S® STEM JONGEN (18) IN HET WATER GEDUWD EN VERDRONKEN Prinses Irene dertig PTT brengt buitenland dichterbij DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ELVIS PRESLEY IS TERUG 'andaag Noodkreten uit hongerend land Stella Artois en Spa gaan samen RECHTSTREEKS BELLEN OVER Opiniepeiling Richard Nixon doet het minder goed DE GRENZEN ÏÏSstayers kansriik in IK, DE HOOFDBEWAKER DER PTT.... Bekentenis in moordzaak St.-Willebrord Limburgse mol Momfer in fabeltjeskrant Baby in kussen gestikt Onder tractor Bommen in Athene editie voor zeeland Duitser beslecht familievete Einde telefoonmisère voor veel plaatsen in zicht Belastingtoeslag in F.S. blijft nog half jaar (Van onze redactie buitenland) GENVE/LONDEN Het In ternationale Rode Kruis heeft vannacht met drie vliegtuigen een spoedzending van 50 ton me dische artikelen en voedsel Biafra binnen gevlogen. Beide oorlogvoerende partijen wa ren met deze zending akkoord ge gaan. De zending is echter eenmalig. Het is voor de eerste maal sedert twee maanden dat het Internationale Rode Kruis voedsel naar de honge rende Biaïranen zendt. De vluchten werden stopgezet toen begin juni een vliegtuig word neergeschoten. Intussen hebben de rooms-katholie- ke bisschoppen van Biafra uitdruk king gegeven aan hun bezorgdheid over het stopzetten van de voedsel- vluchten. „Onze mensen sterven voor onze ogen van honger. Het grootste werk van de hulporganisaties gedu rende meer dan een jaar hebben ver richt wordt nu in enkele maanden vernietigd", zo zeggen de bisschop pen in een maandag in Londen ge publiceerde verklaring. Zij doen daarin een beroep op het geweten van de mensheid en zeggen dat voed sel, medicamenten en kleding drin gend noodzakelijk zijn om de mensen in Biafra voor de dood te sparen. In Genève is gisteren bekendge maakt, dat zondagavond een Cana dese superconstellation met hulpgoe deren bij de landing op het Biafraan- se vliegveld Oeli is verongelukt. De vier Canadese bemanningsleden ver loren het leven. (Van onze Brusselse correspondent) BRUSSEL België's internatio naal meest bekende drankproducen ten de brouwerij Stella Artois en spuitwater- en frisdankleverancier Spa gaan in de toekoms nog nau wer samenwerken. De Leuvense brouwerijStella Ar tois grootste van België met een marktaandeel van 25 procent ver zorgde reeds geruime tijd de distri butie van de Spa-produkten. Giste ren werd bekendgemaakt dat de brouwerij voor 50 miljoen frank nieuwe aandelen van de „Compagnie Fermière des eaux et pains de Spa" zal aankopen. Daarmee wordt deze brouwerij een der belangrijkste aandeelhouders in het „staatsmonopolie", dat Spa is: 25 pot. van de aandelen zullen eigen dom zijn van Artois. Dit is de tweede grote fusie in de Belgische bier- en frisdrahkensector sedert een week. Vorige week werd een meerderheid van de aandelen in de brouwerij Maes opgekocht door de Britse groep Watney Mann. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De Limburg se mol „Momfer" wordt het nieu we dier in de kinder t.v.-serie „De Fabeltjeskrant". Een mol, met een Limburgs accent, hele maal geïntegreerd in het grote dierenbos vol dieren met een harde G. De mol Is ontwikkeld tijdens de t.v.-stille periode van produktiebureau Thijs Chanow- ski. Vanaf 1 september komt hij in actie, wanneer „De Fabeltjes krant" weer dagelijks op het t.v.- scherm zal verschijnen. Het twee de seizoen van „De Fabeltjes krant zal ook het laatste worden. Officieel is er met de NOS een contract tot I januari 1970. Maar afgesproken is dat de dagelijkse dierenavonturen tot 1 juni 1970 zullen doorgaan. Dan heeft Cha- nowski er precies 625 afleverin gen opzitten. En dat vindt hij ook voldoende, vooral nu de NOS de contractuele clausules scher per heeft gesteld en daarin wei nig ruimte laat voor reclamebij verdiensten. (Van een onzer verslaggevers) OUD-GASTEL De drie maan den oude Annie Konings uit Oud- Gastel is in de nacht van zaterdag op zondag in haar bedje gestikt. Het kindje had zich in haar slaap omge draaid en was daardoor met het mondje in het kussentje geraakt. Prinses Irene, die in februari haar eerste kind verwacht, viert vandaag haar dertigste verjaardag. (Van onze verslaggevers en correspondenten) WIERINGERWERF Gistermiddag