Donderslag bij heldere hemel" Speculantenwereld vist achter het net DE STEM 50.000 Bredanaar (21) ontkent moord in Princenhage DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND, andaag in Omstreden Rubens brengt gulden op WEEKEND WEER WARM Incasseerder bewerkt met scheermes 4 JAMIN editie voor zeeland PARIJS - Als een donderslag uit heldere hemel is vrijdagavond om half acht bekend gemaakt, dat de Franse franc zal worden gedevalueerd met 12,5 pet., ingaande a.s. maandag. Commentaar Beroering GEEN KANS ERNSTIG kersenbonbons LEER IS "IN" POLITIE ZUINIG MET INLICHTINGEN ]09e jaargang no. 26193 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 zaterdag 9 augustus 1969 WEERBERICHT Zonnig Droog, zonnig en warm weer. Zwakke tot matige wind uit het noordoosten. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - AMSTERDAM je devaluatie van de Franse franc jeeft me verrast. Dat verklaarde minister Witteveen (Financiën) gis- leravond in een commentaar op de Franse monetaire maatregel. Ken nelijk heeft de Franse regering nu in tegenstelling tot de vorige Fran je regering, de voorkeur gegeven 0 devaluatie boven het doorzetten van een deflatiepolitiek. Die anders waarschijnlijk noodzakelijk zou zijn jeweest om de Franse betalingsba- '-s weer in evenwicht te brengen, dr. Witteveen ziet het er naar uit, deze deze devaluatie het evenwicht op de Franse betalings balans zal kunnen herstellen. Het is natuurlijk moeilijk om voorspel lingen te doen, aldus de minister, maar voorlopig zie ik niet dat deze devaluatie gevolgen zal hebben voor de muntwaarde van andere landen. Nu de Franse franc 12,5 percent in waarde is gedaald, zal dit onge twijfeld diverse gevolgen hebben voor ons land. Hoe ver die gevolgen zich zullen uitstrekken, is dit moment natuurlijk nog moeilijk te overzien. Wel is duidelijk dat de Nederlandse uitvoer naar Frankrijk moeilijker wordt. De Fransen zullen voor de Nederlandse produkten meer franc moeten neertellen. Met name kan dit de uitvoer van vee en vlees, vis, zuivelprodukten en groenten nade lig beïnvloeden. De Franse produk ten worden in verhouding goedko per. Het dure Frankrijk wordt voor de Nederlandse vakantiegangers fi nancieel wat aantrekkelijker. De mosselexport zal, volgens de verwachtingen, weinig hinder van de devaluatie ondervinden. De mos sels zijn op dit moment toch al duur voor de Fransman, zodat het al een luxe-artikel is, waar men wel iets meer voor over heeft, aldus de exporteurs. Een woordvoerder van de Alge mene Bank Nederland vermoedde dat de verkoop van franken maan dag voorlopig gestaakt zal worden. Alle kantoren van de bank zijn overigens het weekeinde gesloten, ook die aan de grens. In kringen van de Amsterdamse geldmarkt reageerde men op het bericht van de devaluatie van de Franse franc met: „Een donderslag bij heldere hemel". Amsterdam had deze devaluatie ook niet verwacht, omdat in de regeringsverklaring Pompidou nog nadrukkelijk was ge steld dat er geen plannen voor de valuatie waren. In Amsterdam wees men er voorts op, dat het nu voor de Bondsrepu bliek moeilijk zal worden niet te revalueren, vooral nu men daar over een tegenwaarde van 3 mil jard dollar beschikt. Het was de verwachting dat Duitsland zeker niet voor de verkiezingen van september tot revaluatie zou overgaan. Wat Nederland zal doen, gaat afhangen van de Duitse reactie en een zeer wel mogelijk Engelse deva luatie. Er wordt in Amsterdam nog wel op gewezen, dat de devaluatie in Frankrijk (met