijn zowel individueel als collectief ver antwoordelijk voor de produktie van de groep. Als het experiment slaagt, zal Tornado deze democratisering van het produktieproces in het gehele concern volledig doorvoeren en in iedere vestiging meerdere produktie- groepen stichten. He experiment zal een jaar duren. De directie van Tornado streeft, zo werd ons meegedeeld, een tweeledig doel na. In de eerste plaats wil men komen tot een efficiënte opzet van de produktie. In de tweede plaats hoopt men het werkklimaat zo te verbete ren, dat het aantrekken van nieuw personeel gemakkelijker wordt, ter wijl daarnaast verwacht wordt, dat het verloop aanzienlijk minder zal worden. Bij Tornado werken veel onge schoolde werknemers, zij het dan dat de betiteling „ongeschoolde" eigenlijk beter vervangen kan worden door „geoefende". De directie van Tornado is er zich van bewust, dat het een onhaalbare kaart is deze mensen ver antwoordelijk te stellen voor de pro duktie zonder dat zij een inzicht heb ben in de produktie. Daarom zal in eerste instantie voor deze groep een algemeen vormende opleiding worden opgezet. De onge schoolde werknemer wordt geschoold tot bedieningsvakman. Deze opleiding die de man inzicht verschaft in orga nisatie, produktie, kwaliteit en ma chinebediening en die de man daar naast een flinke brok algemene ont wikkeling bijbrengt. De opleiding is niet bedrijfsgebon den. Tornado mikt bij deze opleiding vooral op de jonge ongeschoolden. De definitieve opzet van de oplei ding is nog niet rond. Tornado zou hiervoor een aparte afdeling willen stichten. Deze afdeling zou zich dan ook bezig moeten gaan houden met de verdere vorming van de geschool de werknemers in het bedrijf. De huidige bedrijfsopleidingen leveren namelijk wel uitstekende vakmensen op, maar doen te weinig aan algeme ne vorming. De democratisering, die de directie voorstaat werkt ais volgt. In iedere produktiegroep worden de problemen besproken en opgelost door een chef en een aantal afgevaardigden uit de groep. Het besprokene moet uitgedra gen worden over de hele groep. De bedoeling is dat er iedere vier weken vergaderd wordt. Tijdens die verga deringen worden de produktieresul- taten van de afgelopen werkperiode van vier weken besproken en aan de hand daarvan wordt de planning voor de volgende werkperiode doorgeno men. De afdelingschef geeft wel lei ding, maar doet dat alleen in over leg met de groep. Beslissingen moet hij motiveren. Hij is zowel naar Do ven ais naar beneden verantwoording verschuldigd, wat overigens zijn taak er niet gemakkelijker op zal maken. (ZIE VERDER PAGINA 3) BRITS LEGER JACK LYNCH ...V.N.... HAROLD WILSON ...interventie... IN Onze Londense correspondent is gisteren in Londonderry aangekomen om daar de ge beurtenissen voor onze lezers te verslaan. Zijn eertse ana lyse van de toestand op pa gina 9. De betogers van Bogside juichten de Britten toe toen dezen tie merendeels protestantse politietroepen aflosten. Parle mentslid Bernadette Devlin waarschuwde echter niet te vroeg te juichen. In Londonderry was het overigens gisteravond betrekkelijk rustig, hoewel de sfeer zeer gespannen was. Men probeerde er de branden te blussen. De schade is nau welijks nog te schatten, maar het is niet daarom dat de Noord- ierse regering zich het meest zorgen maakt. Men vreest dat er geen terugweg mogelijk is en dat het geweld zal toenemen in alle delen van het land. De Noordierse regering is vooral bevreesd voor het eventuele optre den yan het verboden Ierse Repu blikeinse Leger (IRA), dat streeft mm de hereniging van Noord-Ier- land met de Ierse Republiek. Donderdag zouden rond 300 men sen de grens tussen Eire en Ulster overgetrokken zijn om de rebellen te belpen die een politiebureau in de pensstad Newry hebben aangeval- Een van de verenigingen van ka tholieken in Londonderry heeft al de hulp van de Ierse republiek ingeroe pen bij de strijd tegen de voor het Smotste deel uit protestanten be staande Noordierse politie. De betogers van Bogside, die twee "a§en lang gestreden hebben om de Protestantse politiemannen uit hun WlJk te houden, hebben veel steun Sonad van kinderen. Dezen voorza- Ssn hen van brandbommen, vervaar den op de daken van verschillende gebouwen. Gisteren kon men Bernadette Dev- l'n> de felle voorstandster van gelijke burgerrechten, maar op het laatste ™Ppertje ervan weerhouden een aan- st te leiden tegen een gebouw in ogside, dat door de politie na hevige Bevechten was bezet. Haar medestan ders