Vleesprijs gaat markt volgen Ierland vraagt V.N.-troepen DE BLOCK BEMOEIT ZICH NOG NIET MET 1-CENT OORLOG DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Sinkiang: China's atoomcentrum DAF SLIPT IN HEERLEN: DRIE DODEN DESTEM Techniek helpt telefoonkrakers cel in NOG STEEDS GEVECHTEN IN EONDONDERRY JAMIN BESCHIKKING AFGEKONDIGD nJ hoog Valse marken: Spoor leidt Zeeland naar Nieuwe moord in Los Angelos Vlammen Vlucht met locomotief indaag in Concurrenten Co-op wachten af Weinig heil Gestoei Cadeau Gezakt Aandeel vrouw groter Misdadigheid in Y.S. stijgt herenflikken ]09e jaargang - no., 26197 EDITIE VOOR ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341Postgiro 1114111 KANTOREN: ROOSFNDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT l, TEL. 8030 donderdag 14 aug. 1969 WEERBERICHT Warmer Vrij zonnig met aanvankelijk en kele buien. Overwegend zuidelijke wind. Hogere middagtemperatu- ren. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie buitenland) De autonome Chinese provincie Sinkiang (baar tje) aan de grens waar van Chinezen en Russen gisteren weer slaags zijn geraakt, kan beschouwd worden als met kernwa- penarsenaal van commu nistisch China. In dit enorme gehied waar in 15 mijnen uranium wordt gewonnen, hebben de Chinezen sinds 16 okto ber 1964 acht kernwapen proeven genomen. In Sin kiang staan ook verschei dene fabrieken voor de be werking van plutonium. De grens van deze meest westelijke provincie van China met de Sovjet-Unie is langer en minder be schermd dan die van de andere Chinese provincies. Sinkiang is drie maal zo groot als Frankrijk maar dun bevolkt. Er wonen maar rond 7 miljoen men sen ofwel nauwelijks 1 per cent van de totale bevol king van China. liet ge bied is omringd door ber gen en er stroomt maar een rivier door. de 2700 km 'ange Tarim. Een klein deel is in cultuur gebracht. Toch levert de provincie koren, katoen en "nische vruchten aan de eest van China. Het gebied is rijk aan mineralen, waaronder kolen, ijzer en olie, maar de ontginning is pas in de beginfase. Sinkiang is diverse ma len het toneel van conflic ten geweest. In 1954 kwamen de Mo hammedaanse Oeigoeren in verzet tegen het be wind in Peking. Het ver zet werd onderdrukt. In 1958 brak er een opstand uit toen bekend werd ge maakt dat bij het hoger onderwijs niet meer de taal van de Oeigoeren maar het Chinees zou worden ge bruikt. In 1959 kwamen jonge Mohammedanen, nu samen met Tibetanen weer in opstand tegen Pe king. In 1962 kwam het to' ernstige ongeregeldhedei die ertoe leidden dat au tochtone bevolkingsgroepei onder wie 50.000 Oeigoe ren, naar de Sovjet-Unit trokken. Daar werden zij met open armen ontvan gen door de stamverwan te bevolkingsgroepen van Sovjetrussisch Turkestan Chinese grenstroepen, die de vluchtelingen achter volgden, overschreden ver scheidene malen de grens wat tot incidenten met Russische eenheden leid de. BLOEDIGE SLAG RUSSEN- CHINEZEN (Van onze redactie buitenland) PEKING/MOSKOU/WASHINGTON Aan de grens van de Chinese provincie Sinkiang, waar zich het kernwapen arsenaal en de raketproefterreinen van Pelting bevinden, is gisteren een bloedig gevecht geleverd tussen Chinese en Rus sische troepen. Volgens de Chinese lezing waren enige honderden Russische mili tairen onder dekking van helikopters en pantservoertuigen Sin kiang binnengevallen. De Chinezen zouden daarbij grote verliezen hebben geleden. Kort na de Chinese melding van het incident, gistermiddag, uitte de Rus sische regering de beschuldiging, dat Chinese troepen op Russisch grondgebied waren doorgedrongen en dat in gevechten doden waren gevallen. De natio naliteit van de slachtoffers werd niet bekendgemaakt. 