het niet geringe per centage van 12,5 procent) daar tot forse verschuivingen in de prijzen zal leiden, omdat de devaluatie ui teraard invloed zal hebben op im port- en exportprijzen. In New-Yorkse financiële krin gen was de devaluatie zo'n verras sing dat de banken zelfs minuten na de bekendmaking er nog handel in dreven. Toen het nieuws echter ont vangen werd, werd alle handel stop gezet. De hanelaars zeiden dat er geen bijzondere rush tot verkopen was, voordat het nieuws uit Parijs kwam, wat bewijst dat zelfs parti culiere personen blijkbaar niet te voren wisten van enige wijziging. „Natuurlijk setten wij de handel nu stop", alus de afdeling buitenlandse valuta van een bank. „Niemand wii bieden voordat wij hier meer van weten". Het tijdstip van de Franse devalua tie overviel ook de Britse bankiers en autoriteiten volledig bij verras sing. Een devaluatie van de Franse franc is dikwijls besproken tijdens de monetaire wereldcrisissen in de afgelopen drie jaar. Maar een re cente terugkeer naar stabiliteit op de internationale geldmarkten had de zaak weer naar de achtergrond geschoven. De Britse autoriteiten hoorden van de devaluatie uit be richten van persagentschappen en hun onmiddellijke reactie erop maakte duidelijk dat zij haar niet verwacht hadden. FRANSE FRANC KELDERT 12,5% (Van onze Parijse correspondent) Is een bom sloeg gisteravond het nieuws in. De Franse regering heft de frank gedevalueerd met |uim twaalf procent. Niemand had dit op dit moment 'oor mogelijk gehouden. De deva luatie die is verricht ten gevolge 'sn de depressieve toestand waarin ie Franse economie sedert de mei- [evolte van 1968 verkeert, moet de ranse concurrentiepositie verbete ren Deze is in de afgelopen maan- ien ten gevolge van nieuwe loon den sterk verslechterd. Voor de internationale politiek #ft de devaluatie grote gevolgen, s Bondsregering krijgt hierdoor rellicht enig soelaas. Onlangs heeft regering-Kiesinger besloten de wk niet te revalueren. Het was voornamelijk het gaullistische Frank- T dat op een dergelijke maatre- N had aangedrongen. De West- •fee economie verkeert sinds ge- We tijd in een hausse, waaraan geen einde schijnt te ko- ®i. De monetaire problemen in de '"«republiek zijn de voornaamste 'aag geworden in de aan- verkiezingen die in sepfem- !rzullen plaatsvinden. Ook de Britten worden met nieu- '9 problemen geconfronteerd. Im- W. de devaluatie van het pond Ilin9 in 1967, heeft de Britse in- wtrie in een gunstige concurrentie- ositie geplaatst. Door de devaluatie de frank komt hieraan, voorzo- !:(dat nog niet was gebeurd door |®ngen en loonexplosies, defini- sen einde. Ae.devaluatie van de frank kan 'Britten echter ook voordelen bie- 1;-', met name t.a.v. de toelating tot 1,1,1 '->e Franse regering mag 18 anger wijzen op de labiele eco- toesfar|d van Engeland, nu Ijj.f ^aar toevlucht tof een der- 1,"monetaire ingreep heeft "neten pijdvra. Pande ingreep nemen om haar eigen eco- e te saneren. !|°°r Nederland dat voorname- "tonetair tegen West-Duitsland heeft de devaluatie be- Ij.fvoigen. Onze uitvoer naar I (<r,|k zal wel worden bemoei- |Lerwii' d® Franse import kan I'-nii"1 9esfimuleerd, doch Frankrijk I onze grootste handelspartner. L j devaluatie toont weer eens et 'nternationale monetaire IlL moet worden herzien. Wissel- l,s^rand®ringen mogen niet bij I. ^nomische stagnatie het in- 1% q Van ec°riomische politiek I o&r E.E.G.