vertelden haar vlak voor de enval geopend zou worden, dat er nog burgers in het gebouw wa- ,JJe' hesluit om Britse troepen in te »„'eaa kwam op een dag, zoals 1 ord-Ierland niet meer heeft mee- Fr^USSEL (A.F.P.) De 40-jarige S "«l NAVO-functionaris Francis schuw' die is gearresteerd op be- lli,i,i van spionage voor een 'urmi europees lan<T'> heeft na een verhoor een bekentenis af man had geheime NAVO-docu- De schit.? en mioro-flimpjes ter be- genrti Ses'eld van de inlichtin- hbemd1]^ een met name ge" (ZIE OOK PAGINA 1) gemaakt sinds de scheiding van de rest van Ierland in 1920. Overal in het land laaiden gevechten op. In de hoofdstad van de Ierse republiek be legerden massa's boze Ieren de Britse ambassade. Premier Jack Lynch had de avond tevoren olie op het vuur gegooid door er de Verenigde Naties bij te willen halen. Men wist gistermorgen niet meer in Noord-Ierland of men van een burgeroorlog moest spreken of van een toestand die daaraan grens de. In Cornwall confereerden de Britse premier Wilson en zijn minister van binnenlandse zaken Callaghan. „Dra matische beslissingen" werden niet genomen, zo verluidde het, maar wel hechtten beide staatslieden hun goedkeuring aan de Britse militaire interventie. Het besluit om deze troe pen in te zetten werd echter door de Noordierse regering in Belfast geno men. Elke straat in Bogside heeft nu zijn eigen defensiecomité, verantwoorde lijk tegenover een overkoepelend wijkorgaan, voor de oprichting van barricaden en de medische hulpver lening. In de loop van gisteren, toen de po litie zich onder het aanhoudende bombardement met stenen en brand bommen terugtrok op de stellingen, die zij donderdagmorgen vroeg in nam, richtten de katholieke rebellen nieuwe barricaden op. Daarmee bezit de wijk nu twee verdedigingslinies. De spanning steeg toen extremisti sche protestanten de katholieken achter de barricaden begonnen uit te schelden. Ondanks alle druk van po litie en protestanten zijn de katholie ken vastbesloten geen duimbreed te wijken. Gisteravond wapperde de vlag van de Ierse republiek nog steeds op het hoogste gebouw in Bogside. Bij de strijd zijn tot nu toe min stens 160 politiemannen gewond ge raakt. Het totale aantal gewonden loopt in de honderden. De meesten zijn getroffen door stenen of stukken hout of hebben brandwonden opge lopen door de benzinebommen. Finbarr O'Docherty, secretaris van een groepering, die strijd voor gelij ke burgerrechten voor katholiek en protestant, verklaarde dat het defen siecomité van Bogside voor de te vol gen strategie adviezen krijgt van Franse en andere Europese studen ten. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Het aantal buikgriep gevallen is in de afgelopen week, vooral onder kinderen, sterk toege nomen. Verschillende huisartsen deelden ons mee dat dit een nor maal verschijnsel is. Meestal neemt het aantal mensen met buikklachten na een lange, warme periode toe. De oorzaak hiervan is het geringe aanpassingsvermogen voor wat be treft de stofwisseling aan het warme weer. Overigens zijn de klachten in de meeste gavallen van onschuldige aard. De griep begint vaak met bra ken en een lichte koortsaanval. Na enkele dagen zijn de klachten in de regel verdwenen. Volgens enkele huisartsen moet echter het verschijnsel schoolziekte niet alleen aan stofwisselingsfactoren geweten worden. Vaak heeft de ziek te ook een psychologische oorzaak. UDINE (A.P.) Een piloot van ue Hongaarse luchtmacht is gisteren bo ven Noord-Italië uit zijn Mig-15 ge sprongen en heeft de autoriteiten om politiek asiel verzocht, aldus deelt de politie mee. Het toestel stortte neer op een ver laten vliegveld. Politiemannen dragen een melk- krat vol molotov-cocktails uit de wijk Bogside. DIEVEN HEBBEN in Gonda de goud etalage van een juwelier leeggeroofd. De buit heeft een waarde van 50.000 gulden. DE METZ Houtindustrie in Voor schoten heeft het uit 9 meubelmakers bestaande personeel tijdelijk op straat moeten zetten. De reden: gebrek aan orders. DE SCHADE bij de brand op de Che vron-raffinaderij in Pernis blijkt mee te vallen. Vanmorgen zal men weer zo goed als normaal kunnen draaien. IN HET kader van na-calculaties van de salaris-trend 1969 aan ambtenaren zal een uitkering volgen van 0,39 procent van het jaarsalaris. GENèVE (D.P.A.) De in Biafra werkzame arts Herman Middelkoop heeft gisteren op een persconferentie in Genève kritiek geleverd op de houding van het internationale Ro de Kruis in het conflict tussen Nige ria en Biafra. Volgens dr. Middelkoop moet het Rode Kruis in staat zijn geweest, on danks de tegenwerking van de Nige- riaanse regering, de hulpvluchten naar Biafra voort te zetten, evenals het internationale kerkelijke hulp werk dit heeft gedaan. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Gisteren is de 29- jarige elektro-monteur F. Alkema uit Amersfoort door elektrische stroom op slag gedood. Het slachtoffer was in dienst van „Elektrotechnische In dustrie" te Amsterdam en werkzaam aan een installatie voor de nieuwe plant bij Dow Chemical Terneuzen. Hij had, toen hij aan de installatie ging werken, de stroom (380 volt) niet uitgeschakeld. Hij was gehuwd en had een kind. (Van onze correspondent) DORDRECHT Twaalf Dordtse gezinnen krijgen van de gemeentelijke woningstichting een bedrag van vijftig gulden om een dagje uit hun woning te verdwijnen. Sinds geruime tijd namelijk is men bezig met herstelwerk zaamheden aan hun flatgebouw dat aan het verzakken is. Het uithoren van oude beton- palen levert zo'n onverdraaglij ke geluidshinder op, dat men er maar mee opgehouden is en dit werk nu met inzet van meer ar beidskrachten op één dag wil klErciii De gezinnen krijgen de vijf tig gulden om de dag elders te kunnen doorbrengen. Komen ze thuis en hebben ze geen gele genheid een warme maaltijd te bereiden, dan kunnen ze boven dien voor een klein bedrag eten in de kantine van het Dordtse stadskantoor. Een onschuldig strovuur leidde tot paniek uit vrees voor de Zeeuwse pyromaan. Pagina 3. Terneuzens silhouet wordt grootsteeds. Pagina 5. De Parijse schoenen zijn dit jaar stevig en comfortabel, maar niet altijd elegant. Pagina 7. Bert Haanstra legt een stukje „Alleman" in de nieuwe Hulot- film van Tati. Pagina 11. Moeizame overwinning van Hajer in Scheveningen. Pag. 12. De Italianen saboteren met hun lage wolprijzen de harmonisatie van de Europese textielindu strie, zegt de Tilburgse statisti cus g. Podt. Pagina 15. (Van onze parlementaire verslaggever) DEN HAAG Vertegenwoor digers van het Centraal Bureau Levensmiddelenbedrijf hebben gistermiddag bij staatssecretaris Van Son (Econ. Zaken) aange drongen op maatregelen om de suikeroorlog stop te zetten. Dat zou moeten gebeuren door het afkondigen-van een minimum-prijs regeling waarbij de suikerprijs ten minste op 1,10 gulden per kilogram zou worden bepaald. De staatssecre taris is daar nog niet op ingegaan. In een gesprek met de staatssecre taris hebben de vertegenwoordigers van het Centraal Bureau hun be zorgdheid uitgesproken over het stun ten met de suikerprijs. Dit stunten gaat zover dat de sui ker bij aankoop van een fles sherry niet alleen voor 1 cent te koop is, maar dat in Delft zelfs een dubbeltje op de suiker wordt toegegeven als die bij koffie wordt gekocht. Staatssecretaris Van Son heeft ge zegd dat de suikeroorlog te betreuren maar overigens geen concrete toezeg gingen over een minimum-prijsrege ling gedaan. Het overleg zal spoedig worden voortgezet. (ZIE VERDER PAGINA 9) (ADVERTENTIE) Terlenka .Q x—--Regenmantels 49, Tergal - - Ook een ruime sortering mantelpakjes, costumes v.a. 98,— japonnen v.a. 29, TILBURG BREDA Heuvelstraat 44 Elndstraat 1 4 Tel. 04250-31620 Tel. 01 600-31 086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM/VLISSINGEN De Rotterdamse Droogdokmaatschappij, lid van de Rijn-Schelde-groep gaat in opdracht van de Amerikaanse maatschappij Sealand twee super snelle containerschepen bouwen. Sea land bestelde ook drie van dergelij ke schepen bij een scheepswerf in Bremen. Met de order voor de Rijn-Schelde- groep is een bedrag van ongeveer 230 miljoen gulden gemoeid. De schepen worden bij de RDM gebouwd waarbij Wilton Fyenoord in belangrijke mate medewerking verleent. De Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen zal aldus de RDM zeer belangrijke onderdelen voor de voortstuwingsinstallatie leve ren." Voor de RDM betekent de order een van de belangrijkste die de Ne derlandse scheepsbouw de laatste ja ren toeviel dat uitgezien zal moe ten worden naar meer werkkrachten. PARIJS (A.F.P.) In bijna geheel Frankrijk zijn gisteren hevige onwe- ders losgebarsten. In Parijs was de lucht inktzwart en de regen viel bij stromen. Weerkundigen voorspelden dat dit weer veroorzaakt door voch tige en warme lucht van de Middel landse Zee, een etmaal zou aanhou den. bont OD bont Grote Markt 25, +Ai ni«nn nc\anr\ Breda, tel. 01600-30650 vandaag Zie advertentie elders in dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1