'Van onze parlementaire redactie> DEN HAAG. Er is een prijzen- •eschikking voor vlees afgekondigd, liet mogelijk maakt, dat de koers fan de slachtveemarkt in de detail- •andelsprijzen van vlees tot gelding wordt gebracht. Door de algemene Prijsstop van begin april was dit niet «ogelijk. De prijzen van slachtvee zijn name- D]k niet aan deze prijsstop gebonden fn schommelen al naar gelang vraag on aanbod op de markt. Deze prijs- «lommelingen konden in de detail- Jandelsprijzen niet worden doorbe "wend omdat de prijsstop daarvoor "el van kracht was. De prijzenbeschikking voor vlees «laakt afhankelijk van de markt- pteringen eventueel prijsverho- Dogen mogelijk, maar ook prijsdalin- zijn niet uitgesloten. Voorzitter F. G. van Dijk van het produkt- *<iap voor vee en vlees verwacht 00r de komende tijd geen grote oommelingen in de vleesprijzen. oi is de kans groot, dat de rund- ospr(jzen wat zullen dalen. De I Volgens radio-Peking waren „vele Chinese grenswachten gedood en ge wond" in het gevecht, dat gistermor gen zou hebben plaatsgevonden in de omgeving van Tiehliekti in het dis trict Yoemin, twee kilometer diep in China. Het persbureau Nieuw China meldde dat in een officiële Chinese protestnota aan de Russische ambas sade in Peking verklaard was, dat de „toestand zich verscherpt". Het be schuldigde de Russen ervan „grote aantalen troepen en tanks samen te brengen in een poging nog grotere conflicten te provoceren". Peking heeft te kennen gegeven, dat de Russische militairen en de Chine se grenswachten nog steeds schoten wisselen. Het heeft in de protestnota aan Rusland dit land ervan beschul digd een „nieuw bloedig incident" te scheppen en geëist, dat de Russische regering „onmiddellijk al de binnen gedrongen troepen van het Chinese grondgebied terugtrekt en onmiddel lijk het vuren staakt." Het nieuwe grensincident komt nog geen'week nadat de Sovjet-Unie be kendmaakte dat zij na bijna 2 maan den van geheime onderhandelingen met de Chinezen in Chabarovsk tot een akkoord was gekomen over de navigatie o-p de grensrivieren. Prijs van slachtvee is sterk af- d jfri'jb van het marktverloop in j. De laatste maanden waren iit v noteringen vrÜ hoog, maar liet f ?m- !n detailmarktprijzen hel u>'ing. Voor deskundigen is hoërt'm°eilijk om te voorspellen We v^eesPrÜzen zich over een iets ien /Vermijn ^an een paar maan" «au»i-in Slagen. Voorlopig zit er con„,ÜIJ s een prijsverschil in. De "isumptie steed, ËLde tiuov bii' dat er in de E-E-G Woor-te aan rundvee is- Och een prijsverschil in, «TT5van vlees beweegt zich eec»s in stijgende lijn, zodat de Wogen geen grote prijsdalin- Mt. >n de komende tijd worden ver- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/MIDDELBURG Bij Interpol, de internationale politie- opsporingsorganisatie, vermoedt men dat er een nauw verband bestaat tus sen een in Mannheim gearresteerde Italiaan en diens medeplichtige en de uitgifte van de valse vijftig-markbil jetten in Zeeland. De Italiaan werd verleden week in een warenhuis in Mannheim op he terdaad betrapt toen hij met valse vijftig-markbiljetten wilde betalen. Zijn medeplichtige maakte van de verwarring gebruik om de benen te nemen. Het is opgevallen dat sinds dien de valse markbiljetten op ver scheidene plaatsen in Nederland werden gesignaleerd, onder meer bij een benzinestation in Middelburg. (Van onze redactie buitenland) LOS ANGELOS In Los Angelos is opnieuw een moord gepleegd, de achtste sinds zaterdag. De moord werd gepleegd op een golfterrein en volgde op een vecht partij. (Van een onzer verslaggever-; HEERLEN Op nog onverklaar bare wijze raakte gistermiddag een automobiliste het spoor bijster óp de Schelsberg te Heerlen. De gevol gen drie doden en een grote rava ge. De slachtoffers waren: Jeanne Slofstra (21), haar broer Jan (16) en F. Gelissen (59), allen uit Hoens- broek. De botsing ontstond toen een DAF- personenauto