Ambtenaar van Rijkswaterstaat verdrinkt op inspectietocht DE STEM is! Slakings- politiek Wilson mislukt Protest na ontslag dreiging bij Werkspoor andaag in Werkloosheid stijgt door schoolverlaters Roemenen willen baas zijn in eigen huis dienen POLITIEMANNEN IN DEN HAAG AEGETUIGD DOOR GROEP JONGELUI [DAGBLAD VOQR ZUIDWE! BERLAND, CEAUSESCOE STELT ZIJN VOORGANGER AAN DE KAAK Kampeerders en politie zoeken naar vermiste timmerman (27) Minimumprijs voor melk? BOLFO editie voor zeeland donderdag 7 augustus 1969 weerbericht Warmer PUZZELSPEL- terzijde het be- ikt, dan kunt u it kaartje staat n het volledig rerhandigen op .SPEL Station, uist oplost ont- ant. Puzzelwaarde 500,- 100,— 50,*— 25,- 10^- m rnrnk M niet l? Ml kkbonden machteloos in Port Talbot ft VIJF UUR TWEEDE KEUS Te ver? GEBR. OOMENS Weinig stroming Uiterste BONT legen Zomerprijzen -Ü ho9e jaargang no. 26191 Ipirecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx I Hoofdredacteur: L. Leijendekker ■Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 ■Telefoon 22341, Postgiro 1114111 Droog en overwegend zonnig weer. Zwakke tot matige wind uit het noorden. Iets hogere tempera turen. IKANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 CEAUSESCOE VLEIT EN TART RUSSEN GHEORGHIOE (Vanze redactie buitenland) CEAUSESCOE BOEKAREST Onder doodse stilte heeft de Roemeense president en partijleider Ceausescoe gisteren het partijcongres in Boekarest om een openlijke en formele veroordeling gevraagd van zijn in maart 1965 overleden voorganger Gheorghioe -Dej. Ceausescoe prees de verdiensten van Gheorghioe-Dej als vroege ondergrondse strijder en bij de opbouw van de partij, maar zei dat hij regelrecht betrokken was geweest bij sommige naoorlogse zuiveringen die de levens van partijleden hadden gekost. De Roemeense leider bracht de donkere periode van de zuiveringen ter sprake tegen het eind van zijn rede, die bijna vijf uur in beslag nam. Zijn aanklacht tegen Gheorghioe- Dej vormde een dramtisch moment in met een vloed van cijfers en eco nomische gegevens bevattende rapport. Ceausescoe verklaarde het te betreuren dat de meeste fouten niet meer konden worden goedge maakt, maar beloofde dat alles in het werk zal worden gesteld om een dergelijk onrecht niet weer te laten gebeuren. Gheorghioe-Dej was aan de macht van het eind van de oorlog tot 1965 en heeft Ceausescoe als zijn opvolger naar voren geschoven. Zijn veroordeling wekte herinnering aan de toespraak op het Russi sche partijcongres waarin de vroegere Russische premier Chroesjtsjev Stalm aan de kak stelde. Verscheieden communistische leiders van het eerste uur in Roemenië rivalen van Gheorghioe-Dej of niet vertrouwd door het Kremlin zijn tijdens en na de oorlog geëli mineerd. De beschuldigingen tegen hen waren voor het grootste deel verzonnen. Ze zijn onder het bewind van Ceausescoe vrijwel allen ge rehabiliteerd. (Van onze Londense correspondent) LONDEN Men verwacht, dat de Britse regering binnen 24 uur een ^rechterlijk onderzoek zal gelasten in de wilde staking van de metaal- idbeiders te Port Talbot, waar de grootste Britse staalfabriek staat. I Deze staking heeft zeer ernstige gevolgen. De stakingspolitiek van Wil is® is op niets uitgelopen. De vakbonden staan machteloos. De conservatieven hebben al ge- dat zij in ieder geval wel een Igngswetgeving zullen invoeren. 