-partners was oogte van de Franse maatre- ec|erom is Frankrijk zijn eigen l^era tj3n zonder advies van de hu Staten in te winnen. Van üu °rdineerd monetair beleid lijkt n°9 lang geen sprake te zijn. Reeds een maand geleden was hiertoe besloten, maar het geheim was strikt beperkt gebleven tot acht personen in totaal. Om de speculatie bij voorbaat de pas af te snijden werd het publiek pas vrijdagavond ingelicht, ver na het sluiten van de beurs. Wel had men het gievoel, dat er iets in de lucht hing, want vrijdagmiddag, midden in de vakantiemaand, werd op het Elysee onder leiding van Pompidou als president van de republiek een buitengewone minister raad gehouden. Het devaluatiebesluit werd vrijdagavond om acht uur per radio en tele visie bekend gemaakt. Eerst door eerste minister Chaban-Delmas, en on. middellijk daarop verduidelijkt door de ministr van financiën Valery Gis. card d'Estaing. „De genomen beslissing is hoogst ernstig", zei de eerste minister. „Maar wij hebben alles goed overwogen. Se dert verleden jaar was de franc in het buitenland i waarde gedaald en de Bank van Frankrijk was genoodzaakt de officiële waarde van de franc los te laten. In toenemende mate ver loren wij buitenlandse deviezen en goud. In werkelijkheid betekende dat al devaluatie. Wij hadden de keus tussen twee mogelijkheden: deflatie en devaluatie. De flatie zou hebben betekend een toenemende werkloos heid vooral voor de jeugd en het af remmen van onze expansie. Dat durf den wij niet aan. Bovendien mocht Europa niet langer in onzekerheid blijven over een onstabiele Franse munt. Terugkeer naar het oude pro tectionisme was niet mogelijk". Begin volgende week zal de Franse regering aanvullende maatregelen ne men en die bekend maken aan een buitengewone zitting van de Franse volksvertegenwoordiging. Die maat regelen zullen ten doel hebben het monster van de inflatie te bestrijden. De begroting van 1970 zal in even wicht zijn. De regering heeft de weg ge kozen van handelen in plaats van de gebeurtenissen over zich heen te la ten gaan". De speculanten hebben wij geen kans gegeven door de aankon diging van de devaluatie tot het al lerlaatste ogenblik geheim te houden. „Wanneer wij allen samenwerken, leder op zijn eigen post, onderling solidair blijven, zijn onze economische en sociale kansen voor de toekomst zeer, zeer groot, aldus Chaban-Del mas. Na eerste minister Chaban-Delmas gaf ook de minister van financiën toe, dat een hoogst ernstig besluit was ge nomen. De minister gaf een ander cij fer, dan in vooravond was gepubli ceerd. Aanvankelijk heette het dat de franc wordt gedevalueerd met 11%, maar Giscard d'Estaing noemde zeer uitdrukkelijk het cijfer van 12y2%. (ADVERTENTIE) vandaag 150 gram van 159 voor 139 niet te geloven voor die prijs! Het volle leven (en het volle lijf) van Pistolen Paultje op pa gina 5. De Westduifse christendemocra ten willen recht en orde. En dan maar lief zijn voor de neo nazi's. Pagina 7. Vandaag in onze krant, heel geestig en charmant, een snel dichter aan het woord en u weet wat u dan hoort. Pag. 9. Voor de zeilers is het Veerse Meer een pittig stuk water. Pagina 13. De unisex-mode rukt op. Er ko men steeds meer mongens en jeisjes. Pagina 15. De B.V.D. sleutelt al twintig jaar aan onze ja, uw veiligheid. Pagina 17. Dit jaar herdenkt de wereld Gandhi, de vader van de ge weldloze revolutie. Pagina 19. Het (natte) hangijzer van Koc- kengen: een zwembad waarin de vroede vaderen op zondag geen duik dulden. Pagina 21. 