is in de haven van de Oude Zeug te Wieringerwerf de 18-jarige Anne Grijze uit Kreileroord te water geraakt en verdronken De jongeman, die niet kon zwemmen, werd door vrienden spelenderwijs in het water geduwd. Het in paniek ge raakte slachtoffer kon pas na enige pogingen worden bovengehaald. Zjjn levensgeesten waren toen reeds geweken. geraakt. Hij overleed ter plaatse. In Leek is gisteren de 15-jarige Yvonne Boersma door een personen auto aangereden en op slag gedood. In Oud-Kaspel is gisteren de 20- jartige mej. P. Rietveld om het le ven gekomen toen de sportwagen die door haar vriend bestuurd werd uit de bocht vloog. De 73-jarige mevrouw Bokse- vels-Tijs uit Broekland is gisteren in Raalte gedood, toen zij op de fiets werd aangereden door een personen auto. Zondagmiddag is .in het Brielse meer de 6-jarige Johnny van Dorp uit Vlaardingeen door verdrinking om het leven gekomen. Gisteren is de 17-jarige Nicolaas Martijn uit Zuidlaren, als lichtma troos werkzaam op het Nederlandse vrachtschip „Maasborg", in Yxpilla (Finland) verdronken. Zondagmiddag is de 6-jarige Hermen Netten uit Schiedam, naar men thans aanneemt, bij Hoek van Holland verdronken. Onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. In Rotterdam is vermoedelijk de 16-jarige matroos W. Jongsma uit Ulrum in de Nieuwe Maas verdron ken. Hij wordt sinds zaterdag vdr- mist. Hoogstwaarschijnlijk is bij Vrouwenpolder in het Veerse Meer iemand verdronken. De politie zal. hoewel er nog geen melding van een vermiste is binnengekomen, vandaag op de aangegeven plaats gaan dreg gen. De melding van het verdrin- kingsgeval werd gedaan door drie ge tuigen, die een identieke lezing van het gebeurde gaven. De zevenjarige A. van Maas tricht uit Klundert is gistermiddag door een landbouwwagen overreden en ter plaatse overleden. Het jongetje zat met nog een ventje op een door een traetor getrokken wagen. Toen de combinatie door een kuil reed viel het jongetje van zjjn zitplaats. Hij kreeg beide wielen over het on derlichaam. Gistermorgen is de 49-jarige F. van Dongen uit Tilburg op de rijks weg Tilburg-Eindhoven met 'zijn auto door een klapband van de weg (Van onze redactie buitenland)' ATHENE De Griekse politie heeft 25 mensen gearresteerd, onder wie hoogleraren en advocaten, na recente golf van bomaanslagen m Athene. Dit is gisteren vernomen in goed ingelichte kringen in de Griekse hoofdstad. "(ADVERTENTIE) LEKKERE BROODJES ONDERWEG BOLLEN EN PUNUfiÉ^. dinsdag 5 augustus 1969 WEERBERICHT Zonnig Droog, zonnig en warm weer, Overwegend zwakke wind uit witr eenlopende richtingen. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL- 3751 KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 109e jaargang no. 26189 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 SPOEDZENDING (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Als Richard Nixon bij het heramen van zijn twaalfdaagse reis om de wereld niet alleen een versterking van de Amerikaanse positie in de wereld voor ogen had, maar ook van zijn eigen positie thuis, dan kon hij gisteren bij zjjn terugkeer uit de pers vernemen, dat dat helemaal niet oveibodig was. Want toen hij het vliegdekschep Hornet verliet om „de geest van Apol lo" de aarde rond te dragen, was zijn aanzien bij het Amerikaanse publiek flink afgenomen. Van 62 procent in juni tot 44 procent in juli was het ge deelte van de Amerikanen afgeno men dat zijn werk in het Witte Huis „uitstekend" of „goed" noemde, ter wijl volgens de gisteren gepubliceer de uitslag van het opinie-onderzoek 48 procent de president „matig" of zelfs „zwak" vond (in juni 32 pro cent). Ongetwijfeld zullen de maanlan ding en het onthaal in Boekarest de cijfers te zijnen gunste verbeteren. Maar of de resultaten van de reisdi- plomatie de negatieve indruk voor al van de inflatoir stijgende prijzen kunnen uitwissen, blijft de vraag, temeer daar de meningen over Nixons reis in de V.S. ver uiteenlopen. (Zie ook pagina 7) LANDSHUT (DPA) Een amok- maker heeft in Landshut (Beieren) drie mensen doodgeschoten. Hij wil de op deze wijze een einde maken aan een jarenlange vete tussen twee families. De 53-jarige handelaar Georg Mey er schoot in de barakkenwijk van de ze Zuid-Duitse