door nog onbekende redenen in een slip raakte. De DAF schoof daarbij dwars over de andere rijbaan, waar hij met gro te kracht tegen een van de andere Kant komende Ford-personenauto hotste. Door de geweldige klap vloog de DAF de lucht in om half op de Ford terecht te komen waar bij ook nog een langs de weg gepar keerde Fiat-personenauto werd ge raakt. Bestuurster Jeanne Slofstra van de DAF werd op slag gedood en ook de bestuurder van de Ford, de gepensioneerde mijnopzichter Gelissen was eveneens onmiddellijk dood. In de DAF zat verder nog de broer van de bestuurster, Jan Slof stra. Hij overleed in het ziekenhuis. De Duitser U.N. (18 jaar), die in Hoensbroek ais lifter in de DAF was gestapt kwam er met lichtere verwondingen af. Hij hoefde niet in het ziekenhuis tè worden opgeno men. Jeanne en Jan Slofstra waren de enige kinderen uit het gezin Slof stra in Hoensbroek. De gepensio neerde mijnopzichter had juist een fonkelnieuwe wagen van de garage gehaald om zijn vrouw even te la ten kijken of de kleur van de auto (groen) haar wel aanstond. Hij heeft zijn huis niet meer gehaald De kilometerteller is voorgoed op 14 blijven staan. (Van onze correspondenten) DUBLIN/LONDEN Terwijl de overwegend katholieke krot tenwijk van Londonderry gisteren, een etmaal na het uitbreken van de onlusten, nog steeds het toneel van felle strijd was, verzocht de Ierse regering gisteravond om VN-ordetroepen in Noord-Ierland om de orde aldaar te herstellen. Het verzoek om V.N.-troepen werd bekendgemaakt door de Ierse pre mier, Jack Lynch, in een radio- en televisierede. Premier Lynch deelde verder mee dat hij het Ierse leger had verzocht veldhospitalen in te richten langs de grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland, ten behoeve van slachtoffers van de onlusten in het onder Brits bestuur staande Ulster. Volgens premier Lynch is zijn re gering van plan Engeland te verzoe ken om vroegtijdige onderhandelin gen over de huidige constitutionele situatie in Noord-Ierland Het is naar de opvatting van Lynch duidelijk dat de Noordierse regering niet langer de toestand beheerst. De premier van Noord-Ienand, majoor Chichester-Clarlc, heeft het parlement van zomerreces terugge roepen om de situatie te bespreken. Hij waarschuwde gisteravond in een radio- en televisietoespraak dat de regering er niet voor zal terugschrik ken andere hulpmiddelen te baat te nemen indien de toestand zulks noodzakelijk maakt. Dit wordt alge meen geïnterpreteerd als een verwij zing naar de mogelijkheid Engelse troepen te hulp te roepen om de po litie bij te staan. De politie heeft de opstandelingen in het stadsdeel Bogside van London derry laten weten dat zij zich even tueel zal terugtrekken indien de op standelingen achter hun barricaden blijven en geen pogingen doen uit Bogside te breken. Maar kort nadat het voorstel was gedaan ging een politiepost in vlam men op en leidden hernieuwde char ges van de politie tot felle gevechten. In Londen geloofde men gister avond dat Britse troepen gemachtigd zouden kunnen worden om de onlus ten te bedwingen. (Zie voor de „Veldslag van Lon donderry" pagina 7). (Van onze redactie buitenland) HANNOVER/BERLIJN Twee families, bestaande uit negen perso nen, zijn gisteren, de dag waarop de Berlijnse muur acht jaar bestond, met een locomotief uit Oost-Duitsland naar de Bondsrepubliek gevlucht. Dit gebeurde nabij de grensplaats Helm stedt. Het oude Java in Terneuzen verdwijnt snel. Zes tot tien woonlagen op winkelgalerijen zullen het aanzien van het nieu we Java bepalen. Pagina 3. De directeur van het nieuwe Rijksinstituut voor natuurbeheer vindt dat aan de planologie niet strak genoeg de hand wordt ge houden. Zie de Shel l-vestiging bij Moerdijk. Pagina 5. Rembrandts Leidse molen staat voor de film in