10Ii is hier eerder dit jaar niet eslaagd, omdat de vakbonden dit I tikt w'^en- T)e vakbonden beloven lw dat ZÖ zelf zouden optreden J® wilde stakingen. Nu blijkt ech- I b aat ook zij machteloos staan. De liri.?rs trekken zich van hun officiële ven niets aan. A bakers eisen een loonsverho- |Llv?n ongeveer 10 gulden per I «uit,aar de directie van deze Itaai '3 niet bereid zoveel te Wvi ?mdat de lonen in deze fa- s al hoger liggen dan in andere Tot lto.de .De feit Sn "ee" deze wil it Lflijf'loon gulden gekost en zijn to F .arbeiders werkloos gewor- 13 de staalvoorzienin auto-industrie gestopt. töfoWe schade, die aangericht v! 6 politieke schade voor de La- Deze 'stoms ?eze Purllj blijkt haar 'Skbond niet aan te kunnen. En de I 'doos t.en beurt staan mach- I VEel on ®enoveT bun leden. Het lijkt I tovJL^bie en alleen de con- en hebben er voordeel bij. (Van een onzer verslaggevers) VROUWENPOLDER De rijks politie uit Vrouwenpolder heeft woensdag geassisteerd door camping bewoners in het duingebied van Oranjezon een grootscheepse speur tocht gehouden naar de vermiste 27- jarige P. van B. uit Middelburg. Het zoeken had slechts een gedeel telijk resultaat, want alleen de kle ding en andere bezittingen van de vermiste timmerman werden in de duinen gevonden. Van Van B. ont brak tot gisteravond elk spoor, zodat men vreest, dat hij te ver te water is gegaan en is verdronken. Men wordt nog in dit vermoeden gesterkt door het feit, dat Van B. de zwemkunst niet machtig was. Reeds maandag kreeg de politie de melding binnen dat voor dit deel van de kust van Walcheren vermoe delijk een man was verdronken. Twee mannen beweerden van dit on geval ooggetuige te zijn geweest. Dinsdag werd gedregd doch zonder resultaat. Kort daarop meldden de ouders van Van B., die dikwijls op dat strandgedeelte vertoefden, de vermissing van hun zoon. De rijks politie te water is van een en ander op de hoogte gesteld. (Van onze red. buitenland) BOEKAREST Lief zyn voor Moskou. Dat probeerde de Roemeense partijchef Nico- lai Ceausescoe gisteren op de eerste dag van het congres van de Roemeense communis tische partij zonder dat hij ook maar een duimbreed af week van zijn eerder verkon digde standpunten. Ceausescoe bracht in zijn ope ningsrede warme hulde aan de Sovjet-Unie voor de rol die dat land speelde bü de bevrijding van Roemenië van de Duitsers. De vriendschap met de Sovjet-Unie stond centraal in Ceausescoe's rede. „Ik zou erop willen wijzen", aldus Ceausescoe, „dat wij in de toekomst zullen blijven streven naar bevorde ring van onze betrekkingen, onze vriendschapsbanden en onze samen werking met de Sovjet-Unie en haar communistische partij, een zaak die altijd een der fundamenten is ge weest van het buitenlands beleid van ons land. De opmerkingen van Ceausescoe waren klaarblijkelijk bedoeld als ver. zekeringen aan Moskou en andere bondgenoten dat het bezoek van Nixon en de andere contacten van Roemenië met het Westen geen her oriëntering van Roemenië's bondge nootschappen betekenen of een be dreiging van het communisme in Roe menië. De lof voor Moskou en de na druk die gelegd werd op de vriend schap met Rusland waren zeker de krachtigste uiting van zulke gevoe lens sinds Ceausescoe de inval in Tsjechoslowakije verleden jaar au gustus veroordeelde. De prijzende woorden voor de Sov jet-Unie verhinderden niet dat Ceau sescoe zijn stokpaardjes herhaalde. Hij keerde zich nadrukkelijk tegen de Sovjet-doctrine van beperkte soe vereiniteit voor de socialistische lan den en tegen inmenging in eigen za ken van zulke landen. In een toespraak van vijf