141 DODEN zijn in Zuid-Korea om het leven gekomen en 109 gewond ten gevolge van de zware regenval die sinds 31 juli het land geteisterd heeft. AL ACHRAM, een gezaghebbend Egyptisch dagblad, meldt dat Ame rika deze maand zal beginnen met de levering van 50 Phantom-straal- jagers aan Israël. Of' (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De „onbekende Rubens" (foto), die door enkele ex perts als echt werd betiteld, heeft gistermiddag in het veilinggebouw Leek aan het Noordeinde in Den Haag 50.000,opgebracht. On geveer 200 belangstellenden, onder wie meerdere buitenlandse hande laren, waren in een bijna tropische hitte getuige van de verkoop. De heer L. F. C. de Visser uit Sittard, die zich uitgeeft als eige naar van het schilderij, was met twee andere familieleden naar het veilinggebouw getogen om de vei ling te volgen. In het gebouw ont stond enige hilariteit op het mo ment dat veilingmeester Dick Leek zei: „Er is zoveel om dat schilderij te doen geweest: er zijn ploiseling 87 eigenaren". Dit was voor mevr. De Visser aanleiding om van ach teruit de zaal te roepen: „Degene die dit schilderij koopt, kan een strop hebben. Hij zal een proces aan zijn broek krijgen." Na de conster natie ging het doek, een „de ma donna met het kind" naar de Rot terdamse kunsthandel gebroeders Koch. Toen het schilderij te voor schijn werd gehaald, ging het pu bliek staan. Fotografen verdrongen zich, schijnwerpers werden ontsto ken en filmcamera's begonnen te ratelen. Veilingmeester Dick Leek pakte vervolgens een kranteknipsel uit 1935, waarin het schilderij be schreven wordt. „Ik ga het veilen voor wat het is. Dat knaapje heeft zeker iets weg van Rubens. Het kan een voorstudie zijn", zei hij. Hierna kwamen de woorden 87 ei genaren uit zijn mond en mevrouw De Visser diende van repliek. Jour nalisten en fotografen snelden naar de eigenaresse, die hevig veront waardigd was over de gang van zaken. „Dit wordt een recherche zaak. Wij gaan er werk van maken. Dat schilderij is ons ontfutseld en nu lijkt het erop, alsof we er geen recht meer op hebben. Zonder ons hiervan in kennis te stellen, heeft men het schilderij doorverkocht. Daar had men het recht niet toe. Wij krijgen ze wei." Op dat moment werd de golf van paniek doorbroken door de deur waarder, die vaststelde dat de ko per geen enkel gevaar liep. Intus sen had een oud vrouwtje de ge legenheid te baat genomen om het doek letterlijk onder de loep te nemen, maar dit ceremonieel werd opnieuw onderbroken door mevr. De Visser, die luidkeels riep: „Het eigendomsrecht wordt 'aangetast". Dick Leek startte hierna de vei ling. De inzet was 30.000,en dit bedrag werd binnen twee minuten verhoogd tot 50.000,Hierna volgde de doffe dreun van Leeks hamer. De gebroeders Koch waren de nieuwe eigenaren. (ADVERTENTIE) Lederen Spencerpakjes in alle maten en vele kleuren Jt~98T- i~W*ï- NU f49,- f69,- f79,- Ruime sortering Suede- en Nappamantels NU f 149,- TILBURG BR^DA Heuvelstraat 44 Bindstraat 14 Tel. 04250-31620 e Tel. 01600-31086 DENBOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 DE STUDENTEN in de Bondsrepu bliek kunnen bij demonstraties die het grondrecht van vrijheid van ver gadering te buiten gaan, geen be roep doen op speciale rechten. (Van een onzer verslag gevers) BREDA In het Arse naalpad bij het nieuwe be lastingkantoor te Breda is de 17-jarige incasseerder J. Bosman van De Stem door drie jongemannen overval len en met een ouderwets scheermes verwond. Het drietal had het voorzien op de tas met ongeveer 100 gulden, die de heer