Brouwershaven. Pagina 9. Clubs nemen het voor geschors te atleten op. Pagina 11. Rebelse priester mag bij zijn bisschop uit logeren. Pagina 13. Er wordt meer gespeculeerd om de Engelse munt als gevolg van een nog ongunstiger Britse han delsbalans dan al werd ge vreesd. Pagina 15. (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG/BREDA Minister De Block van Economische Zaken zal nog geen actie ondernemen tegen de suikerprijsstunt van Co-op Ne derland. Zoals wij gisteren meldden is Co-op begonnen met een wilde actie om „aan te tonen hoe belachelijk het gestunt met de prijzen van de eerste levensbehoeften wel is". De laatste weken hebben tal van levensmiddelen- en grootwinkelbe drijven hun suikerprijzen verlaagd. Het offensief van Co-op bestaat er in dat in alle winkels de suiker voor 1 cent per kg wordt aangebo den, mits de klant voor minstens 3,aan (bepaalde soorten) drank koopt. Het ministerie van Economische Zaken heeft, ook ai zou het dit wil len, geen mogelijkheid om op te treden tegen te lage prijzen. Hoog stens kan het een P.B.O.-orgaan machtigen een minimumprijsrege ling toe te staan, zoals onlangs met het brood het geval is geweest. Zo'n machtiging wordt echter slechts in uiterste noodzaak ver strekt, met name als stuntprijzen marktverstorend kunnen werken. Bij de broodprijzenoorlog was dit het geval. De stuntprijzen van de supermarkten maakten gespeciali seerde broodwinkels brodeloos. prijsboksers, die niet de verant woording hebben voor een groot, modern en goed geoutilleerd win kelapparaat. Toch blijft ook D# Gruyter zich afvragen of deze wil de actie ertoe bijdraagt deze kwes tie op te lossen. In het onderhavige geval (suiker) is echter sprake van een artikel uit een kruideniersassortiment van honderden artikelen. Bovendien is suiker altijd al een artikel geweest met de prijs waarvan werd ge stoeid, zij het nooit op deze specta culaire wijze. Daarbij komt nog, dat de Co-op prijsstunt is aangekondigd als zeer tijdelijk (voorlopig een week) en gekoppeld is aan de aan koop van andere artikelen (drank). Voor een verstoring van de markt is het ministerie van Economische Zaken voorlopig niet bevreesd. De concurrentie wacht voorlopig nog rustig af hoe de consument op de stunt reageert. De Gruyter heeft deze week ook een speciale suiker aanbieding: 1 kilo voor 88 cent bij aankoop van twee pakken koffie van een half pond. Deze aanbieding zal in ieder geval deze week ge handhaafd blijven. Of ze volgende week wordt gecontinueerd zal nog bekeken worden. De Gruyter is van mening dat een dergelijke stunt, als de Co-op nu uithaalt, nooit lang kan duren. „Een volgende stap is het cadeau te geven". Zij is het overigens wel eens met de motieven die de Co-op hiertoe gebracht hebben: een eind maken aan de verstoring van het prijsevenwicht van produktie, groothandel en distributie door de Albert Heijn ziet weinig heil in dit nieuwe offensief in de suiker- oorlog. Dit grootwinkelbedrijf is het bovendien niet eens met de Co-opmotieven. Volgens Albert Heijn past het niet meer in deze tijd, dat zoveel artikelen nog prijs- gebonden zijn. Aangezien de ver schillen in distributie de laatste ja ren zo groot geworden zijn zou er een grotere vrijheid voor de detail list moeten komen om daarbij zijn prijs aan te passen. „Wij hebben het idee dat de Co-op en ook De Gruy ter terug willen naar een stabilisa tie, maar het heeft geen zin om te proheren die te hereiken door een dergelijk offensief in te zetten voor slechts een produkt". Albert Heijn vindt dat het sensationele karakter van de aanbieding aanzienlijk ver zwakt wordt door de koppelver koop. Dit grootwinkelbedrijf heeft 14 dagen geleden, zoals meerdere be drijven, de toen geldende suiker prijs laten zakken van 1,17 naar 1,05. Momenteel is de prijs 0,99 