uur noem de hij de ontwikkeling van vriend schap en samenwerking tussen de 14 socialistische landen ook China hoort daar bij „de kern van onze buitenlandse politiek", maar hij stond op het recht van elke partij zelf de binnen- en buitenlandse politiek te bepalen. Bij een „imperialistische aanval" moeten d<l landen elkaar helpen, maar de wijze waarop moet in on derling overleg worden bepaald. Het socialistische internationalisme (waar mee de interventie in Tsjechoslowa kije gerechtvaardigd werd) impli ceert volgens Ceausescoe niet het op offeren van de nationale belangen. In tegendeel: het bevestigt ze. Het ene land mag zijn hoop op vooruit gang niet in vervulling doen gaan ten koste van het andere. Behalve de 1915 af gevaardigden en de meer dan 4000 gasten uit alle la gen van de bevolking nemen 66 bui tenlandse afgevaardigden aan het congres deel. De Oosteuropese „broe derpartijen" hebben over het alge meen hun „tweede keus" gestuurd. Het vaartuig RP 18 van de Rijkspolitie te water te Wemeldinge dat gis terenmiddag en -avond zocht naar het stoffelijk overechot van de heer De Klerk nit Bergen op Zoom. (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM - THOLEN De 42-jarige J. de Klerk uit Bergen op Zoom is gisterenmiddag nabg de Molenstraat in de Oosterschelde - onder de klist van het eiland Tholen - verdronken. Hij behoorde tot een groep van vijf stafpereoneelsleden van het Bouwbe drijf Schelde-Rijnverbinding van Rijkswaterstaat Bergen op Zoom. De groep werd tijdens een verkenning van de Molenplaat, die bij eb droogstaat, over* vallen door het snel opkomend tij. Vier leden van de groep, het hoofd van het bureau Ir. J. de Vos, Ir. C. Rietveld en de heren M. Krijger en J. Soheele, wisten zwemmend het dienstvaartuig van Rijkswaterstaat, dat in het Tholense Gat tegenover de Schakerloopolder voor anker lag, te bereiken. De heer De Klerk tech nisch hoofdambtenaar eerste klas verdronk. Hij was getrouwd en had twee kinderen. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De directie van Werkspoor-Utrecht n.v. is van plan op korte termijn de afdeling staal constructies te sluiten. Op deze af deling werken 270 mensen. Voor 100 is volgens de directie plaats in an dere produktiegroepen van het be drijf. De directie heeft gisteren de be trokken personeelsleden op de hoog te gesteld. De ondernemingsraadsleden heb ben middels een communiqué krach tig geprotesteerd tegen de voorgeno men sluiting. Ze stellen dat de voor lichting die zij hebben gekregen zeer minimaal is en dat pas in de onder- neimingsraadsvergadering van 19 juni jl. gebleken is dat de situatie van structurele aard is. De leden van de ondernemingsraad eisen dat tenmin ste voor alle betrokken werknemers binnen het bedrijf een andere functie aangeboden wordt. De afdeling staalconstructies van Werkspoor-Utrecht n.v. is gericht op zwaardere constructies zoals bruggen, sluizen en stuwen. In deze markt is volgens de directie sprake van over capaciteit, zodat het niet meer ren dabel is om de afdeling open te hou den. De besprekingen tussen directie en ondernemingsraad zullen vandaag in een open gesprek worden voortgezet. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Als de melkslijters hun zin krijgen zal een minimum prijs voor melk worden afgekondigd. Die prijs zou komen te liggen op 58 cent per literfles en 61 cent voor melk in karton. Deze prijzen liggen 4 cent onder de maximumprijs. Het bedrijfschap detailhandel in melk en zuivelprodukten wil met zo'n minimumprijs het stunten van supermarkten tegen gaan. Vooral in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland hebben de melkslijters last van dit stunten. Staatssecretaris Van Son (Economische Zaken) heeft het produktschap voor zuivel om een nota gevraagd op grond waarvan hü al of niet tot een minimumprijs voor melk zal besluiten. SIR CON O'NEILL, de voormalige Britse vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen, zal aan het hoofd worden gesteld van de de legatie die moet gaan praten over de toetreding van Engeland. DEN HAAG (ANP) Een brigadier en een agent van de Haagse politie zijn gistermiddag op een strandplankier voor de Scheveningse Promenade door een groep jongelui gemolesteerd en daarbij gewond geraakt. De politiemannen werden aangeval len, toen zij twee jongens van een rond twintig man tellend groepje sommeerden van het plankier af te gaan omdat de knapen met opzet de doorgang voor de andere badgasten ver sperden. Toen de brigadier en de agent, die in badbroek gekleed waren, zich als politiemannen bekend maakten, sprongen de le den van de groep als een man op hen toe. De aanvallers sloe gen o.m. met flessen, waarvan sommige eerst stuk werden ge slagen. De brigadier werd met een fles op de mond geraakt. Hij liep een bloedende wond aan zijn gezicht op en raakte een aantal tanden kwijt. Voorts liep hij een gekneusde schouder op. De agent kreeg een fles in zijn nek en liep een wond aan het achter hoofd op. Toen politieversterking arriveerde, hadden de vechters bazen zich alweer verspreid. Bei de politiemannen moesten zich in een ziekenhuis onder dokters behandeling stellen. Daarna zijn ze huiswaarts gekeerd. De brigadier en de agent wa ren bij het plankier poolshoogte gaan nemen na een melding van voorbijgangers dat een vijftul jongens uit de groep, die later de politiemannen zou aanvallen, een ander groepje jongens, waar onder een aantal Antillianen, had uitgescholden en met flesjes had bekogeld. Het aangevallen groepje had toen op geen enkele manier gereageerd, waarna de rust op het drukke strand was weergekeerd. Het vliegkampschip de „25de Mayo" (ex-Karei Doorman), wordt op 8 augustus officieel op genomen in de sterkte van de Ar gentijnse vloot. Het schip ligt aan de werk van Wilton-Feijenoord te Schiedam. V.V.V.-directeur van Burg- Haamstede stapt op uit protest tegen verhuurpraktijken. Pagina 3. Wat de paus in Oeganda zei had hij evengoed ergens in IJsland kunnen zeggen. Pagina 7. Er staat een heel grote voetstap op Mars. Pagina 9. „Ik wil schilderen", luidt het devies van de Amsterdamse Ma- denaar Lies Janssens. Pagina 11. In mei van dit jaar liepen er in Nederland 48,5 miljoen kippen rond, aldus onze nationale cij- ferfabriek C.B.S. Dat is vier per man. Pagina 15. (ADVERTENTIE) tegen vlooien en ongedierte bij hond en kat. Verkrijgbaar bij de speciaal zaak, Drogist en firma BREDA BOLFO is een Bayer-produkt Imp.: N.V. NEDIGEPHA, AMSTERDAM De groep werd gistermiddag door het dienstvaartuig van Rijkswater staat bij de Molenplaat afgezet. Men moest wadend naar de plaat. Waar schijnlijk is men bij de verkenning van de Molenplaat - i.v.m. de aanleg van het Schelde Rijnkanaal - te ver doorgelopen naar een laag gedeeüite van de plaat en is men ook ietwat uit de koers geraakt. Toen de vloed op kwam zetten, maakte men snel rechtsomkeert. Spoedig moest men de tocht naar de boot zwemmend voortzetten. Ir. de Vos, die zeer geschokt en ter