Bos man bij zich had. Toen een eerste poging om hem de tas te ontroven mislukte, greep een van de drie mannen hem van achteren vast. Een ander sneel het slachtoffer in totaal tien keer over gezicht, armen en borst. Het is onbegrijpelijk dat de heer Bosman geen ern stige verwondingen opliep. Het feit dat zijn trui finaal aan stukken werd gereten geeft aan dat de aanval lers echt niet geprobeerd hebben hem te sparen. Na een korte tijd wist de heer Bosman zich los te rukken en met het geld te vluch ten. Na behandeld te zijn in het dichtbij gelegen GG en GD-gebouw, kon hij naar huis. De Bredase po litie heeft de zaak in on derzoek. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Is de 21-jarige A van B. uit de Heilaarstraat in Breda de man, die in de nacht van 16 op 17 februari in een zijsteegje van de Heilaarstraat (Princenhage) de 29-jarige typograaf Johan Mal- lens uit Etten-Leur met een oude riek om het leven bracht? De los werkman, die al vanaf de eerste dagen van het onderzoek als een der mogelijke verdachten werd beschouwd, is gisteren door rechter commissaris mr, M, Raaymakers voor zes dagen in bewaring gesteld. Eerder deze week werd hij in Mid delburg aangehouden op verdenking een inbraak gepleegd te hebben Twee dagen later werd hij naar Bre da overgebracht waar de politie hem opnieuw de vraag stelde of hij Johan Mallens vermoordde. Van B. ontken de en deed dat gisteren tegenover substituut-officier van justitie mr. K. Thijssen en mr. M. Raaymakers op nieuw. De politie zegt zoveel aanwij zingen te hebben, dat zij zich vrij ze ker voelt van haar zaak. De grote ge heimzinnigheid waarmee de politie deze zaak nu omgeeft zou echter doen vermoeden, dat er nog wel enkele vragen zijn opengebleven. In de vroege ochtend van 17 febru ari j.l. carnavalsmaandag werd het zwaar verminkte lijk van Johan Mallens naast diens auto gevonden in een doodlopende zijsteeg van de Hei laarstraat. In de buurt van het ont zielde lichaam werd een oormidden gebroken, oude riek gevonden waar mee de dader zijn afschuwelijke werk gedaan moest hebben. Terwijl de po litie met het eerste onderzoek begon circuleerden in feestvierend Breda steeds meer geruchten rond de moord. (Vervolg op pagina 3) (Van een onzer verslaggevers) DE BILT Langzaam maar zeker begint deze zomer zich onder de bes ten van de eeuw te scharen. Het aantal zomerse dagen ligt nu onge veer bij normaal zodat alle dagen die er nog met temperatuur van meer dan 25 graden bijkomen de zo mer op een hoger trapje brengen. De Engelse weerdienst geeft als voor. spelling voor de tweede helft van augustus eveneens warm zomerweer aan. Dit weekend belooft weer warm en zonnig te worden met temperatu ren van 27 tot 30 graden. Een kleine onweersbui zal misschien voor wat opfrissing zorgen. Ook op langere termijn is er nog geen belangrijke wijziging te verwachten, want de depressies blijven op een zeer grote afstand. Vele bouwvakkers keren dit week end al dan niet gebruind van va kantie terug. De kinderen die aan staande maandag weer naar school moeten zullen achter de ramen van de zon moeten genieten. Ze zullen daarbij waarschijnlijk hopen dat de temperatuur in het klaslokaal boven de dertig graden komt, want dan bestaat de mogelijkheid dat de school dicht gaat- DRS. MIDDELHOEK is met ingang van 1 november benoemd tot direc teur der rijksbegroting bij het mini sterie van Financiën. Hij volgt prof. dr. W. Drees op. f

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1