per kilo. Maar: „Als de concurren tiestrijd nu met alle geweld op de suiker moet worden uitgestreden, zullen we als het nodig is meer zakken. We zullen dat niet op eigen initiatief doen. Want we vinden het op zichzelf niet zo gezond om een produkt onder de kostprijs te ver kopen. Dat zal de een langer vol houden dan de ander. Gezien onze situatie kunnen wij dan wel opti mistisch zijn". Bij Jac. Hermans Prijsslag, 12 fi lialen in Zuidwest-Nederland, deel de men ons mee eveneens weinig vertrouwen te hebben in het resul taat van de stunt: „Wat de Co-op wil bereiken kun je nooit bereiken door dit met één artikel te doen. Wij stellen ons op het standpunt dat we op geen enkel artikel veel hoeven te verdienen, maar dat we ook op geen enkel artikel moeten verliezen". Prijsslag verkoopt mo menteel de suiker voor 1,05 per kilo. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON In 1968 zijn in de V.S. bijna 4.500.000 ernstige mis drijven gepleegd. Dat is 17 procent meer dan het jaar tevoren. Dit deel de gisteren de federale recherche in Washington (FBI) mee. Het aandeel van de vrouw in de misdadigheid stijgt. Er zijn 13.650 moorden begaan, 13 procent meer dan in 1967. De meeste moordenaars zijn kennissen of familie van hun slachtoffers. AMSTERDAM (ANP) In nauwe samenwerking met de telefoondienst heeft de Amsterdamse recherche de hand kunnen leggen op drie mannen. Zij hebben bekend de afgelopen maanden ongeveer 120 geldladen van telefooncel len in het district Amster dam te hebben opengebro ken en naar schatting voor ca. 8.500,aan kwartjes en dubbeltjes buitgemaakt. De schade die door de ac tiviteiten van het drietal aan de kostbare telefoon apparaten werd aangericht was echter vele malen gro ter en bedroeg volgens ir. M. F. van Rooijen, direc teur van het telefoondis trict Amsterdam gemid deld 500,per kraak of in totaal 60.000,—. Zij konden worden aangehou den dank zij een „elektri sche bewaking" van de cellen, waardoor bij de te lefoondienst onmiddellijk kon worden geconstateerd dat aan een geldbus van een bepaalde cel werd ge knoeid. De diefstallen begonnen op 18 mei In Amsterdam- Oost en werden steeds in de nachtelijke uren ge pleegd. Na enige weken oreidden Oe rovers luin operatiegebied verder uit en kraakten zij ook cellen in de overige stadsdelen, met uitzondering van de binnenstad, waar zij de kans om betrapt te worden vermoedelijk te groot acht ten. Ook bulten de hoofd stad, zoals in Zaandam, opereerde het drietal, dat meer met de justitie in aanraking is geweest. Meestal bezochten zij twee tot zeven telefooncellen per nacht. Telefoonappa raten die een grote buit opleverden werden meer malen gekraakt. De man nen liepen tegen de lamp toen zij zondagnacht de geldla van een cel op het Aalsmeerplein openbra ken. Dank zij de elektri sche beveiliging werd dit geconstateerd door de wacht van de telefoon dienst, die onmiddellijk de recherche waarschuwde. Toen deze bij de cel arri veerde reed juist een au to weg die even later kon worden klemgereden. DE WESTDUITSE kanselier Kiesin- ger heeft een aanklacht ingediend te gen het linkse blad Plakat, dat een fotomontage publiceerde waarop Kie. singer in gesprek is met Hitier en Franco. Het onderschrift luidide: „Een man heeft nu eenmaal zijn vaste vrienden". DE POLITIE heeft nog geen spoor van de drie Duitse jongelui, die in Den Haag een overval op een benzi nestation hebben gepleegd. (ADVERTENTIES) BONT tegen Zomerprijzen Kies nu in alle rust Uw bontmantel, bontstola of bonthoed. NU 10% zomervoordeel. TILBURG BREDA Heuvelstraat 44 EIndstraat 14 Tel".04250-31 620 Tel 01600-31086 "DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 vandaag 150 gram van 108 voor 98 niet te geloven voor die prijs!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1