neergeslagen was door het gebeurde, vertelde ons gisteravond „Wij waren daarop gekleed, want we haddien er op gerekend hier en daar door het water te moeten waden". Op het moment dat men zwem mend verder moest, was er in de groep nog geen spoor van paniek. Ir. de Vos: „Er stond nauwelijks stro ming. Alleen de golfslag viel tegen. Maar plotseling raakte de heer De Klerk, die al tekenen van vermoeid heid had gegeven, maar niet terug wilde zwemmen naar een ondiepe gedeelte in paniek. Kort daarna ver dween hij onder water. Er stond ter plaatse ongeveer 3% meter water. We hebben, eerst met zijn tweeën, later met alle vier, van ales geprobeerd, maar hij was niet meer te reddien, aldus de heer De Vos. De andere vier moesten tot het uiterste van hun krachten gaan om de boot van Rijkswaterstaat, die ver der weg lag dan men had vermoed te bereiken. De boot zette onmiddel lijk koers naar Tholen. Daar werd de Rijkspolitie gealarmeerd. Die waar schuwde op haar beurt de rijkspolitie te water te Wemeldinge. Het vaartuig van de Rijkspolitie de RP 18, die toevallig in de buurt voer, kon korte tijd later beginnen met dreggen naar het stoffelijk overschot van de heer De Klerk. Dat had tot gisteravond half negen, toen het dreggen tot vanmorgen werd gestaakt geen resultaat. (ADVERTENTIE) Kies nu in alle rust Uw bontmantel, bontstola of bonthoed. NU 10% zomervoordeel. -TILBURG BREDA Heuvelstraat 44 Bindstraat 14 Te!.c04250-31620 Tel. 01 600-31 086 DENBOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het grote aantal schoolverlaters is er de oorzaak van, dat de werk loosheidscijfers aan het ein de van de maand juli 1969 ongunstiger waren dan een maand eerder. Dit Is echter een jaarlijks terugkerend verschijnsel: telkens in juli laat een groot aantal jeug digen, die van school zijn gekomen zich inschrijven. De situatie is dit jaar in zo verre gunstiger, dat de stij ging van het aantal werklo ze mannen kleiner was dan in juli 1968. Eind juli 1969 waren er 34.800 mannen zonder werk, dat is 1,2 procent van de af hankelijke mannelijke be roepsbevolking. Een maand geleden waren 29.400 man nen werkloos, wat een stij ging met 5400 mannen bete kent. Eind juli 1968 waren 52.300 mannen zonder werk. In die maand trad een stij ging met 6100 mannen op, eind juli 1969 waren 67.000 vrouwen zonder werk tegen 5900 een maand geleden en 7100 een jaar terug. De toe neming van het aantal werk loze vrouwen was in juli ge lijk aan die van juli 1968. De stijging van het aantal werkloze mannen trad in al le provincies op. In alle pro vincies, behalve Zeeland, nam ook het aantal werklo ze vrouwen toe. Eind juli stonden 5000 jongens van 14 t.m. 18 jaar als werkloos ge noteerd. Deskundigen ver wachten, dat zij zeer binnen kort niet meer in de statis tieken zullen voorkomen. De zogenaamde schoolverla ters laten zich namelijk vaak wei inschrijven, maar wen sen plaatsing uit te stellen tot na hun vakanties. De werkloosheid onder mannen is het grootst in Groningen en Drente (2,1 procent elk), het laagst in Utrecht (0,7 proeent) en de beide Hollan den (elk 0,9 procent). De geregistreerde arbeids reserve (dat zijn de reeds genoemde werklozen plus degenen, die op aanvullen de werken of sociale werk voorzieningsobjecten zijn in gezet) bedroeg eind juli 47.100 mannen en 7500 vrou wen. Daartegenover waren op hetzelfde moment 86.300 vacatures geregistreerd voor mannen en 39.800 voor vrou wen. i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1