stad eerst het echt paar Pilsner dood en daarna in wilde razernij zijn eigen kleindochter Rosi- na Loidl. Tegenover de politie ver klaarde de dader, die zelfmoord had willen plegen, maar „was vergeten het te doen", dat hij blij was, dat hij zijn „doodsvijand" en diens vrouw geraakt had. NAAR BIAFRA (Van een onzer verslaggevers) ZUNDERT Volgend jaar ntei zal Zuid-Nederland sectorgewijs automatisch kunnen gaan telefoneren met het buitenland. Breda en omstreken komen het eerst aan de beurt. Daarna worden Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Zevenher- gen en Oosterhout aangesloten. De apparatuur hiervoor wordt momenteel gebouwd in de telefoon centrale te Breda. In een later stadium zal geheel Zuid-Nederland via deze centrale automatisch bellen met het buitenland. Dit is dan ook het geval voor het district Goes, waar dit nu al mogelijk is. Ir. E. Terheggen, wnd.-directeur van het telefoondistrict Breda, maakte dit gistermiddag bekend in Zundert tijdens de feestelijkheden bij gelegenheid van de 100.000e telefoonaansluiting in het district Bre da, dat geheel Zeeland en West-Brabant omvat. De automatische aan sluitingen zullen gelden voor België, West-Duitsland, Frankrijk, Enge land, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. In de periode 1971-1973 zuilen daar nog enkele landen bijkomen. Ook maakte de heer Terheggen bekend, dat in oktober van dit jaar begonnen zal worden met een snellere aansluiting in die plaatsen waar dat technisch mogelijk is. De PTT wil dan binnen veertien dagen na de aanvrage de telefoon in huis aangesloten hebben. Welke gemeen ten het eerst aan de beurt komen staat nog niet vast. Daarvoor moet een keuze gemaakt worden uit de centrales, die een ruim aantal num mers in voorraad hebben. De steden Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Vlissingen en nog 30 kleinere gemeenten zullen daar zeker niet bij horen. (Zie ook pagina 3) WerlrfV*0® maar: Miss Martin) tC aan ®6n En9else car" Pagina 6. hebben veel maakt" msri!<anen wakker ge- Pagina 11. WT eldkamP'oenschap voor CAPrnners dat vandaag in gint. erpse sportpaleis be- Pagina 9. UTRECHT (ANP) En kele Utrechtse agenten troffen gisternacht tijdens hun surveillance een man aan in een telefooncel in de Utrechtse straat Oudwijk, Uit zijn houding kon ge makkelijk worden afgeleid, dat hij te veel aan Bachhus had geofferd. Toen een der agenten hem vroeg wat hij daar deed, antwoordde de man heel serieus: „Ik ben hoofdbewaker bij de PTT. Ik heb piketdienst en heb hier mijn post al betrok ken". De agenten vonden het toen maar beter, dat hij zijn „piket" verder op het hoofdbureau van politie deed. Later kwam men ach ter de identitiet van de dronken man. Het bleek de 63-jarige H. W. te zijn zon der beroep en zonder vaste woon- en verblijfplaats. Hurende warmte blijkt funest "oor varkens en pluimvee. Pagina 4. Elvis Presley, jaren het idooi van mil joenen tieners over de gehele wereld is terug. Voor het eerst sinds dertien jaar heeft hij weer een concert gege ven. Dit gebeurde gisteren in het In ternationale Hotel in Las Vegas. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De 58-jarige M. de J. uit St.-Willebrord verdacht van moord op Bart van Gooi heeft giste renavond om 9 uur bekend. Hij doodde Bart van Gooi rond elf uur, toen hij na een kort bezoek bij de familie Roks in zijn woonwagen was teruggekeerd, daar wat zat te doezelen en plotseling wakker schrok omdat Bart van Gooi met een stok op zijn duivenhok stond te ramme ien. Hij werd kwaad pakte zijn geweer, liep naar buiten en schoot Bart van Gooi van dichtbij neer. Vandaag zal de J. naar het Huis van Bewaring worden overgebracht. WASHINGTON (Reuter) Het Amerikaanse huis van afgevaardig den is gisteren akkoord gegaan met het voorstel de toeslag op de inkom stenbelasting in de Verenigde Staten te handhaven tot het einde van dit jaar. De toeslag bedraagt tien pro cent. de „avond van Belfast" weet zelfs Bernadefte Devlin het niet II,eer- Pagina 7. ^Jammer dat de rustige sfeer volkomen zoek is", zegt dr. K. Modderaar als reactie op de stelling van dr. G. van Urk, dat edrijfskeuringen vaak bedrog grote schaol zijn. Pagina 5.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1